måndag 21/11 2011

För Elenor Brun, 37 år, har den nya lärlingsutbild-
ningen gjort det möjligt att starta om på nytt. Hen-
nes lärlingsperiod kommer att leda fram både till
gymnasiebetyg och ett arbetsgivarintyg. Det gör att
hon står på en stadigare grund i fortsättningen.
Lärlingsutbildningen för vuxna vänder sig till
dig som är tjugo år eller äldre. Utbildningen kan
variera mellan tjugo veckor och två år och är i hu-
vudsak förlagd på en arbetsplats. Lärlingsplatser
fnns inom en rad olika branscher, inte bara inom
handeln.
04–05 ›››››››››››
Elenor gör i
mogen ålder
lärlingspraktik.
2 633
nya jobb
innehåller:
# 47
Extraknäck som
julkortssorterare
Svårt för kvinnor
att få fast jobb
›› Är du på jakt efter ett extraknäck till jul?
Trots att sms och andra digitala julhälsning-
ar har tagit över är det fortfarande populärt
att skicka fysiska julkort. Förra
året skickades 32 miljoner jul-
hälsningar i Sverige.
Nu söker Profce jul-
kortssorterare till en
terminal i Göteborg.
Du ska vara student
eller ha en annan huvud-
saklig sysselsättning. Job-
bet gäller för tiden 15-23
december, såväl dagtid
som kväll och natt.
›› Unga kvinnor som är tjänstemän har
betydligt svårare än män i samma bransch
att få ett fast jobb. Det visar en rapport
från fackförbundet TCO. Nästan var färde
anställd kvinna mellan 20 och 34 år har
en tidsbegränsad anställning. För manliga
tjänstemän i samma ålder har däremot 9 av
10 en tillsvidareanställning. De tillfälliga an-
ställningarna har dessutom ökat bland unga
kvinnor under de senaste tio åren, trots att
andelen tidsbegränsade anställningar totalt
sett inte ökat.
En tidning från
dessutom:

Panelen: ”Tyvärr tror
jag ålder har betydelse.” .................. sidan 3

Polishögskolan stäms
för diskriminering ............................. sidan 7

Hallå där! Kristin Danielsson,
testpilot för nytt hjälpmedel ...... baksidan
02
››››››››››››››››››››››››››››››››
Ta hjälp av DO om du upplever att du blir diskriminerad
FOTO: PATRIK BERGENSTAV
Satsning på
vuxenlärlingar
Elenor Brun utbildar sig till säljare i en butik i Göteborg
Sök jobb med
en kompis
06
››››››
Jag var
aldrig någon
vidare Guillou.”
Lottie Knutson, informationschef på
Fritidsresor, som i början av sin
karriär jobbade som journalist på
Svenska dagbladet.
’’
FOTO: ANDREAS LUNDBERG
2 l platsjournalen vecka 47 2011
fakta
Nekades arbete
på grund av ålder
Ingemar Hedlund har haft fera
visstidsanställningar som grovpres-
sare på ett industriföretag utanför
Skellefteå. Han senaste anställnings-
period upphörde i januari 2009, då
företaget sade upp personal på grund
av arbetsbrist. Ingemar Hedlund
meddelade då att han ville utnyttja sin
företrädesrätt till återanställning.
I början av 2010 började företaget
att återanställa personal eftersom
orderingången ökade. Ingemar
Hedlund, som hade bra vitsord från
arbetsgivaren, ringde upp företaget
och förklarade att han ville komma
tillbaka.
– Jag fck då beskedet att jag
inte skulle få något jobb eftersom
jag var för gammal. Jag blev både
chockad och förbannad.
När Ingemar Hedlund såg att fera
av hans tidigare arbetskamrater
erbjöds återanställning ringde han
arbetsgivaren en gång till.
– Men han gav mig samma svar.
Det han inte visste var att jag spelade
in samtalet. Därefter kontaktade jag
facket och anmälde företaget till Dis-
krimineringsombudsmannen (DO).
Hos statliga myndigheten DO an-
sågs fallet som solklar åldersdiskri-
minering och en stämningsansökan
lämnades in i september i år. Någon
vecka senare löstes tvisten genom
en förlikning som gav honom
100 000 kronor i ersättning.
– Jag uppmanar alla som upplever
sig diskriminerade att kontakta DO.
Visst var pengarna plåster på såren
När Ingemar Hedlund, 55, sökte ett jobb fck han höra
att han var för gammal. Det svaret kostade företaget
100 000 kronor.
– Jag blev förbannad och kontaktade Diskriminerings-
ombudsmannen som stämde företaget, säger han.
Per gör karriär som arbetslös
›› Göteborgskomikern Per An-
dersson, känd från bland annat
Grotesco och Parlamentet, ska
göra karriär som arbetslös i en
komediserie som enbart visas på
SVT Play.
SVT-satsningen, som består
av tio treminutersavsnitt,
går under arbetsnam-
net Min karriär som
arbetslös och har
premiär 25 novem-
ber. Huvudpersonen i serien
har varit utan jobb en längre
tid. Men han söker upp olika
arbetsplatser och försöker
smälta in som en anställd.
Något som inte alltid går obe-
märkt förbi.
– Formatet med treminuters-
avsnitt påminner om You Tube-
klipp och har varit roliga att
göra, säger Per Andersson, till
Göteborgs Posten.
TEXT: PATRIK HED FOTO: ROINE SANDLÉN
DO HJÄLPER DIG ATT:
l Ta emot och utreda din anmälan
om diskriminering.
l Informera om rättigheterna i
diskrimineringslagen.
l Ge råd om hur du hävdar din rätt
när du blivit diskriminerad.
l Företräda dig i domstol.
l Ta emot och utreda din anmälan om
att du anser att du blivit sämre be-
handlad på grund av föräldraledighet.
l Ge råd om hur du kan främja lika
rättigheter och arbeta förebyg-
gande mot diskriminering.
SÅ HÄR ANMÄLER DU
Anmälan ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om varför du
upplever dig diskriminerad, ditt
namn, adress, telefon, gärna e-
postadress och namnet på den du
anmäler, till exempel arbetsgivaren
eller högskolan.
Du kan skriva ett brev eller fylla
i anmälningsblankett som fnns att
ladda ner på www.do.se.
1. När en kvinna anställd på ett
utbildningsföretag blev gravid
fck hon ett nytt anställnings-
kontrakt med sämre villkor. DO
nådde en förlikning med företaget
som ger kvinnan 85 000 kronor.
2. En apotekschef sökte en ny
chefstjänst inom Apoteket AB.
Men företaget ville inte anställa
henne eftersom hon var gravid
och förväntades gå på föräldra-
ledighet. Nu får kvinnan 85 000
kronor efter förlikning.
3. En kvinnlig elev förbjöds av en
hotell- och restaurangskola att
bära huvudduk på serve-
ringslektionerna. Efter
förlikning mellan DO
och skolan får hon nu
40 000 kronor.
KÄLLA: DO
Redaktion:
l Patrik Hed 010–486 40 87
patrik.hed@arbetsformedlingen.se
l Per Strandberg 010–486 99 21
per.strandberg@arbetsformedlingen.se
l Zandra Zernell
zandra@a4.se
Annonsbokning: 020–22 00 20
men jag hade hellre tagit jobbet,
säger Ingemar Hedlund som i dag har
en fast anställning inom hemtjänsten.
Sedan lagstiftning mot ålders-
diskriminering infördes år 2009
är anmälningar om att människor
diskriminerats på grund av sin ålder
bland de vanligaste hos DO.
Diskrimineringslagen förbjud-
er även diskriminering som har
samband med kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning och sexuell
läggning.
ANDRA AKTUELLA RÄTTSFALL HOS DO
Komikern Per Andersson.
Ingemar Hedlund stämde
arbetsgivaren för diskriminering.
F
O
T
O
:

P
R
I
V
A
T
3 platsjournalen vecka 47 2011 l
160
arbetslösa
personer i Sig­
tuna ska under
ett år få jobb
inom kommu­
nen istället för
socialbidrag.
Tanken är att
det ska bli
en bra merit
och under­
lätta steget in
på arbets­
marknaden.
Trafik- och stadsmiljöavdelningen är ofta
involverad i olika utvecklingsprojekt inom
trafikområdet. Avdelningen ansvarar för
kommunens trafik- och parkerings-frågor och
leder arbetet med centrumförnyelse.
Trafik- och stadsmiljöavdelningen söker
Trafikingenjör
Ref nr: TF 119/11.
Kontaktperson: Ulf Agermark, 0470-415 85.
Sista ansökningsdag: 2011-12-05.
Läs mer och ansök via
www.vaxjo.se/ledigajobb
Mark- och planeringsavdelningen har som sin främsta uppgift att skapa rätt
förutsättningar för ett attraktivt boende och expansivt näringsliv. Avdelningen
består av 9 medarbetare.
Mark- och planeringsavdelningen söker
Projekt- och byggledare
Ref nr: TF 121/11
Mark- och exploateringsingenjör
Ref nr: TF 120/11
Kontaktperson: Paul Herbertsson, 0470-415 33.
Sista ansökningsdag: 2011-12-05.
Rullande arbetsförmedling
›› Det kommunala bostadsbo-
laget HFAB i Halmstad som har
en egen arbetsförmedling, har
köpt in en buss för att underlätta
kontakten med hyresgästerna.
Bussen var tidigare bokbuss
i Värmland och har nu utrus-
tats med datorer och trådlöst
nätverk. Bland de boende i
bostadsbolagets fastigheter är
arbetslösheten 20 procent hö-
gre än snittet för kommunen.
– Vi ser det afärs-
mässigt. Vi vill ju
att våra kunder
ska få köpkraft
och kunna betala
hyrorna på ett bra sätt
och där igenom trivas
bättre med sitt bo-
ende, säger arbets-
förmedlaren, Per
Thronée, till
Hallandsekot.
Tre av fyra vill
byta arbete
›› I en undersökning gjord av
Yougov på uppdrag av Blocket
jobb svarar 75 procent av de
tillfrågade att de vill byta
jobb. I första hand vill man
pröva på något nytt. Andra
skäl är att man inte är nöjd
med sin lön, brist på utveck-
ling, stress och missnöje med
chefen.
››Panelen svarar på tre aktuella
frågor som har med arbets-
marknaden att göra. Om
du har förslag på en fråga,
mejla den till: platsjournalen@
arbetsformedlingen.se.
Vilken betydelse
tror du att en
persons ålder har
när man söker jobb?
Kan du ge något
bra tips om var
man kan hitta en
jobbsökarkompis?
Har du något
drömresemål?
Vicktoria
Tugavune,
arbetssökande
i Stockholm
– Jag tror inte att det spelar
någon roll. Själv har jag jobbat
sedan jag var 18 år. Om man är
äldre beror det nog på vilket jobb
man söker.
– Du kan få hjälp av andra som
söker jobb, på jobbtorg och på
Fryshusets projekt Unga in. Själv
sökte jag jobb tillsammans med
mina kompisar, men har också gjort
reklam för en tjejkompis så att hon
har fått komma på jobbintervju.
– Exotiska platser som Barbados,
Jamaica, Dominikanska
republiken och
Brasilien – bara
vara där och
njuta av livet.
Kurt Lind,
arbetsförmed-
lare i Pajala.
– Tyvärr så tror jag ålder har
betydelse. Är man under 20
anses man för ung och över 60 är
man gammal. Hoppas jag har fel!
– Givetvis på Sveriges största re-
kryteringsföretag: Arbetsförmed-
lingen. Använd din arbetsför-
medlare som en matchmaker.
– En jakt och fskeresa till Alaska
skulle sitta fnt. I andra hand Mal-
diverna.
Liselott
Åkerblom,
rekryterare på
ABB i Ludvika.
– Det kan ha betydelse om man
har en ojämn åldersfördelning,
men ska inte påverka i annat fall.
– Har inga egna erfarenheter av
detta, ett tips skulle kunna vara att
använda dagens sociala medier,
så som Facebook eller Twitter
exempelvis.
– Jag skulle gärna vilja resa till
USA, Kalifornien är ett drömrese-
mål att besöka.
Marie Walter,
arbetsförmed-
lare i Järfälla.
– Ibland kan det vara en fördel
att vara ung och ibland att vara
lite äldre. Jag hoppas och tror att
det även fnns arbetsplatser där
åldern inte har någon som helst
betydelse.
– En jobbsökarkompis kan man
hitta i sitt nätverk, bland vänner
och bekanta eller deras bekanta,
via sociala medier eller kanske på
Arbetsförmedlingen.
– Något jag drömmer om är att ta
en så kallad Thaimout, att resa till
Thailand och stanna där i några
månader och bara koppla av och
vila upp mig.
panelen
” Fiskeresa till
Alaska.” ”Hoppas jag har fel.”
” Ojämn
åldersfördelning.”
4 l platsjournalen vecka 47 2011
TEXT: CLAES HINDENFELT FOTO: PATRIK BERGENSTAV
Elenor Brun, 37 år, är en av de första som tagit chan­
sen att växla spår i yrkeslivet med hjälp av den nya
lärlingsutbildningen för vuxna.
Hon har påbörjat en trettio veckor lång lärlings­
praktik till säljare i klädbutiken Mango.
Vi träfas en fredagsförmiddag när
det än så länge är ganska lugnt.
Inne i klädbutiken Mango ligger alla
kläder prydligt hopvikta i hyllor och
upphängda på galgar. Om bara någon
timme kommer butiken att vara full
av köpsugna kunder i alla åldrar.
Elenor Brun är utbildad underskö-
terska och har arbetat inom vården
i Borlänge i tio år. Bland annat på
en barnpsykiatrisk avdelning, i
familjehem, i kriminalvården och
som personlig assistent. Under en
period drev hon samtidigt två egna
butiker samt ett kafé och skötte
dessutom om familjen med tre barn
och tidvis även fosterbarn.
Efter några perioder av sjukskriv-
ning och en hotande utbrändhet insåg
hon att det hårda tempot inte skulle
hålla i längden.
– Jag trivdes med mitt arbete,
det var inte det. Men jag kunde inte
koppla bort det. I stället följde allas
olika öden med mig hem och till slut
var jag själv på väg att bli ett öde,
säger Elenor Brun.
En ovälkommen sjukdom med en
lång sjukskrivning och en lyckosam
cellgiftsbehandling blev avstamp för
ett nytt liv. Det sammanföll tidsmäs-
sigt med att Skolverket gav landets
kommuner möjlighet att söka medel
för den nystartade lärlingsutbildning-
en för vuxna.
För Elenor Brun innebar nystarten
att hon dels ville fytta till Göteborg,
närmare släkt och vänner, dels att
hon ville hitta en ny yrkeskarriär.
Hon fck kontakt med Reida Arv-
man, studie- och yrkesvägledare på
Göteborgs stads vuxenutbildning,
som berättade att en utbildning
och lärlingsplats inom handeln var
en möjlig karriärväg. Där skulle hon
också ha nytta av de egna butiker hon
drivit och den praktik hon gjort på
matafären Ica i Göteborg.
– Efter kontakten med Reida Arv-
man slussades jag vidare till utbild-
ningsföretaget NTI-skolan, där mina
tidigare kunskaper inom handel
utvärderades. Detta och mitt eget
intresse ledde fram till utbildningen
inom handel, säger Elenor Brun.
Nu har hon en trettio veckors lär-
lingspraktik i klädbutiken Mango, en
stor spansk konfektionskedja med bu-
tiker i nästan hela världen. I Göteborg
arbetar omkring femton personer.
– Min handledare och jag fck
en bra kontakt redan från början.
Under lärlingstiden ska jag få utföra
olika uppgifter i butiken och samti-
digt ha tid att utföra de projekt som
ingår i utbildningen. Det kommer
att leda fram till ett gymnasiebetyg
och ett särskilt arbetsgivarintyg,
något som är viktigt och bra att ha
med sig.
Elenor Bruns arbetsvecka inleds
med två dagar på lagret, som är kär-
nan i butiken. Den som kan lagret kan
också sortimentet, vet vad som fnns
inne och har lättare att hjälpa kunden
vid arbetet i butiken. Onsdagar är
vikta för att vara med butikens
dekoratör och på torsdagar och
fredagar är hon säljare på golvet. På
Mango arbetar en del av personalen
enbart på lagret och andra i butiken.
Men alla kan byta arbetsuppgifter
med varandra om det behövs.
Ulrika Johnsson är bu-
tikschef på Mango. Hon
tycker att lärlingsutbild-
ningen är en bra idé.
– Det är jätteviktigt
att komma ut i arbets-
livet, att få in en fot och
skapa kontakter. Verkligheten och
skolbänken är inte samma sak och i
vår bransch handlar det mycket om
Elenor jobbar
för att lära
Ulrika
Johnsson.
Elenor Bruns arbetsuppgifter växlar mellan att skylta, arbeta i lagret och att sälja ute i butiken.
5 platsjournalen vecka 47 2011 l
l Idag fnns lärlingsutbildningar för
vuxna inom handel, hotell, design,
fskodling, bagare/konditor, eko-
nomi och svets.
l Dessutom planeras utbildningar
för trädgård, stensättare, kock,
anläggning och betong. Det kan
även bli fer, beroende på de sö-
kandes kreativitet.
MÅNGA BRANSCHER ATT UTBILDA SIG INOM
hur man är
som person, om
att kunna jobba
i team och visa det på plats, säger
Ulrika Johnsson.
– Här är Elenor en del av teamet
med samma behov av feedback
som våra anställda. Det som skiljer
Elenor från andra praktikanter – och
som är min utmaning – är att jag
ska handleda henne och sätta betyg.
Därför avsätter jag tid varje vecka för
att stämma av hur det går och för att
göra minnesanteckningar. Utöver
det tillkommer arbetet med Elenors
projekt och andra delar i utbild-
ningen som krävs för att uppfylla
studiemålen.
Ulrika Johnsson, som haft
hand om många praktikanter
och lärlingar, har mycket po-
sitiva erfarenheter av det – även om
det också innebär merarbete. Men
lärlingsutbildningen är ännu lite vas-
sare, menar hon, eftersom det både är
en utbildning och ett gyllene tillfälle
att på plats lära sig en bransch.
– Utbildning är viktigt, men det är
ute i arbetslivet man lär sig att möta
kunden och skapa ett förtroende.
Flera av våra tidigare praktikanter på
Mango har erbjudits fasta tjänster,
medan andra har fått extrajobb under
reaperioder och när vår ordinarie
personal har semester, säger hon.
Lärlingsutbildningar är fram-
för allt förknippade med
gymnasieskolan – men sedan
januari i år kan även vuxna
bli lärlingar. Antagningen är
individuell och studierna kan
fnansieras med studiemedel
från CSN.
Den nya lärlingsutbildningen för
vuxna ska ge en grundläggande
yrkesutbildning, ökad arbetslivs-
erfarenhet och kunskaper inom
ett specifkt yrke. Sjuttio procent
av utbildningen sker på en
arbetsplats, där en handledare
är med och ger stöd, och resten
på den skola som håller i utbild-
ningen.
Lärlingsutbildningen vänder
sig till alla som är tjugo år el-
ler äldre och det är möjligt att
studera på antingen heltid eller
deltid, lärlingstiden kan variera
mellan tjugo veckor och två år.
Du ansöker genom att kontakta
studievägledaren på den kom-
munala vuxenutbildningen i din
hemkommun eller i kommunen
där du bor.
Det är fritt fram att själv föreslå
en utbildning, även utanför de
traditionella lärlingsutbildning-
arna inom yrken som exempelvis
kock, bagare och låssmed. Den
enda begränsningen för lär-
lingsyrken är att de ska fnnas
inom den gymnasiala vuxen-
utbildningen.
Enligt Skolverkets statistik
har 93 kommuner sökt statsbi-
drag för den första perioden juli
till september 2011 – och ytter-
ligare fera kommuner kommer
att starta lärlingsutbildningar
under året.
Lärlingsutbildningar
nu även för vuxna
ELENOR
BRUN
lNAMN: Elenor Brun.
lÅLDER: 37 år. lCIVILSTÅND: Förlovad med Joakim. lBOR: På Hisingen i Göteborg. lBARN: Två pojkar och en ficka. lFRITIDSIN- TRESSEN: Tränar spinning. lDOLD TALANG: Kan det mesta.
Personligheten och förmågan att
jobba i team är nycklar i säljobbet.
6 l platsjournalen vecka 47 2011
Fira fram-
stegen
Har någon av er fått
komma på intervju, fått
positiv feedback från
någon arbetsgivare – eller kanske fått
jobb? Fira segern, njut av din eller
dina vänners framgång, analysera vad
som var framgångsreceptet och dra
nytta av det!
Hitta en vän
som letar jobb
Du är defnitivt inte ensam
om att vara på jakt efter
ett nytt jobb. Fråga runt i vänkretsen,
bland grannarna, i idrottsföreningen
eller på Arbetsförmedlingen om det är
någon som vill slå sig ihop med dig.
Leta inte
i samma
bransch
Att söka jobb kan vara utlämnande
– så se till att göra det tillsammans
med personer du litar på. De bör
vara lika motiverade som du för att
samarbetet ska fungera och det är bra
om ni inte söker jobb inom samma
områden.
Gör upp en
arbetsplan
Prata ihop er om vilken
målsättning ni har och
vad ni förväntar er av
varandra. Bestäm också hur ni ska
söka jobb. Ska ni besöka rekryte-
ringsmässor, träna på anställnings-
intervjuer eller kanske läsa varan-
dras cv?
Ha kick-of
Nu ska planerings-
fasen övergå i prak-
tisk handling. Vad
passar då bättre än
en inspirerande kick-of?
Samlas hemma hos någon eller
gör en utfykt, ett studiebesök eller
liknande. Låt fantasin
och idéerna föda fritt
uppmuntra varandra – och
framför allt – ha trevligt!
Planera
vecko-
möten
Se till att boka in konti-
nuerliga veckomöten,
där ni utbyter erfarenheter och idéer
och redovisar de framsteg ni gjort.
Gör veckomötena till en peppnings-
stund. Ordna lite mysigt där ni håller
till, kanske kombinerat med en ener-
gigivande fka eller lunch.
Var generösa
Det är viktigt att ni är
generösa och delar med
er av tips och kontakter
till varandra. Håll ögonen
öppna för möjlighe-
ter som dyker upp – lediga jobb,
branschnyheter eller nya nätverk
och informera din partner på era
veckomöten.
Nätverka
tillsammans
Jobbmässor, nätverks-
träfar och mingel blir
mindre avskräckande
och betungande om ni går dit till-
sammans.
Dessutom får ni möjlighet att prata
med fer personer, plocka med er mer
faktamaterial och träfa fer arbetsgi-
vare – givetvis även med varandra i
åtanke.
Börjar jobbsökande kännas tungt och ensamt?
Saknar du snacket vid fkabordet, att få bolla idéer
och få feedback på det du gör?
Ett bra sätt är att ”bilda team” med en eller fera
vänner – och att leta tillsammans.
Här är några tips på vägen.
1
6
7
8
2
3
4
5
ILLUSTRATION: BJÖRN ÖBERG
Stämning mot polisurval
›› Tre män som inte har kommit
in på Polishögskolan stämmer
Rikspolisstyrelsen för olaga diskri-
minering. De anser sig missgyn-
nade på grund av sitt kön och
för att de inte har en annan
etnisk bakgrund än svensk.
Vid antagningen tar Riskpolis-
styrelsen inte bara hänsyn till de
sökandes resultatet. Målet är
också att skapa en sammansatt
grupp elever med jämn fördelning
mellan könen och med repre-
sentation av människor med
olika etnisk bakgrund.
Av dem som kom in
på Polishögskolan
till våren 2010 var
varannan kvinna,
trots att en mindre
andel – 35 procent – av
de sökande var kvinnor.
En kombination av
ökad köpkraft och
tidspress gör hushål-
len vill iga att betala
för bekvämlighet i
sin vardag.”
Lena Larsson, VD på HUI Research, Han-
delns utredningsinstitut, som utnämnt den
packade mat kassen som levereras hem till
dörren till Årets Julklapp 2011.
’’
TEXT: PATRIK HED
Sök jobb tillsammans
F
O
T
O
:

I
S
T
O
C
K
7 platsjournalen vecka 47 2011 l
› Vad är det roligaste med jobbet som
informationschef hos en researrangör?
– Vi har resor över hela världen och över
en miljon nordiska resenärer om året. Där-
med händer det alltid enormt mycket, både
i den dagliga verksamheten och i dialogen
med kunderna. När jag började för 12 år
sedan fanns knappt internet, så skillnaden är
enorm.
› Och det svåraste?
– Att försöka balansera de dagliga ut-
maningarna. Just nu är det exempelvis
översvämningar i Bangkok och en orkan i
Mexiko, samtidigt måste jag också jobba
långsiktigt med andra saker.
› År 2004 hamnade du i ofentlighetens
ljus efter tsunamikatastrofen. Hur kändes
det?
– Att gå från tämligen okänd till halv-
ofentlig över en natt var naturligtvis ganska
omtumlande. Samtidigt var jag hela tiden
medveten om att det var i min yrkesroll som
jag hamnade i rampljuset och jag var därför
noga med att skilja på privatliv och jobb.
› Du har tidigare arbetat som journalist –
hur kom det sig att du bytte bana?
– Jag var aldrig någon vidare Guillou, alltså
grävande journalist, och ville bredda mig
genom att jobba kommersiellt i en afärsmäs-
sig verksamhet.
› Om du skulle jobba med något helt an-
nat, vad skulle det vara?
– Jag drömmer om att skriva fackböcker,
men det är nog mer att betrakta som hob-
byverksamhet och därför svårt att livnära sig
på. Vårt senaste projekt, Lotties värld, som
är ett program för webb-tv, har också givit
mig blodad tand till att jobba mer med rörlig
kommunikation på nätet.
› Till sist, ett restips till alla som behöver
hämta kraft i höst?
– Till den med begränsad budget är mitt
bästa tips Egypten: kort fygresa, solsäkert
och underbar snorkling.
TEXT: ZANDRA ZERNELL FOTO: JOHN MARIN
NACKA KOMMUN SÖKER
Biträdande
rektor
tillika
förskole-
chef
till Neglinge skola
och förskolor
www.nacka.se/jobb
I Nacka bor drygt 90 000 personer och antalet
ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt
resursnyttjande, starkt medborgarinfytande
och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är
ambitioner att skapa bästa förutsättningar för
kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
Nu söker vi en
läkemedelsspecialist till
vårt apotek i Båstad!
Är du receptarie eller apotekare och vill arbeta på
Sveriges nya energikälla? Vi ska bygga om vårt apotek
i centrala Båstad och söker ytterligare en medarbetare.
Vill du vara med? Skicka in din ansökan idag!
För att läsa mer och skicka din ansökan,
gå in på www.kronansdroghandel.se/karriar
Har du frågor gällande tjänsten kontaka Ylva Thomsen, tel: 070-301 25 96
WWW.KRONANSDROGHANDEL.SE
min väg till jobbet
Lottie Knutson, infor­
mationschef på rese­
arrangören Fritidsresor.
UTBILDNING
1989 Kurser i teatervetenskap, Stock-
holms universitet.
1985–1986 Dimplôme de Culture Francaise,
L’Université de Paris III.
1987–1989 Journalisthögskolan i Stockholm.
1980–1983 Samhällsvetenskaplig linje på gym-
nasiet i Huskvarna.
 
ARBETSLIVSERFARENHET
1999– Marknads- och informationschef på
researrangören Fritidsresor.
1998–1999 Pr-konsult på företaget JKL.
1996–1998 Kundansvarig och konsult på företa-
get Bates Sweden.
1095–1996 Pr-konsult på Johansson & CO.
1989–1995 Flygbolaget SAS informationsavdel-
ning.
1988–1989 Journalist på Svenska dagbladet.
 
ÖVRIGT
Har bland annat utsetts till Årets yrkeskvinna,
Årets chef och fått Stora informationspriset,
samt fått en medalj från kungen för sina insat-
ser under tsunami-katastrofen.
Ansvarig utgivare: Greta Svensson,
greta.svensson@arbetsformedlingen.se
Adress: Platsjournalen, Arbetsförmedlingen,
113 99 Stockholm
Platsbanken (lediga jobb):
platsbanken.arbetsformedlingen.se
Formgivning: Sofa Wixner, A4
Layout: ETC Kommunikation AB
Platsnotiser: Vill du sätta in en platsnotis eller
har frågor kring införda notiser, ta kontakt med
Arbetsförmedlingen.
Annonser: Annonsbokningen,
arbetsformedlingen@annonsbokningen.se
Telefon: 020–22 00 20
Fax: 020–22 00 21
Prenumeration: Kontakta närmaste arbets-
förmedling eller ring Kundtjänst på nummer
0771–416 416.
Tryckning: V-TAB, Norrtälje 2011
Lottie Knutson
lÅLDER: 47 lFAMILJ: Mats Knutson och fyra
barn. lBOR: I Nacka. lFRITIDSINTRESSEN: Famil-
jen, släkt och vänner, Stockholms skärgård,
att resa. lFAVORITRESEMÅL: Maldiverna.
Reportern som
blev pr-pofs
Barnsjuksköterska/
Distriktssjuksköterska
VC Kirseberg i Malmö söker
barnsjuksköterska/distriktssjuksköterska.
Upplysningar lämnas av
Malin Alvén, verksamhetschef, 040-623 44 24.
Ingela Olofsson, distriktssjuksköterska, 040-623 44 50.
Sista ansökningsdag: 2011-12-06.

Ansök online:
www.pvskanejobb.se
Läs mer på internet:
www.vardcentralenkirseberg.se
8 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
CHEF/LEDNING
Verksamhetsförvaltningen söker
Chef för integrationsservice
Kontaktperson:
Lena Modigh-Larsson, verksamhetschef, 0647-162 01.

För mer information välkommen in på
www.are.se - Arbeta, bygga & bo - Lediga jobb
Åre kommun • Box 201 • 830 05 JÄRPEN • Telefon 0647-161 00
Fax 0647-161 05 • are.kommun@are.se • www.are.se
Åre är tillväxtkommunen med storstadspuls. Nu erbjuder vi dig
intressanta arbetsuppgifter. Du kommer att agera i en expansiv
omgivning som präglas av framtidstro och goda möjligheter till
en aktiv fritid.
Norrköpings kommun
söker medarbetare
Biträdande rektor
till Kungsgårdsgymnasiet
Sista ansökningsdag är 27 november
LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ:
Västerås Internationella Skola/Förskola söker
Rektor/förskolechef
Kontaktperson: Ismail Ghazal, rektor, 0707-36 57 14,
vasteras.internationella.skola@hotmail.com
Välkommen omgående med din ansökan!
Mer information hittar Du på vår hemsida www.vins.se eller
på platsbanken, www.arbetsformedlingen.se/platsbanken
LERUMS KOMMUN
443 80 Lerum. Tel vxl: 0302-52 10 00.
www.lerum.se
www.lerum.se
LERUMS KOMMUN
REKtOR
Administrativ enhet.
Välkommen med din ansökan senast 2011-11-25.
Chef för projekteringsgruppen i Uppsala
Kontaktperson: Anders Dahlin, 010-484 55 03.
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
Läs mer på
www.vectura.se/ledigajobb
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transport-
infrastruktur. Vi är 1200 konsulter och fnns på ett 40-tal orter
i Sverige, Norge och Danmark. Vectura löser komplexa
transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i
samspelet mellan transportslagen.
Socialförvaltningen söker...
Områdeschef
till arbetsmarknadsenheten
Ansök senast: 2011-11-28.
Läs mer om tjänsterna på www.nassjo.se/jobb.
söker
Kanslichef
Samfälligheten består av två församlingar med gemensamt
kansli och kyrkoherde. Inom samfälligheten bor ca 20 000
innevånare varav ca 80% är medlemmar i Svenska kyrkan.
Antalet anställda är totalt 48 personer.
Mer upplysningar om tjänsten lämnas av
Göran Lehnberg, kyrkoherde, tfn 0300-32 35 61 eller
Bo Hammarstrand, ordförande i samfällda kyrkofullmäktige,
tfn 0705-37 26 97.
Sista ansökningsdag: 2011-11-25.
www.valldapastorat.se
VALLdA ocH SLäpS KYRKLIGA SAMFäLLIGHET
9 platsjournalen vecka 47 2011 l
CHEF/LEDNING
Bli Din egen chef!
Utvägen är ett tjänstekoncept för Dig som vill bli Din egen chef.
Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand och utrymningssäkerhet.
Utvägen har idag 15 kontor över hela landet vilka 14 drivs av franchisetagare.
Vi ska nu byta franchisetagare inom Värmland. Vi söker Dig som helhjärtat vill ägna Dig åt
att besöka näringslivet och den offentliga sektorn för att skapa affärsrelationer och erbjuda
produkter och tjänster ur vårt koncept.
Är Du dessutom målinriktad, har gott affärssinne, då kan Du vara rätt person.
Utvägen erbjuder ett väl etablerat och tydligt koncept med ett starkt varumärke samt över
30 års erfarenhet inom området brand- och utrymningssäkerhet.
Vi erbjuder Dig givetvis utbildning och hjälp att komma igång hos Dina kunder.
Är Du intresserad av att bli franchisetagare till Utvägen kontakta Per Öster, 018-56 80 80,
per.oster@utvagen.se
För mer info
www.utvagen.se
”Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor
och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa -helt enkelt!
För några år sedan flyttade Kalle Moraeus från Stockholm
hem till Orsa. Sen dess har han kommit tvåa i Melodi-
festivalen, vunnit Körslaget, fått eget TV-program och
startat snickeri. Vi säger inte att det händer dig, men
Orsa kommun söker i alla fall en
PERSONALCHEF
Läs mer på www.orsa.se
Sista ansökningsdag 2 december
PS. Han har tagit flygcertifikat också.
FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER
Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag, som arbetar för att stärka och utveckla regionens näringsliv och attraktionskraft. Bolaget ägs av
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Vi är 14 medarbetare och har vårt kontor i Teknikdalen, Borlänge.
Processledare Gysam
Vad är Gysam?
Ett antal dalakommuner samverkar kring sina gymnasieutbildningar för att erbjuda ungdomar ett större utbud av utbildningar med god kvalitet inom
ett rimligt pendlingsavstånd. I dagsläget ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Säter i samarbetet. Vansbro
kommer inom kort att ansluta till Gysam.Verksamheten leds av en processledare som är anställd hos utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB.
Vad innebär rollen?
Gysam arbetar bl.a. med frågor kring ekonomi, kvalitet, gymnasiesärskolan och kompetensutveckling i syfte att utveckla gymnaiseutbildningarna och
samarbetet mellan kommunerna. Personen vi söker skall samordna och leda det gemensamma utvecklingsarbetet inom Gysam och eventuellt tillkommande
områden. Arbetet sker i nära samarbete med lokala tjänstemän, politiker och olika regionala aktörer.
Vem är du?
Vi söker en initiativrik person med ett strukturerat arbetssätt och med diplomatisk, pedagogisk och social förmåga. Du är duktig på att formulera dig i
tal och skrift. Du har kvalifcerad erfarenhet av arbete med kvalitets-, utvecklings-, och kompetensutvecklingsfrågor. Vi tror också att du har erfarenhet av
projekt- och/eller processledning. Kännedom om gymnasieskolan och erfarenhet av kommunal verksamhet är meriterande. Du har examen från högskola
eller motsvarande utbildning. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande processledare Per Olén, 0243-24 80 48.
Ansökan mailas till ingalill.eriksson@fbregionen.se senast den 25/11
Surahammars
kommun
Vi söker
Rektor
till Hammarskolan
Kontaktpersoner: Lisbet Berg Hedmark,
personalchef, 0220-391 17, 070-501 34 47.
Kurt Haraldsson, chef för skola och omsorg,
0220-390 50, 070-522 31 62.
Sista ansökningdag: 2011-12-02.

Mer information på:
www.surahammar.se
10 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Gruppledare till ett
av våra elevhem
Dammsdal i Vingåker
Mer information om tjänsten hittar du på vår hemsida.
www.landstingetsormland.se/dammsdal
Dammsdal
643 92 Vingåker
Läs mer på
www.landstingetsormland.se/jobb

Vittra Adolfsberg söker erfaren
Ma/No-pedagog med förmåga att leda
Vittra Adolfsberg söker nu en erfaren, trygg och kompetent Ma/No-
pedagog med behörighet att undervisa i åk 7-9. Om du är en person
som strävar framåt, har nya idéer och ett positivt förhållningssätt så
kanske du är vår nästa pedagog? Vi ser gärna att du har förmåga och
vilja att leda eftersom det i uppdraget ingår ett visst ledningsansvar.
Välkommen med din ansökan senast 2011-12-11.
www.vittra.se
Storfors kommun söker
Rektor/förskolechef
Kontaktpersoner
Ingmarie Thyr, verksamhetschef, 0550-652 05.
Sven-Erik Rhén, rektor, 0550-652 02.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på vår hemsida www.storfors.se
Norrköpings kommun
söker medarbetare
Enhetschef till Aktema inom Område 7
Vård- och omsorgskontoret
Sista ansökningsdag är 4 december
LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ:
VA-chef
till Tekniska förvaltningen
Tänk om du kunde få – inte allt – men mycket. Ett utvecklande
jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad,
landet runt knuten och nära till stan. Men framförallt lite extra
tid åt hem, intressen och familj. Och så tryggheten förstås.
Det kan bli möjligt – i Älmhult.
Kontaktperson: Bengt Pettersson, teknisk chef, 0476-551 11.
Mer information om tjänsten fnns på
www.almhult.se/jobb
Göteborgs stad, stadsdelsförvaltningen
Angered söker
Enhetschef
fritidsgårdar
www.goteborg.se/ledigajobb
Sista ansökningsdag 1 december 2011
CHEF/LEDNING
Från den 1 september förlänger Arbetsförmedlingen
i större städer öppetiderna till klockan 18.00
Vi utökar öppetiderna med två timmar för at förbätra till-
gängligheten och höja servicenivån för fler kundgrupper.

I

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n

n
å
r

d
i
t
t

b
u
d
s
k
a
p


1
2
5
0
0
0

p
e
r
s
o
n
e
r

v
a
r
j
e

v
e
c
k
a
11 platsjournalen vecka 47 2011 l
Coop Butiker och Stormarknader AB bedriver detaljhandel i butikskedjorna
Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med
visionen att skapa en tryggare vardag, genom lönsamma medlemsägda butiker.
Coop Forum
Strängnäs
söker
Säljchef Färskvaror
Du måste ha erfarenhet av detaljhandel med
dokumenterad erfarenhet av att leda större grupper.
Du måste gilla att leva i en ständig utveckling och ha
förmåga att se och agera utifrån hela stormarknaden.
Andra utmärkande egenskaper hos dig bör vara
social lyhördhet, kommunikationsförmåga, ett ”driv”,
uthållighet samt förmåga att kunna fatta beslut. Säljchefen rapporterar till
stormarknadschefen och ingår i stormarknadens ledningsgrupp.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt
etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Kontaktperson: Bo Andersson, stormarknadschef, 0152-78 56 01.
Läs mer på www.coop.se/jobb. Där kan du också söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2011.
Göteborgs stad, stadsdelsförvaltningen
Angered söker
Enhetschefer
inom Funktionshinder
www.goteborg.se/ledigajobb
Sista ansökningsdag 24 november 2011
Hörby kommun med 14 600 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det
mesta och det bästa runt hörnet. Hörby är en mycket gammal handelsort.
Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och
blandade natur. Här kan man få känslan av att befnna sig mitt i vildmarken
och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Stf Räddningschef

Kontaktpersoner:
Tonny Antmar, räddningschef, 0413-282 15.
Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef, 0415-182 05.
Sista ansökningsdag: 2011-11-28.
Mer information på www.horby.se
Projekt-
ledare
för ESF projekt
"Kulturentreprenör"
Sista ansökningsdag:
2011-12-02
Box 100 09, 952 27 Kalix, Tel: 0923-666 10
www.kalix.fhsk.se
Besök www.linkoping.se
för mer information
När andra pratar om framtiden jobbar vi med den.
Bli en av oss!
Internationella Skolan Atlas, Linköping söker
Rektor
Kontaktperson:
Tor Andersson, bitr. barn- och ungdomschef, 013-20 64 46,
tor.andersson@linkoping.se
Sista ansökningsdag: 2011-12-06
Internationella Skolan
Atlas
Bildningssektorn/Grundskola söker
Rektor Tunets- och Idkerbergets skolor
Läs mer på www.borlange.se/ledigajobb
I Borlänge lever du bland trevliga människor, då är det enkelt att trivas.
CHEF/LEDNING
Vill du få stöd av en
jobbcoach?
Tala med en
arbetsförmedlare
o
c
h

f
å

7
5
%

a
v

l
ö
n
e
n

g
e
n
o
m

o
s
s
A
n
s
t
ä
l
l

e
n

n
y
a
n
l
ä
n
d

i
n
v
a
n
d
r
a
r
e

12 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
EKONOMI/ADMINISTRATION/INKÖP/JURIDIK
söker
EKONOM/
FASTIGHETS-
ANSVARIG 100%
Sista dag för ansökan 2 december 2011.
Läs mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ljungby
LJUNGBY KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8500 människor möjlighet
att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre
och omsorgen om de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det
gör vår kommun levande och livskraftig.
Vi söker
till vår Ekonomiavdelning
Budget- o uppföljningsansvarig
ekonom 100%
Tillsvidareanställning med tillträde snarast.
Mer information om tjänsten hittar Du via www.alvsbyn.se.
SGU söker
Sekreterare
till generaldirektören
Vill du veta mer, hör gärna av dig till personalchef Birgitta Wennberg, 018-17 91 29
eller vår nuvarande Gd-sekreterare Barbro Andersson, 018-17 91 32.
Mer information på www.sgu.se
Våra annonser och mer information om kommunen
fnner Du på vår hemsida www.tierp.se
Upphandlingsenheten söker
Upphandlare

Sista ansökningsdag: 2011-12-15.
Vuxenförvaltningen söker
Utvecklare Ref.nr 34-118/11
Vuxenförvaltningen har på uppdrag av vuxennämnden ansvar för stöd, service
och omvårdnad till äldre och till vuxna med funktionsnedsättning.
Kontaktperson: Eva Nordborg, 016-710 20 15.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på www.eskilstuna.se/ledigajobb
MSB Stockholm söker:
Handläggare inriktning krisberedskapsfrågor
Teknisk infrastruktur
Sista ansökningsdag: 27 november 2011
Läs mer på www.msb.se/jobb
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och
lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering,
tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och
organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer från lokalt till globalt.
Skol- och fritidsförvaltningen söker
Personalkonsult
med inriktning mot arbetsmiljö och
samverkan - vikariat
Kontaktpersoner:
Lars-Göran Nordh, personalchef, 042-10 47 36.
Helena Nagy, personalkonsult, 042-10 50 67.
Välkommen med din ansökan via
www.offentligajobb.se senast 2011-12-02.
Läs mer på helsingborg.se/ledigajobb
VI TAR DRÖMMAR PÅ ALLVAR!
Till Arbetsmarknadsområde Karlskrona söker vi
Administratör
Läs mer på: www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb
13 platsjournalen vecka 47 2011 l
Sociala sektorn/IFO söker
Alkoholhandläggare
Läs mer på www.borlange.se/ledigajobb
I Borlänge lever du bland trevliga människor, då är det enkelt att trivas.
Landstinget Västmanland söker
Epidemiolog/
samhällsvetare
till Kompetenscentrum för hälsa
Landstinget Västmanland är en av länets största arbets-
givare med ca 6 500 anställda. Landstingets huvud-
uppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen.
Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård,
tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommuni-
kationer och miljö.
Läs mer på
www.ltv.se
SERVICEENHETEN
söker
Registrator
Sista ansökningsdag: 2011-11-25
För vidare information besök
vår hemsida: www.lysekil.se

Malmö stad, SDF Centrum, Vård och omsorg söker
Verksamhets-
controller (vikariat)
Kontaktperson: Renée Ekcrona, 040-34 58 73.
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
Mer information på
www.malmo.se
Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med
hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du
en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som fram-
tidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för
demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i
nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med
bostadsrättsföreningar och kommersiella och ofentliga fastighetsägare som kunder.
Vår verksamhet fnns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare som
arbetar mot samma mål - att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning
av rummen som du bor och arbetar i. Med vår kooperativa värdegrund är Riksbyggen
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling,
delaktighet och infytande. Här får du ett jobb med rum för hela livet!
Kontaktperson: Gunn-Britt Simm, chef Ekonomisk förvaltning, 054-29 34 26.
Välkommen med din ansökan senast 28 november 2011.
Mer information fnner du på www.riksbyggen.se
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.
Ekonomiassistent
till Riksbyggen Värmland
EKONOMI/ADMINISTRATION/INKÖP/JURIDIK
TEKNIK/IT/NATUR
Stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun söker
RÖRLÄGGARE
DRIFTTEKNIKER
MÄTARTEKNIKER
till avdelningen för vatten och avlopp.
I takt med att kommunen byggs ut och att högre miljökrav ställs på sjöar och vattendrag
behöver VA-avdelningen förstärkning.
Läs mer på www.haninge.se
Haninge är en naturskönt belägen skärgårdskommun på Södertörn. Med skog och hav alldeles
inpå och huvudstadens puls inom bekvämt räckhåll: 20 minuter med bil/pendeltåg. Haninge
har cirka 78 000 invånare och är känt för sin framåtanda och ett mångfacetterat näringsliv.
Haninge kommun är en dynamisk arbetsplats, präglad av mångfald, kreativitet och trivsel.
H
i
t
t
a

d
i
t
t

d
r
ö
m
j
o
b
b


L
ä
s

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
Ny karriär?
Byt arbetskamrater
med Platsjournalen
14 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
TEKNIK/IT/NATUR
Fastighetsavdelningen söker nu en
Enhetschef drift
www.varberg.se / lediga tjänster
0340-882 41
DOROTEA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden
söker
Byggnadsinspektör
Kontaktperson: Paul Kowalski, kommunchef,
0942-140 11, 076-134 30 05.
Sista ansökningsdag: 2011-12-01.
Välkommen till Dorotea!
www.dorotea.se
Umeå universitet söker...
Postdoktor
med inriktning mot natur-
vetenskapernas didaktik
Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen
för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
eller vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på: www.jobb.umu.se
Mark och exploatering söker
mark- och
exploateringsingenjör

Läs mer på www.nynashamn.se
Dammtekniskt sakkunnig
FORtum geneRatiOn aB
Division Power ansvarar för Fortums produktion och tradingverksamhet på den
fysiska marknaden samt tillhandahåller servicetjänster till marknadens övriga
kraftproducenter. Fokus ligger på vattenkraft och kärnkraft samt nya energi-
lösningar. Divisionen har cirka 1 900 anställda.
Vi söker nu två personer som ska förstärka organisationen som dammtekniskt
sakkunniga med målet är att på anläggningsnivå kontrollera risk och säkerställa rätt
funktion och därför kommer dina arbetsuppgifter handla om att driva informations-
insamling via egenkontrollsprogrammet, kartläggning av risknivån samt analys och
förslag på åtgärder.
Du har ett nära samarbete med övriga verksamhetsdelar för att nå Fortums mål
för dammsäkerheten. tillsammans med teamet arbetar du för att utveckla damm-
säkerhetsarbetet och du har även en viktig roll för att föra dialogen vidare ut i
verksamheten. Du deltar även i branschens olika utvecklingsforum nationellt och
ibland även internationellt. Placeringen för tjänsterna är stockholm, Östersund
eller karlstad. Resor ingår upp till 1-2 gånger per vecka.
Vi tror att du är civilingenjör eller på något annat sätt har kommit till en djupare
erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet från konsult-,
entreprenörs- eller förvaltarsidan av bygganläggningar. Det kan vara fråga om
erfarenheter vunna från andra områden i industrin likväl som från vattenkraftsbranschen.
För mer information vänligen gå in på vår webbsida eller kontakta ulf Wennilsjö,
avdelningschef dammar och dammsäkerhet, 070-259 85 68 eller Jonas Birkedahl,
kvalitets- och utvecklingsansvarig, 070-310 49 11.
www.fortum.se/karriarvagar
Landstinget Västmanland söker
Systemvetare
till Centrum för IT, Västerås.
Sista ansökningsdag: 2011-11-25.
Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 500 anställda.
Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen. Det gör vi genom
att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommu-
nikationer och miljö.
Läs mer på www.ltv.se
TH Energiteknik är inne i en spännande fas med många
intressanta uppdrag och behöver förstärka med en erfaren
och driven VVS-handläggare för omgående anställning.
Vi sätter individen i centrum där utveckling av våra med-
arbetare är vår viktigaste investering.
VVS-ingenjör
till vårt kontor i Trollhättan
Mer information på www.thenergiteknik.se
15 platsjournalen vecka 47 2011 l
Rejlers är en nordisk koncern somerbjuder
tekniska konsulttjänster inomelteknik,
energi, elektronik, mekanik, automation,
IT och telekom.
Projektör/Ingenjör inom
el/signal/tele/kanalisation till Växjö
Vi söker dig med teknisk utbildning samt fera års erfarenhet inom EST-området.
Du tycker om att arbeta i projektform i en afärsdrivande och målstyrd verksam-
het. Du har intresse för utveckling av både den egna kompetensen och teknik-
området. Vidare är du serviceinriktad, har initiativförmåga och god samarbetsför-
måga. Du är självständig och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Du gillar att ligga i framkant och att ständigt vara i rörelse både vad gäller ditt
arbete för dina kunder och din egen utveckling. Du är engagerad och har en egen
kraft i det du gör och känner ett ansvar för att tillsammans med dina kollegor
hitta de bästa lösningarna för Rejlers och våra kunders bästa.
Skicka in din ansökan snarast för urval sker löpande.
Vill du veta mer kontakta:
Birger Davidsson, gruppchef Järnväg Växjö, 0470-70 43 30.
Läs mer om denna lediga tjänst på www.rejlers.se under
Jobb & Karriär, där du också kan lämna din ansökan.
Välkommen!
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet.
Vi ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt
och breddat miljöansvar i samhället.
Naturvårdsverket söker
Handläggare
till enheten för farliga ämnen och avfall
Tre av anställningarna är tills vidare och en är ett långtidsvikariat,
alla med placeringsort Stockholm.
Mer information på Naturvårdsverkets webbplats
www.naturvardsverket.se
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället.
Vi samordnar och driver statens insatser i Västra
Götalands län. Vi bidrar till trygghet för den enskilde
medborgaren. Vi står för rättssäkerhet, effektivitet,
samarbete och helhetssyn.
Länsstyrelsen,
Miljöskyddsenheten söker
Miljöskydds-
handläggare
för biogasanläggningar
och jordbruk
till Mariestad
Din ansökan vill vi ha senast den
28 november 2011.
Läs mer om tjänsten på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
under lediga jobb.
TVAB ansvarar för renhållning, deponier, färrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp, parker och ägs av Kiruna kommun.
VI SÖKER EN DRIFTTEKNIKER
TILL AVDELNING ENERGI
Kvalifkationer: Vi söker dig som har teknisk utbildning samt en drivkraft och önskan
om att jobba med tekniska anläggningar. För oss är det viktigt att du har förmåga att arbeta
självständigt och strukturerat men även i grupp. Du är en person som uppskattar att driva
utvecklings- och förbättringsarbete. Eftersom arbetet kräver samarbete så är en god kommuni-
kationsförmåga och framför allt lyhördhet viktigt. Du har förmågan att organisera och planera
ett verksamhetsområde samtidigt som du inte är rädd för att hugga i och lösa problem som
uppstår i den dagliga driften. Du är noggrann, fexibel och serviceinriktad.
Upplysningar om tjänsten:
Ulf Stålnacke, enhetschef produktion, 0980-708 12.
Fackliga företrädare:
Kommunal Tommy Öhman, 070-546 97 41.
MER INFORMATION PÅ: WWW.TEKNISKAVERKENIKIRUNA.SE
Välkommen med din ansökan och styrkt meritförteckning till: Tekniska Verken i Kiruna AB,
Dokumenthanteringen, 981 85 Kiruna eller diabas.diabas@kommun.kiruna.se
senast den 16 december 2011.
Märk ansökan med
“Drifttekniker TVAB”.
Lunds universitet,
Institutionen för laboratoriemedicin i Lund,
avdelningen för klinisk genetik söker

Postdoktor
Kontaktperson:
Kajsa Paulsson, docent, 046-222 69 95,
kajsa.paulsson@med.lu.se
För mer information om anställningen
se www.lu.se/jobb
Sista ansökningsdag: 2 december
www.lu.se
TEKNIK/IT/NATUR
I Platsjournalen
når ditt budskap
125000
personer
varje vecka
16 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Tekniska kontoret i
Alingsås kommun söker
Miljöingenjör
Kontakt:
Hubert Malmström, 0322-61 70 12, hubert.malmstrom@alingsas.se
Anna Hansson, 0322-61 63 08, anna.hansson@alingsas.se
Bo Norling, 0322-61 63 37, bo.norling@alingsas.se
Välkommen med Din ansökan senast den 12 december 2011
till www.ofentligajobb.se.
www.alingsas.se
TEKNISKA KONTORET
TILL AP&T ADVANCED AUTOMATION I BLIDSBERG SÖKER VI:
» Teknisk dokumentatör
» Elkonstruktör
Läs mer på aptgroup.com/jobb
AP&T-gruppen förser den internationella
plåt- och rörformande metallindustrin
med automation, pressar, verktyg och
kompletta produktionslinjer. Vi har
anläggningar i Blidsberg, Lagan,
Tranemo och Brescia, Italien samt egna
försäljnings-/servicebolag på ett flertal
marknader och är därmed en av
Europas ledande tillverkare i branschen.
Vi är 320 anställda och omsätter
ca 650 MSEK.
peab.se
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag
med en omsättning på 40 miljarder kronor och 15 000 anställda.
Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i
Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ
OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.
Tre Projektledare
SÖKES TILL PEABS BOSTADSPRODUKTION
OCH ÖVRIGA BYGGPROJEKT I ESKILSTUNA.
KONTAKTPERSONER
Jonny Lundqvist, arbetschef, tel. 0733-37 52 91.
Paul Strand, arbetschef, tel. 0733-37 52 36.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
2011-11-30
Halmstad IT-Nät AB (Halmstads Stadsnät) är ett kommunalt bolag som
ska se till att alla tätorter i kommunen har möjlighet till bredbandsupp-
koppling. Målet är att skapa en god IT-infrastruktur inom Halmstad
kommun och att ge alla som bor och verkar i kommunen möjlighet att
kommunicera via ett snabbt bredband. Halmstads Stadsnät är ett sk.
”öppet stadsnät” där en mängd tjänsteleverantörer levererar sina tjänster
(Internet, Tv och telefoni) i full konkurrens till stadsnätets kunder. Som en
del av Halmstad kommun arbetar vi aktivt med Halmstad kommuns vision
Hemstaden – Kunskapsstaden – Upplevelsestaden.
Halmstads Stadsnät söker
Projektkoordinator infrastruktur
För information om tjänsten kontaktar du Eva Svedberg,
070-30 368 90 eller via mail eva.svedberg@halmstad.se
Urval sker löpande så skicka ansökan snarast, dock senast
2011-12-04.
Välkommen med din ansökan!
Mer information på
www.halmstadsstadsnat.se
NCC Roads AB, Sverige Sydväst
söker
Krossmaskinist
Vi söker en krossmaskinist till vår krossanläggning i Göteborg.
På vår webbplats www.ncc.se kan du läsa mer om tjänsten, samt ansöka direkt under
rubriken Jobba hos oss/Lediga jobb.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Joakim Wilander, platschef, 031-57 85 36.
Din ansökan vill vi ha senast 2011-11-30.
Frågor ang. webbansökan besvaras av Gun-Britt Nilsson, tfn 040-31 71 37.
NCC Roads Sverige Sydväst levererar produkter och tjänster
som används i och kring vägar och hus. Verksamheten
spänner över hela kedjan från produktion av kross- och
asfaltprodukter till utförandet av beläggningsarbeten och
vägservice.
Miljöhandläggare,
tre stycken, med inriktning
mot luftemissioner och
ekonomiska styrmedel
till sjöfartsavdelningen, miljösektionen i Norrköping
Transportstyrelsen söker
www.transportstyrelsen.se
Ta reda på hur du kan göra karriär
på Siemens. Våga fråga.
www.siemens.se/ledigajobb
Våga fråga: Ansök nu.
Siemens är världsledande inom elektronik och elteknik med 405 000 medarbetare i
190 länder. Med innovativa lösningar bidrar vi till att skapa en mer hållbar och efektiv
energiproduktion, ökad produktivitet i industrin, kostnadsefektivare hälso- och
sjukvård och smartare infrastrukturlösningar. För att hitta svaren på de stora
utmaningarna i vår tid krävs öppna och nyfkna medarbetare som vågar ställa de rätta
frågorna. Kanske precis som du.
Till Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) AB, i Finspång, söker vi en
Utvecklingsingenjör Mätning
Hur ansöker jag?
Välkommen med din ansökan senast den 25 november, via Siemens hemsida.
TEKNIK/IT/NATUR
Rekrytera
med Platsjournalen
– tidningen med
flest arbetssökande
17 platsjournalen vecka 47 2011 l
Förvaltnings-
tekniker/drift-
tekniker i
Stockholm
Mer information om tjänsten fnns
på www.sfv.se/jobbahososs.
Till Transport och Farledsservice,
Bottenviken söker vi två
Båtmän
med placering i Gävle
Senaste ansökningsdag är 2011-12-16
Läs mer om tjänsten och vår verksamhet på
www.sjofartsverket.se
Lunds universitet söker
Postdoktor
i teknik med inriktning mot stödjande
miljöer för äldre
Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) är ett av
två nationella excellenscentra för forskning om åldrande och äldre,
fnansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds
Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds
universitet. Verksamheten har fokus på den åldrande människan och
befolkningen och miljöer som stödjer hälsa, aktivitet och delaktighet.
Forskningen är uttalat interdisciplinär till sin natur, med omfattande
internationellt samarbete. En forskarskola är knuten till centrumet.
För mer information, se www.med.lu.se/case.
Kontaktpersoner:
Susanne Iwarsson, professor, 042-222 19 40,
0703-17 31 11, susanne.iwarsson@med.lu.se
Agneta Ståhl, professor, 046-222 91 32,
070-788 32 56, agneta.stahl@tft.lth.se
För mer information om anställningarna
se www.lu.se/jobb
Sista ansökningsdag: 30 november
www.lu.se
PROJEKTLEDARE
INVESTERINGSPROJEKT
Vi söker dig som vill arbeta med infrastruktur och
leda projekt i samband med om- och nyläggning av
vårt ledningsnät. Som projektledare erbjuds du ut-
manande och varierande arbetsuppgifter med såväl
tekniskt som ekonomiskt ansvar, goda utvecklings-
möjligheter samt många sociala kontakter.
Läs mer på www.stockholmvatten.se/jobb
I Halmstad bor cirka 90 000 invånare. Det fördelaktiga läget på väst-
kusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna
trivs och blir fer. Halmstads kommun har cirka 7 500 medarbetare
som tillsammans strävar efter att utveckla Halmstad som hemstad,
kunskapsstad och upplevelsestad. Vi ser nytänkande, mångfald och
samverkan som förutsättningar för att lyckas! Vill du vara med?
Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en
trevlig stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, anlägger och underhåller
kommunens gator, parkeringar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar.
Vi stödjer även föreningsverksamheten och olika intressegrupper.
På uppdrag av Laholms och Halmstads gemensamma nämnd för VA
ansvarar teknik- och fritidsförvaltningen från och med årsskiftet 2010/11
för vatten- och avloppsförsörjning i båda kommunerna.
Teknik- och fritidsförvaltningen söker
Eltekniker Ref.nr. 2011-24
Du bör ha gymnasieutbildning med inriktning
el/automation. Erfarenhet från arbete i processindustrin
är meriterande liksom god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god
samarbetsförmåga och ansvarstagande. Vidare har du en
god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad.
Upplysningar lämnas av
Lars-Gunnar Johansson, 035-13 77 57, 076-765 95 27.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
För mer information se www.halmstad.se/ledigajobb
www.halmstad.se
TEKNIK/IT/NATUR
K
o
n
t
a
k
t
a

A
r
b
e
t
s
f
ö
r
m
e
d
l
i
n
g
e
n
S
t
a
r
t
a

f
ö
r
e
t
a
g
?
18 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Kristinehamns kommun,
Kommunledningsförvaltningen söker
Planarkitekt

Kontaktperson: Kalle Alexandersson, planeringschef,
tel. 0739-48 80 02.
Läs mer på
kristinehamn.se/naringsliv-arbete/lediga-jobb
Sista ansökningsdag 4 december
The Family owned FOSS group is the world leader as supplier of dedicated, high tech analytical solutions
which measure and control the quality and production of agricultural, food, pharmaceutical and chemical
products, which supports the best utilization of food products - and at the same time ensures a high
standard of food's safety and quality. Headquarter is domiciled in Hillerød, Denmark. The products are
marketed by 23 FOSS sales and service companies around the world together with an extensive global
net of distributors. FOSS works diligently with innovation and development as basis for its growth.
FOSS Analytical AB is looking for a
Product Specialist NIR
Kontaktpersoner: Katrine Karlsson, personal HR, kkn@foss.dk. Mikael Persson, People Manager,
042-36 17 27. Martin Lagerholm, fack repr Sveriges Ingenjörer, 042-36 16 35.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
For more information visit: www.foss.dk/careers/jobs
Tekniska kontoret har ansvar för förvaltning av kommunens vägnät med
gång- och cykelvägar, park-mark och skogsområden, grönytor, fastigheter
och va-anläggningen. Vi samordnar också kommunens säkerhetsarbete.
Kontorets driftbudget omsluter 250 Mkr och antalet anställda är 40.
Vi utreder, projekterar och upphandlar dessutom investeringar i
kommunens anläggningar för ca 80 Mkr varje år.
Tekniska kontorets fastighetsavdelning söker
El- och teleingenjör
Läs mer om tjänsten på kommunens hemsida
www.mjolby.se
Kontaktperson: Pär Hellman, 0142-853 92
Sista ansökningsdag är 2011-11-30
Välkommen med din ansökan!
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället.
Vi samordnar och driver statens insatser i Västra
Götalands län. Vi bidrar till trygghet för den enskilde
medborgaren. Vi står för rättssäkerhet, effektivitet,
samarbete och helhetssyn.
Länsstyrelsen,
Landsbygdsenheten söker
Integrerade
fältkontrollanter
till Skara, Borås eller Uddevalla
Bitr. verksamhetschef
till Skara
Kontaktpersoner: Liisi Johansson, Tf funktions-
chef, 031-60 59 58, 073-665 67 58. Åsa Jellinek,
gruppchef Skara, 0501-60 57 42.
Din ansökan vill vi ha senast den
1 december 2011.
Läs mer om tjänsterna på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
under lediga jobb.
Vi söker
Energi- & klimatstrateg -
processledare
till Falun
Kontaktperson: Per Erik Sandberg, 023-817 38.
Välkommen med din ansökan senast
den 27 november 2011.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/dalarna
Vill du jobba med
teknik som kan vara
livsavgörande för dina
medmänniskor?
Är du en erfaren ingenjör, inom elektronik, mjukvara eller mekatronik,
som gärna tar eget ansvar och stmuleras av samarbete och
tvärvetenskapliga diskussioner?
Vill du vara med på resan mot ”Innovatons for Life”?
Läs mer på: www.hokinstrument.se
Sista ansökningsdag 1 december.
Hök Instrument AB utvecklar sensorsystem för analys av
utandade gaser, både i externa och interna projekt, med
applikatoner inom life-science och fordonssäkerhet.
Företaget är beläget i Västerås och vår småskalighet ger oss
stor fexibilitet och Du ges möjlighet at påverka. Vid frågor
eller för ansökan kontakta Lasse Tenerz: 070-930 01 02,
rekrytering@hokinstrument.se
TEKNIK/IT/NATUR
I Platsjournalen når ditt budskap
125000 personer varje vecka
H
i
t
t
a

d
i
t
t

d
r
ö
m
j
o
b
b


L
ä
s

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
19 platsjournalen vecka 47 2011 l
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med drygt
12 200 lägenheter i över 30 bostadsområden i Helsingborg.
För ägaren, Helsingborgs stad, är Helsingborgshems verksamhet
viktig för att staden ska växa, utvecklas och vara attraktiv att leva i.
Styr- och energitekniker
Kontaktperson: Jane Kylberg, chef fastighetsutveckling och
service, 042-20 82 15, info@helsingborgshem.se
Sista ansökningsdag: 2011-11-25
Mer information på www.helsingborgshem.se
Byggnadsinspektör
Kvalifkationer: Högskoleutbildning som byggnadsingenjör
eller annan motsvarande utbildning. Du ska ha god
samarbetsförmåga och vara fexibel. Körkort erfordras.
Välkommen med din ansökan senast 12 december 2011.
För mer information: www.gnosjo.se
Bygg- och miljökontoret söker
Bygglovhandläggare
Kontaktperson:
Tore Strömberg, 0176-712 40.
Sista ansökningsdag: 2011-12-01.
För mer information och ansökan se: www.norrtalje.se
Roslagen – möjligheter, tillväxt, framtidstro
BYGG- OCH MILJÖKONTORET
Nu förstärker vi organisationen med en
SERVICETEKNIKER
- med tyngdpunkt på VVS
med stor passion för kundvård och ett
genuint intresse för människor!
Läs mer på www.molndalsbostader.se
Mölndalsbostäder AB är ett kommunalt bostads-
bolag som äger och förvaltar ca 3 400 lägenheter
och 140 lokaler i Mölndal. Vi är ca 60 medarbetare
som målinriktat arbetar för att nå vår vision – att
ständigt utvecklas till en bättre värd i Mölndal!
02LANDSKAP
söker
landskapsarkitekt/
markprojektör
Du bör ha några års erfarenhet av projektering.
Skicka din ansökan senast den 30 november till:
02LANDSKAP arkitektkontor ab, Pusterviksg. 13,
413 01 Göteborg eller till my@02landskap.se
Kontakt: My Lekberg Hellström, tel. 031-711 14 83
www.02landskap.se
Lundafastigheter är en del av serviceförvaltningen i
Lunds kommun. Verksamheten förvaltar kommunens
verksamhetslokaler samt ansvarar för anskaffning och
förvaltning av särskilda boenden i kommunen.
Läs mer på www.lund.se
Är du en ingenjör som trivs med att arbeta projektorienterat i team och
har en förmåga att skapa goda relationer? Välkommen att söka följande
tjänster på Lundafastigheter.
Lundafastigheter söker
Installationsingenjör VVS/Kyla
– med eftergymnasial utbildning, inriktning VVS
Byggingenjör
– med byggingenjörsutbildning och erfarenhet från fastighetsbolag
Läs mer om tjänsterna på
www.efektpersonal.se
alternativt kontakta Efekt Personal,
Jeanette Söderling, tel. 0721-72 91 06. TJ ÄNSTEMÄN
TEKNIK/IT/NATUR
o
m

d
u

s
ö
k
e
r

j
o
b
b

e
l
l
e
r

s
k
a

r
e
k
r
y
t
e
r
a
K
o
n
t
a
k
t
a

A
r
b
e
t
s
f
ö
r
m
e
d
l
i
n
g
e
n

Rekrytera med
Platsjournalen
Tidningen med flest
arbetssökande

Tala med en
arbetsförmedlare
Vill du få stöd av
en jobbcoach?
20 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Teknik- och fastighetsförvaltningen
söker
FASTIGHETSFÖRVALTARE
Läs mer på vår hemsida
KARLSTAD.SE
Bravida i Visby har behov
av medarbetare inom VS
VS-montör
Vi söker dig som:
- är certifierad VVS-montör
- har tidigare erfarenhet från yrket i mindre
entreprenader och serviceuppdrag
- har hög drivkraft och är serviceorienterad
- meriterande om du har kunskap om Säker
Vatteninstallation och svetskunskap
För ansökan och information besök
www.bravida.se eller kontakta
Göte Johansson, tel. 0498-27 90 54
www.regionblekinge.se
Brinner du för Blekinges utveckling?
Vi söker en engagerad för
Läs mer på www.regionblekinge.se
Region Blekinge arbetar för att göra Blekinge till en
ännu bättre region att leva och verka i. Vi har det
samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge
och företräder medborgarna i viktiga frågor som rör
tillväxt och utveckling i länet.
Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har
ca 22 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och
barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen.
Tekniska kontoret söker
Drifttekniker, Ref nr 119-2011
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
Kontaktpersoner: Anders Sjöstrand, 0733-41 10 72.
Mer information på www.lomma.se
TEKNIK/IT/NATUR
VÅRD/OMSORG/HÄLSA
SPECIALISTLÄKARE,
VC Söderåsen, Bjuv
För mer information kontakta:
Verksamhetschef Maria Olsson, tel. 0768-93 06 91.
Läs mer: www.vardcentralensoderasen.se
Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler,
distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.
primarvardenskane.se
Biomedicinska analytiker med
klinisk fysiologisk inriktning
(BMA)
Klinisk fysiologi
Läs mer på www.akademiska.se.
Ansökan senast den 1 december 2011.

Platsjournalen

Din väg till nytt jobb
H
i
t
t
a

d
i
t
t

d
r
ö
m
j
o
b
b


L
ä
s

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
21 platsjournalen vecka 47 2011 l
VÅRD/OMSORG/HÄLSA
söker
SKOLPSYKOLOG
www.perstorp.se
PERSTORPS
KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN SÖKER
Vik socialsekreterare
Läs mer på vår hemsida
www.nykvarn.se
27 minuter till Stockholm 30 minuter till Eskilstuna
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand söker
Cytodiagnostker
tll avdelningen för patologi och cytologi i Sundsvall
läs mer på www.lvn.se/jobb
www.lvn.se
Stockholms läns landsting
Stockholms läns sjukvårdsområde
Danderydsgeriatriken söker
Överläkare
Kontaktperson: Läkarchef Marie Rydén, 08-123 571 14, 073-661 87 05.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på www.jobb.sll.se
Stockholms läns landsting
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Enhetschef/psykolog
till Mödra- och barnhälsovården
För mer information kontakta Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare,
019-602 70 38, leif.ekholm@orebroll.se
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
Läs mer om tjänsten på www.orebroll.se/jobb
Universitetssjukhuset Örebro
Mitt emellan två universitetsstäder, Uppsala och Stockholm, ligger Upplands
Väsby. Här bor cirka 40 000 invånare, som har tillgång till bra kommunal
och kommersiell service. Närheten till naturen, var du än benner dig i
kommunen, ger utmärkta möjligheter till ett varierat friluftsliv. Kommunen
har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda och är inne
i ett utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.
Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar en hållbar framtid för
invånare och företag i Väsby. Vi ger väsbyborna service i världsklass.
Upplands Väsby kommun söker
Alkohol och
drogterapeut med KBT
Läs gärna mer på www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Överraska Dig själv med ett nytt jobb
i julklapp! Hos oss finns ett mycket
förmånligt paket!
Vi är en liten privat vårdcentral i Träslövsläge 45 min från Göteborg.
Vi befinner oss just nu i ett expansivt skede och flyttar till en nybyggd
vårdcentral till sommaren.
Söker Dig SPECIALIST
i allmänmedicin som trivs med omväxlande
arbete och korta beslutsvägar!
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan till: Läjeskliniken.
Per Repfennig, Storgatan 44, 432 75 Träslövsläge eller
skicka ett mejl till: per.repfennig@regionhalland.se
Vi vill ha din ansökan senast 15 december.
Tillträde efter överenskommelse.
Socialsekreterare
med inriktning mot LSS
Kvalifikationer: Sociala omsorgsprogrammet/socionom-
programmet. Erfarenhet av utredningsarbete enligt LSS
och SoL. Du ska ha goda kunskaper om livsvillkoren för
personer med funktionsnedsättning. Det är en merit om
du har kunskap inom neuropsykiatri och autismspektrum.
Öckerö kommun erbjuder ett stimulerande arbete i en
utvecklingsinriktad och kreativ skärgårdskommun.
Kommunen består av tio bebodda öar med drygt
12 000 invånare.
Mer information finns på www.ockero.se
ÖCKERÖ KOMMUN
Öckerö kommun söker
22 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården.
Handläggaren i patientnämndens kansli tar emot och hanterar
patienters/närståendes klagomål, synpunkter och frågor rörande hälso-
och sjukvård, folktandvård i Skåne, den privata vård och tandvård som
Region Skåne fnansierar samt sjukvården i fertalet av de skånska
kommunerna och privata tandhygienister med verksamhet i Skåne.
Upplysningar lämnas av Christina Edholm, 044-309 33 08
eller Johan Olsson, 044-309 38 05.
Sista ansökningsdag: 2011-11-25.
Mer information på www.skane.se/jobb
Patientnämndens
kansli i Malmö söker
• Tre handläggare
Södersjukhuset söker
Överläkare/bitr överläkare/
specialistläkare
till mammografavdelningen
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på www.sodersjukhuset.se/jobb
SÖDERSJUKHUSET ÄR
EN DEL AV STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING
Hela livets sjukhus.
Medarbetare
✽ Stödcentrum för Unga i
Södra Roslagen
Kvalifikationer:
Socionomexamen eller motsvarande adekvat utbildning.
www.taby.se/ledigajobb
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8500 människor möjlighet
att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre
och omsorgen om de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det
gör vår kommun levande och livskraftig.
Vi söker
till enheten för Arbete och integration
Socialsekreterare 100%
Tillsvidareanställning med tillträde snarast.
Mer information om tjänsten hittar Du via www.alvsbyn.se.
Psykolog
till Vård- och omsorgsförvaltningen,
Kommunala Habiliteringsteamet LSS
Heltid. Ref nr 338.
Kontaktperson:
Lena Bergstrand, enhetschef,
063-14 45 43,
lena.bergstrand@ostersund.se
Mer information om
tjänsten fnner du på:
www.ostersund.se/ledigajobb
Vård- och omsorgsförvaltningen
söker
Utvecklingsledare
med inriktning mot funktionshinder/hälso- och sjukvård
Läs mer på www.vetlanda.se
Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo
kommun söker Psykolog till skolverksamheten.
Läs mer och sök tjänsten på
www.varnamo.se/ledigajobb
www.varnamo.se
Lidingökliniken
söker
Operationssköterska
50-100%
Lidingö-kliniken, etablerad 1986 och belägen i
Lidingö Centrum, är en modern specialistklinik
inriktad på plastikkirurgi. Tack vare mångårig
engagemang inom forskning och utveckling har
kliniken ett gott renommé både bland patienter och
kolleger. Det fnns ingen hierarki på vår arbetsplats.
Kontakt: info@lidingokliniken.se
Information för verksamheten fnns på vår hemsida:
www.lidingokliniken.se
VÅRD/OMSORG/HÄLSA
S
v
e
r
i
g
e
s

s
t
ö
r
s
t
a

s
ö
k
t
j
ä
n
s
t

i
n
o
m

k
o
n
s
t
,

d
e
s
i
g
n

o
c
h

f
o
r
m
g
i
v
n
i
n
g
a
r
b
e
t
s
f
o
r
m
e
d
l
i
n
g
e
n
.
s
e
/
b
i
l
d
b
a
n
k
e
n
23 platsjournalen vecka 47 2011 l
Organisationspsykologer
Akademiska sjukhuset
Läs mer på www.akademiska.se.
Ansökan senast den 30 november 2011.
Primärvården söker
specialistläkare
tll vårdcentralen i Kramfors
Läs mer på www.lvn.se/jobb
www.lvn.se
Elevhälsan söker
SKOLLÄKARE
Mer information på
www.upplands-bro.se
”Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor
och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa -helt enkelt!
SOCIALFÖRVALTNINGEN
söker
Socialsekreterare
Sista ansökningsdag:
2011-11-23.
www.orsa.se
Landstinget Västmanland söker
Ambulans-
sjuksköterskor
till Ambulanssjukvården
Landstinget Västmanland är en av länets största arbets-
givare med ca 6 500 anställda. Landstingets huvud-
uppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen.
Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård,
tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommuni-
kationer och miljö.
Läs mer på
www.ltv.se
Barnmorskor
Förlossnings- och BB-avdelningen
Läs mer på www.akademiska.se.
Ansökan senast den 20 december 2011.
VÅRD/OMSORG/HÄLSA
I Platsjournalen når ditt budskap
125000 personer varje vecka
K
o
n
t
a
k
t
a

A
r
b
e
t
s
f
ö
r
m
e
d
l
i
n
g
e
n
S
t
a
r
t
a

f
ö
r
e
t
a
g
?
24 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Psykolog
Till: Öppenvårdspsykiatrin Mora-Orsa
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
LEDIGA TJÄNSTER
Mer information på www.ltdalarna.se/jobb
Socialsekreterare
Familj och Ungdom
Vi söker en socialsekreterare till Familj och Ungdom,
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning med placering i vår jour-
och mottagningsgrupp. Tjänsten avser en tillsvidareanställning.
Kontaktpersoner: Gruppchef Lotta Tronders, 08-508 031 21.
Enhetschef Barbro Stenvall, 08-508 031 34.
Sista ansökningsdag: 2011-11-25.
Läs mer på www.stockholm.se/jobb
www.stockholm.se/jobb
SpånGa-TEnSTa SDF
Carlanderska
söker
HR-specialist
IVA-sjuksköterska till postop, natt
Sjuksköterska till Vårdcentralen
Se www.carlanderska.se under fik Jobb
Upplysningar lämnas av Anders Bergenfelz, klinikchef,
0703-77 20 86 (Lund/Malmö) eller Agneta Jacobsson
chefssekreterare, 046-17 14 94 (Lund).
Mer information på www.skane.se/jobb
Practicum – Lund/Malmö
Clinical Skills Centre söker
• Drifts- och planeringsansvarig, Malmö
• Chefssekreterare, Lund
Region Skåne ska främja god hälsa, vi ansvarar för att
det fnns bra sjukvård och kollektivtrafk för alla invånare
i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koor-
dinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i
Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000
medarbetare och en total budget på 29 miljarder kronor
(2011). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige
som väljs av invånarna i Skåne.
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand söker
Enhetschef
tll ortopedicentrum avd 14
Läs mer på www.lvn.se/jobb
www.lvn.se
VÅRD/OMSORG/HÄLSA
UNDERVISNING/KULTUR
Läs mer på www.vti.se
VTI söker
Kommunikatör/pressekreterare
till Kommunikationsenheten, Linköping
VTI har ett viktigt och uttalat uppdrag att förse transportsektorn med kunskap och därför
satsar vi på en ny tjänst som kommunikatör/pressekreterare.
Sista ansökningsdag är 5 december 2011. Vi tar emot ansökan via e-post: vti@vti.se.

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
nD
i
n

v
ä
g


t
i
l
l

n
y
t
t


j
o
b
b

Hitta ditt
drömjobb
Läs Platsjournalen
Rekrytera med
Platsjournalen
Tidningen med flest arbetssökande
25 platsjournalen vecka 47 2011 l
UNDERVISNING/KULTUR
Naturbruksgymnasiet i Östergötland drivs av Landstinget i Östergötland på
uppdrag av länets kommuner och består av Himmelstalundsgymnasiet och
Vretagymnasiet. Vretagymnasiet befnner sig i ett mycket intressant utveck-
lingsskede då vi nu har fyttat in i vår nybyggda skola vid Järngården samti-
digt som vi går in i en reformerad gymnasieskola.
Vretagymnasiet
söker
Gymnasielärare i matematik och fysik
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Biträdande rektor Ulf Karlsson, 013-22 79 14.
Enhetschef Anders Larsson, 013-22 79 33.
Mer information hittar Du på
www.nbg.nu
Välkommen med Din ansökan
YrkesAkademin AB är ett rikstäckande
utbildningsföretag.Vi utbildar inom fera
områden, vård och omsorg, resenäring,
restaurang, teknik samt transport.
VÅRDLÄRARE FALUN
Vi söker nu en behörig vårdlärare med
inriktning Social omsorg.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag 2011-12-02.
Skicka ansökan till:
YrkesAkademin,
Box 1958, 791 19 Falun eller till
karin.jernmark@ya.se
www.ya.se
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN SÖKER TILL:
Bildningsförvaltningen
Lärare till grund-, gymnasieskolan och komvux
Lärare i Trä/metallslöjd 60% Ref. 224/2011
till Bredbynskolan.
Upplysningar: Rektor Karin Jardstam, tfn 070-600 98 62.
Lärare i So-ämnen Ref. 225/2011
till Geneskolan, vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Malin Petersson, tfn 0660-26 53 62.
Lärare i Sv/En, resurs Ref. 226/2011
till Geneskolan, vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Malin Petersson, tfn 0660-26 53 62.
Lärare i Trä/metallslöjd Ref. 227/2011
till Ängetskolan.
Upplysningar: Rektor Jerry Carlström, tfn 0660-26 52 74.
Specialpedagog äldre barn Ref. 228/2011
till Alneskolan.
Upplysningar: Skolområdeschef Lars-Åke Hägglund, tfn 0660-883 05.
Lärare i grundsärskolan Ref. 229/2011
vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Ulric Appelblad, tfn 073-068 09 26.
Lärare i Ma/Fy 50% Ref. 230/2011
till gymnasiet, vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Joakim Ekenberg, tfn 073-274 56 02.
Lärare i Nk/Bi Ref. 231/2011
till gymnasiet, vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Joakim Ekenberg, tfn 073-274 56 02.
Lärare i Ma/Bi/Nk Ref. 232/2011
till Komvux, vårterminen 2012.
Upplysningar: Rektor Thomas Larserud, 070-205 62 43.
Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2011.
Läs mer om våra lediga tjänster på vår hemsida
www.ornskoldsvik.se/jobb
Din ansökan skickar du till:
Örnsköldsviks kommun
Kommunledningsförvaltningen, personal, 891 88 Örnsköldsvik
E-post: platsansokningar@ornskoldsvik.se
tfn växel 0660-880 00 www.ornskoldsvik.se
Mitt emellan två universitetsstäder, Uppsala och Stockholm, ligger Upplands
Väsby. Här bor cirka 40 000 invånare, som har tillgång till bra kommunal
och kommersiell service. Närheten till naturen, var du än benner dig i
kommunen, ger utmärkta möjligheter till ett varierat friluftsliv. Kommunen
har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda och är inne
i ett utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.
Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar en hållbar framtid för
invånare och företag i Väsby. Vi ger väsbyborna service i världsklass.
Upplands Väsby kommun söker
Vik speciallärare/
specialpedagog
Läs gärna mer på www.upplandsvasby.se/ledigajobb
HERRLJUNGA KOMMUN
SPECIALPEDAGOG
I FÖRSKOLA
TILL UTbILDNINGSFÖRvALTNINGEN
Kontaktperson:
Kurt Brorsson, 0513-174 88
Sista ansökningsdag: 2011-11-25
För information om tjänsten se
www.herrljunga.se
Förskolan är belägen i nybyggda lokaler i Hököpinge, ett litet samhälle
strax utanför Vellinge. Vi driver förskolan som ett personalkooperativ
och har idag 25 anställda och ca 100 inskrivna barn fördelade på sex
avdelningar. Avdelningarna består av tre pedagoger och 16-17 barn i
åldrarna 1-5 år.
Bruksparkens förskola förening söker
Förskollärare/specialpedagog
Kontaktperson: Camilla Bergqvist, 0702-26 87 34.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Ansökan via e-post: bruksparken@telia.com
www.bruksparkensforskola.se

N
y

k
a
r
r
i
ä
r
?

B
y
t

a
r
b
e
t
s
k
a
m
r
a
t
e
r


m
e
d

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
26 l platsjournalen vecka 47 2011
V
i
l
l

d
u

s
y
n
a
s

i

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
?

R
i
n
g

a
n
n
o
n
s
b
o
k
n
i
n
g
e
n
!


0
2
0
-
2
2

0
0

2
0
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad
tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård vid särskilda
ungdomshem och LVM-hem över hela landet.
SiS söker
Lärare i Slöjd
till SiS ungdomshem Fagared
med fokus på träslöjd och verkstad gärna i
kombination med annat ämne.
Mer information om
tjänsten på vår webbplats
www.stat-inst.se
Äppelgårdens förskola,
Verksamhetsområde 2 söker
Lärare i förskola/
Förskollärare
Kontaktperson: Ann-Christin Lundberg, 0732-31 53 44,
ann-christin.lundberg@helsingborg.se
Välkommen med din ansökan via
www.offentligajobb.se senast 2011-11-30.
Läs mer på helsingborg.se/ledigajobb
VI TAR DRÖMMAR PÅ ALLVAR!
w
w
w
.
t
i
n
g
s
r
y
d
.
s
e
s
a
t
s
a
r

p
å

b
o
e
n
d
e

b
å
d
e

i

t
ä
t
o
r
t

o
c
h

p
å

l
a
n
d
s
b
y
g
d
Vi söker . . .
Bibliotekarie
Ref.nr: A242691
Heltidstjänst. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår.
Vikariat fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2013-02-28.
Kontaktperson:
Lennart Warsäter, 0477-442 72.
Sista ansökningsdag:
2011-12-05.
Mer information
www.tingsryd.se
Högskolan i Skövde söker
till Institutionen för kommunikation och information
Adjunkter i engelska
Ref nr HS 2011/503-42
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer om anställningen på
www.his.se/ledigaanstallningar
Iris Hadar öppnar nya dörrar för
människor med funktionsnedsättning.
Iris Hadar AB arbetar med utbildning,
utredning och rehabilitering av
människor som av någon anledning
behöver extra stöd i sin livs-, arbets-
eller studiesituation. Vi är specialiserade på olika
funktionshindergrupper som syn, döv, hörsel, dyslexi
och neuropsykiatriska diagnoser.
Iris Hadar växer. Vill du vara med på vår resa?
Vi söker
Specialpedagog
till Falun, Dalarna
Sista ansökningsdag: 2011-11-27.
Besök iris.se/hadar för mer info
FÖRSÄLJNING/MARKNAD
ICA Supermarket Klostergatan, har en lång historia på väster i Jönköping och har alltid arbetat för en stark färskvaruprofl, Idag är
butiken en modern livsmedelsbutik som håller kvar focus på färskvaror. Vi har idag ett brett färskvarusortiment med manuell och
halvmanuell expediering av både kött, delikatess och ost samt ett eget kök med egen tillverkning av en mängd kalla produkter.
Hög kvalitet, god kunskap och inspiration för den goda maten vill vi alltid att kunden skall fnna hos oss. Butiken är nu i en
förändringsprocess där vi nyligen utvidgade vår verksamhet med en förbutik där vi är postombud för en del av västra Jönköping.
Butiken har en positiv utveckling och vi är idag ca 40 anställda. Vi önskar dock bli ännu fer i vår butik.
Vi söker entusiastiska, positiva medarbetare, med framåtanda och servicekänsla, som vill vara med
och utveckla butiken.
Ansvarig Kallskänka för vårt kök,
med erfarenhet av delikatess
Deltidstjänst ca 75 procent eller mer. Vikariat (pga föräldrarledighet ca 1,5 år) som kan leda till tillsvidareanställning.
Tillsättning 2011-12-27 eller enligt överenskommelse.
Skriv några rader om dig själv, din bakgrund samt din familj och framtid. Skriv gärna om vad du har för framtidsmål med ditt
yrkesverksamma liv samt bifoga ett foto på dig själv. Skicka ansökan till:
Ica Supermarket Klostergatan, Att: Greger Carlpihl, Klostergatan 25, 553 35 Jönköping
tel. 036-30 53 84 eller mejla gärna g.carlpihl@telia.com.
Märk kuvertet med Kallskänka. Senast den 30 november 2011 vill vi ha din skriftliga ansökan.
Klostergatan
UNDERVISNING/KULTUR
Hitta ditt drömjobb

Läs Platsjournalen

N
y

k
a
r
r
i
ä
r
?

B
y
t

a
r
b
e
t
s
k
a
m
r
a
t
e
r


m
e
d

P
l
a
t
s
j
o
u
r
n
a
l
e
n
27 platsjournalen vecka 47 2011 l
UTBILDNINGAR OCH KURSER
För dig som vill förena trafik
och pedagogik!
Dags att söka till:
Trafiklärare
60 veckor,
300 YH-poäng
Utbildningen består dels
av praktiskt lärande och
teoretiska studier som kan
bedrivas på distans.
Sista ansökningsdag 25 november 2011
Start i februari 2012
Ytterligare information: www.liljaskolan.se
SKOLAN KAN ERBJUDA TRIVSAMT BOENDE UNDER UTBILDNINGSTIDEN.
Ring för vidare information
Tel. 0935-145 00, 145 52, 146 00
SökeS:
kreativ praktiker
www.folkuniversitetet.se/
hantverkscentrum
0504-125 50
Hantverkscentrum i Tibro täcker in alla områden inom möbel-
och inredningsbranschen. På arbetsmarknaden efterfrågas nu
särskilt specialsnickare, ytbehandlare och tapetserare!
Vi erbjuder:
• Yrkesutbildningarmedaktivitetsstöd
• Skräddarsyttefterarbetsgivarensellerdittegetbehov
ellerdinaffärsidé
• Valideringavtidigarekunskaper
• Språkstödiyrkessvenska
• Stödvadgällerjobbsökande/praktik
• Hjälpmedlanseringavprodukter/tjänsterunderutbildningen

Hantverkscentrum har ett avtal med Arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadsutbildningar inom hantverk. Kontakta
oss för mer information eller tala direkt med din handläggare på AF.
YRKESOMRÅDEN
•Trähantverk/fnsnickeri
•Möbelrestaurering
•Tapetsering
•Träbildhuggeri
•Förgyllning
•Dekormåleri
med intresse för möbler och inredning
Från den 1 september har Arbetsför-
medlingen i större orter öppet kl 10-18.
Vi utökar öppetiderna med två timmar
för at förbätra tillgängligheten och höja
servicenivån för fler kundgrupper, som
arbetsgi-
vare, hel-
tidsstude-
Utökade öppetider
Utökade öppetider från den 1 september
Arbetsförmedlingen i större städer
utökar öppetiderna till klockan 18.00.
Vi utökar öppetiderna med två tim-
mar för at förbätra tillgängligheten
och höja servicenivån för fler kund-
grupper.

Platsjournalen

Din väg till nytt jobb
ADMINISTRATION,
EKONOMI, JURIDIK
2st chefer/medicinsk
sekreterare
SödertäljeSjukhusAB,
Annons-ID5520188
Acreosöker en
administrativ
assistent
ServeOfficeAB,
191 26 Sollentuna.
Annons-ID5518970
Administrativ
assistent för
fou-frågor
Riksantikvarieämbetet,
Verkssekretariatet,
114 55 Stockholm.
Annons-ID5518795
Administratör sökes
till volkswagenfinans
I NEEDUNEEDAB,
Holländargatan20,
111 60 Stockholm.
Tel 08-522 377 10.
Annons-ID2016311
Affärsområdeschef
energydistribution
mv
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519066
Aktiesäljare/sales
b2b
First SwedishResearch,
114 56 STOCKHOLM.
Tel 031-771 93 30.
Annons-ID0011-357431
Andelsadministratör
till försäkringsbolag
Konsultverksamheten
Bank&finans,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5521467
Assistent till
vinimportör
FruOlssonAB, Krossgatan
15, 162 50 VÄLLINGBY.
E-post carina.
stjernstrom@fruolsson.se
Annons-ID2019208
Assistent/
ekonomiassistent
Stockholmsstad;
SFI-avdelningen,
Annons-ID5519516
Auktoriserad
redovisningskonsult
Matrisen,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5518813
Auktoriserade
redovisningskonsul-
ter
Lag&TaxeringAB,
Råsundavägen166,
169 36 SOLNA.
Tel 08-522 590 00.
Fax 08-522 590 99.
E-post soren.alm@
lagochtaxering.se
Annons-ID2018084
Biträdandejurist /
assistent deltid
Alterego&Partners,
111 56 Stockholm.
Annons-ID2018276
bjuder intill öppet
husför ekonomer!
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5520449
Bostadsadministratör
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519012
Businesscontroller
medambitionoch
drivkraft
Xylem,
Annons-ID5519870
Businesscontroller
medinriktningmot
finansiel
CaremaCareAB,
Annons-ID5520768
Businesscontroller
medit-inriktning
euromaint
AmendoAB,
114 34 Stockholm.
Annons-ID5518779
Businesscontroller
rekryteras
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5519171
Businesscontroller
till arriva
ArrivaSverigeAB,
Stockholm,
117 43 Stockholm.
Annons-ID2016263
Butikschef stockholm
OptikSmart EyesAB,
411 15 Göteborg.
Annons-ID5519809
Camfil absöker
treasurymedarbetare
Camfil AB,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5518545
Chef för tunafastighe-
ter
Vallentunakommun,
186 86 VALLENTUNA.
Annons-ID5519642
chef till comp&ben
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5520916
Chef till hushållsnära
tjänster i hsbomsorg
HSBOmsorg,
126 30 Hägersten.
Annons-ID5518903
Chef uthyrning-
kontor
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5517808
Chefer för
bemanningsuppdrag
inomomsorgenaväl
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5520967
Chefsassistent sökes
till institut i solna
Manpower Administra-
tion,
Annons-ID5520688
Chief compliance
officer till skandia
medansvar
AmendoAB,
114 34 Stockholm.
Annons-ID5520933
Controller för
rekrytering
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5519170
Controller ochexpert
påexcel för
rekrytering!
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5520654
Controller till
projektkontoret
(pmo)
eWorkScandinaviaAB,
111 21 Stockholm.
Annons-ID5519702
Controller till stor
organisation
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5520653
Dansktalande
ekonomiassistent
Brainpeople,
Industrigatan4A,
112 46 Stockholm.
Tel 08-440 80 90.
Annons-ID2015569
Databasadministra-
tör
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519614
Datakunnig
skolassistent sökes!
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5521044
Delgivaretill
stockholm
DELGIVNINGSSPECIALIS-
TENI SVERIGEAB,
BÅTSKATAVÄGEN15,
943 33 ÖJEBYN.
Tel 0911-23 96 98.
Fax 0911-23 96 99.
E-post info@delgivning
sspecialisten.se
Annons-ID2015866
Designtorget söker
butikschef till arlanda
ISHINERECRUITMENTAB,
111 31 Stockholm.
Annons-ID2015900
Drivenadministratör
medkörkort!
ALLDENTALQ&CO
AKTIEBOLAG,
120 06 STOCKHOLM.
Tel 08-694 80 25.
E-post jobba@alldental.se
Annons-ID2018443
Drivenocherfaren
ekonomiansvarigtill
kth
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5520729
Ekonom
LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG, STEN-
BYGRÄND10,
163 70 SPÅNGA.
Annons-ID2015945
Ekonomi- lön
FÖRETAGSSTÄDI
BROMMAPARTNERAB,
ELEKTRAVÄGEN31,
126 30 HÄGERSTEN.
Fax 08-19 19 68.
Annons-ID2013401
Ekonomi- och
administrationsan-
svarig, deltidsvik
NordicOnlineAB, Söder
Mälarstrand45, plan8,
118 25 Stockholm.
Annons-ID2017176
Ekonomi- och
kontorsassistent
rekryteras
Dreamwork,
Annons-ID5518870
Ekonomiansvarig
FruOlssonAB, Krossgatan
15, 162 50 VÄLLINGBY.
E-post carina.
stjernstrom@fruolsson.se
Annons-ID2017455
Ekonomiassistent
deltid
Plusfamiljen, Torsgatan
7c, 111 23 Stockholm.
Annons-ID2018095
Ekonomiassistent
deltid, 75%,
Manpower Ekonomi,
Annons-ID5518852
Ekonomiassistent
sökesför kunds
räkning
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5520436
Ekonomiassistent till
hsbomsorg
HSBOmsorg, 183 02 Täby.
Annons-ID5518904
Ekonomiassistent till
maxkompetens,
extra!
MaxkompetensSverige
AB, 111 52 Stockholm.
Annons-ID5519992
ekonomiassistent till
redovisningsbyrå
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5520447
Ekonomiassistent till
stureplan
PooliaEkonomi,
Annons-ID5519274
Ekonomihandläggare
till naturvårdsverket
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519127
Engagerad
inköpschef till arvika
gjuteri
Technogarden
Engineering,
653 40 Karlstad.
Annons-ID5519802
Erfarenekonomiad-
ministratör sökestill
stil
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5520648
Erfarenrevisorsassis-
tent sökestill baker
tilly
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5521471
Erfarensäljcoachtill
svenskt bolagpå
cypern
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5521025
Executiveassistant
Kontorsfixarna
SkandinavienAB,
114 36 Stockholm.
Annons-ID5519140
Extrareceptionist vid
behovtill norrort
RandstadAB,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519299
Extrajobbinom
fondtrading!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520719
Faktureringsansvarig
till nackastrand
EkonomResurs,
Vegagatan14,
102 31 Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.
E-post jobb@
ekonomresurs.se
Annons-ID2016543
Financemanager till
cbgkonsult
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519877
Financial controller /
bokslutsekonom
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5519937
Financial controller
medredovisnings-
bakgrund
PooliaEkonomi,
Annons-ID5519892
Financial controller
till fiat
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5520453
Finnish-speaking
lawyer
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5518442
Finsktalande
servicekoordinator
SW, 103 91 Stockholm.
Annons-ID5520195
Fondintresserad
ekonom
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520388
Frösundalssabsöker
verksamhetsadminis-
tratör
FrösundaLSSAB,
112 45 Stockholm.
Annons-ID5520419
För kundsräkning
söker dreamworken
ekonomiassi
Dreamwork,
Annons-ID5519322
Förskolechef
IMAGINATION
INTERNATIONALAB,
SKYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32 EKERÖ.
Tel 076-633-8494.
Annons-ID2016651
German-speaking
lawyer
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5518437
Handläggare
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5519385
Handläggareav
bostadsanpassnings-
bidrag
SollentunaKommunVård-
&omsorgskontoret,
avdelningfunktionshin-
der, 191 86 Sollentuna.
Annons-ID5519673
Hjärt-lungfonden
söker enreceptionist
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5520920
Hr analytiker
Landstingsstyrelsens
förvaltning,
Annons-ID5518538
Hr ansvarigtill bdo
stockholm
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519507
Hr ansvarigtill
johnsoncontrols
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519944
Hr business
partner/hr manager
PooliaHR,
Annons-ID5519747
Hr manager till
bluegardenab
ID. ENTITYAB,
TEGNERGATAN35,
111 61 STOCKHOLM.
Tel 08-21 68 90.
Annons-ID2017152
Hr specialister inom
rekrytering
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519624
Hr-generalister och
-specialister
konsultuppdrag
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519623
Hr-konsult ?unik
chansi växande
företag
Visino, 113 49 Stockholm.
Annons-ID5519806
Hyresadministratör
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5517009
Hyresadministratör
medstark
servicekänslasökes
Manpower Administra-
tion,
Annons-ID5520589
Internationell
koncernen
treasurymedarbetare
Konsultverksamheten
Bank&finans,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5521009
Internationell vd
assistent till gfk
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519335
Isssjukhussöker
planeringsansvarig
ISSFACILITYSERVICESAB,
Årstaängsvägen11,
117 94 STOCKHOLM.
Tel 020-155-155.
Annons-ID2019580
Jobbcoachi
södertälje
MiROi Medborgarplatsen,
Medborgarplatsen25,
118 72 Stockholm.
Tel 08-751 22 34.
Fax 08-632 01 60.
E-post infostockholm@
miroi.se
Annons-ID2018261
Kommunikativoch
positivekonomiassis-
tent
SW, 103 91 Stockholm.
Annons-ID5519088
Kommunsekreterare
ÖsteråkersKommun,
184 86 Åkersberga.
Annons-ID5518816
Konkurrensverket
söker disputerade
nationalekono
Konkurrensverket -
SwedishCompetition
Authority, TORSGATAN11,
103 85 STOCKHOLM.
Tel 08-700 16 00.
Annons-ID2017220
Konsultchef med
ansvar för eget
affärsområde
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5518542
Konsultchef/
rekryterare
Rent AWorker,
124 58 Bandhagen.
Annons-ID5514043
Kund- och
rekryteringsansvarig
rent-a-doctor
Dreamwork,
Annons-ID5518909
Kval. analytiker/
kontorschef till
washingtondc
Tillväxtanalys, Innovation
ochglobalamötesplatser,
831 40 Östersund.
Annons-ID5520523
Kvalificerad
analytiker/
kontorschef till
peking
Tillväxtanalys, Innovation
ochglobalamötesplatser,
831 40 Östersund.
Annons-ID5520516
Kvalificerad
redovisningsekonom
till solna
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5518982
Kvalificerade
redovisningsekono-
mer
XtraSverigeAB,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5520909
Kvalitetschef till
coca-colaenterprises
sverige
STOCKHOLMSYD,
DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2015932
Lassila&tikanoja
söker redovisnings-
chef
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519586
Löneadministratör
RandstadAB,
151 72 Södertälje.
Annons-ID5519437
Marknadsanalytiker
sökesomgående
BemanniaKontor,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519191
Marknadsansvarig
RydellsFörsäljningAB,
Stängselbodavägen1,
186 92 VALLENTUNA.
Tel 08-514 505 00.
E-post monica.
due-pedersen@rydells.se
Annons-ID2019169
Mediabyråsöker
säljare
D3Invest AB,
114 43 Stockholm.
Annons-ID5519401
Mediasäljarei gamla
stansökes
ISHINERECRUITMENTAB,
111 31 Stockholm.
Annons-ID2015784
sid
+ Stockholm................................. 28
+ Uppsala, Södermanland,
Östergötland, Örebro,
Västmanland............................. 36
+ Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Gotland, Blekinge, Skåne ......... 39
+ Halland, VästraGötaland,
Värmland................................... 43
+ Dalarna, Gävleborg,
Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten, Norrbotten........ 47
+ Utlandsjobb .............................. 50
+ Ospecificeradarbetsort............ 51
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
28 + platsjournalen vecka 47 2011
Medicinsk
sekreterare
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5521084
Medicinsk
sekreterare
DanderydsSjukhusAB,
Annons-ID5519695
Medicinsk
sekreteraretill
sjukhusi stockholm
XtraSverigeAB,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5519784
Mångsidig
administratör sökes
Manpower Administra-
tion,
Annons-ID5521006
Norsk- eller
dansktalande
kundtjänstmedarbe-
tare
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518438
Norwegian-speaking
lawyer
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5518448
Nyfikensenior
finsktalande
redovisningsekonom
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5520150
Oenoforossöker
produktchef
SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63 Solna.
Annons-ID5519040
Omsorgshuset i
stockholmabsöker
enjur/jurkand
OMSORGSHUSETI
STOCKHOLMAB,
PRÄSTGÅRDSGRÄND2,
125 44 ÄLVSJÖ.
Tel 08-555-06-300.
Annons-ID2019224
Personalassistent
helger
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520048
Personalhandläggare
vohall
Kriminalvården, Anstalten
Hall, 152 27 SÖDERTÄLJE.
Annons-ID5519105
Placeringsrådgivare
BOKNINGSSERVICEI
SVERIGEAB,
Strandbergsgatan53,
112 51 STOCKHOLM.
E-post info@
bokningsservice.se
Annons-ID2018278
Platschef ntech
stockholm
NtechStockholm,
Åsögatan142,
100 61 Stockholm.
Tel 060-67 85 50.
Fax 060-67 85 59.
E-post rolf.back@ntech.se
Annons-ID2018196
Produktionsassistent
till bginstitute
BLENDOWGROUPAB,
Humlegårdsgatan14,
114 46 STOCKHOLM.
Tel 08-579 366 00.
Annons-ID2018299
Projektkoordinator
medstort
marknadsfokus
Manpower Marknad/
Information,
Annons-ID5520273
Projektledare
för-e-ansökaninom
migartiontill
Regeringskansliet,
Annons-ID5520961
Projektledaretill
företaginom
konstsmide
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2019242
Rebtel networks
söker erfaren
controller
InhouseAB,
114 38 Stockholm.
Annons-ID5519053
Receptionist (deltid
75%)
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518463
Redovisningsansva-
rig
SJRABKonsultverksamhe-
tenEkonomi,
103 91 STOCKHOLM.
Annons-ID5518968
Redovisningsansva-
rigtill försäkrings-
branschen
Europeiska,
Annons-ID5518998
Redovisningsekonom
FruOlssonAB, Krossgatan
15, 162 50 VÄLLINGBY.
E-post carina.
stjernstrom@fruolsson.se
Annons-ID2018337
Redovisningsekonom
medintresseför
fastigheter
Erstadiakoni,
Annons-ID5519551
Redovisningsekonom
till ett företagi
sollentuna
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5518826
Redovisningsekonom
till ett spännande
företag
EkonomResurs,
Vegagatan14,
102 31 Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.
E-post jobb@
ekonomresurs.se
Annons-ID2016978
Redovisningsekonom
till gasellföretag
SkysparcAB, Tegnergatan
3, 4tr, 111 40 Stockholm.
Tel 08-456-4008.
Annons-ID2016632
Redovisningsekonom
till kista
EkonomResurs,
Vegagatan14,
102 31 Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.
E-post jobb@
ekonomresurs.se
Annons-ID2017214
Redovisningsekonom
till redovisningsbyrå
PooliaEkonomi,
Annons-ID5520262
Redovisningsekono-
mer / controllers
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5520394
Redovisningskonsult
Lag&TaxeringAB,
Råsundavägen166,
169 36 SOLNA.
Tel 08-522 590 00.
Fax 08-522 590 99.
E-post soren.alm@
lagochtaxering.se
Annons-ID2018200
Redovisningskonsult
ENTERREDOVISNINGAB,
BIRGERJARLSGATAN41A,
111 45 STOCKHOLM.
Tel 08-678 18 40.
E-post info@enterab.se
Annons-ID2017514
Redovisningskonsult
inriktningskatt
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519690
Redovisningskonsult
sökestill baker tilly
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5521470
Redovisningskonsult,
revisor eller rådgivare
Wint KB, Gjuterivägen
17-19, 168 67 Bromma.
Tel 08-28-18-46.
E-post katarina.
wachenfeldt@wint.se
Annons-ID2013579
Rekryteraretill
järfälla
ArenaPersonal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518923
Rekryteringav
verksamhetschef till
nacka
DedicareNurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520293
Rekryteringskonsult
till dreamworks
kontor i sto
Dreamwork,
Annons-ID5519548
Salessupport till
internationellt
företag
MultiMindBemanningAB,
111 20 Stockholm.
Annons-ID5520233
Senior kontorsassis-
tent östermalm
GOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5520936
Serviceinriktadoch
driftigperson
MultiMindBemanningAB,
111 20 Stockholm.
Annons-ID5518962
servicemindedjunior
logistikcontroller
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519481
Skoladministratör -
vikariat
JohnBauergymnasiet
Stockholm,
117 43 Stockholm.
Annons-ID5519953
Skolkanslist
Gryningeskolan,
Fågelviksvägen5,
145 03 NORSBORG.
Tel 070-067-22-47.
E-post johaiab@gmail.
com
Annons-ID2018009
Studentambassadö-
rer sökesnui
stockholm
Komet SverigeAB,
111 44 Stockholm.
Annons-ID5519464
Studenter sökestill
extrajobb
SW, 103 91 Stockholm.
Annons-ID5519900
Studerande
ekonomiassistent
sökes
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519763
studierektor
EngelskaskolanNorr,
Roslagstullsbacken4,
114 21 STOCKHOLM.
Tel 08-441-85-80.
Fax 08-673 29 15.
E-post info@esn.se
Annons-ID2016623
Supportkonsult -
utvecklandejobb
inomredovisn
ServeOfficeAB,
191 26 Sollentuna.
Annons-ID5520064
Sverigesstörsta
kasinosöker
säkerhetschef
CasinoCosmopol AB,
106 10 Stockholm.
Annons-ID5518719
Systeminriktad
hyrescontroller
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519161
Systemintresseradhr
administratör
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519084
Säljareventilation
Lindab,
Annons-ID5519172
Säljare/researcher -
stockholmsregionen
GOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5520942
Säljorienterad
affärsområdeschef
industri
SalesOnly,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519825
teamleader
rekrytering&
attraktion
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5520666
Technical sales
manager scandinavia
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5519814
Tngsöker controllers
för framtidauppdrag
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5520401
Tysktalandeekonom
sökes!
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5519169
Vdtill utvecklingshu-
set
Utvecklingshuset,
Annons-ID5520993
Vd-assistent sökestill
telekomföretag
Manpower Administra-
tion,
Annons-ID5520612
Vd-assistent till dahl
sverigeab
STOCKHOLMSYD,
DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2016479
Verksamhetschef till
kommunal
teknikskolasökes
Botkyrkakommun,
Utvärderings- och
utvecklingsenheten,
147 85 TUMBA.
Annons-ID5520161
Verksamhetscontrol-
ler för digitalakanaler
Försäkringskassan,
Annons-ID5520492
Verksamhetscontrol-
ler/verksamhetsut-
vecklare
Stockholmsstad;
Avdelningenför individ
ochfamiljeomsorg,
Annons-ID5521012
Verksamhetsnära
ekonomichef/
controller
BoAndrenAB,
191 26 Sollentuna.
Annons-ID5519085
Vetenskaplig
koordinator
Institutionenför
MedicinskBiokemi och
Biofysik, Scheeles väg2,
171 77 STOCKHOLM.
Annons-ID2018992
Vi söker nuen
noggrann
administratör
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5521078
Vill dugörakarriär i
ett växandeoch
spännand
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519738
Vill dujobbaextra
somorderadministra-
tör
RandstadABVästerås,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5518487
Vill dujobbaheltid
medklarnas
kundservice?
TeleperformanceNordic
AB, 113 43 Stockholm.
Annons-ID5520827
Vivaki anställer
redovisningschef
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519750
Volkswagenfinans
söker
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5518502
Voltair systemsöker
enteknikinformatör
VoltAir SystemAB-
Stockholm, Arenavägen
55,
121 07 Stockholm-
Globen. Tel 0856036500.
E-post info@
voltairsystem.com
Annons-ID2018639
Växandeförlagsöker
upphandlingsjurist
JPInfonet FörlagAB,
Kornhamnstorg6,
103 16 Stockholm.
Tel 08-462 65 60.
Annons-ID2018694
Är duekonomoch
agresso-expert?
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5518464
Är dujurist med
intresseav
behörighetsärenden?
Socialstyrelsen,
106 30 Stockholm.
Annons-ID5518785
BYGGOCH
ANLÄGGNING
Arbetsledare
beläggning
NCC, 170 80 Solna.
Annons-ID5519004
Byggnadssnickare
Byggdesigni Södertälje
AB, Fornstigen15,
151 52 SÖDERTÄLJE.
Tel 070-415 96 74.
Annons-ID0011-356977
Certifierad
ställningsbyggare
STÄLLNINGSPATRULLEN
AB, Sjöbodavägen2,
145 73 NORSBORG.
Tel 073-658 92 05.
Annons-ID2016100
Erfarnaprojekt- och
byggledare
ExpanderaMeraAB,
115 28 Stockholm.
Annons-ID5521013
Golvläggarei
stockholm
STOCKHOLMSTRÄGOLV
AB, LUTZENGATAN1,
115 20 STOCKHOLM.
Tel 020-12 12 30.
E-post ian@
stockholmstragolv.com
Annons-ID2018273
Golvläggare/
golvsliparei
stockholm
STOCKHOLMSTRÄGOLV
AB, LUTZENGATAN1,
115 20 STOCKHOLM.
Tel 020-12 12 30.
E-post ian@
stockholmstragolv.com
Annons-ID2018274
Matt-/golvläggare
ExpanderaMeraAB,
115 28 Stockholm.
Annons-ID5518446
Nusöker vi en
betongarbetare!
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519756
Orient multi service
söker arabisque
snickare!
Orient Multi ServiceOMS,
Kungsgatan54,
111 35 STOCKHOLM.
Tel 08243398.
E-post Robotima2@gmail.
com
Annons-ID0011-354610
Platschef beläggning
NCC, 170 80 Solna.
Annons-ID5518877
Platschef inomrot
ExpanderaMeraAB,
115 28 Stockholm.
Annons-ID5512492
Plåtslagare
Stockholmindustri-
plåtslageri, Regulatorvä-
gen21,
141 49 HUDDINGE.
Tel 0707774423.
E-post info@sipab.se
Annons-ID2018417
Prefabmontörer
ExpanderaMeraAB,
115 28 Stockholm.
Annons-ID5519122
Servicesnickare,
fastighet - bromma
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519972
Snickare
BYGG&GOLVGRUPPENI
STOCKHOLMAB,
Mediavägen9B,
135 45 TYRESÖ.
Tel 0700922777.
E-post patrik@
boggogolvgruppen.se
Annons-ID2017655
Tegelläggare/
takläggare
DMTAKAB, Stallarholms-
vägen31,
124 59 Bandhagen.
Tel 08-604 74 45.
E-post info@dmtak.com
Annons-ID2016954
Träarbetare/
maskinsnickare/
industrisnickare
ARLANDASNICKERIFA-
BRIKAKTIEBOLAG,
WALDESROSKEPPTUNA,
195 93 MÄRSTA.
E-post maria@
arlandasnickeri.se
Annons-ID2017505
Ventilationsmontörer
VENTMONTAGETEKNIKI
TUMBAAKTIEBOLAG,
SADELMAKARVÄGEN11A,
146 33 TULLINGE.
Tel 08-530 208 10.
E-post info@
ventmontageteknik.se
Annons-ID2018138
Vi söker yrkesmålare.
ROSENOLSSONMÅLERI
AKTIEBOLAG, LINA
SANDELLSPLAN1,
129 53 HÄGERSTEN.
Tel 08-98 88 81.
Fax 08-98 88 18.
E-post leif.rosen@rosols.
se
Annons-ID2018072
Är duenduktig
anläggaremedv/a
kompetens?
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519737
DATA/IT
.net utvecklaretill
marknadsledande
webbolag
ComAroundAB,
111 36 Stockholm.
Annons-ID5519116
.net-utvecklare
intressebusiness
intelligence
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518388
Analytiker med
erfarenhet avsaseller
sql progr
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5519768
Automationsingen-
jör/programmerare
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5520104
Begynddinfremtidi
it-branchenhosos!
TeleperformanceNordic
AB, 113 43 Stockholm.
Annons-ID5518495
Dansktalande
medarbetaretill
servicedesk
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5519070
Databasadministra-
törer
COMEONSTOCKHOLMAB,
St. Göransgatan63, 4tr,
112 38 STOCKHOLM.
Annons-ID2017931
Doktorandi
hypervisorbaserad
säkerhet
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514134
Doktorandi
talteknologi och
talkommunikation
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514137
Doktorandi teoretisk
datavetenskap
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514135
Doneproduction
söker produktionsle-
dare
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5520431
Drifttekniker
CanCommunicationIT
Support AB,
121 26 STOCKHOLM-
GLOBEN.
Annons-ID5519897
Drifttekniker
Skolverket,
106 20 Stockholm.
Annons-ID5519654
Driventestare/
testledaresökes!
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520922
Erfarenaffärsarkitekt
till healthcare&
welfare
TIETOSVERIGE
AKTIEBOLAG, FJÄRDE
BASSÄNGVÄGEN15,
164 87 KISTA.
Tel 010-481-00-00.
Annons-ID2016602
Erfarenwindows
tekniker
LexiconIT-konsult,
111 64 Stockholm.
Annons-ID5519207
Finsktalande
helpdesktekniker
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5519581
Fler erfarnatekniker
inomit ochdata
LexiconIT-konsult,
111 64 Stockholm.
Annons-ID5519208
Gränssnittsutveck-
laretill winston
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518454
Hjärt-lungfonden
söker enprojektle-
dare
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5520921
Ingenjörer inom
testautomatisering
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5519975
Interaktionsdesigner
Jobbet.nuProjectplace
International AB,
116 20 Stockholm.
Annons-ID5519251
ios-utvecklaretill
ideal apps
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5520101
It-support med
testkunskap
ArenaPersonal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519096
It-supporttekniker till
stor hotellkedja
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2017196
It-tekniker -
systemintegrationer,
roslagsvatten
STEPAHEADHR&
REKRYTERINGAB,
SVÄRDVÄGEN21,
182 33 DANDERYD.
Tel 08-533-32-688.
E-post ansokan@
stepaheadhr.se
Annons-ID2014969
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 29
Javautvecklare
Sigma, 417 56 Göteborg.
Annons-ID5519807
Javautvecklare
COMEONSTOCKHOLMAB,
St. Göransgatan63, 4tr,
112 38 STOCKHOLM.
Annons-ID2017844
Javautvecklare
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019334
Javautvecklarescript
för automatiserade
tester
EBCAB, 751 42 UPPSALA.
E-post contact@
ebcsweden.se
Annons-ID2017848
Junior crm-utvecklare
till schibstedmedia
group
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520511
Junior javautvecklare
PEAK-ITAB, Parkvägen2A,
169 35 SOLNA.
Tel 08-501 221 00.
Annons-ID2018186
Konsult till second
linesupport för
nyckeluppdr
TIETOSVERIGE
AKTIEBOLAG, FJÄRDE
BASSÄNGVÄGEN15,
164 87 KISTA.
Tel 010-481-00-00.
Annons-ID2016604
Konsultmässig
mjukvaruutvecklare
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2016099
Kreativintegratör
mederfarenhet av
c++
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2016006
Managementkonsult
inomgeografiskit
SWECOAB,
100 26 Stockholm.
Annons-ID5520093
Marinbasensöker 2-3
st sambandsoperatö-
rer (vika
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519421
Marinbasensöker 5-8
st sambandsoperatö-
rer till
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519391
Missadedu
personalresantill las
vegas?
Kandidathuset AB,
113 59 Stockholm.
Annons-ID5518567
Mjukvarutestareoch
testledare
COMEONSTOCKHOLMAB,
St. Göransgatan63, 4tr,
112 38 STOCKHOLM.
Annons-ID2017939
Norsktalande
kundtjänstmedarbe-
taresökes
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5518500
Nyexaddata/ it ?
karriärchans!
Visino, 113 49 Stockholm.
Annons-ID5518472
Nytänkande
c-utvecklare
Söderberg&Partners,
103 96 STOCKHOLM.
Annons-ID5518858
Nyutexaminerade
systemutvecklare
Söderberg&Partners,
103 96 STOCKHOLM.
Annons-ID5518845
Operational account
manager
Kontorsfixarna
SkandinavienAB,
114 36 Stockholm.
Annons-ID5519665
Passionerad
mjukvaruutvecklarei
linux
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520963
Php-utvecklareinom
ehandel
KMKSTOCKHOLMAB,
Strandvägen7B,
114 56 Stockholm.
Tel 08-500 070 55.
Annons-ID2018248
Powerbit securityab
söker tekniskasäljare
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5520175
Produktföretaginom
mobilitet söker
programmerar
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5519270
Projektkoordinator
medstart omgående
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5520123
Projektledare
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019324
Projektledaretill
internationellt
kassaföretag
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519996
Rutinerad
helpdesktekniker
LexiconIT-konsult,
111 64 Stockholm.
Annons-ID5519209
Senior nätverksadmi-
nistratör
PEAK-ITAB, Parkvägen2A,
169 35 SOLNA.
Tel 08-501 221 00.
Annons-ID2015647
Senior php-
utvecklaretill
produktion203
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5520136
Senior system
administrator inom
linux
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5520226
Serviceoperations
manager
KellyServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5519815
Soa-förvaltare
Skolverket,
106 20 Stockholm.
Annons-ID5519652
Softonesöker testare
AntsAB,
116 28 Stockholm.
Annons-ID5519371
Solutionsarchitect
Logica,
131 85 STOCKHOLM.
Annons-ID5520890
Support analyst
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5520317
Supporttekniker &
helpdesk-konsulter
CanCommunicationIT
Support AB,
121 26 STOCKHOLM-
GLOBEN.
Annons-ID5519901
Supporttekniker till
ledandeit-företag!
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5519109
Supporttekniker till
oslagsbart
helpdeskteam!
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5520546
Supporttekniker, 1st
line
PEAK-ITAB, Parkvägen2A,
169 35 SOLNA.
Tel 08-501 221 00.
Annons-ID2019307
Systemspecialist ?
windowsandstorage
tonet
Net Entertainment,
114 20 Stockholm.
Annons-ID5521482
Systemadministratör
till mediamarkt
STOCKHOLMSYD,
DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2019039
Systemadministratö-
rer
COMEONSTOCKHOLMAB,
St. Göransgatan63, 4tr,
112 38 STOCKHOLM.
E-post hr-tech@comeon.
com
Annons-ID2017813
Systemansvarigtill iss
verksamhetsutveck-
ling
ISSFACILITYSERVICESAB,
Årstaängsvägen11,
117 94 STOCKHOLM.
Tel 020-155-155.
Annons-ID2019045
Systemtekniker
Skolverket,
106 20 Stockholm.
Annons-ID5519648
Systemutvecklare
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019330
Systemutvecklare/
programmerare
sökes
JurekBemanningSverige
AB, 114 38 STOCKHOLM.
Annons-ID5518656
Systemutvecklare
ada
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2019057
Systemutvecklarei
c++till innovativt
it-företa
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5519730
Systemutvecklare-
.net, ctill sveriges
bästasp
3dbNetwork(Mr Green),
114 20 Stockholm.
Annons-ID5520949
Systemutvecklare/
programmerare
CanCommunicationIT
Support AB,
121 26 STOCKHOLM-
GLOBEN.
Annons-ID5519913
Säljchef sverige
LexiconIT-konsult,
111 64 Stockholm.
Annons-ID5521100
Teknisksupport / 1st
linesupport
RandstadAB,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519753
Testare
ITANCANCONSULTING
AB, BLÅVINGEVÄGEN14,
194 53 UPPLANDS
VÄSBY. Tel 0703-95 16 67.
E-post info@itancan.com
Annons-ID2016096
Testare
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019328
Testareoch
testledaretill addq
consulting
AddQ, 164 25 Kista.
Annons-ID5520803
Testare/testledaretill
svenskaspel
ABSvenskaSpel,
621 80 Visby.
Annons-ID5518268
Testledare
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019325
Testledaremed
utvecklingsbakgrund
STOCKHOLMSYD,
DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2018231
Testledaretill bank-
ochfinansbranschen
MSCKonsult AB,
111 20 Stockholm.
Annons-ID5520493
Tvåseniora
javaarkitekter med
management skills
COMEONSTOCKHOLMAB,
St. Göransgatan63, 4tr,
112 38 STOCKHOLM.
Annons-ID2017838
Utvecklare(rubyon
rails) till booli!
TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5520495
Utvecklaremedgoda
kunskaper i cochsql

SigmaIT&Management
SwedenABSigmaIT&
Management MID,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5521458
Webbdesigner/
programmerare
SOLNABILTEKNIKAB,
SÖDRALÅNGGATAN31,
169 59 SOLNA.
Tel 08-735 71 00.
E-post solna@
solnabilteknik.se
Annons-ID2015953
Webbutvecklaretill
e-handelsföretaget
icommerce
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520218
Wiseoneabsöker ett
flertal erfarna
konsulter!
WiseOneAB,
Isafjordsgatan32C,
161 26 BROMMA.
E-post jobb@wiseone.se
Annons-ID2019319
Är duenduktig
testare?
Helpat work,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5518988
FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD
1ansiktsbehandling
och1fotvårdare
ToresSalong,
Järnvägsgatan32,
172 35 SUNDBYBERG.
Tel 070-799 97 70.
E-post sam101@live.se
Annons-ID0011-357727
2frisörer sökes
ToresSalong,
Järnvägsgatan32,
172 35 SUNDBYBERG.
Tel 070-799 97 70.
E-post sam101@live.se
Annons-ID0011-357716
Cerifierad
massör/massagetera-
peut
HÄLSOPARTNERS
STOCKHOLMAB, LILLA
NYGATAN19,
111 28 STOCKHOLM.
Tel 08-658 69 60.
E-post info@
halsopartners.se
Annons-ID2016656
Frisör
BEAUTYFORUMBY
VIVYENHANDELSBOLAG,
märstacentrum,
195 30 MÄRSTA.
Tel 08-591-205 80.
E-post micheliskander@
hotmail.com
Annons-ID2018776
Frisör
HägerstenStreet Cut,
sedelvägen46,
129 32 HÄGERSTEN.
Tel 0762542398.
E-post hanifrisor@live.se
Annons-ID0011-358808
Frisör
SarasKlippotekAB,
Väpnarstråket,
177 30 JÄRFÄLLA.
Tel 08-580 339 93.
Annons-ID0011-355368
Frisör sökesdeltid
SOFIEANDJIMINSHAPE
AB, Uppsalavägen7,
763 40 HALLSTAVIK.
Tel 0175-233 40.
E-post elefteria_cav@
hotmail.com
Annons-ID0011-359100
Massage-/
hudterapeut
Sparadiset Spakedjani
SverigeAB, Sibyllegatan
50B,
114 43 STOCKHOLM.
Tel 0736-54 97 22.
E-post frida@sparadiset.se
Annons-ID0011-360475
Medicinskfotvårdare,
frisör, hudterapeut
m.f.
HÄLSOPARTNERS
STOCKHOLMAB, LILLA
NYGATAN19,
111 28 STOCKHOLM.
Tel 08-658 69 60.
Annons-ID2016657
Nagelspecialist/
nagelterapeut
BEAUTYFORUMBY
VIVYENHANDELSBOLAG,
märstacentrum,
195 30 MÄRSTA.
Tel 08-591-205 80.
E-post micheliskander@
hotmail.com
Annons-ID2017247
Salongzaxi kista
söker frisörer!
ZaxbyLilian, KISTA
GALLERIA, 164 42 KISTA.
Tel 08-751 23 00.
Fax 08-751 12 90.
Annons-ID0011-355452
Thai massössökes
Haningesport ochthai
massage, Rörvägen13,
137 31 VÄSTERHANINGE.
Tel 0733503355.
Fax 0850020313.
E-post tommy_tyllman@
hotmail.com
Annons-ID0011-354214
FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING
customer servicepå
diverseysverige?
First ReserveABFirst
ReserveAB,
172 32 Sundbyberg.
Annons-ID5518782
1laddadsäljaresökes
MediaPlant AB,
142 50 Stockholm.
E-post jobb@mediaplant.
se
Annons-ID2018369
1:st linesupport
SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63 Solna.
Annons-ID5519572
2hungriga
juniorsäljareqstaff
bemanningab
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5520604
Account executive
educations
SAPSvenskaAB,
Annons-ID5519173
Account executives
media
JCEHUMANRESOURCE
AB, DROTTNINGGATAN
108, 113 60 STOCKHOLM.
Tel 08-551 122 00.
Fax 08-551 122 01.
E-post work@jce-hr.se
Annons-ID2017331
Account manager -
mobil marknadsfö-
ring
MOBIWORKSAB,
BIBLIOTEKSTORGET8,
171 45 SOLNA.
E-post nima@mobiworks.
se
Annons-ID2018644
Accountmanager
visuell kommunika-
tion
10TONRekrytering,
114 34 Stockholm.
Annons-ID5520049
Aktiesäljare/ sales
b2b
FIRSTSWEDISHRESEARCH
AB, Strandvägen7A,
404 26 GÖTEBORG.
Tel 031-771 93 00.
E-post cecilia@fsrglobal.
com
Annons-ID2016437
Apotekstekniker till
klarabergsgatan
ApotekHjärtat,
171 45 Solna.
Annons-ID5518418
Areamanager
sweden
Carl Hansen&Søn,
Annons-ID5520727
Ateasöker ensenior
accountmanager
10TONRekrytering,
114 34 Stockholm.
Annons-ID5520055
Besöksbokaremed
drivsökestill
finansbranchen!
SpargruppenSverigeAB,
GamlaBrogatan29,
111 20 STOCKHOLM.
Tel 08-517 885 00.
Annons-ID2018763
Butiksmedarbetare
ICAFuruviksSpecerier AB,
Råsundavägen115,
169 50 SOLNA.
Annons-ID2018702
Butikssäljare
AIRCALLSVERIGEAB,
RÖRSJÖGATAN25,
211 37 MALMÖ.
Tel 073-377 45 01.
Annons-ID2016718
Butikssäljare/kött
IcaNära, Frihetsvägen50,
177 33 JÄRFÄLLA.
Tel 0736-89 99 62.
Annons-ID0011-353907
Cafeansvarigoch
restaurangansvariga
GladaAnkanRestaurang&
CateringAB, Kulturhuset 3,
103 21 STOCKHOLM.
Tel 08-727 72 06.
E-post mats.tjarnstig@
gladaankan.se
Annons-ID2017534
Dansktalande
kundtjänst
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520550
Distriktsansvarig
säljaretill jti!
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519353
Drivenfältsäljare,
businesstobusiness
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5520862
Drivenochambitiös
innesäljaresökes
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5518499
Drivensäljaremed
idrottsbakgrund
ATHLETICWORKSVERIGE
AB, Rörstrandsgatan58,
113 33 Stockholm.
Tel 070-777 77 42.
Annons-ID2015436
Drivensäljaretill
addmansales
recruitment
AddManSales
Recruitment,
111 35 Stockholm.
Annons-ID5521051
Drivnasäljare
SveaTelecomAB,
Knarrarnäsgatan15,
164 40 KISTA.
Tel 08-510 618 11.
E-post rekrytering@
sveatelecom.se
Annons-ID0011-356058
Erfarensäljare
RideMedia,
113 50 Stockholm.
Annons-ID5519205
Etableringsansvarig
till expansivt företag
MaxkompetensSverige
AB, 111 52 Stockholm.
Annons-ID5518797
Extrapersonal till
larmcentral
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,
Lindstedtsvägen24,
114 28 Stockholm.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2018460
Finansiell säljare
sökestill factoringbo-
lag!
TROTONFINANSAB,
GUSTAVSLUNDSVÄGEN
18, 167 15 BROMMA.
Tel 08-120 522 05.
Fax 08-550 089 46.
E-post ulf@trotonfinans.
se
Annons-ID2017052
Finskkundtjänstmed-
arbetare
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5521017
Finsktalande
kundtjänst
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520554
Finsktalande
kundtjänstmedarbe-
tare
RandstadAB,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5520713
Frukt &gröntmedar-
betare- icakvantum
flygfyren
FutureManagement AB,
114 43 Stockholm.
Annons-ID5520876
Fältsäljare
TelgeEnergi AB,
151 27 Södertälje.
Annons-ID5520235
Fältsäljare
SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63 Solna.
Annons-ID5519570
Gillar duatt skapanya
affärsmöjligheter?
EmployProfessional
ServicesSwedenAB,
114 36 Stockholm.
Annons-ID5518562
Goldbuyerssöker
extrapersonal
Guldochmetallhandel
SverigeHB,
115 20 Stockholm.
Annons-ID5518009
Ikanobankföretag
söker eninnesäljare
SalesOnly,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519938
Inhousesales
manager, vik
ClarionHotel Sign,
101 26 Stockholm.
Annons-ID5521046
Inköpare- bygg&
fastighet
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519317
Inköpsassistent och
traffic
SVENSKAALLTFÖR
FÖRÄLDRARAB,
KUNGSGATAN37,
111 56 STOCKHOLM.
Tel 08-20 79 51.
Annons-ID2019023
Innesäljare
SveaTelecomAB,
Knarrarnäsgatan15,
164 40 KISTA.
Tel 08-510 618 11.
E-post rekrytering@
sveatelecom.se
Annons-ID0011-356054
Innesäljare- bonnier
businesspublishing
ab
Säljpooleni SverigeAB,
Klippan3B,
414 51 Göteborg.
Tel 031-704-51-70.
Annons-ID2015068
International project
manager
KlarnaEuropeAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5520766
Intresseradav
extrajobb?
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519988
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
30 + platsjournalen vecka 47 2011
Jajja- kundansvarig
säljare
SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63 Solna.
Annons-ID5519869
Jobbaefter skolan?
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520423
Julpersonal till butik
Expert BrommaBlocks,
164 21 Kista.
Annons-ID5519449
Junior säljaretill
expansivt bolagpå
stureplan
InsurooAB,
111 44 STOCKHOLM.
Annons-ID2018813
Juniorasäljaremed
viljaatt utvecklas!
KellyServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5519168
Kckonsult absöker
mediasäljare
KCKONSULTAB,
BERGSUNDSSTRAND39,
117 38 STOCKHOLM.
Tel 0708-71 77 02.
E-post info@kckonsult.se
Annons-ID2017011
Keyaccount
KlarnaAB,
113 43 STOCKHOLM.
Annons-ID5520585
Keyaccount manager
PAf RekryteringHydac,
Annons-ID5513343
Keyaccount manager
till sign&image
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5519676
Keyaccount/
affärsutvecklare
E-Print AB, Oxtorgsgatan
9-11,
111 57 STOCKHOLM.
Tel 08-545 166 90.
Fax 08-411 15 80.
E-post ekonomi@eprint.se
Annons-ID0011-358277
Kommunikatör/
besöksbokare!
DialogInformationi
StockholmAB,
Ormkärrsvägen78,
124 71 BANDHAGEN.
Tel 08-503 885 00.
E-post gunnar@
dialoginfo.se
Annons-ID0011-353206
Kreativoch
prestigelös
marknadsassistent
sökes!
OfficeConsultingGroup
AB, 164 22 Kista.
Annons-ID5519888
Kundansvarigsäljare
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5520448
Kundmottagare,
extra
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519203
Kundserviceuppdrag
inomutbildningsfrå-
gor till
ArenaPersonal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5520677
Kundtjänstmedarbe-
tare/ kundrekryte-
rare
SPODRALUXAB,
Lännavägen64,
141 34 Huddinge.
Tel 070-782-85-19.
E-post info@spodra.se
Annons-ID2017264
Kundtjänstmedarbe-
taremederf. av
djursjukvård
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,
Lindstedtsvägen24,
114 28 Stockholm.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2017444
Makalösskanstull - vi
söker säljaredagtid!
MakalösAB,
100 26 Stockholm.
Annons-ID5519529
Medarbetande
häxa/mediumi
stockholm
HÄXRIKETI NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00.
E-post info@haxriket.se
Annons-ID2018316
Medarbetaretill
event ochmässor
TryggaHemSkandinavien
AB, Orrvägen26-28, B1,
191 27 Sollentuna.
Tel 08-625-97-70.
Fax 08-753 33 34.
E-post info@tryggahem.se
Annons-ID2016998
Mediesäljare
Irmer MediaAB,
Antennvägen10,
135 48 TYRESÖ.
Tel 08-742-10-08.
E-post info@irmermedia.
com
Annons-ID2017092
Medlemsrekryterare
stockholm
SwedishFundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00.
E-post jobb@
nordicfundraising.se
Annons-ID2016298
Medlemsrekryterare
södertälje
SwedishFundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00.
E-post jobb@
nordicfundraising.se
Annons-ID2016323
Medlemsvärvare
sökes
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520581
Member of theorder
deskfor delaval
internation
Manpower,
Annons-ID5519743
Miljöintresserad
säljaremedfokuspå
affärer oc
SW, 103 91 Stockholm.
Annons-ID5519916
Mötesbokaretill
spännande
utbildningsföretag
MaxkompetensSverige
AB, 111 52 Stockholm.
Annons-ID5518884
Nchsöker säljaretill
haninge.
NCHEurope, Linjalvägen
9-11, 187 11 Täby.
Tel 0709-13 85 24.
Fax 08-20 48 40.
E-post recruitment.swe@
nch.com
Annons-ID2016996
Norsktalande
kundtjänst
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520549
Norsktalende
kundeservicemedar-
beidere
Komet SverigeAB,
111 44 Stockholm.
Annons-ID5519465
Nytt kontor söker
säljledaretill b2b
säljteami
Except MarketingAB,
Hornsgatan110,
117 26 Stockholm.
Tel 0737085356.
E-post rekrytering@
exceptmarketing.com
Annons-ID2015226
Onlineansvarig
säljare
BETTERSALESEUROPE
HANDELSBOLAG,
Karlavägen100,
115 26 STOCKHOLM.
E-post info@bettersales.se
Annons-ID2017897
Optikerassistent
HuddingeEyecareAB
Specsavers, Forelltorget 4,
141 47 HUDDINGE.
Tel 08-689 76 15.
Fax 08-689 76 16.
E-post eyecare@live.se
Annons-ID0011-355854
Optikerassistent
stockholm.
OptikSmart EyesAB,
411 15 Göteborg.
Annons-ID5519810
Partnersäljaretill
expansivt
säkerhetsföretag
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,
Lindstedtsvägen24,
114 28 Stockholm.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2014692
Projektcontroller på
deltidsökestill
posten!
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5518465
Påi stockholmab-
söker enaccount
manager
SalesOnly,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5520292
Regional sales
manager
ÖstergrensElmotor AB,
SolnaStrandväg18,
171 06 SOLNA.
Tel 08-546 111 00.
E-post ylva.nyhlen@
alliedmotion.com
Annons-ID2017531
Rekryteringskonsult
medpassion
SalesOnly,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519920
Reservdelsmantill
jordbro
Scania-Bilar SverigeAB,
Kungens kurvaleden5,
141 05 KUNGENSKURVA.
Tel 08-553 864 00.
Annons-ID0011-359485
Sector alarmsöker
drivensäljare!
SECTORALARMAB,
Drakegatan8,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31.
E-post mail@sectoralarm.
se
Annons-ID2017509
Seniorsäljareb2b
EventStrategi SwedenAB,
Tjurhornsgränd6, 1tr,
121 63 JOHANNESHOV.
Tel 08-602 08 80.
Fax 08-602 08 90.
Annons-ID0011-360914
Servicefinder söker
säljare
ServiceFinder,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520219
Skadeingenjör med
byggkompetens
Gar-BoFörsäkringAB,
Annons-ID5521468
Softwaresales
sonsultant- special
applications
KardexScandinaviaAB,
161 11 BROMMA.
Tel 08-26 85 65.
E-post info@kardex.se
Annons-ID0011-358124
Stjärnsäljare! är du
vår framtida
bolagskung?
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2015734
Strategiskkey
account manager
Madefor Sales,
114 38 Stockholm.
Annons-ID5519211
Säljandedistributör
(helgarbete)
Mat PåJobbet SvenskaAB,
Industrivägen7,
171 22 SOLNA.
Tel 08-600 73 00.
E-post jonathan.
lindberg@matpajobbet.se
Annons-ID2016985
Säljandeinformatör
mot norge
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519123
Säljare
Chefspooleni SverigeAB,
211 22 Malmö.
Annons-ID5519595
Säljare
Dolagi TradingAB,
141 46 HUDDINGE.
Tel 08-400 259 09.
E-post alaa@dolagi.se
Annons-ID0011-360423
Säljare
Expert BrommaBlocks,
164 21 Kista.
Annons-ID5519605
Säljare
PacificoEnterpriseAB,
194 37 UPPLANDS
VÄSBY.
E-post viewnet@hotmail.
se
Annons-ID0011-358669
Säljare
MPG-handel AB,
Kartvägen13,
175 46 JÄRFÄLLA.
Tel 00-00.
Annons-ID0011-358120
Säljare
NavizmaAB,
118 50 STOCKHOLM.
Annons-ID0011-359226
Säljare
RettigSwedenAB,
Annons-ID5519820
Säljare
Personalstrategernai
SverigeAB, Fristadstorget
8a, 632 20 ESKILSTUNA.
Tel 0707-12 26 19.
E-post mathias.agocs@
personalstrategerna.se
Annons-ID0011-360351
Säljare
Fisk-Killeni StockholmAB,
Ynglingavägen1,
177 57 JÄRFÄLLA.
Tel 073-408 90 80.
Annons-ID0011-358169
Säljareavpaketerad
marknadsföring
MOBILAMEDIA
AKTIEBOLAG, BIRGER
JARLSGATAN110,
114 20 STOCKHOLM.
Tel 08-650-88-60.
Annons-ID2016114
Säljaredagligvaru-
handeln
QualityMealsQMAB,
Slakthusgatan10-18,
121 62 JOHANNESHOV.
Tel 08-648 46 00.
Annons-ID2016995
Säljareheltidinom
stockholm/
mälardalen
SalubriousAB, Nääs
Fabriker,
448 51 TOLLERED.
Tel 031-710 44 70.
Fax 031-710 44 75.
E-post info@salubrious.se
Annons-ID0011-359665
Säljaremot företag
sökes
ServiceFinder,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5521007
Säljaresökestill
svenskt bolagpå
cypern
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5521024
Säljaretill företag
sompräglasav
framgång!
SECTORALARMAB,
Botkyrkavägen4,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31.
E-post mail@sectoralarm.
se
Annons-ID2016035
Säljaretill mq
drottninggatan
sökes!
QWORKSwedenAB,
111 23 STOCKHOLM.
Annons-ID5519522
Säljare/regionsansva-
rigi stockholm
HABANOSNORDICAB,
AUGUSTBARKSGATA30B,
421 32 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 031-47 05 60.
Fax 031-47 15 60.
E-post info@
habanosnordic.se
Annons-ID2018289
Säljare; dagsför en
riktigutmaning?
EXTERNITI SVERIGEAB,
FISKARGATAN8,
116 20 STOCKHOLM.
Tel 08-501-128-00.
E-post johnny.uppling@
externit.se
Annons-ID2014994
Säljsupport till
internationellt
företag
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5519413
Teknikintresserade
kundtjänstmedarbe-
tare
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,
Lindstedtsvägen24,
114 28 Stockholm.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2018472
Telefonförsäljare
LexiconStockholmAB,
Klarabergsviadukten70,
WorldTradeCenter,
101 37 STOCKHOLM.
Tel 08-566 107 00.
Annons-ID0011-356687
Telefonförsäljare
RInvest i StockholmAB,
Veddestacentrum,
163 51 SPÅNGA.
Tel 070-264 78 77.
Annons-ID0011-359067
Telefonist (ej
försäljning) extra
arbete
SDRSvenskDirektreklam
AB, Flygfältsgatan3,
128 30 Skarpnäck.
Tel 08-448-11-00.
E-post sdr321@sdr.se
Annons-ID2017195
Telefonsäljare
Phonetix, Gustavslundsvä-
gen137,
167 51 BROMMA.
Tel 08-124 494 20.
E-post info@phonetix.se
Annons-ID0011-359599
Telekommunikatör
stockholm
SwedishFundraisingAB,
GÖTGATAN35,
582 31 LINKÖPING.
Tel 08-678 12 00.
E-post jobb@
nordicfundraising.se
Annons-ID2016230
Tjänapengar efter
skolan!!
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5519183
Tjänapengar efter
skolan!!
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520422
Tjänapengar efter
skolan. vi söker
rekryterare
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520421
Tm-säljare
Sandberg&Korn,
113 54 Stockholm.
Annons-ID5519542
Truevoiceabsöker
drivnainnesäljare!
TrueVoiceAB,
169 35 Solna.
Annons-ID5519999
Vi söker drivna
juridikstudenter till
säljjobb
JPInfonet FörlagAB,
Kornhamnstorg6,
103 16 Stockholm.
Tel 08-462 65 60.
Annons-ID2015022
Vi söker enny
rekryteraretill vårat
skönagäng
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520424
Vi söker enny
rekryteraretill vårat
skönagäng
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520580
Vi söker engagerade
säljare
SÄKERBOSTADAB,
Gelbgjutarevägen5,
102 33 STOCKHOLM.
Tel 08-400 251 90.
E-post info@sakerbostad.
se
Annons-ID2018797
Vi söker företagssäl-
jare. skickainditt cv.
Säljpartner SverigeAB,
117 28 Stockholm.
Annons-ID5520957
Vi söker säljare
botkyrka
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018049
Vi söker säljare
huddinge
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018045
Vi söker säljare
järfälla
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018039
Vi söker säljare
nykvarn
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018057
Vi söker säljare
nynäshamn
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018071
Vi söker säljaresalem
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018051
Vi söker säljaretyresö
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018053
Vi söker säljaretäby
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018061
Vi söker säljare
österåker
FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26 ÅKERSBERGA.
Annons-ID2018033
Vill duhjälpavåra
kunder
OFFICEManagement
SharpCenter AB,
164 22 Kista.
Annons-ID5518475
Visstidunder julen-
stockholm
pick-up-point
Komplett ServicesSweden
AB, 411 04 Göteborg.
Annons-ID5520597
Youbydialect söker
mötesbokare
AIRCALLSVERIGEAB,
RÖRSJÖGATAN25,
211 37 MALMÖ.
Tel 073-377 45 01.
Annons-ID2015969
HANTVERKSYRKEN
Konditor
Brödleverantöreni Solna
AB, SolnaStrandväg2,
171 54 SOLNA.
Tel 0705-08 45 34.
E-post andermariam@
hotmail.se
Annons-ID0011-360546
Konditor/bagare
Konditori Princess,
Förrådsv.2,
181 32 LIDINGÖ.
Tel 08-767 38 74.
Fax 08-767 38 75.
E-post princess@stockby.
com
Annons-ID2018888
Urval/pizzabagare
RestaurangAmira, Gustav
III s Boulevard3,
169 70 SOLNA.
Tel 08-624 28 30.
Annons-ID0011-348280
HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL
Administrativ
receptionist
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5520567
Afghanskkocksökes!
SBRESTAURANGAB,
STUREGATAN6,
172 31 SUNDBYBERG.
Annons-ID2016764
Ambulerande
receptionist/
kontorsadministratör
PlaceraPersonal AB,
164 51 Kista.
Annons-ID5518874
Ansvarigkock
MAGNUSLADULÅS
AKTIEBOLAG,
ÖSTERLÅNGGATAN26,
141 44 HUDDINGE.
Tel 08-21 19 57.
E-post magnus.ladulas@
tele2.se
Annons-ID2017155
Bar ochserverings-
personal
ALFIARESTAURANGAB,
Söderhallarna102,
104 35 STOCKHOLM.
Tel 070-797 46 31.
E-post info@
pigandwhistle.se
Annons-ID2015873
Barista
TastysCafé, Banérstråket,
177 30 JÄRFÄLLA.
Tel 073-424 44 24.
Annons-ID0011-355371
Bartender
Kellys, Folkungagatan49,
116 22 STOCKHOLM.
Tel 08-642-60-42.
E-post jobba@kellysbar.se
Annons-ID2016627
Cafebiträde
ilpiatto, ForumNacka,
131 40 NACKA.
Annons-ID2016667
Dansktalande
orderadministratör
sökes
2Complete, 1124
Stockholm.
Annons-ID5519167
Enkassavanservitris
SambaSushi AB, Götgatan
28, 118 46 STOCKHOLM.
Tel 08-714 88 00.
Annons-ID0011-360054
Erfarenblack
jackdealer
KASINUMAB,
187 28 TÄBY.
Tel 084443333.
E-post info@kasinum.se
Annons-ID2018731
Extraserveringsper-
sonal
Hotel Birger Jarl,
104 32 STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.
E-post helena.grothusen@
birgerjarl.se
Annons-ID2018320
Finsktalande
ekonomiassistent
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5521072
Frukostpersonal
Hotel Birger Jarl,
104 32 STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.
E-post helena.grothusen@
birgerjarl.se
Annons-ID2018324
Hovmästarelångbro
värdshus
LÅNGBROVÄRDSHUS,
STORAMANSVÄG4,
125 59 ÄLVSJÖ.
Tel 08-646 00 50.
Fax 08-646 14 90.
E-post info@
langbrovardshus.se
Annons-ID2018344
Hovmästare/ matsal-
ochserveringsansva-
rig
VillaBrevik, Brevik
MeetingsAB, Södra
Kungsvägen254,
181 03 Lidingö.
Tel 08-766-65-00.
Fax 08-766 54 73.
E-post Johan@villabrevik.
se
Annons-ID2017835
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 31
Husmor
Stockholmsstad; Hedvig
Eleonoraskola,
Annons-ID5520805
Kafebiträde
Bloomsbageri, S:t
Paulsgatan24,
118 47 Stockholm.
E-post jobb@foxe.se
Annons-ID2017177
Kafébiträde
CaféLeah, Glimmervägen
10-14, Stinsens köpcenter,
191 31 SOLLENTUNA.
E-post thomas@
ideochdesign.com
Annons-ID0011-359345
Kallskänkalunch
catering
MurenAB/Syster OBror,
DrottningKristinas väg24,
114 28 STOCKHOLM.
E-post info@muhren.se
Annons-ID2018669
Kallskänkasökes
WESTWONGAB,
Årstaängsv1B,
117 43 Stockholm.
E-post marievik@wkb.se
Annons-ID2019435
Kock
Hotel Birger Jarl,
104 32 STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.
E-post helena.grothusen@
birgerjarl.se
Annons-ID2018332
Kock
RestaurangAtriumAB
(Nationalmuseum), Södra
Blasieholmshamnen2,
103 21 STOCKHOLM.
Tel 08-611 34 30.
E-post andreas@
restaurangatrium.se
Annons-ID2017283
Kock
RestaurangGondolen,
Stadsgården6,
104 65 STOCKHOLM.
Tel 08-743 01 86.
Fax 08-641 11 40.
E-post info@eriks.se
Annons-ID2018136
Kock- stureplan
TGI Fridays- Stureplan,
114 34 Stockholm.
Annons-ID5519553
Kockeller kallskänka
s/sSTOCKHOLM,
Strandvägenkajplats 16,
114 56 Stockholm.
Tel 070-719-87-70.
E-post jesper@
tauberestaurang.se
Annons-ID2018806
Kocksökestill
restaurang
guldklövern, hallstav
BlåKrogen(TolgaHb),
Tulkavägen25,
763 34 HALLSTAVIK.
Tel 0175-203 16.
Annons-ID0011-358171
Kocktill restau-
rangen, björkbackens
äldreboende
Fazer FoodServicesAB,
Huvudkontor,
104 25 Stockholm.
Tel 08-470 72 00.
Fax 08-470 72 01.
Annons-ID2016958
Kock/kallskänka
MOCCO, NYBROGATAN61,
114 40 STOCKHOLM.
Tel 08-660 60 88.
E-post jobb@mocco.se
Annons-ID2017457
Kock/kinesiskt kök
RestaurangFlower Cityi
StockholmAB, Ringvägen
12, 127 45 SKÄRHOLMEN.
Tel 08-668 93 66.
Fax 08-668 41 81.
E-post lingli750709@
hotmail.com
Annons-ID0011-358809
Kock/kockerska; alfia
restaurangab
ALFIARESTAURANGAB,
Söderhallarna102,
104 35 STOCKHOLM.
Annons-ID2015872
kock/kokerska
Loviselundsskolan, Beata
Sparres Gränd16,
165 55 HÄSSELBY.
Tel 08-508 044 50.
Fax 08-508 044 55.
Annons-ID2019416
Kock/kokerska
Stockholmsstad;
Förskoleenhet 3,
Annons-ID5518606
Kock/servitris
RestaurangOneIndia,
Timmermansgatan35,
118 55 STOCKHOLM.
Tel 0760972269.
E-post patwari_12833@
hotmail.se
Annons-ID0011-358665
Konditoribiträde/
cafebiträdeheltidoch
helg
Konditori Princess,
Stockholmsvägen53,
181 32 LIDINGÖ.
Tel 08-765 88 25.
Fax 08-767 38 75.
E-post pedonehelena@
hotmail.se
Annons-ID2018949
Köksbiträde
MagganXia, Tumbatorg
115, 147 30 TUMBA.
Tel 073-599 98 95.
E-post qingwei@
easterndragon.se
Annons-ID0011-357755
Köksbiträde
RestaurangPucken,
Förrådsvägen10,
141 46 HUDDINGE.
Tel 08-.
E-post 277794677@qq.
com
Annons-ID0011-360659
Kökschef
Eurest ServicesAB,
164 28 Kista.
Annons-ID5521089
Kökschef/kock
Stockholmsstad; Globala
gymnasiet,
Annons-ID5519588
Köksmästaretill
äldreboendetyresö
Fazer FoodServicesAB,
Huvudkontor,
104 25 Stockholm.
Tel 08-470 72 00.
Fax 08-470 72 01.
Annons-ID2016922
Mcdonaldsi
solnavägensöker nya
medarbetare
SvenskaMcDonaldsAB,
Annons-ID5520174
Medarbetare
PANINI, 120 52 ÅRSTA.
Tel 08-466 88 80.
Annons-ID2016741
Nattportier med
omtanke, glädjeoch
helhetssyn
NordicChoiceHotelsAS
ClarionCollectionHotel
Wellington,
104 60 Stockholm.
Annons-ID5520211
Nooshi söker diskare
påheltid
RestaurangNooshi,
Sergels Torg3,
Kulturshuset,
111 57 STOCKHOLM.
Tel 08-35 25 20.
E-post xiao@nooshi.se
Annons-ID0011-360498
Receptionist till
ledandeinternetföre-
tag
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,
Lindstedtsvägen24,
114 28 Stockholm.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2017405
Receptionist till
modeföretag
ISHINERECRUITMENTAB,
111 31 Stockholm.
Annons-ID2017372
Receptionistansvarig
deltid/vikariat
WorldClassSundbyberg,
Humblegatan22,
172 26 SUNDBYBERG.
Tel 00.
E-post sundbyberg@
worldclass.se
Annons-ID0011-354055
Restaurangbiträde
LomeroBar ochKök,
192 52 SOLLENTUNA.
Tel 08-35 47 26.
Annons-ID0011-354057
Restaurangbiträde
MosigaAB, Mariehamns-
gatan10, 164 71 KISTA.
Tel 0707528940.
Annons-ID0011-356811
Scandickungens
kurvasöker
servitris/servitör
ScandicKungensKurva,
141 75 KungensKurva.
Annons-ID5520097
Servicesinnad
receptionist
PooliaKontor,
Annons-ID5519661
Servisextra/deltid
MorningtonHotell,
Nybrogatan53,
102 44 STOCKHOLM.
Tel 08-507-330-00.
Fax 08-507 330 39.
Annons-ID2018684
Servissökescentralt
stockholm
Soft Kök&Bar,
Malmskillnadsgatan40,
111 57 STOCKHOLM.
Tel 08-21 28 85.
E-post softbar@hotmail.
com
Annons-ID2015721
servis/bar
BabsKökochBar, Birger
Jarlsgatan37,
111 45 STOCKHOLM.
Tel 08-23 61 01.
E-post babsbar@gmail.
com
Annons-ID2018381
Servitris/ servitör
NMCFOODAB, ÅREVÄGEN
59K:5,
162 65 VÄLLINGBY.
Annons-ID2015829
Servitris/ servitör till
julbord
EVENTASSISTANS
SCANDINAVIAAB,
HAMMARBYALLE913TR,
120 63 STOCKHOLM.
Tel 0708-98 17 62.
E-post info@
eventassistans.se
Annons-ID2019463
Servitör/servitris
Soft KökochBar AB,
Malmskillnadsgatan40,
111 57 STOCKHOLM.
Tel 08-21 28 85.
Fax 08-411 84 58.
Annons-ID0011-355600
servitörer/servitriser
RANDEVOAB,
DROTTNINGGATAN34,
103 26 stockholm.
E-post barcelonabar7@
hotmail.com
Annons-ID1773371
Självgåendekock
HunduddensKafe,
Hunduddsvägen31,
115 25 STOCKHOLM.
E-post kafe@hundudden.
com
Annons-ID2017042
Souschef
RestaurangAtriumAB
(Nationalmuseum), Södra
Blasieholmshamnen2,
103 21 STOCKHOLM.
Tel 08-611 34 30.
E-post andreas@
restaurangatrium.se
Annons-ID2017267
Stockholmfisk
arlandasöker
frukostvärdinna
StockholmFisk, SkyCity
Arlanda,
190 45 STOCKHOLM-
Arlanda. Tel 08-
506 740 25.
Fax 08-506 740 01.
E-post skycity@
stockholmfisk.se
Annons-ID2019201
Vi söker enf&b
manager med
glimteni ögat.
ClarionHotel Wisby,
621 24 Visby.
Annons-ID5520482
Värdinna/
receptionist
heltid/deltid
FruOlssonAB, Krossgatan
15, 162 50 VÄLLINGBY.
E-post carina.
stjernstrom@fruolsson.se
Annons-ID2018345
Är dustudent &vill
jobbaextra?
Manpower Student,
Annons-ID5518992
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Akutsjukvård
DedicareNurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520316
Allmänsjuksköterska
kirurgi
DedicareNurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520305
Arbetsterapeut
Stockholmsstad;
Arbetsmarknadsinsatser,
Annons-ID5518972
Bvcsköterska
LegevisittenAB,
182 33 DANDERYD.
Tel 0841044440.
Fax 08-520 173 85.
E-post birgitta.oberg@
legevisitten.se
Annons-ID0011-356267
Chefsjuksköterska
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520626
Distriktsläkare
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5520611
Distriktsläkare/
geriatriker
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5520584
Distriktsläkare
/geriatriker
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5521121
Distriktsläkarehel
eller deltidalt
geriatriker
SköndalsHusläkarmottag-
ningHandelsbolag, Bengt
Bagares gränd11,
128 07 SKÖNDAL.
Tel 0708520319.
Fax 08-604 28 28.
E-post lars-erik.nordin@
skondal.com
Annons-ID2019518
Distriktssköterska
Roslagshälsans
Husläkarmottagning,
761 46 Norrtälje.
Annons-ID5520439
Distriktssköterska
VCKronan, VaKroAB,
172 31 SUNDBYBERG.
Tel 08-555 509 00.
Fax 08-29 08 40.
Annons-ID0011-359382
Distriktssköterska1-2
st evdeltidomgående
SköndalsHusläkarmottag-
ningHandelsbolag, Bengt
Bagares gränd11,
128 07 SKÖNDAL.
Tel 0708520319.
E-post lars-erik.nordin@
skondal.com
Annons-ID2019538
Engagerade
röntgensjuksköter-
skor sökes
Södersjukhuset AB,
Annons-ID5519594
Enhetschef/
sjuksköterska
BorgerskapetsEnkehus
ochGubbhus,
Högalidsgatan26-28,
117 30 STOCKHOLM.
Tel 08-720 89 00.
Fax 08-658 41 34.
Annons-ID2017079
Erfarentandsköter-
ska
3DDentomedDental
Development AB,
181 22 LIDINGÖ. Tel 00.
Fax 08-767 01 61.
E-post info@
3d-dentomed.se
Annons-ID0011-357649
Forskningssjukskö-
terska- konsultupp-
drag
PharmaRelations,
164 25 Kista.
Annons-ID5518802
Företagssköterskatill
centralt belägen
klinik
AdoctoAB, Hälsingegatan
2, 102 40 STOCKHOLM.
Tel 0709-52 55 50.
E-post info@adocto.se
Annons-ID2018855
Helgpersonal till
oliviahemtjänsteni
sollentun
OliviaHemtjänst AB,
192 68 Sollentuna.
Annons-ID5520631
Kirurgisk
intermediäravdel-
ning
DedicareNurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520373
Kvalitetsvärderare
PROFFICELIFESCIENCE
AB, MÄSTERSAMUELSGA-
TAN60,
107 24 STOCKHOLM.
Tel 08-787 17 00.
Annons-ID2019478
Legsjukgymnast
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5518516
Legsjuksköterska
Hudmottagningen,
114 35 Stockholm.
Annons-ID5518961
Legsjuksköterska
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5520392
Leg. psykolog,
inriktningkbt
kbtgruppenab,
Bryggargatan10,
111 21 Stockholm.
Tel 08-20-00-28.
Fax 08-20 00 27.
Annons-ID2016421
Leg. sjuksköterska
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5519851
Leg. sjuksköterska
ochundersköterska
SysterjourenGhionAB,
Rödbosundsvägen9,
184 60 Åkersberga.
Tel 0703005727.
Fax 08-21 18 08.
E-post ghion@
systerjouren.se
Annons-ID2016615
Legitimeradoptiker
stockholmcity
OptikSmart EyesAB,
411 15 Göteborg.
Annons-ID5519811
Läkemedelsansvarig
till bromma
KronansDroghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519568
Nattsjuksköterska
Södersjukhuset AB,
Annons-ID5520772
Nattsjuksköterska
sökes
DanderydsSjukhusAB,
Annons-ID5519524
Områdeschef
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5519217
Operationssjukskö-
terskatill
nackakliniken
NackaklinikenAB, Gamla
Värmdövägen4,
131 37 NACKA.
E-post info@
nackakliniken.se
Annons-ID0011-360288
Operationssjukskö-
terskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520627
Personligassistent
KEMZEKONSULTAB,
Hagalundsgatan14,
169 63 SOLNA.
Annons-ID1873042
Psykiatri nordväst
söker psykolog
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5518720
Röntgensjuksköter-
ska
Södersjukhuset AB,
Annons-ID5519387
Sandstugans
omsorgsboendei
tumba
CaremaÄldreomsorg
regionSydvästraSthlm,
171 29 Solna.
Annons-ID2018302
Semestervikariat -
sjuksköterskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520443
Semestervikariat -
sjuksköterskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520442
Semestervikariat -
sjuksköterskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520441
Sjuksköterska
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5521042
Sjuksköterskainom
basal hemsjukvård.
Lugn&Ro, Edebo1287,
763 91 HALLSTAVIK.
Tel 070-799 28 96.
E-post rekrytering@
lugnoro.se
Annons-ID2019186
Sjuksköterskanatt,
tillsvidareanställning
DanderydsSjukhusAB,
Annons-ID5521018
Sjuksköterskatill
äldreomsorgi
sommar
DedicareNurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520323
Sjuksköterska, natt
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520164
Sjuksköterska/barn
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5520810
Sjuksköterskor /
barnmorskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520937
Sjuksköterskor /
intensivvårdssjuk-
sköterskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5519216
Sjuksköterskor
vikariat sommaren
2012
DanderydsSjukhusAB,
Annons-ID5519863
Sjuksköterskor, natt
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5520225
Sjuksköterskor,
stroke- och
neurologavdelningen
CapioS:t GöransSjukhus,
Medicinkliniken,
112 81 Stockholm.
Annons-ID5520848
Specialist i
gynekologi alt
erfarenst-läkare
XtraSverigeAB,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5519796
Specialistsjukgym-
nast smärta
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5519218
St-läkarchef
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5518791
Tandhygienist
TandläkarcentrumNordic
AB, 111 36 STOCKHOLM.
Tel 0041765854261.
E-post sdh@hu2.ch
Annons-ID0011-360532
Tandhygienist sökes
till willatandhälsai
solna
ODISAB/WillaTandhälsa,
Sjövägen20,
169 55 SOLNA.
Tel 08-730 08 80.
Annons-ID2017815
Tandhygienist till
sollentunac
Folktandvården,
113 82 Stockholm.
Annons-ID5519705
Tandläkaretilll kista
galleria
Folktandvården,
113 82 Stockholm.
Annons-ID5518854
Tandsköterska
TandläkarcentrumNordic
AB, 111 36 STOCKHOLM.
Tel 0041765854261.
E-post sdh@hu2.ch
Annons-ID0011-360528
Tandsköterska
BjörnEkstrand,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5520629
Tandsköterska
Carl-GustavSvensson,
111 57 Stockholm.
Annons-ID5518396
Tandsköterska
PeoplePersonal CareAB,
Söder Mälarstrand21, 2tr,
118 20 STOCKHOLM.
Tel 08-743 02 80.
Fax 08-743 00 98.
E-post info@people.nu
Annons-ID2019053
Tandsköterskatill
rosenlund
Folktandvården,
113 82 Stockholm.
Annons-ID5520717
Timanställda
undersköterskor
HSBOmsorg,
136 40 Handen.
Annons-ID5520552
Timvikarier under jul-
ochnyårshelgen
Järfällakommun,
Vakansen,
177 80 JÄRFÄLLA.
Annons-ID5519180
Tvåröntgensjukskö-
terskor
KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,
Annons-ID5518959
Undersköterska
södertälje
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5519475
Undersköterskor till
blomsterfondens
hemtjänst
Blomsterfonden,
Hemtjänst,
182 05 Djursholm.
Annons-ID5520938
Vi söker medarbetare
till vårt mbt-team
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5521082
Vovårdsöker
sjuksköterskor
SödertäljeSjukhusAB,
Annons-ID5520444
Överläkare
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5520575
INDUSTRIELL
TILLVERKNING
Bastermatillverkning
Basterma,
145 72 NORSBORG.
Annons-ID0011-360445
Bilplåtslagare
BNABilcenter AB,
Rallarvägen13,
184 40 ÅKERSBERGA.
Tel 08-540 607 00.
Fax 08-540 607 25.
E-post info@bnabilcenter.
se
Annons-ID0011-360756
Kantpressoperatör
till verkstadi jordbro
Zorterai StockholmAB,
Lagervägen28,
142 66 TRÅNGSUND.
Tel 070-872 33 30.
Fax 08-604 47 94.
E-post niklas@zortera.se
Annons-ID0011-357638
Mattknytareoch
reparatör
HoseinShams,
Energivägen2,
196 37 KUNGSÄNGEN.
Tel 08-581 737 73.
E-post pm@
pmorientmattor.se
Annons-ID0011-356439
Mikrobiologsökestill
stort företag
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519733
Montageansvarig/
montör
MPG-handel AB,
Kartvägen13,
175 46 JÄRFÄLLA.
Tel 00-00.
Annons-ID0011-358133
Produktionstekniker/
cnc-operatör till
kungsängen
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5520889
Rörmontör/
rörsvetsare
VMPBemanningAB,
602 22 Norrköping.
Annons-ID5520918
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
32 + platsjournalen vecka 47 2011
Rörsvetsare
KallesSvetsoMaskin,
820 74 STOCKA.
Tel 070-327 72 06.
E-post peters524@yahoo.
se
Annons-ID0011-356095
INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL
Bilmekaniker
AFBilverkstad, Statoil
Skärholmsvägen,
141 70 SEGELTORP.
Tel 070-712 05 63.
E-post semed_k@hotmail.
com
Annons-ID0011-360921
Bilmekaniker/
servicetekniker
TORVALLABILHANINGE
AB, Murmästarvägen
29-31,
127 02 Skärholmen.
Tel 08-707 57 00.
E-post jobb@torvallabil.se
Annons-ID2017706
Båtmekaniker
stockholm
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519881
Drift ochsäkerhets-
handläggare
StatensMaritimaMuseer,
371 32 Karlskrona.
Annons-ID5520764
Drifttekniker -
bromma
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519946
Drifttekniker -
jacobsberg
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519943
Drifttekniker - väsby
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519941
Drivendriftchef -
väsby
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519918
Elektriker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519774
Fastighetsskötare
THEFASTIGHETSFÖR-
VALTNINGI SVERIGEAB,
NORDENFLYCHTSVÄGEN
66, 112 15 STOCKHOLM.
E-post fredric@
theforvaltning.se
Annons-ID2017071
Hebasöker
fastighetsskötare
RandstadAB,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519599
Installationselektri-
ker
Universal ElectricEuropa
AB, Blockvägen14,
147 54 TUMBA.
Tel 08-530 375 30.
Fax 08-530 375 30.
E-post tony.istrate@
universalelectric.se
Annons-ID0011-356452
Krematorietekniker
Svenskakyrkan
Sollentuna, SOLLENTUNA-
VÄGEN19,
191 21 SOLLENTUNA.
Tel 08-505 513 00.
Fax 08-505 513 19.
E-post sollentuna
forsamling@svenskakyr
kansollentuna.com
Annons-ID2019587
Nusöker vi
bredbandsinstallatö-
rer.
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5520891
Performiqsöker
erfarenhandlödare
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5518957
Projektledare, drift &
fastighet - väsby
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519932
Reperatör till
entreprenadmaski-
ner!
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520277
Serviceelektriker,
fastighet - bromma
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519959
Snöskottaresökespå
deltidför nattarbete!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519174
Studerandemed
elutbildningsökestill
extrajobb
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520721
Vaktmästare
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520389
Vaktmästaretill dices
nyakontor easy
RandstadABStockholm,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5518723
Vet duatt
användingenav
värmekabel ökar ?
Manpower,
Annons-ID5519177
KULTUR, MEDIA,
DESIGN
Bibliotekarie
Stockholmsstad;
StockholmsStadsbiblio-
tek,
Annons-ID5519680
biblioteksmedarbe-
tare
SollentunaKommun-
Bibliotek,
191 21 Sollentuna.
Annons-ID5520645
Cad&bimspecialist
till locum
LocumAB,
Annons-ID5519112
Drivenkommunika-
tör medintresseför
människor
Propell,
111 43 Stockholm.
Annons-ID5520574
Grafiker
SCA, 431 49 Mölndal.
Annons-ID5519622
Grafiker /
marknadsförare
PROMOTECHDIESEL
PERFORMANCE
ENGINEERINGAB,
EKBACKSVÄGEN22,
168 69 BROMMA.
E-post info@promotech.se
Annons-ID2018251
Projektledaresökes!
MediaPlant AB,
142 50 STOCKHOLM.
E-post jobb@mediaplant.
se
Annons-ID2018354
Servicetekniker
stockholm
SAPSFacilityServices,
Ekonomivägen4,
400 96 Göteborg.
Tel 0709-78 81 35.
Fax 031-28 89 50.
E-post ulrika.emericks@
saps.se
Annons-ID2018378
Signalare
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2015055
Tekniker inom
el-tele/telecom
STHLMSUPPORT&
ALLSERVICEAB,
RYTTARGATAN3,
169 51 SOLNA.
Tel 08-735 03 00.
Annons-ID2016102
Webeditor till
ledandeel-bolag
Helpat work,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5521154
Webbdesigner /
grafiker till
sweclockersab
SWECLOCKERSAB,
Målargatan7,
111 22 Stockholm.
Tel 076-788 78 83.
E-post andreas@
sweclockers.com
Annons-ID2018379
Webbdesigner,
norsktalande
DustinAB,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5520976
Webbredaktör inom
dagligvaruhandeln
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519124
MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING
Bilvårdare
TakeonKB/ ÄltaBilvård,
131 26 NackaStrand.
Annons-ID2017355
Finskspråkig
hemstädaremed
körkort
FSBHemserviceAB,
Aklejavägen16,
125 55 Älvsjö.
Tel 08-603 95 03.
Fax 08-441 28 22.
E-post carina.dahlin@
fsbhemservice.se
Annons-ID2015782
Lokalvårdare
GGS-StädHB, Stäkshöjden
4, 176 76 JÄRFÄLLA.
Annons-ID0011-358949
Lokalvårdare
GERLOSSERVICEAB,
SVEAVÄGEN129,
113 46 STOCKHOLM.
E-post info@gerlos.se
Annons-ID2015884
Lokalvårdare
VärmdöKommun,
134 81 Gustavsberg.
Tel 08-570-470-00.
Annons-ID2017787
Lokalvårdaresökes
NORDICAFöretagstjänst
AB, 129 54 HÄGERSTEN.
Tel 08-.
E-post info@nordica.nu
Annons-ID0011-356686
Miljö-/avfallsingenjör
till roslagsvatten
STEPAHEADHR&
REKRYTERINGAB,
SVÄRDVÄGEN21,
182 33 DANDERYD.
Tel 08-533-32-688.
E-post ansokan@
stepaheadhr.se
Annons-ID2016436
Platser för
snöskottare
WMTAK&FASADAB,
Danderydsgatan26,
114 26 Stockholm.
E-post JOBB@WMTAK.SE
Annons-ID2016692
Saneringsarbetare
Prounarex, Fornhöjdsvä-
gen51,
152 56 SÖDERTÄLJE.
Tel 0735702136.
Annons-ID0011-357921
Saneringspersonal
sökes
NORDICAFöretagstjänst
AB, 129 54 HÄGERSTEN.
Tel 08-.
E-post info@nordica.nu
Annons-ID0011-356693
Snöskottare
SWEColorsAB,
STINTAVÄGEN1,
142 30 SKOGÅS.
Tel 0721551489.
E-post info@swecolors.se
Annons-ID0011-357440
Snöskottare
STHLMSUPPORT&
ALLSERVICEAB,
RYTTARGATAN3,
169 51 SOLNA.
Tel 08-735 03 00.
E-post info@ssallservice.
se
Annons-ID2017205
Snöskottare
BYGGABSTOCKHOLMAB,
Nybykroken7,
163 42 SPÅNGA. Tel 0.
E-post
byggabstockholm@gmail.
com
Annons-ID0011-355876
Snöskottare
WMTAK&FASADAB,
Danderydsgatan26,
114 26 Stockholm.
E-post JOBB@WMTAK.SE
Annons-ID2017249
Takskottning
TAKRENOVERARNAI
STOCKHOLMAB,
LARSBERGSVÄGEN9,
181 38 LIDINGÖ.
E-post jobb@
takrenoverarna.se
Annons-ID2017526
Tillbehörsmontör
RisbergsBil AB,
Hägernäsvägen15,
183 60 TÄBY.
E-post kenth.gillsveden@
risbergsbil.se
Annons-ID0011-357742
NATURBRUK
Hundskötare/
hundvårdare
SpadertassHundcenter,
Björnkullaringen46-48,
141 51 HUDDINGE.
Tel 070-550 18 12.
E-post camilla@
spadertass.se
Annons-ID0011-360287
Lantarbetare
BENGTSSON, LARS-
GÖRANAXEL, HIMMINE
10250,
761 72 NORRTÄLJE.
Tel 0176-22 70 57.
Annons-ID2015810
NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE
Bioinformatiker till
läkemedelsprojekt
ScientificSolutionsAB,
Götgatan36,
104 22 Stockholm.
Tel 0709-73 17 47.
E-post sara@
scientificsolutions.se
Annons-ID2016662
Biomedicinsk
analytiker eller
undersköterska
StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,
Annons-ID5519699
Doktorandi
experimentell
biologiskfysik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514707
Doktorandi
fiberteknologi
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Kemivetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514142
Doktorandi filosofi
KungligaTekniska
Högskolan, Kungliga
Tekniskahögskolan,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514245
doktorandi
fusionsplasmafysik
KungligaTekniska
Högskolan, KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514658
Doktorandi
kärnkraftssäkerhet
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5519874
Doktorandi teoretisk
biofysik, s-2011-0807
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514709
Doktorandi teoretisk
biofysik, s-2011-0808
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514718
Doktorander i
matematik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514660
PEDAGOGISKT
ARBETE
engagerad
fritidspedagogsökes
Sigtunakommun,
OdensalaskolaoOdensala
förskola, 195 92 Märsta.
Annons-ID5518848
lärarei introduktions-
klassår 6-9
SolnaStad, Barn- och
utbildningsförvaltningen,
171 86 Solna.
Annons-ID5520802
1-7lärare/
specialpedagogtill
språkklass
Nackakommun,
Jarlabergsskola,
131 81 Nacka.
Annons-ID5518521
2förskollärare
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
Annons-ID2019049
Barnskötare
Matrixförskola,
åvingegränd21,
163 68 Spånga.
Tel 08-510-101-51.
E-post christina.
legnerud@matrixschool.
org
Annons-ID2016714
Buf hslärareför de
yngreåren
Vallentunakommun,
186 86 VALLENTUNA.
Annons-ID5518573
Dramapedagog
EdsFörsamling,
Lövstavägen6,
194 42 UPPLANDS
VÄSBY. Tel 08-590 309 17.
Fax 08-590 702 92.
E-post birgitta.orrefur@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-359387
Enfskl till
kulturförskolan
parkeni tallkrogen
KulturförskolanParken,
Kaggeholmsvägen44,
135 23 Tyresö.
Tel 070-482 17 19.
E-post parken@
skogmansforskolor.se
Annons-ID2019529
Engagerade
förskolläraresökes
Stockholmsstad;
Gamlebyplansenhet,
Annons-ID5518897
Erfarenförskollärare
HälsansFörskola
StockholmAB,
Tingvallavägen9J-K,
195 31 MÄRSTA.
Annons-ID0011-356081
Erfarenförskollärare
HälsanFörskola,
Storholmsbackarna34-36,
127 43 SKÄRHOLMEN.
Tel 08-710 75 02.
Annons-ID0011-356264
Expert, betyg- och
bedömningsfrågor
Skolverket,
106 20 Stockholm.
Annons-ID5519659
Fast vikarieför
skolans6klasser
FriaMariabarnskola,
Fatburs Kvarngatan28,
118 64 STOCKHOLM.
Tel 08-669 08 31.
Fax 08-669 08 32.
E-post info@friamaria.
com
Annons-ID0011-353594
Fritidspedagog75%
SolnaStad, Barn- och
utbildningsförvaltningen,
171 86 Solna.
Annons-ID5520799
Fritidspedagogi
montessoriskola
STOCKHOLMS
MONTESSORISKOLA
AKTIEBOLAG,
KLIPPGATAN19,
116 35 STOCKHOLM.
Tel 08-642 22 27.
E-post info@stockholms
montessoriskola.se
Annons-ID2017313
Fritidspedagogsom
strävar efter helhet
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5521069
Förskolechef;
engelskaskolannorr;
stockholm
EngelskaskolanNorr,
Roslagstullsbacken4,
114 22 STOCKHOLM.
Tel 0737071739.
Fax 08-673 29 15.
E-post bradford.wohlner@
esn.se
Annons-ID2019541
Förskolelärare
IMAGINATION
INTERNATIONALAB,
SKYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32 EKERÖ.
Tel 076-633-8494.
Annons-ID2016652
Förskollärare
Sjöfågeln, Pysslingen
Förskolor ochSkolor AB,
Berghamnsvägen66,
165 71 Hässelby.
Tel 08-759-66-90.
E-post lena.borgh@
pysslingen.se
Annons-ID2016772
Förskollärare
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
E-post ann-charlotte.
halen@sundbyberg.se
Annons-ID2015755
Förskollärare
IMAGINATION
INTERNATIONALAB,
SYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32 EKERÖ.
Tel 073-828-0159.
E-post info@imaginatio
ninternational.se
Annons-ID2016655
Förskollärare
MariaFörskoleenhet,
FörskolanSol &Måne,
118 46 STOCKHOLM.
Tel 076-121 21 11.
E-post britt-marie.
anell-hedberg@
stockholm.se
Annons-ID0011-360271
Förskollärare
Personalkooperativet
Bergatrollet, Lars Hårds
väg22,
186 41 VALLENTUNA.
Tel 08-511-770 79.
E-post bergatroll
etforskola@telia.com
Annons-ID2017385
Förskollärare
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
Annons-ID2016975
Förskolläraredeltid
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
Annons-ID2019075
Förskollärareel.
likvärdigutbildning
FriluftsFörskolor AB,
165 72 HÄSSELBY.
Annons-ID2018982
Förskolläraretill
jensenförskola
danvikstull
JENSENeducation,
116 42 Stockholm.
Annons-ID5519726
Förskolläraretill
kattfotensförskolai
tyresö
InspiraFörskolor oSkolor
AB, 191 02 SOLLENTUNA.
Annons-ID2019399
Förskolläraretill
lundsjönsfski
saltsjöbaden
Lundsjön, Pysslingen
Förskolor ochSkolor AB,
Ljuskärrsvägen3,
133 31 SALTSJÖBADEN.
Tel 08-717-75-36.
E-post susanne.alund@
pysslingen.se
Annons-ID2016684
Förskolläraretill
lövbrunnasförskolai
täby
InspiraFörskolor oSkolor
AB, 191 02 SOLLENTUNA.
Annons-ID2017599
Förskolläraretill
njurundagatan
vällingby
Stockholmsstad; Råcksta
förskolor,
Annons-ID5518683
Förskolläraretill
opalensförskola
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
Annons-ID2018950
Förskolläraretill
runborgsförskolai
täby
InspiraFörskolor oSkolor
AB, 191 02 SOLLENTUNA.
Annons-ID2017654
Förskollärare, arbetai
eninternationell
miljö
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5521065
Förskollärare,
vikariat
FÖRSKOLAGRÖNKULLA,
BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26 STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.
E-post mary.wahlund@
pysslingen.se
Annons-ID2017062
Förskollärare/
barnskötare
FörskolanRektangelnAB,
Götgatan104- 112,
118 62 STOCKHOLM.
Tel 08-702 13 12.
E-post sekreterar
erektangeln@telia.com
Annons-ID0011-360058
Förskollärare/
barnskötaretill
förskolanottoab
FörskolanOttoAB,
Ottekilsvägen1,
124 30 BANDHAGEN.
Tel 08-86 79 94.
Fax 08-99 81 06.
Annons-ID0011-358156
Förskollärare/erfaren
barnskötare
FÖRSKOLANFLYGANDE
MATTANAB,
TVILLINGARNASGATA
322,
136 63 Brandbergen.
Tel 08-745 23 32.
E-post info@forskolanf
lygandemattan.se
Annons-ID2018037
Grundskolelärare
sökes.
Stockholmsstad;
Kungholmens
Grundskola,
Annons-ID5519578
Grundskollärare4-9
sv/so
Nackakommun,
Centrumskolan,
131 81 Nacka.
Annons-ID5519282
Grundskollärarei
träslöjd
BetaSchool, Fagerstaga-
tan13, 163 53 Spånga.
Tel 0735112400.
E-post beta.school@
yahoo.com
Annons-ID2016724
Grundskollärare
svenskasomandra
språk&eng.
BetaSchool, Fagerstaga-
tan13, 163 53 Spånga.
Tel 08-073 511 2400.
E-post beta.school@
yahoo.com
Annons-ID2016721
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 33
Gruppträningsin-
struktör ref 19/11
Stockholmsstad;
Driftavdelningenidrott
inne,
Annons-ID5519108
Gymnasielärarei
engelskaoch
italienska
Nackakommun, Nacka
Gymnasium, enhet B,
131 81 Nacka.
Annons-ID5518611
Gymnasielärarei
matematikochfysik
till dcc
HermodsAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520005
Idrottslärare
Stockholmsstad; Johan
Skytteskolan,
Annons-ID5520228
Idrottsläraref-9
AlzahraaIdealiska
Akademi, Bergholmssko-
lan, 128 42 Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.
E-post alzahraa@hotmail.
com
Annons-ID2017485
Idrottsläraref-9
AlzahraaIdealiska
Akademi, Bergholmssko-
lan, 128 42 Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.
E-post alzahraa@hotmail.
com
Annons-ID2017484
Iesbseekaqualified
englishteacher
grades6-7
InternationellaEngelska
Skolani Bromma,
Riksbyvägen40-48,
168 74 Bromma.
Annons-ID2016491
Instruktörer/
simläraresökestill
gustavsberg
Gustavsbergsbadet, Ösby
badväg3,
134 38 GUSTAVSBERG.
Tel 08-570 470 50.
E-post hedvig.lundin@
varmdo.se
Annons-ID0011-359475
Klassläraretill skolår
1/vikariat
Nackakommun, Vilans
skola, 131 81 Nacka.
Annons-ID5519875
Kreativfritidspeda-
gogtill skepptuna
skola
Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93 Märsta.
Annons-ID5520587
Kursledarei
robotbyggem/kväll,
för barn
AktivUngdom, Turebergs
torg1,
191 47 SOLLENTUNA.
Tel 08-96 75 07.
E-post sollentuna@
aktivungdom.se
Annons-ID2019514
Lektor i designmed
inriktningmot textil
ochru
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5520636
Lektor i konsthant-
verkmedinriktning
mot glas
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5520752
Lektor i matematik,
särskilt topologi
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5520931
Lärare4-9tx
Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,
Annons-ID5519451
Lärarefredsborgsko-
lan
LÄRAI ÖSTERÅKERAB,
Företagsallen14,
184 40 ÅKERSBERGA.
Tel 0854060800.
E-post jenny.arnstrom@
fredsborgskolan.se
Annons-ID2019173
Lärarefredsborgsko-
lan
LÄRAI ÖSTERÅKERAB,
Företagsallen14,
184 40 ÅKERSBERGA.
Tel 0854060800.
E-post jenny.arnstrom@
fredsborgskolan.se
Annons-ID2019172
Läraregymnasiet -
matematik
Stockholmsstad; Södra
Latinsgymnasium,
Annons-ID5520095
Läraregymnasiet -
naturkunskap
Stockholmsstad; Södra
Latinsgymnasium,
Annons-ID5519950
Lärarei fritidshem/
fritidspedagog
Stockholmsstad;
Sofiaskolan,
Annons-ID5520245
Lärarei fritidshem/
fritidspedagog
Stockholmsstad;
Söderholmsskolan,
Annons-ID5519915
Lärarei förhandlings-
kunskap
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5520377
Lärarei förskola/
förskollärare
Sigtunakommun, Sätuna,
Smedjan, Vallmon
förskolor, 195 40 Märsta.
Annons-ID5518817
Lärarei förskola/
förskollärare
Nackakommun,
Universum, 131 81 Nacka.
Annons-ID5518762
Lärarei förskola/
förskollärare
Sigtunakommun,
Råbergsskolan, Nyborgen,
195 71 Rosersberg.
Annons-ID5518441
Lärarei förskola/
förskollärare
Sigtunakommun, Barn
ochungdomsförvalt-
ningen, 195 85 Märsta.
Annons-ID5519791
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad; Avd
FörskolaochFritid,
Annons-ID5520761
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Axelsberg/Örnsbergs
förskoleområde,
Annons-ID5520046
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Västertorpsförskoleom-
råde,
Annons-ID5520353
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Västertorpsförskoleom-
råde,
Annons-ID5521442
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Förskoleenhet 1,
Annons-ID5520990
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Förskoleenhet 3,
Annons-ID5518594
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,
Annons-ID5519375
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad; Fsk
Prästängen,
Annons-ID5519560
Lärarei förskola/
förskollärare
Stockholmsstad; Fsk
Solängen,
Annons-ID5519547
Lärarei förskola/
förskolläraretill
aspnäsoch
Järfällakommun,
ANKA-förskolor,
177 80 JÄRFÄLLA.
Annons-ID5519273
Lärarei förskola/
förskollärare/
barnskötare
Järfällakommun,
Svetsarvägensförskola,
177 80 JÄRFÄLLA.
Annons-ID5521443
Lärarei grundskolans
senareår
Botkyrkakommun,
Malmsjöskolan,
147 07 Grödinge.
Annons-ID5520148
Lärarei grundskolans
senareår
Nackakommun, Nacka
Gymnasium, enhet B,
131 81 Nacka.
Annons-ID5518781
Lärarei grundskolans
tidigareår
Sigtunakommun,
Eddaskolan,
195 58 Märsta.
Annons-ID5521040
Lärarei grundskolans
tidigareår
SolnaStad, Barn- och
utbildningsförvaltningen,
171 86 Solna.
Annons-ID5520801
Lärarei gymnasiet -
hi, sh, re, enochsvi ol
Stockholmsstad; Globala
gymnasiet,
Annons-ID5519497
Lärarei gymnasiet -
hotell
Stockholmsstad;
StockholmsHotell- och
Restaurangskola,
Annons-ID5520272
Lärarei idrott och
hälsa100%
SolnaStad, Barn- och
utbildningsförvaltningen,
171 86 Solna.
Annons-ID5520800
Lärarei matematik
ochfysik
Stockholmsstad; Spånga
gymnasium,
Annons-ID5520133
Lärarei matematik
ochnaturorienterade
ämnen
Nykvarnskommun,
155 80 Nykvarn.
Annons-ID5519276
Lärarei svenskasom
andraspråk(75%);
swejaku
SweJaKunskapscenter AB,
Trekantsvägen1, plan3,
117 43 STOCKHOLM.
Tel 08-685-65-80.
E-post gunilla.eriksson@
swejakc.se
Annons-ID2018432
Lärarei svenskasom
andraspråk/lärarei
svenska
Ekebyhovsskolan- Ekerö
kommun, 178 34 Ekerö.
Annons-ID5519554
Lärarei svenskaår 7-9
80%
SollentunaKommun-
Helenelundsskolan,
191 40 Sollentuna.
Annons-ID5519458
Lärareidåk1-5, 20%
måndagar, vt 12
Stockholmsstad;
Fruängensskola,
Annons-ID5520996
Lärarema/noåk6-9
till vanstaskolan
Nynäshamnskommun,
Vanstaskolan,
148 21 Ösmo.
Annons-ID5520069
Läraremot deyngre
åldrarna
FriaMariabarnskola,
Fatburs Kvarngatan28,
118 64 STOCKHOLM.
Tel 08-669 08 31.
Fax 08-669 08 32.
E-post info@friamaria.
com
Annons-ID0011-353595
Läraretextil / läder
HANTVERKSAKADEMINI
SVERIGEAB,
Nordkapsgatan3,
164 36 Kista.
Tel 08-505 849 01.
E-post info@
hantverksakademin.se
Annons-ID2015763
Lärareåkf-3
Alfaskolan, Pysslingen
Förskolor ochSkolor AB,
GustavIII:s boulevard15,
169 72 Solna.
Tel 08-655-00-86.
Fax 08-655 08 74.
E-post martin.
hellstadius@pysslingen.se
Annons-ID2016088
Lärareårkurs3
Haningekommun,
Måsöskolan, Måsövägen2
A, 136 49 HANINGE.
Tel 08-606 70 00.
Annons-ID0011-353869
Lärareårskurs2
Haningekommun,
Måsöskolan, Måsövägen2
A, 136 49 HANINGE.
Tel 08-606 70 00.
Annons-ID0011-353896
Lärare/speciallärare/
specialpedagogtill
ösmo
Nynäshamnskommun,
Vanstaskolan,
148 21 Ösmo.
Annons-ID5519532
Lärarpersonal
SollentunaKommun,
192 51 Sollentuna.
Annons-ID5520297
Modersmålslärarei
grundskolani
persiska
Botkyrkakommun,
Specialistenheten,
147 85 Tumba.
Annons-ID5521135
Myrängsskolansöker
1st förskollärare
MYRÄNGSSKOLAN,
MYRÄNGSVÄGEN111,
141 37 HUDDINGE.
Tel 0707-54 92 86.
E-post christian.
andersson@pysslingen.se
Annons-ID2017570
Nyfikenocherfaren
pedagog!
FörskolanVäxthuset AB,
114 55 STOCKHOLM.
Annons-ID2016046
Nyfikenpedagogi ma
ochsv- vittraväsby
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5520987
Pedagogsombrinner
för maochno- vittra
väsby
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5520962
Pedagogiskkonsult
för utbildning
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5519239
Pianopedagog50%
SollentunaKommun-
Kulturskolan,
192 52 Sollentuna.
Annons-ID5520391
Primaskolansöker
lärarei tyskaoch
spanska
Primaskolan,
167 51 Bromma.
Annons-ID5518995
Primaskolanutökar
ochsöker en
idrottslärare
Primaskolan,
167 51 Bromma.
Annons-ID5518967
Primaskolanutökar
ochsöker
specialpedagog
Primaskolan,
167 51 Bromma.
Annons-ID5518986
Professor i design
medinriktningmot
textil
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5520548
Professor i konst
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5520577
Professor i konst med
inriktningmot textil
Konstfack,
126 27 Stockholm.
Annons-ID5520594
Rådgivare,
resurscenter tal och
språk, sigtuna
Specialpedagogiska
skolmyndigheten,
871 29 Härnösand.
Annons-ID5520081
Samarbetsorienterad
grundskollärare
Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93 Märsta.
Annons-ID5518833
Sfi lärare
Personal Direkt AB,
211 34 Malmö.
Annons-ID5520849
Specialläraretill
gymnasiesärskola
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2018446
Tvåspråkig
förskollärare
(finska/svenska)
Barn- ochutbildningsför-
valtningen, Kavallerivägen
2-4,
172 92 SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.
Annons-ID2016981
Utbildad
förskolläraretill
östermalm!
FÖRSKOLANLÄR,
Linnegatan80,
115 23 Stockholm.
Tel 08-782 81 20.
Annons-ID2018651
Utbildad/legitimerad
förskollärare
Stockholmsstad;
FörskolanEurenii/Gröna
Stugan,
Annons-ID5520541
Utbildningssamord-
nare
HANTVERKSAKADEMINI
SVERIGEAB,
Nordkapsgatan3,
164 36 Kista.
Tel 08-505 849 01.
E-post info@
hantverksakademin.se
Annons-ID2016836
varamedochstarta
uppnyavittra
brotorp?
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5521062
Vikarierande
gymnasielärarei
geografi/religion
Stockholmsstad;
Thorildsplansgymnasium,
Annons-ID5518987
Vill duvaraenfast
lärarvikariehososs?
AlzahraaIdealiska
Akademi, Bergholmssko-
lan, 128 42 Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.
E-post alzahraa@hotmail.
com
Annons-ID2016639
Väsbyskolasöker
lärarei svenska/
svenska
UpplandsVäsbykommun,
194 80 UpplandsVäsby.
Annons-ID5521109
Ämnesflexibel
engelskapedagog
vittraöstertälje
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5503286
Är duvår nyamaoch
nopedagog?
Vittra, 167 15 Bromma.
Annons-ID5521063
Är duvår nästa
sfi-lärare?
CompetensUtbildningAB,
121 07 STOCKHOLM-
GLOBEN.
Annons-ID5521143
SOCIALTARBETE
Adolf fredriks
musikklasser söker
elevassistent
Stockholmsstad; Adolf
FredriksMusikklasser,
Annons-ID5519330
Assistent i täby
STIL, 121 77 Stockholm.
Annons-ID5519351
Assistent söder om
söder
STIL, 121 77 Stockholm.
Annons-ID5518757
Avlösaresökestill 5
årigpojke
SollentunaKommun,
192 72 Sollentuna.
Annons-ID5521050
Avlösaretill hemmet
under helgdagarna
Upplands-Brokommun,
196 81 Kungsängen.
Annons-ID5520344
avlösare, ledsagare
ochkontaktpersoner
Järfällakommun, Enheten
för Personligassistans,
177 80 JÄRFÄLLA.
Annons-ID5519860
Balanssöker
personligassistent!
ASSISTANSI BALANSI
SVERIGEAB,
Drottningholmsvägen7,
112 42 Stockholm.
Tel 08-503 872 42.
E-post rekrytering@
assistansibalans.se
Annons-ID2017808
Barnflicka3-4em/vtill
familj i sigtuna
SverigeKidsAB, Birger
Jarlsgatan25,
703 61 ÖREBRO.
Tel 08-1200--30-00.
Fax 019-12 51 25.
E-post rekrytering@
sverigekids.se
Annons-ID2016843
Barnskötare
Nackakommun, Sickla
skola, 131 81 Nacka.
Annons-ID5518798
Barnskötare
LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG,
163 70 SPÅNGA.
Annons-ID2015928
Barnskötare
IMAGINATION
INTERNATIONALAB,
SYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32 EKERÖ.
Tel 073-828-0159.
E-post info@imaginatio
ninternational.se
Annons-ID2016654
Barnskötare
FÖRSKOLAGRÖNKULLA,
BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26 STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.
E-post mary.wahlund@
pysslingen.se
Annons-ID2016980
Barnskötare
FuturaskolanVästmanna-
gatan, Västmannagatan
68, 113 25 Stockholm.
E-post karin.oldfield@
futuraskolan.se
Annons-ID2015743
Barnskötare
Stockholmsstad;
Axelsberg/Örnsbergs
förskoleområde,
Annons-ID5520002
Barnskötare
Stockholmsstad; 360
Resultatenhet
Björkhagensförskolor,
Annons-ID5518780
Barnskötare
Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,
Annons-ID5519410
Barnskötare
WorldClassSundbyberg,
Humblegatan22,
172 26 SUNDBYBERG.
Tel 00.
E-post sundbyberg@
worldclass.se
Annons-ID0011-354047
Barnskötare
höglandsskolan
vikariat
Stockholmsstad;
Höglandsskolan,
Annons-ID5519587
Barnskötare
resurstjänst
FriluftsFörskolor AB,
165 63 HÄSSELBY.
Tel 08-471 99 44.
E-post marie@
friluftsforskolor.se
Annons-ID2018990
Barnskötaretill
förskoleklass
höglandsskolan
Stockholmsstad;
Höglandsskolan,
Annons-ID5519597
Barnskötaretill
lundsjönsfski
saltsjöbaden
Lundsjön, Pysslingen
Förskolor ochSkolor AB,
Ljuskärrsvägen3,
133 31 SALTSJÖBADEN.
Tel 08-717-75-36.
E-post susanne.alund@
pysslingen.se
Annons-ID2017022
Barnskötare, barni
behovavsärskilt stöd
FÖRSKOLAGRÖNKULLA,
BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26 STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.
E-post mary.wahlund@
pysslingen.se
Annons-ID2017003
Barnskötare/resurs
Stockholmsstad;
Förskoleenhet 4,
Annons-ID5520139
Barnvakt extra
Barnvakt Direkt, c/oLinda
Wadner Skånegatan107,
116 35 STOCKHOLM.
Tel 070-758 42 29.
E-post linda@
barnvaktdirekt.se
Annons-ID0011-359225
Barnvakt lidingö
LUGNAHEMAB,
RINGVÄGEN43A,
118 63 STOCKHOLM.
Tel 08-505 684 82.
E-post info@lugna-hem.se
Annons-ID2017486
Barnvakt stockholm
östermalm1-2
em/vecka
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5520409
Behandlingsassistent
- vuxenmissbruk,
psykiatri
Södertäljekommun,
VuxenMissbruko
Psykiatri,
151 89 Södertälje.
Annons-ID5520198
Behandlingsassis-
tent/socialpedagog
Stockholmsstad;
Verksamhetsområde
Beroendevårdoch
Socialpsykiatri,
Annons-ID5519472
Biståndshandäggare
för bemanningsupp-
drag
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5520603
Boendestödjare/
vårdare
Helgestahemmet,
Backvägen1,
150 21 MÖLNBO.
Tel 0158-525 80.
Annons-ID0011-356292
Elevassistent
SolnaStad, Barn- och
utbildningsförvaltningen,
171 86 Solna.
Annons-ID5520806
Elevassistent
FrösundaLSSAB/
Äventyrsskolan,
Enebybergsvägen12,
182 36 Danderyd.
Tel 0850523488.
E-post monica.malm@
frosunda.se
Annons-ID2018471
Engageradoch
positivresursperson
Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93 Märsta.
Annons-ID5518838
Fältförlagd
socialsekreterare
Stockholmsstad;
Verksamhetsområde
Familjestöd,
Annons-ID5520563
Förskollärare
LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG,
163 70 SPÅNGA.
Annons-ID2019396
Hantverkspedagog
Stockholmsstad;
Verksamhetsområde
Beroendevårdoch
Socialpsykiatri,
Annons-ID5519914
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
34 + platsjournalen vecka 47 2011
Hembiträde
METRY, SAED, STORA
BJÖRNENSGATA13,
136 64 HANINGE.
Tel 076-948 59 91.
Annons-ID0011-357756
Hemservice
sollentuna
Hemfridi SverigeAB,
118 53 Stockholm.
Annons-ID5519968
Hemservice
stockholmsområdet
Hemfridi SverigeAB
Hemfridi SverigeAB,
118 53 Stockholm.
Annons-ID5520565
Hemservice
vallentuna
Hemfridi SverigeAB,
118 53 Stockholm.
Annons-ID5519962
Kvinnligassistent 45+
för timvikariat
huddinge
ASSISTANSI BALANSI
SVERIGEAB,
Drottningholmsvägen7,
112 42 Stockholm.
Tel 08-503 872 42.
Annons-ID2017679
Kvinnligavikarier till
saltsjö-boo
OliviaPersonligAssistans
AB, 118 66 Stockholm.
Annons-ID5519471
Läxhjälptill
barnfamilj i nacka!
SverigeKidsAB, Birger
Jarlsgatan25,
703 61 ÖREBRO.
Tel 08-1200--30-00.
Fax 019-12 51 25.
E-post rekrytering@
sverigekids.se
Annons-ID2019582
Meningsfullt
extrajobbmed
barn/ungdomar
Bambi,
118 20 Stockholm.
Annons-ID5519376
Myrängsskolansöker
1barnskötare
MYRÄNGSSKOLAN,
MYRÄNGSVÄGEN111,
141 37 HUDDINGE.
Tel 0707-54 92 86.
E-post christian.
andersson@pysslingen.se
Annons-ID2017587
Nanny
Peek-a-booChildcareLtd,
5thFloor, 14KingStreet,
LONDONEC2V8EA
STORBRITANNIENOCH
NORDIRLAND
Tel 0044-207 600 9880.
Fax 0044-971 594 4275.
Annons-ID0011-359605
Nannynubarnvakt
östermalmstockholm
1em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5520968
Nannynu! barnvakt
brommastockholm
2em/vecka
Nannynu! AB, Magnus
Ladulåsgatan8,
118 66 Stockholm.
Annons-ID2016137
Nannynu! barnvakt
farstastockholm
1em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5518558
Nannynu! barnvakt
kungsholmen
stockholm1-2em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5519960
Nannynu! barnvakt
nackastockholm
1-2em/v
Nannynu! AB, Magnus
Ladulåsgatan8,
118 66 Stockholm.
Annons-ID2016134
Nannynu! barnvakt
stockholmlidingl
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5521075
Nannynu! barnvakt
stockholmsolna
1em/vecka
Nannynu! AB,
Arbetargatan33D,
112 45 Stockholm.
Annons-ID2016155
Nannynu! barnvakt
stockholmvasastan
2-3em/vecka
Nannynu! AB,
Arbetargatan33D,
112 45 Stockholm.
Annons-ID2016149
Nannynu! barnvakt
stockholmvasastan
2em/vecka
Nannynu! AB,
Arbetargatan33D,
112 45 Stockholm.
Annons-ID2016162
Nannynu! barnvakt
stockholmöstermalm
2em/vecka
Nannynu! AB,
Arbetargatan33D,
112 45 Stockholm.
Annons-ID2016144
Nannynu! barnvakt,
gustavsberg1em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5520881
Nannynu! barnvakt,
nackastrand, 3em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5520697
Nannynu! barnvakt,
solna, 5em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5519107
Nannynu! barnvakt,
östermalm3em/v
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5520944
Nannynu! barnvakt,
östermalm, 3gånger i
månaden
2007NannyNuAB,
112 45 STOCKHOLM.
Annons-ID5519396
Nyfikenocherfaren
pedagog!
FörskolanVäxthuset AB,
114 55 STOCKHOLM.
Annons-ID2015982
personligassistent
SärnmarkAssistansAB,
171 41 Solna.
Annons-ID5518829
Personligassistent
SVENSSON, CHRISTINA,
FARSTAVÄGEN159,
123 32 FARSTA.
Tel 08-604 81 23.
E-post kea.assistans@
bredband.net
Annons-ID2019187
Personligassistent
OliviaPersonligAssistans
AB, 118 66 Stockholm.
Annons-ID5519468
Personligassistent
THANDERSSONHUMAN
RESOURCEAB,
151 55 SÖDERTÄLJE.
Tel 070-210 66 70.
Annons-ID2016738
Personligassistent
THANDERSSONHUMAN
RESOURCEAB,
151 55 SÖDERTÄLJE.
Tel 070-210 66 70.
Annons-ID2016737
Personligassistent
GudrunDahlberg,
111 39 STOCKHOLM.
Tel 0000000.
Annons-ID0011-355836
Personligassistent
BonZi Personligt StödAB,
Skarpnäcks Allé60,
128 33 SKARPNÄCK.
Tel 08-588 926 04.
E-post anett.nyhuus@
bonzi.se
Annons-ID0011-360485
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519364
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5518869
Personligassistent i
centralastockholm
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5518403
Personligassistent
norrtälje
TioHundraAB,
761 29 Norrtälje.
Annons-ID5520041
personligassistent
sökes
CURAASSISTANSAB,
117 59 STOCKHOLM.
Annons-ID2019571
Personligassistent
sökestill 21-årigkillei
v
NordströmAssistansAB,
182 91 Danderyd.
Annons-ID5519275
Personligassistent till
15-årigtjej
NäraPersonligAssistans
AB, Smidesvägen5, 1tr,
186 26 VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.
E-post info@nara.nu
Annons-ID2017521
Personligassistent till
28-årigkille
hägersten
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520023
Personligassistent till
50-årigman
NÄRAAB, Smidesvägen5,
1tr, 186 26 VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.
E-post info@nara.nu
Annons-ID2018168
Personligassistent till
centralasthlm
AOMASSISTANSAB,
RIDDARPLATSEN36,
177 30 JÄRFÄLLA.
Tel 08-580 211 90.
Annons-ID2016193
Personligassistent till
killeboendei
vaxholm
NäraPersonligAssistans
AB, Smidesvägen5, 1tr,
186 26 VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.
E-post info@nara.nu
Annons-ID2018721
Personligassistent till
killemedautism
Bambi,
118 20 Stockholm.
Annons-ID5519075
Personligassistent till
kvinnai sollentuna
OliviaPersonligAssistans
AB, 169 57 SOLNA.
Annons-ID5520635
Personligassistent,
bromma
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520015
Personligassistent,
stockholm
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520310
Personliga
assistenter till
huddinge
OliviaPersonligAssistans
AB, 118 66 Stockholm.
Annons-ID5520227
Personliga
assistenter-
timvikarierpool
RehabStationStockholm
AB, 169 70 Solna.
Annons-ID5519368
Rysktalande
personligassistent
sökesstockholm
SHEASSISTANSAB,
187 11 TÄBY.
Annons-ID2016621
Servicetekniker med
funktionsuppdrag
säkerhetssy
Kriminalvården, Anstalten
Hall, 152 27 SÖDERTÄLJE.
Annons-ID5519227
Skolkurator
KUNSKAPSSKOLANTÄBY,
Maskinvägen4,
183 53 TÄBY.
Tel 08-506-911-12.
E-post camilla.
conradzon@
kunskapsskolan.se
Annons-ID2016455
Socialsekreterare
Stockholmsstad; Avd
Individochfamilj,
Annons-ID5520934
Socialsekreterare
Stockholmsstad; 190
Ek.bistånd,
Annons-ID5518616
Socialsekreteraretill
familjeenheten
Socialförvaltningen,
Marknadsgränd2,
135 81 Tyresö.
Annons-ID2019593
Socialsekreterare/
bosamordnare
Stockholmsstad;
Resursenheten,
Annons-ID5519234
Tillfälle- positiv
personligassistent
vasastan
NÖJDASSISTANSAB,
TOMTEBOGATAN21,
113 39 STOCKHOLM.
E-post nojdassistans@
gmail.com
Annons-ID2018837
Timvikariesökestill
förskola
SollundensFörskola
(LundensFörskolor AB),
Generalsvägen5,
184 52 ÖSTERSKÄR.
Tel 0734-17 43 21.
E-post sollunden@
lundensforskolor.se
Annons-ID0011-360642
Timvikarie/ vikariepå
särskola.
JÄRVAVIPFÖR-OCH
SÄRSKOLA, Skinnaråsvä-
gen1, 192 75 Sollentuna.
Tel 08-410-757-40.
Fax 08-730 08 70.
E-post sara.franzen@
carema.se
Annons-ID2015939
Timvikarier till man
påkungsholmen
SärnmarkAssistansAB,
171 41 Solna.
Annons-ID5520094
Vi söker personliga
assistenter till solna
OliviaPersonligAssistans
AB, 169 57 SOLNA.
Annons-ID5520674
Vi söker personliga
assistenter!
NäraPersonligAssistans
AB, Smidesvägen5, 1tr,
186 26 VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.
E-post info@nara.nu
Annons-ID2017162
Vikariat kurator
Haningekommun,
Tungelstaskola,
Tungelstavägen135,
137 56 TUNGELSTA.
Tel 08-606 82 04.
Fax 08-606 82 60.
E-post johan.ahlkvist@
haninge.se
Annons-ID2017418
Vikarierande
barnskötare
Väringaskolan,
SKOLBACKEN61,
193 22 SIGTUNA.
Tel 08-592 510 54.
Fax 08-592 510 65.
E-post karin.damlin@
varingaskolan.se
Annons-ID2018433
Vårdare
Ekerögruppbostad- Ekerö
kommun, 178 30 Ekerö.
Annons-ID5520160
Vårdarenacka
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5520559
SÄKERHETS-
ARBETE
Brand- och
riskingenjörer
Ramboll GroupRSE-
RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5519016
Falckräddningstjänst
söker brandpersonal
Falckambulans,
181 87 LIDINGÖ.
Tel 08-731 40 70.
Annons-ID0011-360348
Larmoperatör
SecuritasSverigeAB,
102 29 Stockholm.
Annons-ID5519842
Parkeringsvakt med
gatumarksutbildning
SecuritasSverigeAB,
102 29 Stockholm.
Annons-ID5519713
Vi söker ordningsvak-
ter
InspiraBevakningAB,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5520451
Vi söker väktare
InspiraBevakningAB,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5520450
Väktare
Bevakningsgruppen
MälardalenAB,
Kontrollvägen11,
126 79 HÄGERSTEN.
Tel 08-559 114 32.
Fax 08-559 114 38.
E-post arbeta@
bevakningsgruppen.nu
Annons-ID0011-360499
Väktare&
butikskontrollanter
Bevakningsgruppen
MälardalenAB,
Kontrollvägen11,
126 79 HÄGERSTEN.
Tel 08-559 114 32.
Fax 08-559 114 38.
E-post arbeta@
bevakningsgruppen.nu
Annons-ID0011-360501
TEKNISKTARBETE
Ambitiös
automationsingenjör
till mindreföretag
MaxkompetensSverige
AB, 111 52 Stockholm.
Annons-ID5519793
Arbetasom
elektronikkonstruk-
tör påframgångsrik
STOCKHOLMSYD,
DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2016783
Bergprojektör
Ramboll GroupRSE-
RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518973
Biträdande
qa/qc-chef,
ställföreträdandeqp
AktiviaScienceWorkAB,
141 52 Huddinge.
Annons-ID5518624
Byggansvarig
SPODRALUXAB,
141 34 Huddinge.
Tel 070-782-85-19.
E-post info@spodra.se
Annons-ID2019417
Byggprojektledare
till tengbom
Tengbom,
Annons-ID5518543
Cad-konstruktör
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520395
Cad-ritare- stockholm
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520402
Doktorandi
kemiteknik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Kemivetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514686
Doktorandi maskin-
ochprocessteknologi
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514861
Doktorandi
mekatronik
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5516860
Doktorandi
mätteknikochoptik
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514860
Doktorandi
resurseffektiva
produktionssystem
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514859
Doktorandi
strömningsmekanik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514793
Doktorandinom
elektro- och
systemteknik
KungligaTekniska
Högskolan, KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514124
Doktorandinom
industriell ekonomi
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5515434
Doktorandanställ-
ningi biomekanik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514958
Doktorander inom
elektro- och
systemteknik
KungligaTekniska
Högskolan, KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44 Stockholm.
Annons-ID5517486
Doktorandprojekt
inompredistortion
KungligaTekniska
Högskolan, KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514123
Doktorandtjänster i
säkranätverkssystem
KungligaTekniska
Högskolan, KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44 Stockholm.
Annons-ID5515193
Drifttekniker it
Botkyrkakommun,
Serviceförvaltningen,
AffärsområdeITstöd,
147 85 Tumba.
Annons-ID5520010
Energikonsult
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5520669
Entreprenadingen-
jör- västerort
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520399
Erfarenest projektör
Ramboll GroupRSE-
RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518902
Erfarentrucktekniker
SMAMASKINSVERIGEAB,
AntonTammsväg3,
194 22 UpplandsVäsby.
Tel 08-562-225-00.
Annons-ID2018804
Erfarnabrokonstruk-
törer
Ramböll SverigeAB-
regionöst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5519000
Finansierad
doktorsutbildningi
tekniskmekanik
KungligaTekniska
Högskolan, KTH
Teknikvetenskap,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514133
Hmsq
Eltel NetworksInfranet AB,
112 92 Stockholm.
Annons-ID5519381
Innemiljökonsult
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5519718
Installationsledare
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519121
Installationssamord-
nare
Ramboll GroupRSE-
RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518685
Kalkylerare-
fastighetstjänster,
stockholm
SodexoFacilitiesServices
AB, 168 67 Bromma.
Annons-ID5519102
Kommunikativ
tekniskadministratör
SnilleBemanningAB,
112 21 Stockholm.
Annons-ID5518434
Landskapsarkitekt
Ramböll SverigeAB,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5519378
Licentiat i
produktionssystem
KungligaTekniska
Högskolan, KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44 Stockholm.
Annons-ID5514857
Läkarsekreterare
UnilabsAB,
405 22 Göteborg.
Annons-ID5519931
Maskinoperatörer till
heltidsuppdrag
PerformIQ,
114 29 Stockholm.
Annons-ID5521130
Mjukvaruutvecklare
Saab,
Annons-ID5521162
Model managerstill
whitetengbomteam
NETcommunity
ScandinaviaAB,
Roxengatan7,
582 73 Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70.
E-post info@
netcommunity.se
Annons-ID2018981
Montageledare
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520378
Mättekniker
va-systemtill
teknikkonsultföretag
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520542
Nyexaminerad
civilingenjör sökestill
erfator
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519773
Områdesförvaltare
bostadsbolag
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520657
Platschef- stockholm
IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520390
Processkonstruktör
konsultföretagi
stockholm
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520445
Produktionsledare
stans?och
kantpressning
ArenaPersonal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5521476
Produktionstekniker
PerimedAB, Datavägen9
A, 175 26 JÄRFÄLLA.
Tel 08-580-119-90.
E-post jan.winquist@
perimed.se
Annons-ID2018717
Produktspecialist till
solna
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5520886
Projektledare
AtriumLjungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519115
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 35
ProjektledareAtrium
Ljungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519054
Projektledare-
prefabstommar-
stockholmIsaksson
Rekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520711
Ritare/konstruktör
Löwener Vacuumservice
AB, Vretenborgsvägen8,
126 15 STOCKHOLM.
Tel 08-505-98-000.
Fax 08-505 98 010.
Annons-ID2018035
Rollingstock
techniciansökes
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5518916
rådgivareför träoch
träbyggandeExperis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519836
Rörmokare,
service/fastighet -
brommaIsaksson
Rekrytering&
BemanningAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5519966
Senior
serviceingenjör silex
microsystemsab
Thalamusit consulting
AB, 167 51 Bromma.
Annons-ID5519210
Servicetekniker
M-LOCKSAKTIEBOLAG,
REGULATORVÄGEN19,
141 49 HUDDINGE.
Tel 08-746 06 30.
Fax 08-778 31 00. E-post
slavko.jelicic@m-locks.se
Annons-ID2017993
Signalbesiktnings-
mänRamboll GroupRSE
- RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518666
Signalingenjörer
järnvägRamboll Group
RSE- RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518927
Softwaredesignand
verificationengineers
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519798
Spårprojektör,
handläggareRamboll
GroupRSE- RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518933
Swdeveloper Saab,
Annons-ID5521116
SwutvecklareSaab,
Annons-ID5521115
Systemingenjör till
högteknologiskt
bolag. Thalamusit
consultingAB,
167 51 Bromma.
Annons-ID5520756
Teknikinformatör och
säljareExtronic
ElektronikAB,
Fräsarvägen8,
142 50 SKOGÅS.
Tel 08-771-26-00. E-post
dag@extronic.se
Annons-ID2016924
Teknisksäljare/
byggnadsingenjör /
cad-ritareKLHsolid
woodScandinaviaAB,
192 72 Sollentuna.
Tel 0250-55 20 30. E-post
office@klhscandinavia.se
Annons-ID2018596
Trafikplanerare
Ramböll SverigeAB,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5519348
Trafiksimulerare
Ramböll SverigeAB,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5519359
Uppdragsledare
innemiljö
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5519758
Uppdragsledareinom
geomiljöRamböll
SverigeAB,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5520255
Uppdragsledarevvs
Ramboll GroupRSE-
RegionÖst,
118 51 Stockholm.
Annons-ID5518837
Utredare
energifrågor till
hyregästföreningen
WiseProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519345
Whitetengbomteam
söker content
managers
NETcommunity
ScandinaviaAB,
Roxengatan7,
582 73 Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70. E-post
info@netcommunity.se
Annons-ID2018994
Whitetengbomteam
söker document
controller
NETcommunity
ScandinaviaAB,
Roxengatan7,
582 73 Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70. E-post
info@netcommunity.se
Annons-ID2018988
Vi söker enbusiness
areaspecialist
S-GROUPSolutionsAB,
371 30 Karlskrona.
Annons-ID5521099
Vi söker enplanerare
till kundi
tågbranschenExperis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5518913
Välkommentill nya
xylemXylem,
174 87 Sundbyberg.
Annons-ID5519145
TRANSPORT
20bussföraretill
nobinai södertälje
NobinaSverigeAB,
Armegatan38,
171 71 SOLNA.
Tel 08-410-653-00.
Annons-ID2019343
Affischering
med/utanbil
SAMANIAN, NOOSHIN,
VÄNORTSRINGEN4,
195 30 MÄRSTA.
Tel 0739500653.
Annons-ID2015849
Brödkörninghelger
ADAPTUSBemanning
AB, 12177
Johanneshov/GlobenCity,
121 77 Johanneshov.
Annons-ID2017288
Bygglogistikpersonal
stockholmoch
göteborgPSpartner
AB, 412 50 Göteborg.
Annons-ID5520437
Kranbilföraresökes!
J:sonMarkochMaskin,
Gäddvägen13,
761 41 NORRTÄLJE.
Tel 070-625 60 66. E-post
per@jsonmm.se
Annons-ID0011-354348
Lagerarbetarei
skärholmenSvenska
Storesupport AB,
171 54 Stockholm.
Annons-ID5520468
Lagerarbetare/
orderplockare
SvenskaStoresupport
AB, 171 54 Stockholm.
Annons-ID5520535
Marknadsföraremed
a-körkort LookMedia,
Engelbrektsgatan20,
211 33 MALMÖ. E-post
jobb@lookmedia.se
Annons-ID0011-356982
Morgonbigg
kranbilsförareSOFIA
MOBILKRANARAB,
FÖRRÅDSVÄGEN23,
137 37 VÄSTERHANINGE.
Tel 08-500 205 60.
Fax 08-500 235 80. E-post
anne@sofiamobilkranar.
se
Annons-ID2018874
Märstatrafik&
transport ab, 5
taxichaufför MÄRSTA
TRAFIK&TRANSPORT
AB, Maskingatan17c,
195 58 MÄRSTA.
Tel 0739-566-189.
Fax 08-591 165 15. E-post
aso_amin@hotmail.com
Annons-ID2015920
Reservdelsansvarig
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519618
Senior bussförare
GOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5519429
Speditör till dachser
QStaff BemanningAB,
191 47 Sollentuna.
Annons-ID5518971
Student med
truckkort sökestill
välbetalt !
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518456
Taxiförare
KESHAVARZ, MAJID,
SKÅNSTAVÄGEN39A,
184 38 ÅKERSBERGA.
Tel 0707-30 56 66. E-post
matte_95@hotmail.com
Annons-ID2016646
Taxiförare/
taxichaufför Leonas
Bygg&Fasad,
127 44 SKÄRHOLMEN.
Tel 073-984 41 76. E-post
emleona@msn.com
Annons-ID0011-359479
Taxiförare/
taxichaufför Lilian
Transport, 187 53 TÄBY.
Tel 070-786 94 44. E-post
irajarezo@hotmail.com
Annons-ID0011-354099
Teleskoplastare
sökes! J:sonMarkoch
Maskin, Gäddvägen13,
761 41 NORRTÄLJE.
Tel 070-625 60 66.
Annons-ID0011-354353
Tidningsbudmedbil
till nacka! Premo
(Pressens
Morgontjänst), Södra
Långgatan21,
169 29 SOLNA.
Annons-ID2017937
Transportplanerare/
administratör Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518661
FERIEARBETE
Vikarierande
tidningsbudmedbil
till skarpnäck! Premo
(Pressens
Morgontjänst), Södra
Långgatan21,
169 29 SOLNA.
Annons-ID2017944
ADMINISTRATION,
EKONOMI, JURIDIK
södermanland
Affärsområdeschef
till p&v, nyköping
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519341
Auktoriserad
redovisningskonsult
LRRevisionF.R.I.S.
Handelsbolag,
Drottninggatan1,
641 30 KATRINEHOLM.
Tel 0155-20 56 92. E-post
fris@lr-revision.se
Annons-ID0011-355872
Auktoriserad
redovisningskonsult
LRRevisionF.R.I.S.
Handelsbolag,
Drottninggatan1,
641 30 KATRINEHOLM.
Tel 0155-20 56 92. E-post
fris@lr-revision.se
Annons-ID0011-360044
Biträdande
avdelningsförestån-
dareStatens
institutionsstyrelse, SiS
ungdomshemLövsta,
610 74 VAGNHÄRAD.
Annons-ID5520168
Chef Landstinget
Sörmland,
Annons-ID5520540
Controller Experis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519772
Driftchef till
laboratorieverksam-
hetenUnilabsAB,
405 22 Göteborg.
Annons-ID5519068
Ekonom
Samordningsförbundet
RARi Sörmland, Ö.
Rundgatan11,
611 84 NYKÖPING.
Tel 070-508 00 47.
Annons-ID0011-358933
Folkbokföringshand-
läggaretill eskilstuna
Skatteverket,
Annons-ID5520979
Koordinator till
esf-projekt isak
Samordningsförbundet
RARi Sörmland, Ö.
Rundgatan11,
611 84 NYKÖPING.
Tel 070-508 00 47.
Annons-ID0011-358941
Kvalificerad
folkbokföringshand-
läggare, Skatteverket,
Annons-ID5520977
Logistikchef med
brinnandeintresse
för att opti AddilonAB,
633 42 Eskilstuna.
Annons-ID5520787
Vägledare/
etableringslotssökes
ArcuraAB, Riddargatan
17D, 3tr,
113 53 Stockholm. E-post
info@arcura.se
Annons-ID2017415
uppsala
Administratör till
vittingeförsamling
VittingeFörsamling,
VittingePrästgård,
744 95 VITTINGE.
Tel 0224-620 25. E-post
vittinge.pastorat@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-359208
Chef/civilingenjör
ThermoFisher Scientific,
Rapsgatan7P,
751 37 UPPSALA.
Tel 018-16 50 00. E-post
hr@phadia.com
Annons-ID0011-360752
Controller till
galdermanordicab
First ReserveAB,
172 32 Sundbyberg.
Annons-ID5519272
Ekonomi- och
kommunikationsan-
svarigHSO,
Handikappföreningar-
nassamarbetsorgani
Uppsalalän,
753 18 UPPSALA.
Tel 018-56 09 11.
Fax 018-56 00 01.
Annons-ID0011-354527
Ekonomiassistent
Manpower,
Annons-ID5519001
Ekonomiassistent
50%Manpower,
Annons-ID5518876
Förskolechef Estia
FörskolaAB,
Verkmästargatan21,
Johannesbäckskolanhus 5
och6, 756 48 UPPSALA.
Tel 0730-67 31 00. E-post
stavros.ledning@
estiaforskola.se
Annons-ID0011-359351
Redovisningsekonom
till sluSTOCKHOLM
SYD, DROTTNING
KRISTINASVÄG25,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.
Annons-ID2018634
Rektor biskopsarnö
nordensfolkhögskola
STIFTELSENNORDENS
BISKOPS-ARNÖ,
BISKOPS-ARNÖVÄGEN30,
746 93 BÅLSTA.
Tel 0171-826 70.
Annons-ID2018611
Rektor med
programansvar
Uppsalakommun,
753 75 Uppsala.
Annons-ID5520393
Strategisk
upphandlaretill vårt
kontor uppsala
Varuförsörjningen/
Landstinget i Uppsala
län, 756 43 Uppsala.
Annons-ID5519515
Utredare, långsiktig
säkerhet
slutförvarsenheten
Östhammar kommun,
Kommunledningskon-
tor, 742 21 Östhammar.
Annons-ID5520361
västmanland
Affärscontroller SWT
SWEDTRACNORDICAB,
VÄXLAREVÄGEN25- 27,
170 07 SOLNA.
Tel 010-480-98-00.
Annons-ID2016482
Ekonommed
inriktningmot
redovisning
Skinnskattebergs
kommun,
739 22 Skinnskatteberg.
Annons-ID5520334
Jobbcoachmed
språkkunskaper
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5519416
Klinikchef påvår
kliniki västerås
SmilecoGroupAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5520328
Rekryteraretill
spännandetjänst i
västerås! Proffice
SverigeAB/Västerås,
Munkgatan20D,
722 12 VÄSTERÅS.
Tel 021-83 16 50.
Fax 021-83 16 59.
Annons-ID2018311
Vägledare/
etableringslotssökes
ArcuraAB, Riddargatan
17D, 3tr,
113 53 Stockholm. E-post
info@arcura.se
Annons-ID2017437
örebro
Controller Lindesbergs
kommun,
Stentäppsgatan5,
711 80 LINDESBERG.
Tel 0581-810 00.
Fax 0581-131 29. E-post
kommun@lindesberg.se
Annons-ID0011-354628
Distriktschef
ÖrebroBostäder AB,
ÖBO, Krämartorget,
700 08 ÖREBRO.
Tel 019-19 42 00.
Fax 019-19 43 00.
Annons-ID0011-359348
Ekonommed
inriktningmot export
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519420
Kommunsekreterare
Lindesbergskommun,
Stentäppsgatan5,
711 80 LINDESBERG.
Tel 0581-810 00.
Fax 0581-131 29. E-post
kommun@lindesberg.se
Annons-ID0011-354627
KundansvarigHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520006
östergötland
Delgivningsman
AKTIVDELGIVNINGGBG
AB, ERIKSBERGSTORGET
11, 417 64 GÖTEBORG.
Tel 031-51 00 61.
Annons-ID2015997
fyraenhetschefer
affärsområde
infrastruktur
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5520776
Generaldirektör och
chef till
migrationsverket
Regeringskansliet,
Annons-ID5521081
Handläggarei
folkhälsofrågor
Norrköpingskommun,
601 81 Norrköping.
Annons-ID5520061
Klinikchef påvår
kliniki linköping
SmilecoGroupAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5520330
Livassistent -
backoffice-
administratör finans
LUXORFINANS
KOMMANDITBOLAG,
Svärmaregatan3,
603 61 NORRKÖPING.
Tel 011-13 66 52.
Fax 011-13 66 52. E-post
norrkoping@luxorfinans.
se
Annons-ID2017471
Läkarsekreterare
sökesLandstinget i
Östergötland,
Annons-ID5520118
Rektor
internationella
skolanatlas
Linköpingskommun,
Utbildningskontoret,
581 81 Linköping.
Annons-ID5519549
Skadereglerare
privatskador Östgöta
Brandstodsbolag,
581 04 Linköping.
Annons-ID5518394
Syvtill
gymnasieskola
norrköpingSKOLPOOL
SVERIGEAB, TULLEBO
GÅRD, 241 92 ESLÖV.
Tel 0763-17 69 66. E-post
rekrytering@skolpool.se
Annons-ID2015754
Verksamhetschef
nyöppnad
gruppbostadi
linköpingOlivia
OmsorgAB,
182 91 Danderyd.
Annons-ID5520178
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
36 + platsjournalen vecka 47 2011
Verksamhetscontrol-
lerMjölbykommun,
Omsorgs- och
socialförvaltningen,
595 80 Mjölby.
Annons-ID5517661
Vi söker två
enhetschefer
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5520691
Vård- och
omsorgskontoret
söker enhetschef till
Norrköpingskommun,
601 81 Norrköping.
Annons-ID5519722
Vård- och
omsorgskontoret
söker
programsekretera
Norrköpingskommun,
601 81 Norrköping.
Annons-ID5521456
Vägledare/
etableringslotssökes
ArcuraAB, Riddargatan
17D, 3tr,
113 53 Stockholm. E-post
info@arcura.se
Annons-ID2017440
Är dustudent ochvill
arbetamed
administration
Manpower Student,
Annons-ID5520555
BYGGOCH
ANLÄGGNING
södermanland
Erfaren
grävmaskinförare
Energi &Brunnsborrning
i MälardalenAB,
Hejargatan16,
632 29 ESKILSTUNA.
Tel 016-12 60 05. E-post
tst.fastigheter@telia.com
Annons-ID0011-356293
Verkstadssnickare
GOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5519744
Vs-reparatör Mählqvist
Rör AB,
643 30 VINGÅKER.
Tel 0151-51 81 50.
Fax 0151-137 58.
Annons-ID0011-359616
uppsala
Arbetsledare
beläggningNCC,
170 80 Solna.
Annons-ID5518871
Betongarbetare
Veterankraft Uppsala,
753 20 Uppsala.
Tel 018-100-102. E-post
katti.pojan@veterankraft.
se
Annons-ID2018938
Mattläggare
Veterankraft Uppsala,
753 20 Uppsala.
Annons-ID2019082
Rörmokare
Veterankraft Uppsala,
Bangårdsgatan13,
753 20 Uppsala.
Tel 018100102. E-post
katti.pojan@veterankraft.
se
Annons-ID2019098
västmanland
Anläggningsarbetare
Västeråsstad,
721 87 VÄSTERÅS.
Annons-ID5520823
Rörmokare
Veterankraft Västerås,
Slånbärsgatan12,
722 23 Västerås.
Tel 021-444-20-30. E-post
eva@veterankraft.se
Annons-ID2016580
Snickare/hantverkare
Veterankraft Västerås,
Slånbärsgatan12,
722 23 Västerås.
Tel 021-444-20-30. E-post
eva@veterankraft.se
Annons-ID2016551
örebro
2
anläggningsarbetare
Örebrokommun,
701 35 Örebro.
Annons-ID5519899
Produktchef - wurth
svenskaabSäljpooleni
SverigeAB, Klippan3B,
414 51 Göteborg.
Tel 031-704-51-70.
Annons-ID2015814
östergötland
Manpower söker
ställningsmontörer
Manpower Industri &
Logistik,
Annons-ID5519902
Mätarmontör Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518494
DATA/IT
uppsala
Drifttekniker server/
nät Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5518560
Drifttekniker/
amvändarstöd
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5518771
Konsultmässig
mjukvaruutvecklare
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2016086
Systemingenjör
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5520405
västmanland
Projektledare
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5520838
Vitec
söker.net-utvecklare
VitecFastighetssystem
AB(Västerås),
Kopparbergsvägen17,
721 06 Västerås.
Tel 090-15 49 00.
Fax 021-41 42 50. E-post
info@vitec.se
Annons-ID2016002
örebro
Supporttekniker ?
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520592
Systemingenjör
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5520412
östergötland
Airframestress
engineer Saab,
Annons-ID5520085
Applikationsutveck-
lareBravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520114
Driven
beräkningsingenjör
Saab,
Annons-ID5520089
Erfaren,
projektorienterad
beräkningsingenjör
Saab,
Annons-ID5520084
Erfarnautvecklare
inommjukvaraoch
modellerinSaab,
Annons-ID5520320
Exjobbdesignav
25ghzfmcw
transmittermodul
Saab,
Annons-ID5521037
Flygsimulatorpro-
grammet Saab,
Annons-ID5518407
Framtidensingenjör
inomhållfasthet Saab,
Annons-ID5520465
Ingenjörer inom
testautomatisering
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520128
Seniorkonsult third
lineDFINDLINKÖPING,
PLATENSGATAN2,
582 20 LINKÖPING.
Tel 073-357 36 97.
Annons-ID2017990
Structural engineer
(airframestress) Saab,
Annons-ID5520090
Systemingenjör
radarteknikSaab,
Annons-ID5521022
Systemutvecklare
undervattensystem
Saab,
Annons-ID5520220
Systemutvecklare/
applikationsutveck-
lareCombitech,
Annons-ID5519530
Teknisk
programmerare
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519158
Thefutureengineer in
strengthSaab,
Annons-ID5520466
Är dustudent ochvill
arbetaextrai
helpdesk?Experis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520105
FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD
örebro
FrisörSalongFrida,
702 22 ÖREBRO.
Tel 019-10 11 12.
Annons-ID0011-357408
östergötland
Frisör sökes. Saado
George, Hospitalgränd3,
582 27 LINKÖPING.
Tel 073-698 11 28. E-post
george-saado@hotmail.
com
Annons-ID0011-359195
FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING
södermanland
Medlemsrekryterare
eskilstunaSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016346
Medlemsrekryterare
katrineholmSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016397
Medlemsrekryterare
nyköpingSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016348
Produkttekniker
Manpower,
Annons-ID5518428
Sfsintecsöker area
salesmanager Experis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519329
uppsala
Butikspersonal/
byggvaruhandel
Veterankraft Uppsala,
Bangårdsgatan13,
753 20 Uppsala.
Tel 018100102. E-post
katti.pojan@veterankraft.
se
Annons-ID2019027
Erfarensäljaresökes
MÖBELMAGASINETI
UPPSALAAB,
STÅNGJÄRNSGATAN10,
753 23 UPPSALA.
Tel 018-15 16 20.
Annons-ID2016391
Maskinsäljaremed
utgångspunkt
enköping
TraktorcentralenAB,
Kaptensgatan17,
745 22 ENKÖPING.
Tel 0171-201 00.
Fax 0171-303 10. E-post
enkoping@
traktorcentralen.se
Annons-ID0011-359604
Medlemsrekryterare
uppsalaSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016237
säljadministratör
sökestill c2vertical
safety! TNGGroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5519087
SäljareBålsta-Släpet
AB, Helgövägen5,
746 22 BÅLSTA.
Tel 0171-46 80 50.
Fax 0171-46 80 59.
Annons-ID0011-356911
Säljaremedhög
lön-keyaccount
manegerVABENEKÖK
&BADAB,
754 50 Uppsala. E-post
robert@vabene.se
Annons-ID2017451
SäljarenykundCanon
BusinessCenter,
Sylveniusgatan4,
754 50 UPPSALA.
Tel 018-51 13 55.
Fax 018-55 54 63. E-post
info.uppsala@canon.se
Annons-ID2017502
Värderingsassistent/
pantlånareVästerås
Pantbelåning,
Kungsgatan32,
722 12 VÄSTERÅS.
Tel 021-12 21 80. E-post
vasteras@pantbanken.se
Annons-ID0011-357731
västmanland
Försäljningsansvarig
ISSYPERSONAL&
REKRYTERINGAB,
Ängsgärdsgatan13,
721 30 VÄSTERÅS.
Tel 0214400820. E-post
ansokan@issypersonal.se
Annons-ID2016477
Kompetent supply
manager sökes
RandstadAB,
722 12 Västerås.
Annons-ID5520681
Medlemsrekryterare
västeråsSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016239
Prisbelönt säljföretag
söker
distriktsansvarig
Jacobsson&LindAB,
Tryffelslingan16,
181 57 LIDINGÖ.
Tel 08-765-56-30. E-post
info@jacobsson-lind.se
Annons-ID2017188
Studenter sökestill
extrajobbUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519629
Säljaretill företag
sompräglasav
framgång! SECTOR
ALARMAB, Pilgatan8,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2016033
Västeråsblivande
bästasäljare?Svensk
Direktreklam,
Ånghammargatan1b,
721 33 VÄSTERÅS.
Tel 021-40 32 96. E-post
magnus.sdr413@sdr.se
Annons-ID2018980
örebro
Fåenkickstart pådin
säljkarriär! SECTOR
ALARMAB,
Boglundsgatan2,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2015368
Företagssäljare-
google- &
webbtjänster
Mediakonsulternai
Sverige,
582 21 Linköping.
Annons-ID5520043
Hemförsäljare
SVENSKAFISKBILENAB,
696 75 ÅMMEBERG.
Tel 076-774 34 01. E-post
odderik_plassen@
hotmail.com
Annons-ID0011-358919
Kundservicemedar-
betaretill transcomi
karlskogaTRANSCOM
AB, 691 78 KARLSKOGA.
Annons-ID5520775
Medarbetande
häxa/mediumi
örebroHÄXRIKETI
NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018321
Medlemsrekryterare
örebroSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016248
Studenter med
erfarenhet av
inventeringsökes
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520718
östergötland
Inköparetill saab
aircraft -
konsultuppdrag
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520033
Medarbetande
häxa/mediumi
linköpingHÄXRIKETI
NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018319
Medlemsrekryterare
linköpingSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016241
Medlemsrekryterare
norrköpingSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016243
student ochvill
arbetaextrainom
kundtjänst?Manpower
Student,
Annons-ID5520572
Sverigesroligaste
säljjobb!
Mediakonsulternai
Sverige,
582 21 Linköping.
Annons-ID5520251
Säljcoachsökesför
omgående
anställning. Telespar,
590 54 Sturefors.
Annons-ID5521055
Telefonbokare- fast
lön+provisionSVEA
WEBBKONSULTAB,
Engelbrektsgatan21,
581 07 LINKÖPING.
Tel 013-190 70 00. E-post
jobb@sveawebbkonsult.
se
Annons-ID2018636
Telekommunikatör,
fast lön+rörliglön
PROXYTEL
COMMUNICATIONAB,
S:TLARSGATAN22A,
582 24 LINKÖPING.
Annons-ID2015625
Vi söker 3st duktiga
säljare! Telespar,
590 54 Sturefors.
Annons-ID5520883
HANTVERKSYRKEN
östergötland
PizzabagarePizzeria
Elias, Torggatan4,
590 33 FORNÅSA.
Tel 0141-703 15. E-post
syria109@hotmail.com
Annons-ID0011-359606
HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL
södermanland
BartenderFlenEvent &
Nöje, Parkgatan1,
642 31 FLEN.
Tel 073-354 54 36. E-post
tom@tobbesamazon.se
Annons-ID0011-353555
uppsala
CafebiträdenCafé
LinnéKonstantina,
Svartbäcksgatan24,
753 32 UPPSALA.
Tel 018-12 61 26.
Annons-ID0011-355998
Kockar extra
SALUHALLSRESTAU-
RANGERNAI UPPSALA,
S:TERIKSTORG8,
753 14 UPPSALA.
Tel 018-15 01 50. E-post
robert@svenssonskrogar.
se
Annons-ID2018221
OrientaliskkockLavas
Restaurang, Nygatan14,
815 76 SÖDERFORS.
Tel 0737613022. E-post
wasira_mardinli@hotmail.
com
Annons-ID0011-360362
örebro
Kockmed
orientalisk/arabisk
inriktningEvelinas
Pizzeria, Saxons Väg1,
702 35 ÖREBRO.
Tel 019-36 25 36.
Annons-ID0011-357652
Kocksökestill soleo
SOLEOSVERIGEAB,
DROTTNINGGATAN25,
702 10 ÖREBRO.
Tel 019-18 76 00. E-post
caffesoleo@gmail.com
Annons-ID2018297
Serveringspersonal
MammaMiaPizzeriaHB,
Trädgårdsgatan3A,
703 65 ÖREBRO.
Tel 019-10 88 10.
Annons-ID0011-357415
Servitris/servitör COO
COOTHAI AB,
STORGATAN13,
703 61 ÖREBRO.
Tel 019-12 88 68.
Annons-ID2019464
Servitris/servitör
Wongs, OLAIGATAN19,
703 61 ÖREBRO.
Tel 019-611-18-40.
Fax 019-10 16 52. E-post
postmaster@wongs.se
Annons-ID2015885
Servitör/servitris/
bartender SOLEO
SVERIGEAB,
DROTTNINGGATAN25,
702 10 ÖREBRO.
Tel 019-18 76 00.
Annons-ID2018305
östergötland
Butler si norrköping
serveringspersonal
JAAMAB, GAMLA
RÅDSTUGUGATAN48,
602 32 NORRKÖPING.
Tel 011-18 29 69. E-post
info.butlershorna@gmail.
com
Annons-ID2017622
Kock/kokerska
Restaurant Sangria,
Platensgatan1,
582 20 Linköping.
Tel 013-12-69-88. E-post
sangria013@hotmail.com
Annons-ID2015858
Libanesiskkock
Restaurangbabylon
Finspång, Södra
Storängsvägen2,
612 40 FINSPÅNG.
Tel 0122-154 44.
Annons-ID0011-356260
Serveringspersonal
ShiNori, Ågatan28 2tr.,
582 23 LINKÖPING.
Tel 013-13 01 33.
Annons-ID0011-360531
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
södermanland
3st vårdarenatt
Strängnäskommun,
LSS-enheten,
645 80 STRÄNGNÄS.
Annons-ID5518694
7st vårdareSträngnäs
kommun, LSS-enheten,
645 80 STRÄNGNÄS.
Annons-ID5518701
Legarbetsterapeut
Eskilstunakommun
Vuxenförvaltningen,
631 86 Eskilstuna.
Annons-ID5519042
Legarbetsterapeut
Eskilstunakommun
Vuxenförvaltningen,
631 86 Eskilstuna.
Annons-ID5519065
Leg.psykologtill
ungdomsmottag-
ningenEskilstuna
kommun, BOU
Stödcentrumför barn
ochungdom,
631 86 Eskilstuna.
Annons-ID5520494
Nyetableringavnytt
veterinär koncept
Ernst VärldAB,
611 66 NYKÖPING.
Tel 0760527060. E-post
nykoping@arkenzoo.se
Annons-ID0011-360534
Psykiatri
sjuksköterskasökes
Klinik24AB,
582 16 LINKÖPING.
Annons-ID5519817
uppsala
Arbetsterapeut
Habiliteringoch
hjälpmedel/Landstinget
i Uppsalalän,
750 26 Uppsala.
Annons-ID5520641
Finsktalande
sjuksköterska/bitr
verksamhetschef
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5519479
Finsktalande
undersköterskor,
uppsalaAttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5519477
Gillbergska
hemtjänstensöker
personal AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5519476
Leg. djursjukskötare
till stordjurskliniken
udsSveriges
lantbruksuniversitet,
750 07 UPPSALA.
Tel 018-67 10 00.
Annons-ID2017285
LogopedHabilitering
och
hjälpmedel/Landstinget
i Uppsalalän,
750 26 Uppsala.
Annons-ID5520633
Psykolog/
psykoterapeut Statens
institutionsstyrelse, SiS
ungdomshemBärby,
755 97 Uppsala.
Annons-ID5518718
Senior akupunktör
Sinceri ScandinaviaAB,
753 32 UPPSALA.
Tel 076-316 64 94. E-post
sinceriscandinavia@
gmail.com
Annons-ID0011-359213
Tandhygienist
Folktandvården/
Landstinget i Uppsala
län, 750 17 Uppsala.
Annons-ID5520471
Tandläkare
Folktandvården/
Landstinget i Uppsala
län, 750 17 Uppsala.
Annons-ID5519517
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 37
Tandsköterska
Tandhörnan
Östhammar,
742 31 Östhammar.
Annons-ID5520420
Undersköterskor
Lasarettet i
Enköping/Landstinget i
Uppsalalän,
745 25 Enköping.
Annons-ID5519023
Vi söker
sjuksköterskor
Akademiska
sjukhuset/Landstinget i
Uppsalalän,
751 85 Uppsala.
Annons-ID5519014
Överläkareortopedi
Lasarettet i
Enköping/Landstinget i
Uppsalalän,
745 25 Enköping.
Annons-ID5520372
västmanland
Vi söker en
sjukgymnast till
äldreomsorgöster
Västeråsstad,
721 87 VÄSTERÅS.
Annons-ID5520186
örebro
Apotekschef till laxå
ApotekHjärtat,
171 45 Solna.
Annons-ID5519314
Distrikts- eller
sjuksköterska(bvc)
Örebrolänslandsting,
Primärvården,
701 16 Örebro.
Annons-ID5519427
Folktandvården
söker tandläkare
Örebrolänslandsting,
Folktandvården,
701 16 Örebro.
Annons-ID5519473
Klinikenför medicin
ochgeriatrik, Örebro
länslandsting,
Lindesbergslasarett,
701 16 Örebro.
Annons-ID5521466
Läkemedelsspecialist
i hallsbergKronans
Droghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519887
Nyfikenapotekschef
ApotekHjärtat,
171 45 Solna.
Annons-ID5519288
östergötland
Dietist sökestill
kirurgiskakliniken
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5520112
Distriktsläkaretill vc
lambohovLandstinget
i Östergötland,
Annons-ID5518615
Distriktssköterska/
legsjuksköterska
KosmoAB, Korpralsgatan
8, 582 14 LINKÖPING.
Tel 0702-71 61 88. E-post
lisa@kosmo.se
Annons-ID0011-360272
Kontaktlinsoptiker
sökes- mjölbySynsam
DriftsAB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5516520
Legitimerad
djursjukskötare
Linköpingsuniversitet,
Institutionenför klinisk
ochexperimentell
medicin, IKE,
581 83 LINKÖPING.
Annons-ID5519448
Läkemedelsspecialist
enebyKronans
Droghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519880
Semestervikariat:
sjuksköterskor
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5518714
Semestervikariat:
undersköterskor
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5518713
Sjuksköterskatill
psykiatri- och
habiliteringse
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5519340
Specialistläkaresökes
till lärartjänst
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5518650
Specialistsjuksköter-
skatill lärartjänst
Landstinget i
Östergötland,
Annons-ID5518646
Tandhygienist Smileco
GroupAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5519904
Tandsköterska
SmilecoGroupAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5519903
Vårdare; olivia
omsorgab, linköping
OliviaOmsorgAB,
182 91 Danderyd.
Annons-ID5520796
INDUSTRIELL
TILLVERKNING
södermanland
Erfarenbergborrare
Energi &Brunnsborrning
i MälardalenAB,
Hejargatan16,
632 29 ESKILSTUNA.
Tel 016-12 60 05. E-post
tst.fastigheter@telia.com
Annons-ID0011-356297
Erfarencnc-operatör
ProfficeSverige
AB/Nyköping,
Tingshusplatsen2,
611 32 Nyköping.
Tel 0733-43 42 11.
Annons-ID2019251
Licensieradsvetsare
sökesomgående
Manpower Industri &
Logistik,
Annons-ID5520828
örebro
Teknikinformatörer,
konstruktörer Kelly
ServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5518503
östergötland
Cnc-operatör i
träfibermaterial
Industrikompetensi
ÖstergötlandAB,
582 29 Linköping.
Annons-ID5519103
Elmontör Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518393
Industrikompetens
söker cnc-operatörer
Industrikompetensi
ÖstergötlandAB,
582 29 Linköping.
Annons-ID5519086
Projektchef division
utsikt/iprefnr 48/11
Utsikt Nät AB,
581 15 LINKÖPING.
Tel 013-20 80 00.
Annons-ID0011-360722
INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL
södermanland
Bilmekaniker
GOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5519757
Servicetekniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520623
Servicetekniker
leveranser Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520624
Vi söker entekniker
fastighetsnät/
säkerhet Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518822
uppsala
Snöskottaresökestill
östhammar med
omnejd! NordicBRAB,
802 83 Gävle.
Annons-ID5519983
Snöskottaretill tierp
och
östhammarregionen
NordicBRAB,
802 83 Gävle.
Annons-ID5519965
västmanland
Skiftledare
service/underhåll
Manpower Tekniker,
Annons-ID5521151
örebro
Industrielektriker
ToromaAutomationAB,
Strömsnäsvägen5,
693 32 DEGERFORS.
Tel 0586-422 20.
Fax 0586-422 40. E-post
roger.jansson@toroma.se
Annons-ID0011-356677
Installationselektri-
ker sökesUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518392
östergötland
Gruppledare
hydraulik, pneumatik
ochvsCoor Service
Management,
173 11 Stockholm.
Annons-ID5520350
Gruppledaretill
reparationsavdel-
ningenCoor Service
Management,
173 11 Stockholm.
Annons-ID5520338
Helikopterflottiljen
söker civil
helikoptertekni
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519518
Starkström-/
industrielektriker FMR
BemanningAB,
411 34 Göteborg.
Tel 031-89 90 90.
Fax 031-89 90 98. E-post
goteborg@fmr.nu
Annons-ID2015802
Vaktmästaremed
simlärarutbildning
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518588
KULTUR, MEDIA,
DESIGN
uppsala
P4upplandsöker hf
reporter/
morgonprogramle-
dareSverigesRadioAB,
105 10 Stockholm.
Annons-ID5520440
P4upplandsöker hf
reporter/
programledare
SverigesRadioAB,
105 10 Stockholm.
Annons-ID5520438
västmanland
Dingtunapastorat
söker kantor Svenska
kyrkan, VÄSTRA
KYRKOGATAN3,
721 03 VÄSTERÅS.
Tel 021-10 76 04. E-post
vasteras.
kyrkonamndenskansli@
svenskakyrkan.se
Annons-ID2018236
Primesöker en
reklamdekoratör
PrimeProfessional,
121 28 Stockholm-
Globen.
Annons-ID5519022
örebro
Vik. kantor 100%
KUMLA
KYRKOFÖRVALTNING,
SÖDRAKUNGSVÄGEN63,
692 21 KUMLA.
Tel 019-58 93 00.
Fax 019-58 93 01. E-post
info@
svenskakyrkankumla.se
Annons-ID2017100
östergötland
Frilanstolkar i
norrköping
TRANSCOMAB,
691 78 KARLSKOGA.
Annons-ID5520279
MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING
uppsala
SnöskottareJobzone
Uppsala, Fålhagsleden53,
753 23 Uppsala.
Tel 0766-45 54 24. E-post
marie.ankerblad@
jobzone.se
Annons-ID2018658
västmanland
Skadedjurstekniker
InspecteraVästeråsAB,
Sjöhagsvägen2,
721 32 VÄSTERÅS.
Tel 021-13 42 06.
Annons-ID0011-358821
Snöskottaretill kundi
surahammar Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518794
örebro
SnöskottareJ-EHöijer
Entreprenad, Ängebäck
826, 693 92 DEGERFORS.
Tel 0586-446 47.
Fax 0586-446 41. E-post j.
e.hoijer@t.lrf.se
Annons-ID0011-360439
östergötland
Hemstädarevikarie
SWEDENCOMPANY
STAFFAB,
FRAMTIDSVÄGEN10,
352 57 VÄXJÖ.
Tel 010-209 70 08. E-post
info@
swedenhomesupport.se
Annons-ID2015980
NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE
uppsala
Läkemedelskemist till
läkemedelsföretag
uppsalaAktiviaScience
WorkAB,
141 52 Huddinge.
Annons-ID5519196
Parasitologför
forskningoch
diagnostik! Statens
Veterinärmedicinska
Anstalt, Ulls väg2,
751 89 UPPSALA.
Tel 018-67 40 00. E-post
sva@sva.se
Annons-ID2018183
Tvåpostdoktorer i
interdisciplinär
matematikUppsala
universitet,
751 05 UPPSALA.
Tel 018-471 00 00.
Fax 018-471 20 00.
Annons-ID0011-358267
örebro
Naturvårdshandläg-
gareLänsstyrelsen
Örebrolän,
701 86 ÖREBRO.
Annons-ID5520311
PEDAGOGISKT
ARBETE
södermanland
Förskollärare
Strängnäskommun,
ÅkersFörskoleenhet,
645 80 STRÄNGNÄS.
Annons-ID5518663
Förskolläraretill
ålbergaförskola
Nyköpingskommun
DivisionBarn,
Utbildning&Kultur,
611 83 Nyköping.
Annons-ID5520939
Förskollärarevik50%
Strängnäskommun,
TosteröFörskola,
645 80 STRÄNGNÄS.
Annons-ID5521128
GrundskollärareFlens
grundskoleområdeF-5,
Salstagatan9,
642 81 FLEN.
Tel 0157-192 16.
Fax 0157-192 18. E-post
per-ola.andersson@flen.
se
Annons-ID2017421
Gruppinstruktörer
inomvattenoch
motionsjympa
GaamickAB, Ekbacken
Sävö,
610 75 VÄSTERLJUNG.
Tel 0156-402 90. E-post
gaamick@telia.com
Annons-ID0011-356437
Modersmålslärare
Flens
grundskoleområdeF-5,
Salstagatan9,
642 81 FLEN.
Tel 0157-192 16.
Fax 0157-192 18. E-post
per-ola.andersson@flen.
se
Annons-ID2017424
SpeciallärareFlens
KristnaSkola, Rundvägen
7, 642 21 FLEN.
Tel 0733-99 91 23. E-post
johan@flenskristnaskola.
se
Annons-ID0011-353886
Textilläraretill
björktorpsskolan
Eskilstunakommun,
BOUGSO3,
631 86 Eskilstuna.
Annons-ID5518482
uppsala
Byggoch
anlägg.lärare/
utbildareEDUKI AB,
YXLÖ28, 760 18 YXLAN.
Tel 073-181 82 62.
Annons-ID2016089
Fritidspedagog
gransäterskolanHåbo
kommun, 746 80 Bålstad.
Annons-ID5520295
FörskollärareEstia
FörskolaAB,
Verkmästargatan21,
Johannesbäckskolanhus 5
och6, 756 48 UPPSALA.
Tel -. E-post stavros.
ledning@estiaforskola.se
Annons-ID0011-354522
Förskollärare/
barnskötare
ÖRSUNDSBRO
MONTESSORIFÖRSKOLA
EKONM.FÖR.,
ENKÖPINGSVÄGEN14,
749 60 ÖRSUNDSBRO.
Tel 0171-46 11 02. E-post
info@snackan.net
Annons-ID2018513
Lärarei musikåk7-9
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2016471
Lärarei spanskaåk
7-9EasilyAB,
Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2016475
västmanland
Gymnasielärareinom
data/it MiROi i-learning
AB, Sigurdsgatan14,
721 30 Västerås. E-post
petra.mcalister@miroi.se
Annons-ID2018713
Gymnasielärareinom
ekonomi MiROi
i-learningAB,
Sigurdsgatan14,
721 30 Västerås. E-post
petra.mcalister@miroi.se
Annons-ID2018715
Gymnasielärareinom
handelsprogrammet
MiROi i-learningAB,
Sigurdsgatan14,
721 30 Västerås. E-post
petra.mcalister@miroi.se
Annons-ID2018718
Gymnasielärareinom
hotell &turismMiROi
i-learningAB,
Sigurdsgatan14,
721 30 Västerås. E-post
petra.mcalister@miroi.se
Annons-ID2018711
Johnbauer
gymnasiet i västerås
specialpedagog
Västerås,
722 12 Västerås.
Annons-ID5520318
Lärarematematikoch
naturvetenskap
HermodsAB, Design&
ConstructionCollege,
Storagatan50,
722 22 VÄSTERÅS.
Tel 021-440 99 50.
Annons-ID0011-360432
VårdlärareMiROi
i-learningAB,
Sigurdsgatan14,
721 30 Västerås. E-post
peter.haglund@miroi.se
Annons-ID2018720
örebro
Lärarei mandarintill
wadköpings
utb.center Örebro
kommun, 701 35 Örebro.
Annons-ID5521031
östergötland
Förskolechef IUS
KNOPPENAB,
Sjöviksvägen23,
612 34 FINSPÅNG.
Tel 0122-411-80. E-post
sjoviksforskola@live.se
Annons-ID2013242
FörskollärareSjöviks
Förskola, Sjöviksvägen
23, 612 34 FINSPÅNG.
Tel 0122-411-80. E-post
sjoviksforskola@live.se
Annons-ID2013390
Förskolläraretil
domarringens
förskolaNorrköpings
kommun,
601 81 Norrköping.
Annons-ID5518846
Målerilärare
LINKÖPINGSPRAKTISKA
GYMNASIUM,
ROXENGATAN11,
582 73 LINKÖPING.
Tel 013-20 99 80.
Fax 013-20 99 89. E-post
mikael.karlsson@
baggium.se
Annons-ID2019546
Prolympia
norrköpingsöker
musiklärare100%
PROLYMPIA, Dragsgatan
7, 602 19 Norrköping.
Tel 011-470 52 31. E-post
lina.s.johansson@
prolympia.se
Annons-ID2016438
Prolympiasöker
speciallärare/
specialpedagog
PROLYMPIA, Dragsgatan
7, 602 19 Norrköping.
Tel 0707-37-13-62. E-post
lina.s.johansson@
prolympia.se
Annons-ID2016434
SOCIALTARBETE
södermanland
Omsorgsassistent
FjällgatanOmsorger AB,
Gnesta, Fjällgatan12A,
646 32 Gnesta.
Tel 010-707 57 52. E-post
karin.winther@
solhagagruppen.se
Annons-ID2018181
Personligassistent
VisionAssistansAB,
Solanumvägen20,
611 47 NYKÖPING.
Tel 0155287761. E-post
alexander@
visionassistans.se
Annons-ID0011-358668
uppsala
Personligassistent
Brukarassistans
UpplandAB,
FYRISLUNDSGATAN81,
754 50 UPPSALA.
Tel 018-60 33 90. E-post
Marie@brukarass.com
Annons-ID2015736
Personligassistent
Brukarassistans
UpplandAB,
FYRISLUNDSGATAN81,
754 50 UPPSALA.
Tel 018-60 33 90.
Annons-ID2018825
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5518730
Personligassistent till
tjej i uppsalaALMA
ASSISTANSAB,
Kungsängsvägen29b,
753 23 UPPSALA.
Tel 018-50 03 80.
Annons-ID2016736
Personligassistent,
uppsalaHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519832
Personligaassister,
vikarier vidbehov
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519328
Socionom/
familjebehandlare
Uppsalakommun,
753 75 Uppsala.
Annons-ID5521453
Socionom/
handläggaresökes
omgående! LEASAB
Consulting&HRAB,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5518944
västmanland
2personliga
assistenter Olivia
PersonligAssistansAB,
734 30 Hallstahammar.
Annons-ID5520415
Kriminalvårdaretill
anstaltentillberga
Kriminalvården,
AnstaltenTillberga,
721 28 VÄSTERÅS.
Annons-ID5519878
örebro
KyrkoherdeLinde
Bergslagsförsamling,
Kungsgatan17,
711 23 LINDESBERG.
Tel 0581-888 00.
Fax 0581-173 14. E-post
linde-bergslags-forsamling@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-360743
Personligassistent
PERSONLIG
BRUKAREASSISTANSI
SKANDINAVIENAB,
Köpmangatan7,
701 44 ÖREBRO.
Tel 019-18 41 84.
Annons-ID1899047
Personligassistent i
nyköpingHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5521455
Vikarierande
personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5521156
östergötland
Assistent till liten
flickai ljungsbro,
SärnmarkAssistansAB,
171 41 Solna.
Annons-ID5521474
Personligassistent
MOVE&WALK
ASSISTANSI SVERIGEAB,
169 56 Solna.
Tel 08--624-99-91. E-post
assistans@movewalk.se
Annons-ID2018642
Personligassistent i
motalaHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519059
Personligassistent i
motalaHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519056
Personligassistent i
norrköping
HANDELSKOMPANIETI
NORRKÖPING
AKTIEBOLAG,
Lövdalsvägen14,
600 02 NORRKÖPING.
Tel 0708-23 82 99.
Annons-ID1898038
Personligassistent
sökesÅtvidabergsHem
ochBoendeserviceKB,
Höjdvägen2,
597 52 ÅTVIDABERG.
Tel 0120-153 31. E-post
hemochboen
deserviceab@telia.com
Annons-ID0011-355837
SÄKERHETS-
ARBETE
östergötland
Biträdande
säkerhetschef och
signalskyddschef
Saab,
Annons-ID5518911
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
38 + platsjournalen vecka 47 2011
TEKNISKTARBETE
södermanland
AnskaffarePoolia
Teknik,
Annons-ID5519540
Elkonstruktör
EskilstunaEnergi och
MiljöAB,
631 86 Eskilstuna.
Annons-ID5520473
Ikgsöker
mekanikkonstruktö-
rer till eskilstunaIKGi
MellansverigeAB,
Tullgatan8,
632 20 Eskilstuna. E-post
info@ikg.se
Annons-ID2016058
Processtekniker
Strängnäsanlägg-
ningen, Mariefredsvägen
37, 645 22 Strängnäs.
Tel 0152-273 00. E-post
conor.shanahan@pfizer.
com
Annons-ID2017715
uppsala
Kontorsansvarigtill
växande
konsultföretagAliado
EngineerSearch, Xpage,
Kungsgatan31-33,
411 15 Göteborg.
Annons-ID2019577
Processoperatör till
globalt
läkemedelsföretag
AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28 STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.
Annons-ID2016590
Systemtekniker
Uppsalakommun,
753 75 Uppsala.
Annons-ID5518489
västmanland
Kvalitetstekniker
Bodycote
VärmebehandlingAB,
424 23 Angered.
Annons-ID5520524
Logisticsanalyst for
efficient support
solutionSaab,
Annons-ID5520190
Operativinköpare
PooliaTeknik,
Annons-ID5520538
Radio/emckonsult
ISSYPERSONAL&
REKRYTERINGAB,
Ängsgärdsgatan13,
721 30 VÄSTERÅS.
Tel 021-440-08-20. E-post
ansokan@issypersonal.se
Annons-ID2015083
Teknikochidrott
söker enmätingenjör
Västeråsstad,
721 87 VÄSTERÅS.
Annons-ID5520821
örebro
2
bygglovshandläg-
gareÖrebrokommun,
701 35 Örebro.
Annons-ID5519961
Civilingenjör m
processteknisk
inriktningEURENCO
BoforsAB, Björkborn,
691 86 KARLSKOGA.
Tel 0586-830 50.
Fax 0586-833 10. E-post
eurenco-bofors@eurenco.
com
Annons-ID0011-360480
Hörselvårdsingenjör/
hörselingenjör
Specialpedagogiska
skolmyndigheten,
Birgittaskolan, Mellersta
regionen, 700 06 Örebro.
Annons-ID5519300
Ikgsöker
fordonsinriktade
elingenjörerIKGi
MellansverigeAB,
Kungsgatan1,
702 11 Örebro. E-post
info@ikg.se
Annons-ID2015906
Ikgsöker
mekanikkonstruktö-
rer till örebroIKGi
MellansverigeAB,
Kungsgatan1,
702 11 Örebro. E-post
info@ikg.se
Annons-ID2016049
Mätningsingenjör
Örebrokommun,
701 35 Örebro.
Annons-ID5520072
östergötland
Beräkningsingenjör -
simuleringtoyota/bt
NETcommunity
ScandinaviaAB,
Roxengatan7,
582 73 Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70. E-post
info@netcommunity.se
Annons-ID2016855
DriftsättareSiemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519069
Ingenjör styrsystem
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519139
Konstruktör
interiör/skrov(civila
produkter) Saab,
Annons-ID5519295
Mark- och
exploateringsingen-
jörLinköpingskommun,
Teknikoch
samhällsbyggnad,
581 81 Linköping.
Annons-ID5519871
Maskinkonstruktion
r?dSiemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519138
Tekniskprojektledare
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519156
Tekniskt säljstödtill
brevini norrköping
Brevini SvenskaAB,
602 23 Norrköping.
Annons-ID5519997
Utvecklingsingenjör -
beräkning
aerodynamikSiemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519159
Utvecklingsingenjör
mätningSiemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519160
Utvecklingstekniker
till
produktionsföretag
AcademicWorkAB-
Linköping,
Drottninggatan23,
582 25 LINKÖPING.
Annons-ID2015806
TRANSPORT
uppsala
90bussföraretill
nobinai uppland
NobinaSverigeAB,
Armegatan38,
171 71 SOLNA.
Tel 08-410-653-00.
Annons-ID2019126
Reklamutdelarei
enköpingSDRSvensk
Direktreklam,
Ånghammargatan1B,
721 33 VÄSTERÅS.
Tel 021-40 32 90.
Fax 021-40 32 99. E-post
sdr413@sdr.se
Annons-ID2018972
västmanland
Reklamutdelarei
hallstahammar SDR
SvenskDirektreklam,
Ånghammargatan1B,
721 33 VÄSTERÅS.
Tel 021-40 32 92.
Fax 021-40 32 99. E-post
sdr413@sdr.se
Annons-ID2018977
Reklamutdelarei
surahammar SDR
SvenskDirektreklam,
Ånghammargatan1B,
721 33 VÄSTERÅS.
Tel 021-40 32 90.
Fax 021-40 32 99. E-post
sdr413@sdr.se
Annons-ID2018973
Reklamutdelning
medbil till
landsbygdenSDR
SvenskDirektreklam,
Ånghammargatan1B,
721 33 VÄSTERÅS.
Tel 021-40 32 90. E-post
sdr413@sdr.se
Annons-ID2018960
örebro
Chaufför medce
körkort SUNDSVALLS
EXPRESSBYRÅ
AKTIEBOLAG,
850 10 SUNDSVALL.
Annons-ID2017983
TruckförareUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518416
östergötland
Förrådsman
rekryterastill
försörjningsenhet ska
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519688
TaxiförareTAXI
KLIMATSMARTAB,
SOTAREGATAN11,
603 62 NORRKÖPING.
Tel 011-645 56. E-post
info@taxiklimatsmart.se
Annons-ID2015615
ADMINISTRATION,
EKONOMI, JURIDIK
blekinge
Alkoholhandläggare
Ronnebykommun,
Individoch
Familjeomsorgsenhe-
ten, 372 80 Ronneby.
Annons-ID5519682
Chef
utbildningsförvalt-
ningenKarlshamns
kommun,
374 36 Karlshamn.
Annons-ID5518559
ErfarenekonomLernia
AB, 111 91 Stockholm.
Annons-ID5520335
Kommundirektör
Karlshamnskommun,
374 36 Karlshamn.
Annons-ID5519848
Pwcsöker enerfaren
revisor till karlskrona
HR-bolaget,
371 33 Karlskrona.
Annons-ID5519370
Rektorer till
grundskolan
Karlskronakommun,
371 83 Karlskrona.
Annons-ID5518387
Vi söker endriftig
gruppledare
FÖRENADESERVICEAB,
Höjdrodergatan19,
212 39 MALMÖ.
Tel 040-601 81 50.
Fax 040-601 81 51.
Annons-ID2018190
Vi söker jurist till
ronnebyLRFKonsult
AB, Blasius Königsgatan4,
372 35 RONNEBY.
Tel 0457-443 40.
Fax 0457-274 77.
Annons-ID0011-353791
jönköping
vårdadministratör/
läkarsekreterare
Landstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5518836
Ansvarigtjänsteman,
samordningsförbun-
det Höglandets
samordningsförbund,
571 80 NÄSSJÖ.
Tel 076-723 31 17. E-post
hoglandets
samordningsforbund@
nassjo.se
Annons-ID0011-357148
Avdelningschef för
miljö- och
samhällsbyggnadsav
Länsstyrelseni
Jönköpingslän,
551 86 Jönköping.
Annons-ID5520063
Butikschef
fackhandel värnamo
SWEDOLAB,
Vindkraftsvägen2,
135 70 Stockholm.
Tel 08-712 00 00.
Annons-ID2019189
Drivande
medarbetaretill
registerenheten
Jordbruksverket,
Kontrollavdelningen,
551 82 Jönköping.
Annons-ID5519955
Lönesamordnare
TranåsKommun,
Kommunledningsför-
valtningen, Stadshuset,
573 82 TRANÅS.
Tel 0140-688 52.
Fax 0140-176 50.
Annons-ID0011-353796
Skolkoordinator
kunskapsskolan
jönköping
Kunskapsskolani
SverigeAB,
120 08 Stockholm.
Annons-ID5520458
Utvecklingsledare-
inriktning
funktionshinder
Vetlandakommun,
574 80 Vetlanda.
Annons-ID5517642
kalmar
Forskare
Regionförbundet i
Kalmar län, Nygatan34,
391 21 KALMAR.
Tel 0480-512 52.
Fax 0480-615 50. E-post
info@fokus.
regionforbund.se
Annons-ID0011-358630
Läkarsekreterare
torsåshälsocentral
TORSÅS
HÄLSOCENTRAL,
Badhusgatan20,
385 30 TORSÅS.
Tel 0486-412 42.
Annons-ID0011-360382
VdLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5519828
Vi söker jurist till
kalmarLRFKonsult AB,
Proviantgatan2,
391 29 KALMAR.
Tel 0480-42 18 50.
Annons-ID0011-353798
kronoberg
Farsitalanda
etableringslotsi växjö
Jobblyftet AB,
113 50 Stockholm.
Annons-ID5519423
Handläggare
färdtjänst/
riksfärdtjänst
REGIONFÖRBUNDETS
KANSLI OCH
LÄNSTRAFIKEN, PG
VEJDESVÄG15,
351 96 VÄXJÖ.
Tel 0470-77 85 00.
Annons-ID2017343
Redovisningskonsult,
revisor eller rådgivare
Wint KB, Hejaregatan15,
168 67 Bromma.
Tel 08-28-18-46. E-post
katarina.wachenfeldt@
wint.se
Annons-ID2013575
RekryterareLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5518943
Rekryteringskonsult
till dreamworks
kontor i väx
Dreamwork,
Annons-ID5519561
Strategiskainköpare
SödraSkogsägarna,
Annons-ID5518517
Student sökesför
uppdragsom
personalassistent
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520052
Teamchef,
kundcenterLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520189
skåne
Accountant till
spännande
österlenmejeriet!
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5518539
Administrativ
assistent DCElektronik
AB, Smidesvägen11,
245 34 STAFFANSTORP.
Tel 046-25 06 20.
Fax 046-25 04 25.
Annons-ID0011-359644
Administrativ
assistent på50%
sökesManpower,
Annons-ID5518859
Affärsdrivna
platschefer inom
byggPoolia
Rekrytering,
Annons-ID5520958
Biträdandejurister
NORDBROAB, ANNA
LINDHSPLATS4,
211 19 MALMÖ.
Tel 040-23 80 70.
Fax 040-30 26 82. E-post
jobb@nordbro.com
Annons-ID2016903
Businesscontroller
BringSupplyServices,
251 09 Helsingborg.
Annons-ID5521057
Credit controller -
konsultuppdrag,
omgåendeDfind
Finance, 791 79 Falun.
Annons-ID5521026
Driven
interncontroller
serviceförvaltningen
MalmöStad,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5519166
Ekonomiassistent till
berendsenPalm&
PartnersBemanningAB,
211 39 Malmö.
Annons-ID5520819
Ekonomiassistent till
världsledande
företag
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518518
Ekonomiassistent till
växandeföretagi
malmöPalm&Partners
BemanningAB,
211 39 Malmö.
Annons-ID5519685
Ekonomichef Tomelilla
kommun,
273 80 Tomelilla.
Annons-ID5518832
Enhetschef till
hemtjänst väst
Klippanskommun,
Äldreomsorgen,
264 80 Klippan.
Annons-ID5520754
Erfaren
ekonomiassistent
levrantörsreskontra
TEMP-TEAM/Juhler
ServicesABMALMÖ,
NorraVallgatan34,
211 25 MALMÖ.
Tel 040-611 07 70. E-post
info.malmo@temp-team.
se
Annons-ID2017994
Erfaren
rekryterare-
konsultuppdragWise
ProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519285
Juristassistent sökes
till albihns.zaccoi
malmöDreamwork,
Annons-ID5518608
Kundansvarig
ekonomStandby
Workteam, LillaNygatan
11, 211 38 MALMÖ.
Tel 040-23-24-90.
Annons-ID2016518
Ordermottagare/
innesäljareSkånska
Byggvaror AB,
Kanongatan13,
254 67 HELSINGBORG.
Tel 042-25 30 00.
Fax 042-25 30 80. E-post
malin.berg@
skanskabyggvaror.se
Annons-ID0011-353785
Personalchef ref nr
129-2011Lomma
kommun
Kommunledningskonto-
ret, 234 81 Lomma.
Annons-ID5520501
Personalkonsult med
inriktningmot
arbetsmiljö
Helsingborgsstad, Skol-
ochfritidsförvaltningen,
251 89 HELSINGBORG.
Annons-ID5520675
Pr-manager Wise
ProfessionalsAB,
104 22 Stockholm.
Annons-ID5519132
Presschef Malmöstad,
Kommunikation,
205 80 Malmö.
Annons-ID5519829
Projektchef Lunds
EnergikoncernenAB,
221 00 Lund.
Annons-ID5520518
Projektcontroller -
malmöDfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5518504
Projektledaretill
hållbara
kunskapsstaden
Lundskommun, Avdför
miljöstrategi, folkhälsa
ochsäkerhet,
Kommunkontoret,
221 00 Lund.
Annons-ID5521011
Recruiter, vestas
sharedservice,
malmöVESTAS
NORTHERNEUROPEAB,
GROPHUSGATAN6,
200 49 MALMÖ.
Tel 040-37 67 00.
Annons-ID2018697
Recruitment
specialist ?europe,
middleeast &aAxis
Communications, 2369
Lund.
Annons-ID5519566
Redovisningschefer
till konsultuppdrag
SJRAB,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5519653
Redovisningskonsult
SJRAB,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5519633
Rekryteringskonsult
skåneGOveteran,
114 51 Stockholm.
Annons-ID5520878
Speditörer sökestill
längreuppdragi
malmöManpower,
Annons-ID5519061
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 39
Spännandeextrajobb
som
konsultchefsassis-
tent! Komet SverigeAB,
412 19 Malmö.
Annons-ID5519143
Svenskmobiltjänst
söker butiksansvarig
Svenskmobiltjänst Foto
&labb, Kristianstadsgatan
7, 262 71 ÄNGELHOLM.
Tel 0709-50 50 70. E-post
angelholm@svenskmobil.
se
Annons-ID0011-360494
Upphandlare/
administratör
Länsstyrelseni Skåne
län, Rättsenheten,
205 15 Malmö.
Annons-ID5519684
Vdtill sparbanken
göinge, vinslövEffekt
Personal i SverigeAB,
291 31 Kristianstad.
Annons-ID5520244
Verksamhetschef till
vårdcentralenRegion
Skåne, Primärvården
Skåne,
291 89 KRISTIANSTAD.
Annons-ID5519095
Vi söker
gymnasiechef till en
kommunsomsatsar
StaffUpSverigeAB,
111 64 Stockholm.
Annons-ID5520797
BYGGOCH
ANLÄGGNING
jönköping
Betongarbetare
sökesför kunds
räkningUniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519334
Fordons/
maskinförareTranås
Kommun, Tekniska
Nämnden,
Gatuavdelningen,
573 82 TRANÅS.
Tel 0140-681 00.
Annons-ID0011-353902
Just nusöker vi två
duktigamurare!
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519301
Målaresökesför
kundsräkningUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519271
Snickaresökesför
kundsräkningUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519280
Svevia, vägmarkering
entreprenadingenjör
Svevia,
171 04 Stockholm.
Annons-ID5521027
skåne
Byggprojektledare
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520355
Kyltekniker
ENERGITJÄNSTVKAB,
JÄRNVÄGSGATAN32,
216 14 LIMHAMN.
Tel 040-15 96 96. E-post
info@energitjanst.nu
Annons-ID2016988
Målaresprutmålning
högtryckEffekt
Personal i SverigeAB,
291 31 Kristianstad.
Annons-ID5520216
StensättareBerts
Entreprenad, Stenoch
Trädgård,
Rössjöholmsvägen784,
266 95 MUNKA-
LJUNGBY.
Tel 0708-32 34 34. E-post
berts@entreprenad.se
Annons-ID0011-357271
Värmepumpstekni-
kerENERGITJÄNSTVK
AB, JÄRNVÄGSGATAN32,
216 14 LIMHAMN.
Tel 040-15 96 96.
Fax 040-15 26 26. E-post
info@energitjanst.nu
Annons-ID2015989
DATA/IT
blekinge
Linux/infrastruktur
ContribeKarlskronaAB,
Ronnebygatan41,
371 33 Karlskrona. E-post
jobbsyd@contribe.se
Annons-ID2018598
jönköping
1:linesupport till
servicedeskFramtiden
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519229
Affärsdriven
projektledareLitium
Affärskommunikation
AB, Jönköping, Parkgatan
2, 553 15 JÖNKÖPING.
Tel 036-210 33 00. E-post
info@litium.se
Annons-ID2018052
Applikationstekniker
till trelleborg
automotiveSkill
ScandinaviaAB,
582 22 Linköping.
Annons-ID5519352
It-konsult att jobba
meddrift Framtiden
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5476111
Kundorienterad
supporttekniker
sökes! Litium
Affärskommunikation
AB, Jönköping, Parkgatan
2, 553 15 JÖNKÖPING.
Tel 036-210 33 00. E-post
info@litium.se
Annons-ID2017874
Serviceminded
it-tekniker sökes
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520509
Utåtriktad
systemutvecklare
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5471557
kalmar
Webbutvecklare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520384
kronoberg
Ikeait islookingfor an
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519925
Projektledaretill ett
stort
recovery-projekt
PooliaIT,
Annons-ID5518907
Technical engineer
BossMediaAB,
Honnörsgatan2,
350 53 VÄXJÖ.
Tel 0470-70 30 00.
Fax 0470-70 30 50.
Annons-ID0011-360390
Vi söker nutvå
civilingenjörstuden-
ter StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518751
skåne
*asp.net/c$driven
systemutvecklare!
SWEMEDIAABMalmö,
Kalendegatan20,
211 35 MALMÖ. E-post
jobb@swemedia.se
Annons-ID2019236
Databasadministra-
törLundsuniversitet.
Inst för kliniska
vetenskaper, Malmö,
CRC, Hus 60, plan11,
Ingång72,
205 02 MALMÖ.
Tel 040-30 10 00.
Fax 040-39 10 65.
Annons-ID0011-360285
Erfaren
systemutvecklare
(.net/java) Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520044
Finnish-speaking
customer support
Apsis, 211 36 Malmö.
Annons-ID5519752
Fleraembeddedc
utvecklaresökes
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520887
It-tekniker Högskolan
Kristianstad,
291 39 Kristianstad.
Annons-ID5521102
Klientutvecklare-
schneider electric
buildingsSchneider
ElectricBuildings,
Annons-ID5518749
Kundtjänst medfokus
påit SW,
103 91 Stockholm.
Annons-ID5521004
Resandeit-tekniker
till utrullning
AcademicWorkAB-
Malmö, GustavAdolfs
torg8B3.evån,
211 39 Malmö.
Tel 040-25-44-00.
Annons-ID2019097
Serverutvecklare
Schneider Electric
Buildings,
Annons-ID5518675
Sharepoint-
utvecklareSigma,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5519278
Solutionsarchitect -
microsoft dynamics
crm/xrmLogica,
131 85 STOCKHOLM.
Annons-ID5520924
Sw-testaretill apsis.
Apsis, 211 36 Malmö.
Annons-ID5520682
Systemutvecklare
medinriktning
hårdvarudesign
SafegateInternational
AB, 104 62 Stockholm.
Annons-ID5521061
Utredningsuppdrag,
konsultuppdragi
danmarkDfind
Finance, 791 79 Falun.
Annons-ID5518501
Webbarkitekt -
schneider electric
buildingsabSchneider
ElectricBuidlings,
Annons-ID5518677
Webbutvecklare-
schneider electric
buildingsabSchneider
ElectricBuidlings,
Annons-ID5518676
FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD
kalmar
Nail technologist /
masseur Showcase,
StoraTorget,
572 31 OSKARSHAMN.
Tel 0491-157 62.
Annons-ID0011-357757
FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING
blekinge
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019490
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019491
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019506
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019493
säljareluxbusiness
school 2011Lux
SvenskaAB,
Enebybergsvägen10A,
182 36 DANDERYD.
Tel 08-622-27-47.
Annons-ID2015134
gotland
SäljareLivingand
Room, Hästvägen4A,
212 35 MALMÖ.
Tel 040-59 70 80.
Fax 040-59 70 85. E-post
laila.gothberg@tele2.se
Annons-ID0011-357427
jönköping
Affärsman/säljareNTS
TrådspikAB,
331 35 Värnamo.
Annons-ID5518841
Ambitiösaaccount
managerssökes
MYSELLRAB,
SOLÅSVÄGEN22,
553 03 JÖNKÖPING.
Tel 0850255636. E-post
michael@mysellr.com
Annons-ID2019026
Butikspersonal/
utesäljareswedol ab
värnamoSWEDOLAB,
Vindkraftsvägen2,
135 70 TYRESÖ.
Annons-ID2019188
InköpareTeamUgglarp
AB, 242 35 Hörby.
Annons-ID5518376
Innesäljare/account
manager121.nu/ One
toOneAB, SOLÅSVÄGEN
22, 553 03 JÖNKÖPING.
Tel 036-332 01 00.
Annons-ID2015307
Medlemsrekryterare
jönköpingSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016278
Prisbelönt säljföretag
söker
distriktsansvarig!
Jacobsson&LindAB,
Tryffelslingan16,
181 57 LIDINGÖ.
Tel 08-765-56-30. E-post
info@jacobsson-lind.se
Annons-ID2017649
Säljaresmåland
värnamoLUBRICOOL
AB, MURARVÄGEN5,
132 38 SALTSJÖ-BOO.
Tel 08-715 24 06.
Fax 08-718 56 98. E-post
kent@lubricool.se
Annons-ID2016683
Teknisk
ordermottagare
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520969
TeknisksäljareExperis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5518362
kalmar
Deltidsarbeteinom
kundtjänst Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520560
Medlemsrekryterare
kalmar Swedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016343
Medlemsrekryterare
oskarshamnSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016369
Rookiesökesi
hultsfredProCanvass,
330 21 Reftele.
Annons-ID5520507
Rookiesökesi högsby
ProCanvass,
330 21 Reftele.
Annons-ID5520506
säljareluxbusiness
school 2011Lux
SvenskaAB,
Enebybergsvägen10A,
182 36 DANDERYD.
Tel 08-622-27-47.
Annons-ID2015139
Säljare, medfast
timlönochprovison.
Telespar,
590 54 Sturefors.
Annons-ID5521073
Är duvår nyasäljare?
Lokaldeleni SverigeAB,
391 21 Kalmar.
Annons-ID5519006
kronoberg
adm. lagda
orderhanterarem
tekniskt intresse
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520454
Affärsutvecklare
FrösundaLSSAB,
352 33 Växjö.
Annons-ID5519609
Medlemsrekryterare
växjöSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016332
Mysteryshoppers
sökestill växjö
Daymaker AB, Storgatan
26, 1tr,
645 30 STRÄNGNÄS.
Tel 08-410-039-20. E-post
info@daymaker.se
Annons-ID2017766
Relationsskapande
fältsäljaretill redbull,
disHelpat work,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5519746
skåne
Account
manager/informatör
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518850
Administrativ
inköparetill j2
sourcingJoblink
NordenAB, StoraNygatan
63, 211 37 Malmö.
Tel 040-661-39-90. E-post
info@joblink.se
Annons-ID2015626
Apsisbusiness
partnersdach
marketsApsis,
211 36 Malmö.
Annons-ID5520360
Areamanagerstill
nyamarknader OFFICE
Management
CommunicationMalmö
AB, 212 25 Malmö.
Annons-ID5519898
Brinnande
säljtalanger Atea,
211 19 Malmö.
Annons-ID5519460
Buisnesspartner
svenskmobiltjänst
bergasökes! Svensk
Mobiltjänst AB,
Bergavägen8,
254 66 Helsingborg.
Tel 042-400 59 00.
Fax 042-14 83 17. E-post
info@svenskmobil.se
Annons-ID2018480
Butiksbiträde
ica-butiki malmö
BUTIKSBEMANNING
SKANDINAVIENAB,
SCHEELEVÄGEN17,
223 63 LUND.
Annons-ID2017084
Butiksbiträde
ica-butiklund
BUTIKSBEMANNING
SKANDINAVIENAB,
SCHEELEVÄGEN17,
223 63 LUND.
Tel 0707-34 73 33.
Annons-ID2016321
Butikspersonal, extra
Palm&Partners
BemanningAB,
211 39 Malmö.
Annons-ID5520858
Danishcustomer
serviceagent- malta
Palm&Partners
BemanningAB,
211 39 Malmö.
Annons-ID5519895
Distriktsansvarig
säljaremedhöga
ambitioner!
HUMANCOMFORTJ&L
AB, TRYFFELSLINGAN16,
181 57 LIDINGÖ.
Tel 08-122 006 25.
Annons-ID2017328
Endansktalande
resesäljaremed
amadeuskunskap
SemboAB, Kungstorget 3,
252 78 HELSINGBORG.
Tel 042-37 85 00.
Annons-ID2018683
Fastighetsförvaltare
ActivPersonal AB,
252 67 Helsingborg.
Annons-ID5519816
Fastighetsmäklare
sökesÖstergården
Fastighetsförmedling
AB, SödraFörstadsgatan
79C, 214 20 MALMÖ.
Tel 040-97 00 48.
Fax 040-97 11 71. E-post
info@ostergarden.com
Annons-ID0011-360916
Florister EHL
HeminredningAB, S
Förstadsgatan17,
200 10 MALMÖ.
Tel 0721-77 37 01.
Annons-ID0011-356274
Framgångsrikt
kontor söker fler
ambitiössäljareTNG
GroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5521472
Framgångsrikt
kontor söker fler
ambitiösasäljar TNG
GroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5519681
Fältsäljarei malmö
PROMINENTABUSINESS
GROUPAB, Mässansgatan
18, 402 24 GÖTEBORG.
Tel 031-84 94 00. E-post
ansokan@prominenta.se
Annons-ID0011-355603
Färskvaruchef.
SvenskaStoresupport
AB, 213 77 Malmö.
Annons-ID5521001
Googlesäljaremed
mål- och
resultatfokus!
MEDIAVISIONI MALMÖ
AB, Stortorget 29,
211 34 MALMÖ.
Tel 040-685 93 90. E-post
info@mvision.se
Annons-ID2012523
Informatör pådeltid
sökesför start
omgåendeManpower,
Annons-ID5518705
Inköpare/
projektledaresökes
för kundsräkning
Dreamwork,
Annons-ID5519759
Innesäljaremedstart
dec. samt jan12. AB
PARVUSSYD,
HAMNTORGET3,
252 21 HELSINGBORG.
Tel 042-13 23 60.
Annons-ID2016943
Junior salesinom
finans, deltidWILJA
AB, Västergatan36,
211 21 MALMÖ.
Tel 0707169716.
Annons-ID2017454
Junior säljareBITO,
Annons-ID5518767
Kassabiträde
ica-butiki malmö
BUTIKSBEMANNING
SKANDINAVIENAB,
SCHEELEVÄGEN17,
223 63 LUND.
Annons-ID2016785
Kellyservicessöker
marknadsundersö-
kareKellyServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5520432
Kundbokare/
mötesbokare(heltid)
WILJAAB, Västergatan36,
211 21 MALMÖ.
Tel 0707169716. E-post
jobb@wilja.nu
Annons-ID2017459
Marknadsförare
NORDENS
FÖRETAGSLANSERING
HANDELSBOLAG,
211 65 MALMÖ.
Tel 0737-38 77 75.
Annons-ID2018833
Medarbetande
häxa/mediumi
malmöHÄXRIKETI
NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018309
medarbetaretill
customer servicePalm
&PartnersBemanning
AB, 211 39 Malmö.
Annons-ID5520042
Medlemsrekryterare
helsingborgSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016253
Medlemsrekryterare
hässleholmSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016351
Medlemsrekryterare
kristianstadSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016352
Medlemsrekryterare
landskronaSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016357
Medlemsrekryterare
lundSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016338
Medlemsrekryterare
malmöSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016335
Medlemsrekryterare
trelleborgSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016368
Medlemsrekryterare
ängelholmSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016329
Salesb2bi
finansbolagFIRST
SWEDISHRESEARCHAB,
Stortorget 29,
404 26 GÖTEBORG.
Tel 031-339 07 30. E-post
cecilia@fsrglobal.com
Annons-ID2016972
Skadeberäknare
personbilar Arena
Personal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518445
Skadeberäknare
personbilar Arena
Personal AB,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518444
Säljandeplatschef
Effekt Personal i Sverige
AB, 291 31 Kristianstad.
Annons-ID5520309
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
40 + platsjournalen vecka 47 2011
SäljareREFILLAKUTENI
MALMÖAB, KNIVGATAN
2, 212 28 MALMÖ. E-post
refillakuten@live.se
Annons-ID2015640
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019487
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019499
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019497
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019461
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019468
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019489
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019482
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019481
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019473
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019504
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019470
SäljarekvällstidAGRI
MARKETING
AKTIEBOLAG,
FÖRETAGSGATAN9B,
233 51 SVEDALA.
Tel 040-690 89 00. E-post
jobb.salespeak@ardeo.se
Annons-ID2016285
Säljaretill expansivt
företagi centrala
malmöONECCAB,
211 44 Malmö.
Annons-ID5519339
Säljaretill företag
sompräglasav
framgång! SECTOR
ALARMAB, Derbyvägen
6D, 401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2016405
Säljaretill
helsingborgsökes
Johansson&WingeAB,
BergaAlle1,
254 52 Helsingborg.
Tel 042-15 37 20.
Fax 035-10 13 23. E-post
helsingborg@jw-it.se
Annons-ID2017041
Säljaretill nytt
spännnandeprojekt
sökes! AllsiteContact
Center,
281 31 Hässleholm.
Annons-ID5520531
Säljjobbtelenor
välbetalt fastlön
&provisionTelebiz
ScandinavianAB,
211 37 Malmö.
Annons-ID5519582
Teamleader sökes!
MEDIANUÖRESUND
HANDELSBOLAG, LILLA
NYGATAN11,
211 38 MALMÖ.
Tel 0721-82 24 87. E-post
Josef.Aktan@MediaNu.se
Annons-ID2019457
Telefonsäljaresökes
till våraviasat team
CONNECTINGSWEDEN
INMALMÖ, SMAAB,
Carlsgatan12A. Våning13,
201 22 MALMÖ.
Tel 040-622-75-00. E-post
Jobb@connectingsweden.
com
Annons-ID2017636
HANTVERKSYRKEN
kronoberg
Lackerare/blästrare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520614
Teknikintresserad
medarbetaretill
växjöNorconsult AB,
Theres Svenssonsgata11
(Lindholmen),
402 76 GÖTEBORG.
Tel 031-50 70 00.
Fax 031-50 70 10.
Annons-ID0011-353877
skåne
Byggnadssmed
StålsmedenSydAB,
Schottisvägen8,
245 42 STAFFANSTORP.
Tel 00. E-post karlerik.
ekvall@telia.com
Annons-ID0011-359098
Byggsmeder sökestill
spännandeföretag
skurup! LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520593
HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL
blekinge
Restaurangbiträde
sökesViaVenetto,
Söderbro2,
372 35 RONNEBY.
Tel 0457-100 78.
Annons-ID0011-354509
jönköping
BartenderRedLion
Restaurang, Östra
Storgatan10,
553 21 JÖNKÖPING.
Tel 036-30 03 00.
Annons-ID0011-360061
Gatuköksbiträde
HassesGrillrestaurang,
Hagaleden4,
554 74 JÖNKÖPING.
Tel 036-16 76 99.
Fax 036-71 29 48.
Annons-ID0011-356259
KockRedLion
Restaurang, Östra
Storgatan10,
553 21 JÖNKÖPING.
Tel 036-30 03 00.
Annons-ID0011-360129
Kock/pizzabagare
CHUKRO, ADEL,
BARNARPSGATAN31,
553 18 JÖNKÖPING.
Tel 036-12 37 86.
Annons-ID2018077
Servis/grill/
kassabiträde/disk.
Brahehus
Restaurang/Prorestus
AB, E4:an,
563 91 GRÄNNA.
Tel 039021201. E-post
magnus@brahehus.com
Annons-ID2019373
ServitrisCH.
RestaurangAB,
Köpmangatan6,
332 30 GISLAVED.
Tel 0371-148 08.
Annons-ID0011-358150
Servitör/servitrisRed
LionRestaurang, Östra
Storgatan10,
553 21 JÖNKÖPING.
Tel 036-30 03 00.
Annons-ID0011-360060
Söksommarjobbsom
köksbiträde
Landstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5518831
kronoberg
2:ekockWA:s Friskvård
&Rekreation
AB/TingsrydsHotell &
Konferans, Södra
Storgatan90A,
362 30 TINGSRYD.
Tel 0477-192 70. E-post
info@hotelltingsryd.se
Annons-ID0011-356453
skåne
Baristatill malmö,
5-15h/vEspresso
House,
111 56 STOCKHOLM.
Annons-ID5520291
Kandujobbafredag
den2/12?
RestaurangsAssistans
AB, 211 22 Malmö.
Annons-ID5521113
KinakockREST.
SHANGHAI, ÖSTRA
FÖRSTADSGATAN25,
212 12 MALMÖ.
Annons-ID2019447
Serveringspersonal
Center Sportsbar,
Bergsgatan43,
214 22 MALMÖ. E-post
centersportsbar@gmail.
com
Annons-ID0011-358146
SushikockSUSHI 2GOI
LUNDAB, SPOLEGATAN
24, 222 20 LUND.
Tel 046188080. E-post
info@sushi2go.se
Annons-ID2016776
Vi söker
beundransvärda
bartenders
RestaurangsAssistans
AB, 211 22 Malmö.
Annons-ID5518931
Vi söker suverän
servis
RestaurangsAssistans
AB, 211 22 Malmö.
Annons-ID5518925
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
blekinge
Specialistläkaretill
lyckebyvårdcentral
Landstinget Blekinge,
371 81 Karlskrona.
Annons-ID5518946
jönköping
AudionomLandstinget
i Jönköpingslän,
Annons-ID5520660
Barnsjuksköterska/
distriktssköterska
Landstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5521122
Sislvm-hem
fortunagårdensöker
sjuksköterskaStatens
institutionsstyrelse, SiS
LVM-hem
Fortunagården,
331 52 VÄRNAMO.
Annons-ID5519093
Sjuksköterska, natt
Landstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5521133
Sjuksköterska/
föreståndarelss
Frösunda-
Lundagården,
Lundavägen26,
330 10 BREDARYD.
Tel 0370-800 38.
Fax 0370-861 53.
Annons-ID0011-354021
St-läkareLandstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5519221
Söksommarjobbsom
undersköterska/
skötareLandstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5520725
Team
service/
tandsköterskaSmileco
GroupAB,
113 43 Stockholm.
Annons-ID5519905
Undersköterska
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
551 89 JÖNKÖPING.
Annons-ID5520908
kalmar
Distriksläkare/ annan
specialist Landstinget i
Kalmar län,
572 28 OSKARSHAMN.
Tel 0491-78 20 00.
Annons-ID0011-356088
Distriktsläkare
alternativt annan
specialist TORSÅS
HÄLSOCENTRAL,
Badhusgatan20,
385 30 TORSÅS.
Tel 0486-412 42.
Annons-ID0011-360542
Distriktssköterska
slottsgatanshc
Landstinget i Kalmar län,
572 28 OSKARSHAMN.
Tel 0491-78 20 00.
Annons-ID0011-360928
Distriktssköterska/
sjuksköterska
LANDSTINGETI KALMAR
LÄN, Strömgatan13,
391 26 KALMAR.
Tel 0480-840 00.
Fax 0480-841 97.
Annons-ID0011-360055
Länsveterinär
Förvaltningsavdel-
ningen, Länsstyrelsen
Kalmar län,
391 86 Kalmar.
Annons-ID5519484
kronoberg
Arbetsterapeut,
rättspsykiatriska
regionkliniken
Landstinget Kronoberg,
Rättspsykiatrin,
351 12 Växjö.
Annons-ID5520748
Avdelningschef barn-
och
ungdomshabilite-
ringenLandstinget
Kronoberg, Barnoch
Kvinnocentrum,
351 88 Växjö.
Annons-ID5519268
Folktandvårdeni
kronobergsöker
tandhygienist
Landstinget Kronoberg,
Tandvårdscentrum,
352 31 Växjö.
Annons-ID5518825
Leg. psykologbarn-
och
ungdomshabilite-
ringenLandstinget
Kronoberg, Barnoch
Kvinnocentrum,
351 88 Växjö.
Annons-ID5518309
Sjuksköterskatill
hagalundVäxjö
kommun, Omsorgen,
351 12 Växjö.
Annons-ID5520169
Sjuksköterskatill
hovslundVäxjö
kommun, Omsorgen,
351 12 Växjö.
Annons-ID5519260
Överläkarei klinisk
kemi Landstinget
Kronoberg, MSC
Medicinskt
Servicecentrum,
351 88 Växjö.
Annons-ID5519840
skåne
Barnsjuksköterska/
distriktssjuksköter-
skaRegionSkåne,
PrimärvårdenSkåne,
291 89 KRISTIANSTAD.
Annons-ID5520199
Distriktssköterskor/
sjuksköterskor Lunds
kommun, Hemvård
Fäladen, Vård- och
omsorgsförvaltningen,
221 00 Lund.
Annons-ID5520866
Kliniskfarmaceut
öppenvård
SYDSVERIGES
NÄRAPOTEKAB,
Skåneapoteket,
240 30 MARIEHOLM.
Tel 0413-709 00.
Annons-ID2018386
Logoped, 40/40
Hässleholmskommun,
281 80 Hässleholm.
Annons-ID5521152
Medicinsk
enhetschef/
överläkare(lus)
RegionSkåne, Skånes
universitetssjukhus,
205 02 Lund.
Annons-ID5520276
Psykologtill barn- och
ungdomshabilite-
ringenRegionSkåne,
Habiliteringoch
hjälpmedel,
291 89 KRISTIANSTAD.
Annons-ID5520369
Ptp-psykologtill
geriatriskt
utvecklingscentrum
RegionSkåne, Skånes
universitetssjukhus,
205 02 Lund.
Annons-ID5519076
Sjuksköterskor
AttendoAB,
182 17 Danderyd.
Annons-ID5519037
Sjuksköterskor till
resursteamet, lund
RegionSkåne,
291 89 KRISTIANSTAD.
Annons-ID5521479
SkolpsykologLunds
kommun, Fäladsgården
6-9, Barn- och
skolförvaltningLunds
stad, 221 00 Lund.
Annons-ID5520882
Specialist i
allmänmedicinsökes
till vårdcentraRegion
Skåne, Primärvården
Skåne,
291 89 KRISTIANSTAD.
Annons-ID5519660
Strategtill kvalitet
ochuppföljningLunds
kommun, Vård- och
omsorgsförvaltningen,
221 00 Lund.
Annons-ID5519942
Tandläkaresökestill
folktandvårdeni
bromöllaRegion
Skåne, Folktandvården
Skåne, 211 19 Malmö.
Annons-ID5520470
Tandsköterska
Ugglanstandvård,
216 14 Limhamn.
Annons-ID5520342
Timanställninginom
vårdochomsorgref
122-2011Lomma
kommunJonasgården,
234 81 Lomma.
Annons-ID5519834
Undersköterskatill
röntgenöst i
hässleholmRegion
Skåne, Centralsjukhuset
Kristianstad,
291 85 Kristianstad.
Annons-ID5519496
INDUSTRIELL
TILLVERKNING
jönköping
Cnc-fräsareBemannus
AB, Borås, 503 38 Borås.
Annons-ID5519237
Montör/säljare
markismagasinet,
Kapellgatan1,
553 17 Jönköping.
Tel 0705669013.
Fax 036-71 41 20. E-post
anders@
markismagasinet.se
Annons-ID2017051
Svetsare! Ikett
Personalpartner AB,
371 32 Karlskrona.
Annons-ID5519298
kronoberg
Cnc-operatör Montico
HRPartner AB,
573 25 Tranås.
Annons-ID5518862
Cnc-operatör flerop,
dagtidLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5519404
Dreamworksöker
arbetsledaretill
uppdragDreamwork,
Annons-ID5520356
Dreamworksöker
plockpersonal i
tingsrydDreamwork,
Annons-ID5520521
Erfarenmontör Lernia
AB, 111 91 Stockholm.
Annons-ID5519643
Erfarensvetsare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520628
Konstruktionssvet-
sare, dagtidLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5519380
Maskinoperatör,
ytbehandlingSvensk
MålningsteknikAB,
Bävervägen6,
352 45 VÄXJÖ.
Tel 0470-73 32 20.
Fax 0470-450 51.
Annons-ID0011-356966
MontörUniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520715
SvetsareLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520637
skåne
Cnc-fräsaremazak
WikanPersonal AB,
291 33 Kristianstad.
Annons-ID5520994
Extraarbetskraft
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5521118
KantpressareAlert
Personal, Väverigatan2,
291 54 Kristianstad.
Annons-ID2017793
Produktionspersonal
till helsingborgWe
WinUWinPersonal AB,
269 31 Båstad.
Annons-ID5519248
Svetsaretill
tillverkningsindu-
strinTEMP-TEAM/Juhler
ServicesABMALMÖ,
NorraVallgatan34,
211 25 MALMÖ.
Tel 040-611 07 70. E-post
info.malmo@temp-team.
se
Annons-ID2017803
Tigsvetsare
BemanningsPartner,
252 46 HELSINGBORG.
Annons-ID5520571
Tig-svetsareWikan
Personal AB,
291 33 Kristianstad.
Annons-ID5520176
INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL
blekinge
Driftmaskinist Aura
Light International AB,
Lumavägen,
371 23 KARLSKRONA.
Tel 0455-785 00.
Fax 0455-267 17. E-post
info@auralight.se
Annons-ID0011-357405
Till digsomär
industrielektriker
Ikett Personalpartner
AB, 371 32 Karlskrona.
Annons-ID5518398
jönköping
Lager- och
underhållsansvarig
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5521076
skåne
Bilmekaniker Atiaza
AB, Ystadsvägen8-10,
214 30 MALMÖ.
Tel 0737-38 69 57.
Annons-ID0011-359652
Erfarnamekaniker
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5520066
Fastighetsskötare
mobiliamalmöAtrium
Ljungberg,
131 04 Nacka.
Annons-ID5519163
Fastighetsvärd
ActivPersonal AB,
252 67 Helsingborg.
Annons-ID5520073
Manpower söker
servicetekniker till
koneManpower
Industri &Logistik,
Annons-ID5518673
Mekaniker medendel
administrativt ansvar
sökesManpower
Industri &Logistik,
Annons-ID5519868
Montörer Lunds
EnergikoncernenAB,
221 00 Lund.
Annons-ID5521092
Vitvarureparatör
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520284
KULTUR, MEDIA,
DESIGN
kronoberg
Coursedesigner
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5518938
jobbamed
3d-modelleringoch
foto?
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520455
Är duexpert på3d
studiomax
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520385
skåne
Auditiondansare
SkånesDansteater, Östra
Varvsgatan13A,
200 10 MALMÖ.
Tel 040-20 84 71.
Fax 040-20 84 74. E-post
info@skanesdansteater.se
Annons-ID0011-358923
Auditiondansare
SkånesDansteater, Östra
Varvsgatan13A,
200 10 MALMÖ.
Tel 040-20 84 71.
Fax 040-20 84 74. E-post
info@skanesdansteater.se
Annons-ID0011-356483
DesignerCottonCapra,
Producentgatan9lgh
1303, 215 82 MALMÖ.
Tel 070-370 27 11.
Annons-ID0011-359637
Larmtekniker sökes!
Komet SverigeAB,
412 19 Malmö.
Annons-ID5520955
Låstekniker sökes!
Komet SverigeAB,
412 19 Malmö.
Annons-ID5520954
Modell FancyGuld&
Juveler, Storgatan48,
262 32 ÄNGELHOLM.
Tel 0431-806 86.
Fax 0431-806 00. E-post
info@fancysmycken.se
Annons-ID0011-356469
Operasångaretill
skånskaoperan
SkånskaOperan, Torpg.
1, 211 51 MALMÖ.
Tel 0733-42 38 42.
Annons-ID0011-353913
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 41
Prestigelös
webbgrafiker/
administratör sökes
SWEMEDIAABMalmö,
Kalendegatan20,
211 35 MALMÖ. E-post
jobb@swemedia.se
Annons-ID2019028
Teknikinformatör
i3texAB,
414 51 Göteborg.
Annons-ID5519954
MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING
jönköping
Snöskottare!!! Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519650
Söksommarjobbsom
städareLandstinget i
Jönköpingslän,
Annons-ID5518941
kalmar
Projektledare
’’biogas- nyasubstrat
frånhavet’’
Regionförbundet i
Kalmar län, Nygatan34,
391 27 KALMAR.
Tel 0480-44 83 30. E-post
info@rfkl.se
Annons-ID2017800
skåne
Hemstädarevikarie
SWEDENCOMPANY
STAFFAB,
FRAMTIDSVÄGEN10,
352 57 VÄXJÖ.
Tel 010-209 70 08. E-post
info@
swedenhomesupport.se
Annons-ID2015991
Kontorslokalvårdare/
allt i alloKentima
Control R&DAB,
Kastanjevägen2,
245 22 STAFFANSTORP.
Tel 046-25 30 40.
Fax 046-25 03 10.
Annons-ID0011-359368
Lokalvårdaremed
teamledarfunktion
NOVITESERVICE
HANDELSBOLAG,
HÄSSLEHOLMSVÄGEN
110,
286 91 ÖRKELLJUNGA.
Tel 0708-45 27 60.
Annons-ID2017472
Lokalvårdare,
hushållsnäratjänster
Relax, Kaptensgatan2,
281 48 Hässleholm.
Tel 0770-11 00 25. E-post
info@relaxsverige.se
Annons-ID2017524
Lokalvårdare/
servicekonsult GOD
SERVICEI SVERIGEAB,
HILLERÖDSVÄGEN6,
217 47 MALMÖ.
Tel 040-26-66-00. E-post
jobb@godservice.se
Annons-ID2018489
Miljöinspektör ref nr
121-2011Lomma
kommunMiljö- och
Byggförvaltningen,
234 81 Lomma.
Annons-ID5518554
NATURBRUK
kalmar
Mjölkproduktions-
skötareEmil Svensson,
Ingö103,
385 98 BERGKVARA.
Tel 0733-40 29 60.
Annons-ID0011-357169
kronoberg
Arbetsledare
parkavdelningen
Alvestakommun,
Samhällsplanering,
342 80 Alvesta.
Annons-ID5518519
skåne
DjurvårdareYstad
Djurpark,
Krageholmsvägen548,
271 91 YSTAD.
Tel 0411-710 17. E-post
ingemar@ystaddjurpark.
se
Annons-ID0011-357170
Försökstekniker till
lönnstorp
försöksstation
Sveriges
lantbruksuniversitet,
750 07 UPPSALA.
Tel 018-67 10 00.
Annons-ID2017243
NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE
jönköping
Kvalitets- och
miljöansvarig
Schlötter SvenskaAB,
Håkanstorpsvägen1,
330 33 Hillerstorp.
Tel 0370-37 50 80. E-post
stina.gof@schloetter.se
Annons-ID2017752
skåne
labbkoordinator/
internforskarkemist
Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5518744
Laboratoriemed
dokorandmedicinsk
mikrobiologi
INSTITUTIONENFÖR
MEDICINSK
MIKROBIOLOGI,
221 00 LUND.
Tel 046-17 32 91. E-post
alejandra.vasquez@med.
lu.se
Annons-ID0011-354652
Postdoktor Lunds
Universitet,
221 00 LUND.
Tel 046-222 00 00.
Annons-ID0011-354517
PEDAGOGISKT
ARBETE
blekinge
Fritidspedagog
utbildningsenheten,
bräkne-hobyRonneby
kommun,
Utbildningsenheten
FOG, 372 80 Ronneby.
Annons-ID5518839
Förskollärare
utbildningsenheten,
eringsbodaRonneby
kommun,
Utbildningsenheten
FOG, 372 80 Ronneby.
Annons-ID5518842
Lärarei fotografisk
bildKarlshamn,
374 38 Karlshamn.
Annons-ID5520075
Vill dujobbainom
pedagogiskt stöd?
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520051
jönköping
lärarei
förskola/
förskollärare/
montessorilärar
Vetlandakommun, Östra
skolområdet,
574 21 Vetlanda.
Annons-ID5518431
Biträdandeprofessor
i juridikEasilyAB,
Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2016499
Förskolechef
Kids2Home,
DATORGATAN3,
561 33 HUSKVARNA.
Tel 036-440 04 70. E-post
info@rehu.se
Annons-ID2017547
Förskolllärare
Montessoriförskolan
RosaTornet,
Sjukhusgatan7,
553 05 JÖNKÖPING.
Tel 036-12 18 62. E-post
info@rosatornet.se
Annons-ID0011-360443
Förskollärare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520899
Förskollärare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520894
Förskollärare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520898
Förskollärare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520900
Förskollärare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520896
Förskolläraretill ny
privat förskola
Kids2Home,
DATORGATAN3,
561 33 HUSKVARNA.
Tel 036-440 04 70. E-post
info@rehu.se
Annons-ID2017132
Grundskollärare1-7
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520902
Handläggare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
551 89 Jönköping.
Annons-ID5520903
Kursledare
Medborgarskolan
Gislaved, SödraStorgatan
20, 332 33 Gislaved.
Tel 0371-77 92 01. E-post
anita.strom@
medborgarskolan.se
Annons-ID2017050
Lärarei
förskola/
förskollärare/
montessorilärare
Vetlandakommun, Östra
skolområdet,
574 21 Vetlanda.
Annons-ID5518432
Lärarei trä- och
metallslöjd,
nyhemsskolanNässjö
kommun, Hultetskolan,
571 37 Nässjö.
Annons-ID5519852
Lärareåk7-9
engelska/svenska/
språkval sv-eng
Vetlandakommun,
Västraskolområdet,
574 31 Vetlanda.
Annons-ID5520847
PingistränareKFUM,
Huskvarnavägen38,
554 54 JÖNKÖPING.
Tel 036-10 05 35.
Fax 036-10 05 39.
Annons-ID0011-359093
Särskolesamordnare
JÖNKÖPINGSKOMMUN,
Personalavdelningen,
561 24 Huskvarna.
Annons-ID5520907
Universitetslektor i
arbetsterapi
HÄLSOHÖGSKOLANI
JÖNKÖPINGAB,
BARNARPSGATAN39,
551 11 JÖNKÖPING.
Tel 036-10-10-00.
Fax 036-10 11 80. E-post
info@hhj.hj.se
Annons-ID2019412
Universitetslektor i
arbetsterapi
HÄLSOHÖGSKOLANI
JÖNKÖPINGAB,
BARNARPSGATAN39,
551 11 JÖNKÖPING.
Tel 036-10-10-00.
Fax 036-10 11 80. E-post
info@hhj.hj.se
Annons-ID2019430
VårdlärareMiROi
i-learningAB, Storgatan
38, 571 38 Nässjö.
Tel 0722-16 22 74. E-post
sandra.johansson@miroi.
se
Annons-ID2015960
kalmar
Förskolläraretill
förskolankräftan
Västervikskommun,
FörskolanKräftan,
593 40 Västervik.
Annons-ID5518553
Kompetensutveck-
lareScaniaCVAB,
Sandåsavägen7,
572 29 OSKARSHAMN.
Tel 0491-76 50 00.
Fax 0491-76 54 30.
Annons-ID0011-360495
Lärare7-9Vimmerby
kommun/Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen, Stadshuset,
598 81 VIMMERBY.
Tel 0492-76-90-00.
Annons-ID2019730
Lärarei svsom
andraspråk/
förberedelseklass
Kalmar kommun,
Barkestorpsskolan,
394 71 Kalmar.
Annons-ID5519865
Modersmålslärarei
grekiskaEmmaboda
kommun,
Bjurbäcksskolan0-12år,
361 21 Emmaboda.
Annons-ID5520009
Musiklärare-
västerviks
gymnasiumVästerviks
kommun, Västerviks
Gymnasium,
593 32 Västervik.
Annons-ID5518578
Specialpedagog
Vimmerby
kommun/Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen, Stadshuset,
598 81 VIMMERBY.
Tel 0492-76-90-00.
Annons-ID2017735
TextillärareVimmerby
kommun/Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen, Stadshuset,
598 81 VIMMERBY.
Tel 0492-76-90-00.
Annons-ID2017721
Utvecklingsledare
Linneuniversitetet,
351 06 Växjö.
Annons-ID5519835
kronoberg
BygglärareLjungby
kommun,
Sunnerbogymnasiet,
341 83 Ljungby.
Annons-ID5520843
skåne
2förskolläraretill
junibackensförskola,
Ängelholmskommun,
SödraUtmarkensRo,
262 53 Ängelholm.
Annons-ID5521448
Dansledarei olika
sortersdans
MEDBORGARSKOLAN
SYD, Godtemplaregatan
18B, 281 31 Hässleholm.
Tel 0451-76 99 22. E-post
ingela.hansson@
medborgarskolan.se
Annons-ID2017751
Englishteacher ABD
ALI, MAWUOOD,
GÖINGEGATAN18,
291 38 KRISTIANSTAD.
E-post mawuood@yahoo.
com
Annons-ID2018622
Fritidspedagog/
förskollärare
BellevueskolanAB,
Delsjögatan46,
217 65 MALMÖ.
Tel 040-13 81 39.
Fax 040-13 81 39.
Annons-ID0011-360662
Förskollärare
NaturGlimtenFörskola&
FritidshemAB,
Mejerivägen6,
263 91 HÖGANÄS.
Tel 042-36 72 75. E-post
info@naturglimten.se
Annons-ID0011-360051
FörskollärareBUFBarn
&
Utbildningsförvalt-
ningen,
291 80 KRISTIANSTAD.
Tel 044-13 50 00.
Annons-ID0011-355593
förskollärareMalmö
stad, SDFCentrum, Barn
oUngdom,
203 13 Malmö.
Annons-ID5520191
Förskollärare
SVEDALA
MONTESSORIFÖRSKOLA
EKONOMISKFÖRENING,
NORRSKOGSVÄGEN43A,
233 93 SVEDALA.
Tel 0708-40 41 99. E-post
info@montessorisvedala.
se
Annons-ID2016705
Förskollärare
FÖRÄLDRARKOOPERA-
TIVETLÖVETEKFÖR,
KRUTVÄGEN50,
261 94 LANDSKRONA.
Tel 046-77 19 37. E-post
info@lovet.org
Annons-ID2019167
FörskollärareGranviks
Förskola, Granviksvägen
30, 236 32 HÖLLVIKEN.
Tel 040-45 76 50. E-post
info@granviksforskola.se
Annons-ID0011-354362
FörskollärareYstad
Montessori, Malmövägen
13c, Ystad, 271 50 YSTAD.
Tel 0411-161 80.
Annons-ID0011-357768
Förskollärare
40.00/40.00 2
tjänster Lomma
kommunEnhet
Alfredshäll,
234 81 Lomma.
Annons-ID5520274
Förskollärare
40.00/40.00ref nr
104-2011Lomma
kommunEnhet
Bjärehov, 234 81 Lomma.
Annons-ID5520418
Förskollärare
40.00/40.00ref nr
123-2011Lomma
kommunEnhet
Alfredshäll,
234 81 Lomma.
Annons-ID5520254
Förskollärare75-100
%ref nr 125-2011
LommakommunEnhet
Ängstorp,
234 81 Lomma.
Annons-ID5520345
Förskollärarealt.
pedagogsökesMalmö
stad, SDFCentrum, Barn
oUngdom,
203 13 Malmö.
Annons-ID5519601
Förskolläraretill
diamantensförskola
Malmöstad, OxieSDF,
Diamantensförskola,
238 39 Oxie.
Annons-ID5520869
Förskollärare/
barnskötaredeltid
Montessoriföreningen
BAMBINA, Husievägen
74, 212 33 MALMÖ.
Tel 040-49 09 12. E-post
bambina@bredband.net
Annons-ID0011-360536
Gullvik/
hermodsdalsområdet
söker förskollärare
Malmöstad, Fosie
stadsdelsförvaltning,
200 49 Malmö.
Annons-ID5520606
Gymnasielärarei
biologi, 65%vikariat
Lundskommun,
Katedralskolan,
Utbildningsförvalt-
ningen, 222 23 Lund.
Annons-ID5519152
Gymnasielärareinom
bageri/konditori BUF
Barn&
Utbildningsförvalt-
ningen,
291 80 KRISTIANSTAD.
Tel 0.
Annons-ID0011-355993
Gymnasielärare
verkstadsteknikBUF
Barn&
Utbildningsförvalt-
ningen,
291 80 KRISTIANSTAD.
Tel 0.
Annons-ID0011-357639
Lärare4-6id/no100%
ref nr 126-2011
LommakommunEnhet
Piläng, 234 81 Lomma.
Annons-ID5520407
Lärare4-9, ma/no
Lundskommun, Lunds
skolorsresurscentrum,
Barn- och
skolförvaltningLunds
stad, 221 00 Lund.
Annons-ID5520940
Lärarei
förskola/
förskollärareÅstorps
kommun, Haganäs
Rektorsområde,
265 35 Åstorp.
Annons-ID5519822
Lärarei grundskolans
senareår Helsingborgs
stad, MariaParkSO,
254 51 HELSINGBORG.
Annons-ID5519538
Lärarei grundskolans
tidigareår. BOUKEFS
PRIVATSKOLAAB, HUSIE
KYRKOVÄG76,
212 38 MALMÖ.
Tel 040-49 50 09.
Annons-ID2015016
Lärarei musiki
grundskolans
åk3-9/dammhagsko
Landskronastad,
Utbildningsförvalt-
ningen,
261 80 Landskrona.
Annons-ID5519236
Lärarei svenskaoch
svenskasomandra
språkCentralskolan,
Perstorpskommun,
Oderljungavägen20,
284 33 PERSTORP.
Tel 0435-392 65.
Fax 0435-358 16.
Annons-ID0011-360920
lärarei tyskaoch
engelska. Eslövs
kommun,
Norrevångsskolan7-9,
241 80 ESLÖV.
Annons-ID5520236
Läraremano
hagalidskolanref nr
2011-324Staffanstorps
kommunHagalidskolan,
245 80 Staffanstorp.
Annons-ID5518760
Läraresv/soLunds
kommun, Fäladsgården
6-9, Barn- och
skolförvaltningLunds
stad, 221 00 Lund.
Annons-ID5521159
Läxhjälp- lund
FÖRÄLDRAFÖRSTÄRK-
NINGAB, NORRA
VALLGATAN4,
223 62 LUND.
Tel 046-211 55 00.
Annons-ID2017311
Läxhjälpoch
motivationtill elevi
grundskola, Upgrades
EducationSwedenAB,
113 52 Stockholm.
Annons-ID5520425
Musiklärare, vikariat
Malmöstad, Västra
Innerstaden
stadsdelsförvaltning,
BarnochUngdom,
205 80 Malmö.
Annons-ID5520067
Spec.ped./
specialläraretill
ängelholmSKOLPOOL
SVERIGEAB, TULLEBO
GÅRD, 241 92 ESLÖV.
Tel 0763-17 69 66. E-post
rekrytering@skolpool.se
Annons-ID2015785
Speciallärare4-9
ma/no75-100%ref nr
128-2011Lomma
kommunEnhet
Bjärehov, 234 81 Lomma.
Annons-ID5520417
Specialpedagog
Lundskommun,
Höjebroskolan, Barn-
ochskolförvaltning
Lundsstad, 221 00 Lund.
Annons-ID5519111
Språklärarei norska
sökes! ORANGEBOXAB,
Regementsgatan12,
211 42 MALMÖ.
Tel 040-630-31-70. E-post
sarah@orangebox.se
Annons-ID2016396
Studenter sökestill
extrajobbsom
pedagogMYACADEMY
SWEDENAB,
Drottninggatan24,
211 25 Malmö.
Tel 040-612 17 29.
Annons-ID2018934
Träoch
metallslöjdslärare,
tingdammsskolan
Malmöstad, OxieSDF,
Tingdammsskolan,
238 42 Oxie.
Annons-ID5519675
Tysklärare50%åk7-9
vikariat JBGrundskola,
HCEducation,
553 05 Jönköping.
Annons-ID5519323
Vikförskollärare, 100
%, skolomr syd,
hammenhög
Simrishamnskommun,
272 80 SIMRISHAMN.
Tel 0414-81 90 00.
Fax 0414-170 00. E-post
simrishamns.kommun@
simrishamn.se
Annons-ID2017334
SOCIALTARBETE
blekinge
Kvinnligpersonlig
assistent till ronneby
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519453
Personlig
assistent/
undersköterska/
vårdareKarlshamns
kommun,
Omsorgsförvaltningen,
374 81 KARLSHAMN.
Tel 0454-817 00.
Fax 0454-817 60.
Annons-ID0011-357741
Socionom,
behandlareRonneby
kommun, Individoch
Familjeomsorgsenhe-
ten, 372 80 Ronneby.
Annons-ID5519254
jönköping
Områdeschef
äldreomsorgVetlanda
kommun, Äldreomsorg,
574 80 Vetlanda.
Annons-ID5520212
Personligassistent
ASSISTANSPORTALEN
AB, Polluxvägen17,
312 72 Skummeslövs-
strand. Tel 0430-79 90 70.
E-post daniel.jacobsson@
assistansportalen.com
Annons-ID2017256
Personligassistent
pool JÖNKÖPINGS
KOMMUN,
Personalavdelningen,
551 89 Jönköping.
Annons-ID5520905
kalmar
Barnskötaretill
föräldrakooperativet
ettan
Föräldrakooperativet
Ettan, Hedersrumsv12,
384 92 ÅLEM.
Tel 0499-222 83.
Annons-ID0011-359196
kronoberg
Personligassistent i
rottneHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519580
Personligassistent
sökes. FrösundaLSSAB,
352 33 Växjö.
Annons-ID5519949
Personligassistent
växjöHumanaAssistans
AB, 701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520813
skåne
Alkohol- och
drogterapeut Provita
AB, Vanåsgatan60,
216 20 Malmö.
Tel 040-35 01 00.
Annons-ID2018844
Arbetsmarknadsse-
kreterareTrelleborgs
kommun/
Arbetsmarknadsförvalt-
ningen, Gasverksgatan
3B, 231 52 Trelleborg.
Tel 0410-73-30-95.
Annons-ID2017202
Arena305söker en
fritidsassistent med
samordni Malmöstad,
SDFCentrum, Barno
Ungdom, 203 13 Malmö.
Annons-ID5519494
Barnskötare
SMÅROSORFÖRSKOLAN
I MALMÖAB, VonRosens
väg78, 200 32 MALMÖ.
Tel 040-21 64 77.
Annons-ID0011-354611
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
42 + platsjournalen vecka 47 2011
Caremacaresöker
arbetshandledare/
arbetsanskaff Carema
OrkidénHelsingborg
LSS, Rosenbergsgatan1,
254 44 HELSINGBORG.
Tel 0733-27 18 07.
Annons-ID0011-360751
Diakon, inrikt. barn,
familj &frivilligarbete
SvenskaKyrkani
Landskrona,
261 23 LANDSKRONA.
Tel 0418-574 00.
Fax 0418-43 69 40.
Annons-ID0011-353909
Personligassistent
Lundskommun, Fritid
Gunnesbo/Nöbbelöv,
Kultur- och
fritidsförvaltningen,
221 00 Lund.
Annons-ID5520965
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5521150
Personligassistent
Kooperativet Castor, S
Lundavägen10,
245 32 STAFFANSTORP.
Tel 046-25 60 21. E-post
britt.p@
kooperativet-castor.nu
Annons-ID0011-355835
Personligassistent
malmöFrösundaLSS
AB, 212 39 Malmö.
Annons-ID5518659
Personligassistent
sökestill 5-årigtjej i
lunNordströmAssistans
AB, 182 91 Danderyd.
Annons-ID5519528
Praktiksamordnare
Trelleborgs
kommun/
Arbetsmarknadsförvalt-
ningen, Gasverksgatan
3B, 231 52 Trelleborg.
Tel 0410-73-30-95.
Annons-ID2017209
Regionsydsöker 32
kriminalvårdare
Kriminalvården, Region
Syd, 211 41 MALMÖ.
Annons-ID5520047
Rehabkonsult i
helsingborgWorkfor
youAB, 164 40 Kista.
Annons-ID5519640
Semestertjänst +
extraarbetesom
personligassis
NordströmAssistansAB,
182 91 Danderyd.
Annons-ID5519534
SÄKERHETS-
ARBETE
skåne
Servicetekniker
brand?säkerhet
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519137
TEKNISKTARBETE
blekinge
Automationsingenjör
process/
materialhantering
RejlersIngenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518951
Elkonstruktörer
karlskronaRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5520462
Ingenjör,
projekteringsansva-
rigBAGAWater
Technology, Fiskhamnen
3, 371 37 KARLSKRONA.
Tel 0455-61 61 50.
Annons-ID0011-360754
Mekanikkonstruktör
Technogarden
EngineeringResources
AB, 211 19 MALMÖ.
Annons-ID5520126
Produktingenjör Saab
DynamicsAB,
Annons-ID5520500
Projektledare
automation/
industriell
anläggningRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518950
Vi söker enbusiness
areaspecialist
S-GROUPSolutionsAB,
371 30 Karlskrona.
Annons-ID5521098
jönköping
Combitechtalent
program-nyutexade
ingenjörer! Combitech,
Annons-ID5520941
Electronicdesign
engineer Saab,
Annons-ID5520798
Hungriga
elkraftsingenjörer till
jönköping! Framtiden
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5476112
Ingenjör somvill
jobbamedsmarteam
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5476095
Mjukvaruingenjörer
till etteplan
jönköpingEtteplan
IndustryAB,
721 27 VÄSTERÅS.
Annons-ID5518809
Productionengineer
(electronics) Saab,
Annons-ID5520595
Softwaredesigneer
Saab,
Annons-ID5520831
Software- andtest
designer Saab,
Annons-ID5520502
Systemengineer
verificationSaab,
Annons-ID5520616
Systemsengineer,
safetycritical aircraft
syst. Saab,
Annons-ID5520755
kalmar
Automationsingenjör
process/
materialhantering
RejlersIngenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518945
Byggledare/
projektledare
INGENJÖRSFIRMANM.
GUSTAFSSONAB,
LARMGATAN5,
391 21 KALMAR.
Tel 0480-100 36.
Fax 0480-888 12. E-post
mikael@
ingenjorsfirman-mg.se
Annons-ID0011-356445
Byggnadsingenjör till
conservator ab
SententiaRekrytering
AB, 580 11 Linköping.
Annons-ID5521068
Elkonstruktör kalmar
RejlersIngenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518917
Elkonstruktör
oskarshamnRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518922
Handläggareel/tele,
oskarshamnWSP
SverigeAB, Varvsgatan
10,
572 57 OSKARSHAMN.
Tel 0491-78 15 80. E-post
lennart.petersson@
wspgroup.se
Annons-ID0011-357632
Konstruktör el/tele,
oskarshamnWSP
SverigeAB, Varvsgatan
10,
572 57 OSKARSHAMN.
Tel 0491-78 15 80. E-post
lennart.petersson@
wspgroup.se
Annons-ID0011-357735
Konstruktör
luftbehandling,
oskarshamnWSP
SverigeAB, Varvsgatan
10,
572 57 OSKARSHAMN.
Tel 0491-78 15 80. E-post
lennart.petersson@
wspgroup.se
Annons-ID0011-357767
ProjektledareRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518924
ProjektledareRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518990
ProjektledareRejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519175
Rörkonstruktörer
RejlersIngenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519256
Rörkonstruktörer
RejlersIngenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519258
Tvåväg- och
gatuprojektörer
sökes! Kalmar kommun,
Samhällsbyggnadskon-
toret, 391 26 Kalmar.
Annons-ID5517857
kronoberg
Automationsingenjör
till växjöFramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5476108
Elkraftsingenjörer till
växjöFramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5476107
Mark- och
exploateringsingen-
jörVäxjökommun,
Tekniska, 351 12 Växjö.
Annons-ID5520268
Projekt- och
byggledareVäxjö
kommun, Tekniska,
351 12 Växjö.
Annons-ID5520267
Projektör/ingenjör
inom
el/signal/tele/
kanalisat Rejlers
Ingenjörer,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5520683
Trafikingenjör Växjö
kommun, Tekniska,
351 12 Växjö.
Annons-ID5520265
skåne
Avdelningsansvarig
maskinställaretill
lundProcessbemanning
AB, 252 20 Helsingborg.
Annons-ID5520551
Bygglovsarkitekt
Ystadskommun,
Samhällsbyggnad,
271 80 Ystad.
Annons-ID5520375
Driftchef till kemira
kemi - ecox
Dreamwork,
Annons-ID5519117
Elmontör Höganäs
kommun, Höganäs
Energi, 263 82 Höganäs.
Annons-ID5518473
Erfarna
byggnadskonstruk-
törer sökesSWECOAB,
100 26 Stockholm.
Annons-ID5520371
Erfarna
byggnadskonstruk-
törer sökes
helsingborgSWECO
AB, 100 26 Stockholm.
Annons-ID5520363
Erfarna
byggnadskonstruk-
törer sökestill malmö
SWECOAB,
100 26 Stockholm.
Annons-ID5520357
Fibertekniker Höganäs
kommun, Höganäs
Energi, 263 82 Höganäs.
Annons-ID5518478
Gastekniker
Manpower Tekniker,
Annons-ID5519755
Junior r&dandquality
manager till rkw
AcademicWorkAB-
Malmö, GustavAdolfs
torg8B3.evån,
211 39 Malmö.
Tel 040-25-44-00.
Annons-ID2017516
Karriärssugna
automationsingenjö-
rerFramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520014
Konstruktör med
tunnplåtkompetens
standbyworkteam, Lilla
Nygatan11,
211 38 Malmö.
Tel 040-23-24-90.
Annons-ID2016888
Malmbergrekryterar
konstruktör Experis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520534
Mekanikkonstruktör -
produktutvecklare
BCCAB, Profilgatan15,
261 35 LANDSKRONA.
Tel 0418-44 99 20.
Fax 0418-44 99 22.
Annons-ID0011-360366
Pcbdesigner - pcb
team?Axis
Communications,
223 69 Lund.
Annons-ID5519947
Planarkitekt Ystads
kommun,
Samhällsbyggnad,
271 80 Ystad.
Annons-ID5518540
Power system
engineerESSAB,
EuropeanSpallation
Source, 223 50 Lund.
Annons-ID5520000
Projektingenjör till
ingenjörsfirman
rörkraft abAcademic
WorkAB- Malmö, Gustav
Adolfs torg8B3.evån,
211 39 Malmö.
Tel 040-25-44-00.
Annons-ID2016370
ProjektledareLunds
EnergikoncernenAB,
221 00 Lund.
Annons-ID5520514
Projektledare
bygg/anläggEasilyAB,
Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2018853
Qualityassurance
engineer
TechnogardenProjekt
Kockums, 211 19 Malmö.
Annons-ID5518979
Resande
servicetekniker Wikan
Personal AB,
291 33 Kristianstad.
Annons-ID5519849
Serviceelektriker
WikanPersonal AB,
291 33 Kristianstad.
Annons-ID5519991
Serviceelektriker
WikanPersonal AB,
291 33 Kristianstad.
Annons-ID5520068
Servicetekniker
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5520837
Snillrikkonstruktör
till teknikintensivt
lundaf Bravura,
117 33 Stockholm.
Annons-ID5520746
Softwareengineer -
product maintenance
AxisCommunications,
223 69 Lund.
Annons-ID5521123
Tekniker
ODONTOLOGISKA
FAKULTETET
TANDVÅRDSHÖGSKO-
LAN, CARLGUSTAFSVÄG
34, 205 06 MALMÖ.
Tel 040-665 70 00.
Annons-ID2016411
Trafikingenjör till
gata/parkref nr
120-2011Lomma
kommunTekniska
kontoret, 234 81 Lomma.
Annons-ID5518618
Uppdragsansvarig
inomel EasilyAB,
Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2018491
Vasydsöker
entreprenadingenjör
VASYD, 201 21 Malmö.
Annons-ID5520396
Vi söker enbusiness
areaspecialist
S-GROUPSolutionsAB,
371 30 Karlskrona.
Annons-ID5521097
TRANSPORT
jönköping
Extrajobbinomlager
PEMATranpenad
Bemanning,
553 21 Jönköping.
Annons-ID5518914
Extrajobbinomlager
PEMATranpenad
Bemanning,
553 21 Jönköping.
Annons-ID5518910
kronoberg
C-chaufförer sökesför
nattupdrag
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518750
skåne
Gods- och
lagermedarbetare
VMPBemanningAB,
602 22 Norrköping.
Annons-ID5518383
Lager- och
terminalarbetare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5521450
Lager- och
terminalarbetare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5521480
Lager- och
terminalarbetare
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5521481
Studenter somvill
jobbaextrainom
Manpower Industri &
Logistik,
Annons-ID5521141
TruckförareUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520984
FERIEARBETE
Florist
BLOMSTER-TOPPENAB,
KUNGSTORPSVÄGEN10,
236 32 HÖLLVIKEN.
E-post info@
blomstertoppen.se
Annons-ID2017786
Hemförsäljareav
telefoni TELE-MAN
AKTIEBOLAG,
Trollebergsvägen14,
222 29 LUND.
Tel 046-19 65 00.
Annons-ID2018693
ADMINISTRATION,
EKONOMI, JURIDIK
halland
Apotekschef till
nyetalberingi
falkenbergKronans
Droghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519668
Butikschef sökestill
accent halmstad
Accent,
102 61 Stockholm.
Annons-ID5520945
Controllerstill sjr
konsultverksamhet
SJR, 109 31 Stockholm.
Annons-ID5520680
Ekonomichef Waco
JonseredsAB,
Skackelvägen1,
301 07 HALMSTAD.
Annons-ID0011-359585
Fastighetsekonom
SJR, 109 31 Stockholm.
Annons-ID5520960
Handläggaremed
samordningsansvar
Varbergskommun,
432 80 VARBERG.
Annons-ID5520778
Rustasöker
butikschef i varberg
Detaljhandel,
432 40 Varberg.
Annons-ID5521041
värmland
Butikschef
Sportbutikeni Årjäng
AB, Brännaregatan4,
672 31 ÅRJÄNG.
Tel 070-581 16 96. E-post
hans@sportringen.se
Annons-ID0011-359636
Engagerad
inköpschef till arvika
gjuteri Technogarden
Karlstad,
653 40 Karlstad.
Annons-ID5518430
Nyutexaminerade
ekonomer till karlstad
Riksrevisionen,
114 90 Stockholm.
Annons-ID5520846
Redovisningskonsult,
revisor eller rådgivare
Wint KB, Dalavägen5,
168 67 Bromma.
Tel 08-28-18-46. E-post
katarina.wachenfeldt@
wint.se
Annons-ID2017336
Redovisningskonsult,
revisor eller rådgivare
Wint KB, Järnvägsgatan6,
4tr, 168 67 Bromma.
Tel 08-28-18-46. E-post
katarina.wachenfeldt@
wint.se
Annons-ID2013561
västragötaland
Administrativ
assistent/kontorist m.
telefonvana
AkademiskOmtanke,
Rullagergatan9,
433 02 SÄVEDALEN.
Tel 031-333-33-98. E-post
info@akademiskomtanke.
se
Annons-ID2016719
Administratör retail
GinaTricot, 506 30 Borås.
Annons-ID5520035
affärsinriktad
businesscontroller!
StanleyBlack&Decker,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5518583
Arkivarietill offentlig
verksamhet i
göteborg
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519125
Controller till
swedegas! Swedegas,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5518617
Controller tocochlear
inmölnlyckePS
partner AB,
412 50 Göteborg.
Annons-ID5521047
Controllerassistenter
DfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5518466
Dansköversättaretill
modeföretagi borås
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519762
Delgivningsman
AKTIVDELGIVNINGGBG
AB, ERIKSBERGSTORGET
11, 417 64 GÖTEBORG.
Tel 031-51 00 61.
Annons-ID2015993
Dfindfinancesöker
controllers! Dfind
Finance, 791 79 Falun.
Annons-ID5520651
Dfindfinancesöker
redovisningsekono-
merDfindFinance,
791 79 Falun.
Annons-ID5520652
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 43
Driftansvarig
GöteborgsUniversitet,
institutionenför svenska
språket, Humanisten,
Renströmsgatan6,
405 30 GÖTEBORG.
Tel 031-733 45 34.
Fax 031-773 46 30. E-post
svenska.exp@svenska.gu.
se
Annons-ID0011-355721
Driftchef it,
fm-serviceKungälvs
kommun, FM-Service,
442 81 Kungälv.
Annons-ID5520694
Ekonomi/
kontorsassistent
samt lokalvård
Nordsvetsi GöteborgAB,
424 57 GUNNILSE.
Fax 031-92 80 33.
Annons-ID0011-354045
Ekonomiansvarig
Eldfast i SverigeAB,
Drottninggatan12,
462 30 VÄNERSBORG.
Tel 0521-25 50 90.
Fax 0521-25 50 40. E-post
martin.klaar@
eldfastgruppen.se
Annons-ID0011-359079
Ekonomiansvarig
Bostadsrättsföreningen
Masthugget,
Annons-ID5518399
Ekonomiassistent We
takecareAssistants1965
AB, 413 04 GÖTEBORG.
Tel 0703-09 74 76. E-post
annica.augustsson@
wetakecare.se
Annons-ID0011-357923
Enhetschef till drift
ochunderhåll Härryda
kommun, Sektornför
samhällsbyggnad,
435 80 Mölnlycke.
Annons-ID5520607
Erfarna
löneadminstratörer
sökesomgående!
Manpower,
Annons-ID5520382
Förskolechef till
almens
äventyrsförskolor ab
Almens
Äventyrsförskolor
Aktiebolag, Junogatan9,
451 42 Uddevalla.
Tel 076-318-00-52. E-post
Info@almencare.se
Annons-ID2018910
Försäljningschef -
fastighet Chefspooleni
SverigeAB,
211 22 Malmö.
Annons-ID5519571
Handläggare
LANTMÄTERIET,
801 82 Gävle.
Annons-ID5518765
Holländsk
översättaresökestill
modeföretag
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519823
Hr-partner - vikariat
HR-stab, Södra
ÄlvsborgsSjukhus,
Borås, 501 82 Borås.
Annons-ID5519354
Juniorkonsult Infopaq
SverigeAB, Mässansgata
18, 412 51 Göteborg.
Tel 031-771 22 90.
Annons-ID2018637
Kolonialchef City
Gross, Skaraborgsgatan
49, 532 30 SKARA.
Tel 0511-34 47 00. E-post
citygross.skara@
bergendahls.se
Annons-ID0011-355839
Koncerncontroller till
expansivt bolagXtra
SverigeAB,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5520811
KundansvarigHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519390
Ledigtjänst på
feelgoodi göteborg
Feelgood,
102 46 Stockholm.
Annons-ID5518509
Läkarsekreteraretill
ögonkliniki göteborg
OPHTHALMAAB, Södra
Allegatan6,
413 01 GÖTEBORG.
E-post drkg54@yahoo.
com
Annons-ID2016689
Löneadministratör till
personalfunktionen
Härrydakommun,
Sektornför
administrativt stöd,
435 80 Mölnlycke.
Annons-ID5519470
Mas, medicinskt
ansvarig
sjuksköterskaLerums
kommun, Vård&
omsorg, 443 80 Lerum.
Annons-ID5519456
Model labsöker
sverigechef Model Lab
GothenburgAB,
Kungspassagen
Kungsgatan48A,
403 12 GÖTEBORG.
Annons-ID0011-359641
Nusöker vi en
ekonomiansvarig!
MTB, 109 31 Stockholm.
Annons-ID5518932
Nyfikenochanalytisk
redovisningseko-
nom!
Konsultverksamheten
Läkemedel,
109 31 Stockholm.
Annons-ID5520366
Produktchef Speed
ProfessionalsAB,
504 62 Borås.
Annons-ID5519615
Project marketing
managerFlexlifeAB,
412 50 Göteborg.
Annons-ID5518881
Redovisningsekonom
MariestadTöreboda
Energi AB, Strandvägen
22, 542 21 MARIESTAD.
Tel 0501-637 00.
Fax 0501-637 08.
Annons-ID0011-354814
Redovisningseko-
nom, teamspelare,
drivenSJRAB
Konsultverksamheten
Ekonomi,
103 91 STOCKHOLM.
Annons-ID5520724
Redovisningskonsult,
revisor eller rådgivare
Wint KB, Föreningsgatan
29, 168 67 Bromma.
Tel 08-28-18-46. E-post
katarina.wachenfeldt@
wint.se
Annons-ID2013569
Semestervikariat -
medicinska
sekreterare/assis
SödraÄlvsborgs
Sjukhus, Borås/Skene,
501 82 Borås.
Annons-ID5520795
Senior
analytiker/konsult
InfopaqSverigeAB,
Mässansgata18,
412 51 Göteborg.
Tel 031-771 22 90.
Annons-ID2018590
Skanskasöker erfaren
hr generalist SKANSKA
SVERIGEAB,
169 83 SOLNA.
Tel 010-448-00-00.
Annons-ID2018629
Skolassistent Barn- och
utbildning,
Grundskolan,
Administration,
451 81 Uddevalla.
Annons-ID5521161
SwisslogPSpartner AB,
412 50 Göteborg.
Annons-ID5520557
Uniflexsöker fler
kredithandläggare
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518493
UpphandlareVara
kommun, Förvaltningen
för ledningoch
administration,
534 81 Vara.
Annons-ID5520723
Vårdcentrals-/
verksamhetschef
åretsarbetsplats
Tidaholmsvårdcentral
PVOSkövde,
Primärvården
Skaraborg, Tidaholm,
541 32 Skövde.
Annons-ID5519287
Är duvärmlänning
ochlängtar hem?
Technogarden
Engineering,
653 40 Karlstad.
Annons-ID5519803
Översättare
holländskasökes
omgåendeManpower,
Annons-ID5520383
BYGGOCH
ANLÄGGNING
västragötaland
Betongarbetare
sökestill ledande
företag
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519128
Erfaren
industrirörläggare
norgeBemannusAB,
Göteborg,
415 02 Göteborg.
Annons-ID5520836
Flytspacklande
golvläggare
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520387
GolvbeläggarePfeil
Entreprenader AB,
Järntrådsvägen9,
433 30 PARTILLE.
Tel 031698845.
Annons-ID0011-357406
Målaretill falköping
JobzoneAB,
521 43 FALKÖPING.
Annons-ID5520818
Servicetekniker
ventilation
Technogarden
Göteborg,
402 76 GÖTEBORG.
Annons-ID5519641
DATA/IT
halland
Projektkoordinator
infrastruktur
HalmstadsIT-Nät AB,
301 02 Halmstad.
Annons-ID5520187
västragötaland
Applikationskonsul-
ter inomekonomi,
distributionIFS,
581 15 Linköping.
Annons-ID5518728
CutvecklareExperis
Sverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520312
C-utvecklare?experis
it Manpower,
Annons-ID5520321
Drivenprojektledare
till vehcoabevolv-
Rekryteringsom
utvecklar,
418 77 Göteborg.
Tel 0708626300. E-post
lars.rosencrantz@evolv.se
Annons-ID2018546
Hungrigutvecklarei
javaFramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520564
Javautvecklareför
konsultuppdrag
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5519233
Junior
systemutvecklare
c.net, boråsXPAGEAB,
ASKIMS
TIMMERMANSVÄG9,
436 44 ASKIM.
Tel 0760456210. E-post
karin@aliado.se
Annons-ID2016090
Konsult -
konstruktionsupp-
dragsledareFlexlife
AB, 412 50 Göteborg.
Annons-ID5521060
Nätverkstekniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518563
Projektledare/
supportkoordinator
webbPSpartner AB,
412 50 Göteborg.
Annons-ID5518680
Senior
websphereutvecklare
PEAK-ITAB,
Lindholmspiren9,
417 56 Göteborg.
Tel 031-757 80 00.
Annons-ID2016547
Specialist inomit
validering&
testledningOriolaAB,
435 25 Mölnlycke.
Annons-ID5519986
Studentconsulting-
jobbchansen
StudentConsultingAB,
Kronhusgatan7,
411 05 GÖTEBORG.
Tel 020-36 03 70. E-post
info@studentconsulting.
se
Annons-ID0011-354054
Systemarkitekt
Manpower,
Annons-ID5520299
Systemutvecklare
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520537
Systemutvecklare
ContribeKarlskronaAB,
Katrinerovägen2A,
417 49 Göteborg. E-post
jobbsyd@contribe.se
Annons-ID2019312
Systemutvecklare
inom.net till advise
solutionsACADEMIC
WORKSWEDENAB,
NORRALIDEN2A,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-339 73 00.
Annons-ID2016567
Systemutvecklare/
systemarkitekt.net
Systemintegration6033,
VGRIT, Regionservice,
Mölndal,
542 87 Mariestad.
Annons-ID5520783
Tekniker för 2ndline
support incident
managemenDFIND
AB, ÖstraHamngatan23,
411 10 GÖTEBORG.
Annons-ID2016589
Tekniskkonsult
GenerateBusiness
SverigeAB, Victor
Hasselblads Gata9,
421 31 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 031-49 75 60.
Fax 031-49 75 65.
Annons-ID0011-358266
Teknisksupport inom
it EPAB,
554 63 Jönköping.
Annons-ID5519214
TestarePEAK-ITAB,
Lindholmspiren9,
417 56 Göteborg.
Tel 031-757 80 00.
Annons-ID2015338
TestareExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5520525
Testaretill attraktivt
företagomgående!
Komet SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5518937
TestledarePEAK-ITAB,
Lindholmspiren9,
417 56 Göteborg.
Tel 031-757 80 00.
Annons-ID2015287
Testledare,
testdesigner, testare
ContribeKarlskronaAB,
Katrinerovägen2A,
417 49 Göteborg. E-post
jobbsyd@contribe.se
Annons-ID2019333
Utvecklarec,net
XLSCHEDULERAB,
LEXBYVÄGEN20,
433 31 PARTILLE.
Tel 031-340-13-40.
Annons-ID2016979
Utvecklareinom
iphone/ ipadPEAK-IT
AB, Lindholmspiren9,
417 56 Göteborg.
Tel 031-757 80 00.
Annons-ID2016201
Utveklingsingenjör -
hårdvarunära
programmeringKelly
ServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5519813
Utåtriktadochsocial
it tekniker till
göteborgWAYAHEAD
AB, TILLFÄLLAVÄGEN15,
433 63 SÄVEDALEN.
Tel 031-789-00-19. E-post
maria.westermark@
wayahead.nu
Annons-ID2017632
FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD
värmland
Hudterapeut/
kosmetologSofimar
AB, 654 68 KARLSTAD.
Tel 054-15 56 17.
Annons-ID0011-355879
västragötaland
FrisörRafael Hårdesign,
Gånglåten6,
421 46 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 0736-95 31 14. E-post
rafaelsalwan06@yahoo.
com
Annons-ID0011-355985
FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING
halland
Eventpersonal/
butikspersonal
PROTEXSECURITYAB,
Fräsaregatan1,
302 60 HALMSTAD.
Tel 0771-48 48 00. E-post
jobb@protexsecurity.se
Annons-ID2017229
Gasellföretagsöker
distriktsansvarig
säljare! Jacobsson&
LindAB, Tryffelslingan16,
181 57 LIDINGÖ.
Tel 08-765-56-30. E-post
info@jacobsson-lind.se
Annons-ID2017185
Medlemsrekryterare
falkenbergSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016361
Medlemsrekryterare
halmstadSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016261
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019469
Säljare- tjänamassor
avextrapengar på
helgen! Paradisparty,
Östergatan7,
281 31 Hässleholm.
Tel 0451-840 10.
Fax 0451-840 11. E-post
info@paradisparty.se
Annons-ID2019477
Säljarekungsbacka
SäkraLarmi SverigeAB,
Bergfotsgatan1,
431 22 Mölndal.
Tel 010-333 32 93.
Fax 031-742 20 04. E-post
karl@sakralarm.se
Annons-ID2017841
Säljaresäkerhet
HalmstadBevakningAB,
Söndrumsvägen29,
302 39 HALMSTAD.
Tel 0708-60 05 71. E-post
mattias@
halmstadbevakning.se
Annons-ID0011-359221
värmland
Granngårdensöker
butikssäljare
GranngårdenAB
Karlstad,
656 39 Karlstad.
Annons-ID5520864
Kundtjänstmedarbe-
taretill transcomi
karlskogaTRANSCOM
AB, 691 78 KARLSKOGA.
Annons-ID5520788
MediasäljareSvensk
Mediakonsult och
DatavisionAB, Ilanda
Gård120,
653 50 KARLSTAD.
Tel 054-18 77 18.
Fax 054-53 45 80. E-post
joachim@
svenskmediakonsult.se
Annons-ID2017080
Medlemsrekryterare
karlstadSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016265
SäljareBERTMARKS
FÖRSÄLJNINGSAB,
LUNDAVÄGEN78,
202 12 MALMÖ.
Tel 040-680 56 00. E-post
merinfo@bertmark.se
Annons-ID2017085
Säljareheltidsökesi
samarbetet medtele2
ab! JRMAB,
652 25 KARLSTAD.
Annons-ID5519261
västragötaland
Account manager på
hotelspecials.se
HOTELSPECIALS
SVERIGEAB,
Stigbergsliden5B,
414 63 GÖTEBORG.
Tel 0771-145-145.
Annons-ID2018901
Apsissöker account
manager göteborg
Apsis, 211 36 Malmö.
Annons-ID5520558
Bilskademottagare
BemannusAB, Borås,
503 38 Borås.
Annons-ID5519232
Bolånesäljaretill
bättrebolånTNG
GroupAB,
101 32 Stockholm.
Annons-ID5521147
ButiksbiträdeChoko
Prins, SMEDDALSGATAN
28, 451 62 UDDEVALLA.
Annons-ID0011-355995
Charkkunnig
personal/finstyckare
till kungälvSvenska
Storesupport AB,
422 46 Göteborg.
Annons-ID5520077
Distriktsansvarig
säljaremedhöga
ambitioner!
HUMANCOMFORTJ&L
AB, TRYFFELSLINGAN16,
181 57 LIDINGÖ.
Tel 08-122 006 25.
Annons-ID2017337
Finsköversättare
sökestill
modeföretagi borås
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519760
Företagpå
frammarchsöker
inköpsansvarig
StudentWorkSharper
AB, Kungsportsavenyn3,
113 51 Stockholm.
Tel 08-612 08 20. E-post
jobba@studentwork.se
Annons-ID2017816
Företagssäljare-
40 000kr i månaden?!
NPCKvaliteAB,
411 63 Göteborg.
Annons-ID5520480
Försäljningschef
jordprodukter MB
SEARCHAB,
SURBRUNNSGATAN6,
411 19 GÖTEBORG.
Tel 031-10 71 90.
Annons-ID2016612
Greenpeacesöker
värvarei göteborg
GreenpeaceNorden,
104 65 Stockholm.
Annons-ID5520928
Inköparetill
internationell
byggkoncernAliado
EngineerSearch, Xpage,
Kungsgatan31-33,
411 15 Göteborg.
Annons-ID2018829
Inköpsansvarig
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518508
jobbaextrasom
innesäljare! Komet
SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5521058
Koneomöndal söker
dokumentsäljare
KoneoSQMAB,
171 23 SOLNA.
Annons-ID5520017
Koordinator
västkustenfaceto
faceSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016380
Kundmottagare
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519838
Last- och
transportbilssäljare
till ivecogötebo
SvenskAutorekrytering
AB, 112 51 Stockholm.
Annons-ID5519751
Medarbetande
häxa/mediumi
göteborgHÄXRIKETI
NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018317
Medlemsrekryterare
boråsSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016268
Medlemsrekryterare
göteborgSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016256
Medlemsrekryterare
skövdeSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016266
Medlemsrekryterare
trollhättanSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016275
Medlemsrekryterare
uddevallaSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016271
Medlemsrekryterare
vänersborgSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016274
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
44 + platsjournalen vecka 47 2011
Modeochdans
inspratörer sökes
Föreningenmoderna
gymnaster/dansare,
Gessällgatan5,
541 50 Skövde,
541 50 SKÖVDE.
Tel 073-965-80-95. E-post
moderna.dansare@home.
se
Annons-ID2015901
Mysteryshopper
landvetter Komet
SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5519839
Salesb2bi
finansbolagFIRST
SWEDISHRESEARCHAB,
Götgatan11,
404 26 GÖTEBORG.
Tel 031-771 93 30. E-post
cecilia@fsrglobal.com
Annons-ID2017015
Ställföreträdande
anläggningschef
SvenskaStatoil AB,
Annons-ID5518918
SäljareBERTMARKS
FÖRSÄLJNINGSAB,
LUNDAVÄGEN78,
202 12 MALMÖ.
Tel 040-680 56 00. E-post
merinfo@bertmark.se
Annons-ID2017089
SäljareBERTMARKS
FÖRSÄLJNINGSAB,
LUNDAVÄGEN78,
202 12 MALMÖ.
Tel 040-680 56 00. E-post
merinfo@bertmark.se
Annons-ID2017090
SäljareCORONETAB,
SvenHultins gata9, 3tr,
412 88 Göteborg.
Tel 0705-93 95 86. E-post
info@coronet.se
Annons-ID2018193
SäljareRancoldAB,
Ringögatan19,
417 07 GÖTEBORG.
Tel 031-51 59 53.
Fax 031-51 61 55. E-post
info@rancold.se
Annons-ID0011-358265
SäljareTemporel,
442 53 YTTERBY.
Annons-ID2013491
SäljareTemporel,
442 53 YTTERBY.
Annons-ID2013504
Säljare- gyproc
Säljpooleni SverigeAB,
Klippan3B,
414 51 Göteborg.
Tel 031-704-51-70.
Annons-ID2014024
Säljareinomb2b
sökes! Except
MarketingAB, Norra
Gubberogatan32,
416 63 Göteborg.
Tel 031-21-53-56. E-post
rekrytering@
exceptmarketing.com
Annons-ID2015545
Säljarepåheltid
Komet SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5520804
SäljarerävlandaSäkra
Larmi SverigeAB,
Bergfotsgatan1,
431 22 Mölndal.
Tel 010-333 32 93.
Fax 031-742 20 04. E-post
karl@sakralarm.se
Annons-ID2017821
Säljaresvenljunga
SäkraLarmi SverigeAB,
Bergfotsgatan1,
431 22 Mölndal.
Tel 010-333 32 93.
Fax 031-742 20 04. E-post
karl@sakralarm.se
Annons-ID2017833
Säljaretill företag
sompräglasav
framgång! SECTOR
ALARMAB, Gullbergs
Strandgatan36C,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2016039
SäljaretranemoSäkra
Larmi SverigeAB,
Bergfotsgatan1,
431 22 Mölndal.
Tel 010-333 32 93.
Fax 031-742 20 04. E-post
karl@sakralarm.se
Annons-ID2017826
Telefonförsäljare
medminst 90kr per
timmeProfact AB,
411 07 Göteborg.
Annons-ID5518488
Telefonist (ej
försäljning) extra
arbeteSDRSvensk
DirektreklamAB,
Exportgatan35,
422 46 HisingsBacka.
Tel 031-720 55 00. E-post
sdr710@sdr.se
Annons-ID2018082
Teleperformance
söker vassasäljare
TeleperformanceNordic
AB, 414 63 Göteborg.
Annons-ID5520992
Trafikinformatör
Trafikverket, Rödavägen
1, 781 89 BORLÄNGE.
Tel 0771-92 19 21.
Fax 0243-789 00.
Annons-ID0011-357155
Vill duvårdaoch
utveckla
kundrelationer?Xtra
SverigeAB,
417 56 Göteborg.
Annons-ID5518830
HANTVERKSYRKEN
halland
Konditor / bagare
SnöstorpsKonditori
Eftr., Litorinavägen17,
302 56 HALMSTAD.
Annons-ID0011-357922
värmland
PizzabagareNya
FlamingoPizzeria,
Hagaborgsgatan8,
654 62 KARLSTAD.
Tel 073-653 21 72.
Annons-ID0011-354219
västragötaland
PizzabagareKemal &
ZiyasPizzeriaHB,
Långedragsvägen102,
426 74 VÄSTRA
FRÖLUNDA. Tel 0.
Annons-ID0011-357162
Pizzabagare
PizzabutikKode,
442 60 KODE.
Annons-ID0011-357642
HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL
halland
Asianchef Thai House/
Rosegardeni Ullared,
Danskavägen6,
310 60 ULLARED.
Tel 0346-308 38. E-post a.
yeung@live.se
Annons-ID0011-358287
KöksbiträdeKebab
House, Brogatan34,
302 38 HALMSTAD.
Annons-ID0011-354313
Lunch
kock/köksbiträde
JonteEF,
Kungsparksvägen80,
434 39 KUNGSBACKA.
Tel 0765-55 90 71. E-post
ibrahim_ay62@hotmail.
com
Annons-ID0011-355437
värmland
Servitör/servitristill
indiskrestaurangTaj
Mahal, ÖstraTorggatan8,
652 24 KARLSTAD.
Tel 054-21 34 40. E-post
noor_sherkhan84@
hotmail.com
Annons-ID0011-357635
västragötaland
Croupier / blackjack
dealerSTICKYFINGERS
KOMMANDITBOLAG,
KASERNTORGET7,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-701 07 17.
Annons-ID2016618
Deltidsjobbför en
drivenreceptionist
Komet SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5521129
KockVidånRestaurang
ochPizzeria,
452 30 STRÖMSTAD.
Tel 0526-615 75.
Annons-ID0011-357718
Kockinomdet
libanesiskaköket
FriggaPizzeria,
411 01 GÖTEBORG.
Tel 031-15 75 75.
Annons-ID0011-360639
KocksökesSoleman
PizzeriaHB,
Göteborgsvägen91,
433 63 SÄVEDALEN. Tel 0.
Fax 0.
Annons-ID0011-357926
Kocktill
sushirestaurang
LorensbergSushi,
Berzeliigatan13,
412 53 GÖTEBORG.
Tel 0707-65 01 17. E-post
shapoor_omidi@hotmail.
com
Annons-ID0011-360378
Kock/kokersksamt
restaurangbiträdepå
50%UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519716
Köksmästaretill
slottsvikenFazer Food
ServicesAB, Slottsviken,
431 36 Mölndal.
Tel 031-27-10-87.
Annons-ID2019233
Olearysgöteborg
söker
servitriser/
bartendrar O’LEARYS,
ÖSTRAHAMNGATAN37,
411 10 GÖTEBORG.
Tel 031-711 55 19.
Annons-ID2017475
Olearyssöker
kockar/souschef
O’LEARYS, ÖSTRA
HAMNGATAN37,
411 10 GÖTEBORG.
Tel 031-711 55 19. E-post
goteborg@olearys.se
Annons-ID2017473
Scandicswaniasöker
kökschef Scandic
ScandicSwania,
461 27 Trollhättan.
Annons-ID5520038
Serveringspersonal
PizzeriaItalia,
Tångenvägen2,
456 32 KUNGSHAMN.
Tel 0523-378 33.
Annons-ID0011-358174
Skolassistent Lysekils
Kommun
Bildningsförvaltningen,
453 80 LYSEKIL.
Tel 0523-61 30 00. E-post
registrator@lysekil.se
Annons-ID0011-359354
Thai-/sushikockSweet
Chilli Thai, Kungsporten
1E, 427 00 BILLDAL.
Tel 0768555630.
Annons-ID0011-357917
ThaikockThai Samila
TakeAway,
412 66 GÖTEBORG.
Tel 031-26 61 09.
Annons-ID0011-356458
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
halland
Chef för
logistikavdelningen
RegionHalland,
Hjälpmedelscentralen,
301 85 Kungsbacka.
Annons-ID5519266
Egenvårdsspecialist
till nyetablering
falkenbergKronans
Droghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519696
Legpsykolog/ ptp
psykolog, vik
75-100%, rodret
Falkenbergskommun,
Rodret,
311 80 Falkenberg.
Annons-ID5520791
Legitimerad
farmaceut till
falkenbergAPOVET
AB, 311 21 Falkenberg.
Tel 0774-42 14 00.
Annons-ID2019128
Läkemedelsspecialist
nyetablering
falkenbergKronans
Droghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519613
Rekryteringsträff //
hemtjänst K-SAMAB,
Pilefeltsgatan73, Science
Park, 302 45 HALMSTAD.
Annons-ID0011-353197
Tandhygienist till
specialisttandvården
RegionHalland,
Specialisttandvården,
301 85 Halmstad.
Annons-ID5518669
värmland
Demensjuksköterska
till verksamheten
vård&stödEda
kommun
Socialförvaltningen,
673 22 CHARLOTTEN-
BERG.
Annons-ID5520374
Sjuksköterska75%
verksamhetenvård
ochstödEdakommun
Socialförvaltningen,
673 22 CHARLOTTEN-
BERG.
Annons-ID5520266
Skolsköterskamed
verksamhetsansvar
Kilskommun, 665 23 KIL.
Tel 0554-191-00.
Annons-ID2019255
Tandsköterska,
folktandvården
Landstinget i Värmland,
FtvKarlstadTingvalla,
651 12 Karlstad.
Annons-ID5521106
västragötaland
Anestesisjuksköter-
skaOPNÄL, Område
AnOpIVA, NU
sjukvården, Trollhättan,
461 85 Trollhättan.
Annons-ID5519374
Farmaceutisk
rådgivareApoteket AB
Konsument,
118 81 Stockholm.
Annons-ID5519110
Legsjuksköterskaför
timanställning
LysekilsKommun
Socialförvaltningen,
453 80 LYSEKIL.
Tel 0523-61 30 00.
Annons-ID0011-359588
Leg.sjukgymnast
TranemoKommun,
IFO-förvaltningen,
Storgatan26,
514 80 TRANEMO.
Tel 0325-57 60 00.
Annons-ID0011-356485
Leg.sjuksköterska
TranemoKommun,
IFO-förvaltningen,
Storgatan26,
514 80 TRANEMO.
Tel 0325-57 60 00.
Annons-ID0011-356475
Läkemedelsspecialist
överby/ trollhättan
KronansDroghandel,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5519826
Nyfikenapotekschef
ApotekHjärtat,
171 45 Solna.
Annons-ID5519259
Semestervikariat -
allmänsjuksköterskor
SödraÄlvsborgs
Sjukhus, Borås/Skene,
501 82 Borås.
Annons-ID5520745
Semestervikariat -
specialistsjuksköter-
skorSödraÄlvsborgs
Sjukhus, Borås/Skene,
501 82 Borås.
Annons-ID5520753
Semestervikariat -
undersköterskor/
skötare/ Södra
ÄlvsborgsSjukhus,
Borås/Skene,
501 82 Borås.
Annons-ID5520757
Sjuksköterskor till
hemsjukvården, natt
Strömstadskommun,
452 80 Strömstad.
Tel 0526-190 00.
Fax 0526-194 52. E-post
on@stromstad.se
Annons-ID2016113
Skolsköterska
GullspångsKommun,
Skolverksamhet,
Gullspång,
547 31 Gullspång.
Annons-ID5520153
Tandhygienist
MasticusAB, RurikHolms
väg10C, 448 30 FLODA.
Tel 0302-366 73. E-post
thomas_acn@hotmail.
com
Annons-ID0011-356272
Tandhygienist
Folktandvården,
Kungshamn,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5519951
Tandhygienist
Folktandvården,
Högsbo, Göteborg,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5520658
Tandhygienist
Folktandvården,
Magasinsgatan
Lidköping,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5519546
Tandhygienist
Folktandvården,
Töreboda,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5520771
Tandläkare
Folktandvården, Lysekil,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5519706
TandsköterskaTeam
Tandvårdsgruppen,
413 05 GÖTEBORG.
Tel 031-42 80 90.
Fax 031-42 20 98.
Annons-ID0011-355583
Tandsköterska
Folktandvården,
Angered, Göteborg,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5520678
Tandsköterska/
receptionist
Folktandvården, Tuve,
Göteborg,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5520696
Tandsköterska/
receptionist
Barnkliniken, Göteborg.
Folktandvården.,
405 44 Göteborg.
Annons-ID5520671
Veterinär, inriktning
kirurgi Skara
DjursjukhusAB,
Gråbrödragatan4,
532 31 SKARA.
Tel 0511-275 00.
Annons-ID0011-354486
Veterinär- inriktning
internmedicinSkara
DjursjukhusAB,
Gråbrödragatan4,
532 31 SKARA.
Tel 0511-275 00.
Annons-ID0011-354494
ÖgonläkareBIGCARE
AKTIEBOLAG,
BJÖRNIDEGRÄND4,
162 46 VÄLLINGBY.
Tel 08-471 96 09.
Fax 08-38 18 25. E-post
cv@bigcare.se
Annons-ID2019335
Ögonoperations
sjuksköterskaBIG
CAREAKTIEBOLAG,
BJÖRNIDEGRÄND4,
162 46 VÄLLINGBY.
Tel 08-471 96 09.
Fax 08-38 18 25. E-post
info@bigcare.se
Annons-ID2019357
Ögonoperations
undersköterskaBIG
CAREAKTIEBOLAG,
BJÖRNIDEGRÄND4,
162 46 VÄLLINGBY.
Tel 08-471 96 09.
Fax 08-38 18 25. E-post
info@bigcare.se
Annons-ID2019474
INDUSTRIELL
TILLVERKNING
halland
Glasmästaremed
erfarehet sökes
Manpower Industri &
Logistik,
Annons-ID5520991
Kvalificerade
montörer Assist
BemanningAB,
302 45 HALMSTAD.
Annons-ID5519709
värmland
Säffle: cnc-svarvare
JobbakutenVäst AB,
662 30 Åmål.
Annons-ID5520141
Säffle:
supportsvarvare
JobbakutenVäst AB,
662 30 Åmål.
Annons-ID5520203
västragötaland
Absolent söker en
ambitiös
produktionsledare
Absolent,
531 31 Lidköping.
Annons-ID5521016
Arborrarenorge
BemannusAB,
Göteborg,
415 02 Göteborg.
Annons-ID5518665
BilplåtslagareUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518572
Cnc-fräsareBemannus
AB, Borås, 503 38 Borås.
Annons-ID5519244
Cnc-operatör
RandstadABGöteborg,
411 03 Göteborg.
Annons-ID5519703
Hydraulikmontör
MonticoHRPartner AB,
573 25 Tranås.
Annons-ID5519366
Migsvetsaretill
falköpingstrakten.
Ikett Personalpartner
AB, 371 32 Karlskrona.
Annons-ID5519431
Personbilsmekaniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518580
Platschef lidköping
biogasanläggning
SWEDISHBIOGAS
INTERNATIONAL
LIDKÖPINGAB,
GJUTERIGATAN1B,
582 73 LINKÖPING.
Tel 013-465 08 85. E-post
Jonas.stenfelt@
swedishbiogas.com
Annons-ID2016698
PlåtslagareHanssons
Plåt &Vent i DingleAB,
Strömstadsvägen9,
455 61 DINGLE.
Tel 0524-400 30. E-post
hanssonplat@telia.com
Annons-ID0011-360924
Svarvare/fräsare
norgeBemannusAB,
Göteborg,
415 02 Göteborg.
Annons-ID5518623
Trollhättan:
cnc-operatör/
verkstadsarbetare
JobbakutenVäst AB,
461 53 Trollhättan.
Annons-ID5518886
Tungfordonstekniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518582
Underhållschef för
konsultuppdrag
Technogarden,
402 76 GÖTEBORG.
Annons-ID5520145
Underhållsingenjör
KellyServicesAB,
111 39 Stockholm.
Annons-ID5520841
Verkstadsmekaniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518485
INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL
halland
LåssmedUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519106
värmland
Installationselektri-
kerUniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518533
västragötaland
1:efartygselektriker
StenaLine,
405 19 Göteborg.
Annons-ID5519734
Automationsskåps-
byggareUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518712
Drifttekniker med
certifikat för vssökes
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519854
Elmontörer Mariestad
TörebodaEnergi AB,
Strandvägen22,
542 21 MARIESTAD.
Tel 0501-637 00.
Fax 0501-637 08.
Annons-ID0011-358092
Erfaren
industrimekaniker
BemannusAB,
Göteborg,
415 02 Göteborg.
Annons-ID5520851
Experissöker nuen
mätningsingenjör
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5519995
Fastighet och
säkerhetschef Scandic
ScandicSwania,
461 27 Trollhättan.
Annons-ID5520096
Fältmontör/
verkstadstekniker
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518746
Hydraulikmontör
offshoreoch
inshorearbete
YellowOffshore,
Kungsportsavenyn3,
400 60 GÖTEBORG.
Tel 0767-83 75 10. Fax 0-0.
E-post info@
yellowoffshore.com
Annons-ID0011-353412
Kontrolltekniker
hydrauliksystem
BemannusAB, Borås,
503 38 Borås.
Annons-ID5519876
MekanikerTOVEKSBIL
AB, Fritslavägen6,
511 57 KINNA.
Tel 0320-20 94 50.
Fax 0320-20 94 60.
Annons-ID0011-356275
Mekaniker/ reparatör
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5518844
Vaktmästareoch
lokalvårdarei ett!
Manpower Industri &
Logistik,
Annons-ID5520481
KULTUR, MEDIA,
DESIGN
halland
Blissdanceacademy
söker danslärare!
falkenbergFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019664
Blissdanceacademy
söker danslärare!
halmstadFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019658
Blissdanceacademy
söker danslärare!
kungsbackaFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019670
Blissdanceacademy
söker danslärare!
laholmFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019666
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 45
Blissdanceacademy
söker danslärare!
varbergFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019669
Funkykidzsöker
danslärare!
falkenbergFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019642
Funkykidzsöker
danslärare! halmstad
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019644
Funkykidzsöker
danslärare!
kungsbackaFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019628
Funkykidzsöker
danslärare! laholm
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019652
Funkykidzsöker
danslärare! varberg
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019655
västragötaland
Blissdanceacademy
söker danslärare! ale
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019519
Blissdanceacademy
söker danslärare!
göteborgFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019601
Blissdanceacademy
söker danslärare!
mölnlyckeFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019687
Blissdanceacademy
söker danslärare!
partilleFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019673
Blissdanceacademy
söker
danslärare!s-
tenungsundFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019517
Funkykidzsöker
danslärare! ale
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019522
Funkykidzsöker
danslärare! centrala
hisingenFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019614
Funkykidzsöker
danslärare! frölunda
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019618
Funkykidzsöker
danslärare! göteborg
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019683
Funkykidzsöker
danslärare! mölndal
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019635
Funkykidzsöker
danslärare!
mölnlyckeFunkykidz
Produktion, Västergatan
19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019678
Funkykidzsöker
danslärare!
stenungsund
FunkykidzProduktion,
Västergatan19NB,
434 30 Kungsbacka.
Tel 0300-734 44. E-post
produktion@funkykidz.se
Annons-ID2019639
Informatör Svenska
kyrkani Göteborg,
Högsboförsamling,
Bankogatan61,
400 43 GÖTEBORG.
Tel 031-731 66 20.
Fax 031-731 66 29. E-post
hogsbo.forsamling@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-357156
Kommunikatör
Göteborgsstad, SDF
VästraGöteborg,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520544
MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING
halland
Lokalvårdare
SeniorjobbHalmstad,
Kammerslyckan12,
302 63 HALMSTAD.
Tel 035-12 93 85. E-post
halmstad@seniorjobb.nu
Annons-ID0011-357419
Städare/lokalvårdare
vohalmstad
Kriminalvården, Region
Väst, 403 17 GÖTEBORG.
Annons-ID5520059
västragötaland
Miljöingenjör Alingsås
kommun, Tekniska
kontoret,
441 81 Alingsås.
Annons-ID5520213
Miljöutredare
Göteborgsstad,
Miljöförvaltningen,
Annons-ID5512587
Miljöutredare
Göteborgsstad,
Miljöförvaltningen,
Annons-ID5512584
Städpersonal Nids
Städservice,
421 41 VÄSTRA
FRÖLUNDA. Tel 00-000.
E-post gbg@
nidsstadservice.se
Annons-ID0011-359367
Städpersonal Nids
Städservice,
421 41 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 000-0000. E-post ldk@
nidsstadservice.se
Annons-ID0011-359090
Vi söker hotellstädare
RestaurangsAssistans
AB, 411 09 Göteborg.
Annons-ID5520519
Vikarierande
miljöutredareAlingsås
kommun, Tekniska
kontoret,
441 81 Alingsås.
Annons-ID5520288
NATURBRUK
halland
Kycklingsorterare
SweprimaAB,
312 61 MELLBYSTRAND.
Annons-ID0011-355996
västragötaland
Gatu/parkarbetare
Varakommun,
Samhällsbyggnadsför-
valtningen, 534 81 Vara.
Annons-ID5519543
Naturvårdsarbetare
LänsstyrelsenVästra
Götalandslän,
Naturvårdsenheten,
403 40 Göteborg.
Annons-ID5520970
NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE
halland
Biomedicinsk
analytiker-
sektionsledareklin
kemi RegionHalland,
Kliniskkemi
Kungsbacka,
432 81 Kungsbacka.
Annons-ID5519908
västragötaland
Beräkningsbiolog/
bioinformatiker
ScientificSolutionsAB,
Götgatan36,
104 22 Stockholm.
Tel 0709-73 17 47. E-post
sara@scientificsolutions.
se
Annons-ID2016665
Försäljningsingenjör
- kemist LGCStandards
AB, Albanoliden5, 4tr.,
501 17 BORÅS.
Tel 033-20 90 60.
Fax 033-20 90 79. E-post
se@lgcstandards.com
Annons-ID2018608
Postdoctoral fellow
Sahlgrenskaakademin
vidGöteborgs
universitet,
Medicinaregatan3,
405 30 GÖTEBORG.
Tel 031-786 00 00.
Annons-ID0011-356701
Sciencedataexpert
ScientificSolutionsAB,
Götgatan36,
104 22 Stockholm.
Tel 0709-73 17 47. E-post
sara@scientificsolutions.
se
Annons-ID2016664
Semestervikariat -
biomedicinska
analytiker Södra
ÄlvsborgsSjukhus,
Borås/Alingsås/Skene,
501 82 Borås.
Annons-ID5520762
PEDAGOGISKT
ARBETE
halland
Förskolelärare/
barnledare75%
KULLAVIKSKYRKAN,
Kyviksäng17,
429 21 KULLAVIK.
Tel 031-788-73-02.
Annons-ID2018881
Gymnasielärarei
naturkunskap/
matematikHalmstads
kommun, Utbildnings-
och
arbetsmarknadsförvalt-
ningen,
301 05 Halmstad.
Annons-ID5519893
Lärarei matematik
Halmstad,
302 43 Halmstad.
Annons-ID5519833
Modersmålslärarei
finskaKungsbacka
kommun,
434 81 Kungsbacka.
Annons-ID5520809
västragötaland
2förskollärare
lackarebäcks
förskolor Mölndals
stad, Barnomsorgs- och
utbildningsförvaltning,
431 82 Mölndal.
Annons-ID5520201
Cirkelledarei körsång
Studieförbundet
Vuxenskolan, Örngatan
6, 400 60 GÖTEBORG.
Tel 031-707 18 02.
Fax 031-707 48 93. E-post
bw@sv.se
Annons-ID0011-356705
DansledareSkaraborgs
FUBdistrikt,
541 40 SKÖVDE.
Tel 072-724 02 02.
Annons-ID0011-360721
Fritidspedagog
Göteborgsstad, SDF
Örgryte-Härlanda,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5521465
Fritidspedagog
ingaredsfritidshem
Alingsåskommun, Barn-
och
Ungdomsförvaltningen,
441 81 Alingsås.
Annons-ID5520914
Fritidspedagog/
läraretill skeeskola
Strömstadskommun,
452 80 Strömstad.
Tel 0526-190 00. E-post
bun@stromstad.se
Annons-ID2017641
FörskollärareSTRÖMS
SLOTTAB,
SKARSJÖVÄGEN3,
459 32 LJUNGSKILE.
Tel 0706-85 97 10. E-post
magnus.olsson@
stromsslott.se
Annons-ID2019135
förskollärareOLSSON,
MARIA, SKARSJÖVÄGEN3,
459 32 LJUNGSKILE.
Tel 0706-85 97 10. E-post
maria.olsson@
stromsslott.se
Annons-ID2019108
FörskollärareÖckerö
kommun, Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen, 475 80 Öckerö.
Annons-ID5518556
FörskollärareBorås
Stad,
Stadsdelsförvaltningen
Norr, 501 80 BORÅS.
Tel 033-35 70 00.
Annons-ID0011-355439
Förskollärare
Göteborgsstad, SDF
Örgryte-Härlanda,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520362
Förskollärare
rävekärrsförskola
Mölndalsstad,
Barnomsorgs- och
utbildningsförvaltning,
431 82 Mölndal.
Annons-ID5520154
Förskollärare
rävekärrsförskola
Mölndalsstad,
Barnomsorgs- och
utbildningsförvaltning,
431 82 Mölndal.
Annons-ID5520162
Förskolläraretill
förskolanbjörnen, ref
nr 266Trollhättans
Stad, Trollhättan.
Annons-ID5520952
Förskolläraretill
långströmsgatan
32-34Göteborgsstad,
SDFVästraHisingen,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5518856
Förskolläraretill
solstrålen, ref nr 2662
TrollhättansStad,
Trollhättan.
Annons-ID5520947
Förskollärare/lärare
tidigareåldrar Götene
kommun- BokHällekis
skola, 533 74 Hällekis.
Annons-ID5519201
Förskollärare/lärare,
skolområdenord
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019051
Förskollärare/lärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019361
Lärare1-7alt 4-5
ma/no, ref nr 2661
TrollhättansStad,
Trollhättan.
Annons-ID5520820
Lärarei
förskola/
förskollärareLerums
kommun,
Berghult/Tollered,
443 80 Lerum.
Annons-ID5520747
Lärarei
förskola/
förskollärare
Göteborgsstad, SDF
ÖstraGöteborg,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520661
Lärarei geografi till
theenglishschool
STIFTELSENENGLISH
SCHOOLIN
GOTHENBURG,
REDEGATAN2,
426 77 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 031-29 80 24.
Fax 031-712 75 51. E-post
admin@theenglishschool.
se
Annons-ID2017151
Lärarei ma/notill
båtsmansskolani
mölnlyckeHärryda
kommun, Sektornför
utbildningochkultur,
435 80 Mölnlycke.
Annons-ID5520676
Lärarei ma/noåk7-9
LÄRARPARTNERAB,
Sörhallstorget 10,
417 63 GÖTEBORG.
Tel 031-711 00 72.
Fax 031-22 70 75. E-post
kontakt@lararpartner.se
Annons-ID2015681
Lärarei slöjdStatens
institutionsstyrelse, SiS
ungdomshemFagared,
437 41 Lindome.
Annons-ID5519694
Lärarei sv/so, åk6-9
LÄRARPARTNERAB,
Sörhallstorget 10,
417 63 GÖTEBORG.
Tel 031-711 00 72.
Fax 031-22 70 75. E-post
kontakt@lararpartner.se
Annons-ID2015676
Lärarei sv/sptill
båtsmansskolani
mölnlyckeHärryda
kommun, Sektornför
utbildningochkultur,
435 80 Mölnlycke.
Annons-ID5520689
Lärarei
textkommunikation
Itgymnasiet i Skövde,
FriaAcademienAB,
Kylarvägen1,
541 28 SKÖVDE.
Tel 0500-41 69 90.
Fax 0500-48 48 09. E-post
svenove.johansson@
it-gymnasiet.se
Annons-ID2018091
Lärarei träoch
metallslöjd/ev. annat
ämneGöteborgsstad,
SDFNorraHisingen,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520759
Lärarei träslöjd
LÄRARPARTNERAB,
Sörhallstorget 10,
417 63 GÖTEBORG.
Tel 031-711 00 72.
Fax 031-22 70 75. E-post
kontakt@lararpartner.se
Annons-ID2015673
Lärarei åk1-5
LÄRARPARTNERAB,
Sörhallstorget 10,
417 63 GÖTEBORG.
Tel 031-711 00 72.
Fax 031-22 70 75. E-post
kontakt@lararpartner.se
Annons-ID2015670
Läraretill duvanåk3
och4Hjokommun,
Guldkroksskolan,
544 81 Hjo.
Annons-ID5520280
SpanskalärareTjörns
kommun, Bleketskolan,
471 96 Bleket.
Annons-ID5519845
Specialpedagogtill
frölundaskolan
bräckeGöteborgsstad,
SDF
Askim-Frölunda-
Högsbo,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520997
Stödpedagog
Strömstadskommun,
Barn- och
utbildningsförvaltningen,
452 80 STRÖMSTAD.
Tel 0526-190 00.
Fax 0526-192 15.
Annons-ID0011-360435
Vi söker sfi-läraretill
borås! AcadeMedia
EductusAB,
403 17 Göteborg.
Annons-ID5519078
Vikförskollärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019381
Vik
förskollärare/
fritidspedagog
skolområdenord
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019068
Vik
förskollärare/lärare,
skolområdenord
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019065
Vik
förskollärare/lärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019348
Vik
förskollärare/lärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019356
Vik
förskollärare/lärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019370
Viklärareinriktning
idrott, skolområde
sydUlricehamns
kommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019413
Viklärareinriktning
ma/ tk, skolområde
sydUlricehamns
kommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019403
Viklärareinriktning
so, skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019472
Vikträoch
metallslöjdlärare,
skolområdesyd
Ulricehamnskommun,
523 86 ULRICEHAMN.
Tel 0321-59 50 00.
Annons-ID2019392
SOCIALTARBETE
halland
Församlingsvärd
Tölö-Älvsåker kyrkliga
samfällighet,
Smidesvägen34,
434 40 KUNGSBACKA.
Tel 0300-43 40 00.
Fax 0300-707 34. E-post
tolo.pastorat@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-360490
Personligassistent i
oskarströmHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520530
värmland
Arbetsledareinom
arbetsmarknadsen-
hetenÅrjängskommun,
Storgatan66,
672 29 ÅRJÄNG.
Tel 0573-141-00. E-post
kommun@arjang.se
Annons-ID2017827
västragötaland
Assistent till andreas
16år ÅGRENSKA
ASSISTANS, LILLÖVÄGEN
LILLAAMUNDÖN,
436 02 HOVÅS.
Tel 031-750 91 00.
Fax 031-750 91 77. E-post
assistans@agrenska.se
Annons-ID2017375
Barnflickasökestill
familj i falköping!
SverigeKidsAB, Birger
Jarlsgatan25,
703 61 ÖREBRO.
Tel 08-1200--30-00.
Fax 019-12 51 25. E-post
ansokan@sverigekids.se
Annons-ID2015762
Barnflicka/nanny
Sarami Gina,
436 54 HOVÅS. Tel 0.
E-post gina.sarami@
hotmail.se
Annons-ID0011-358820
BarnpassningDA
ROCHAJOHANSSON,
FREDRIK,
MARGARETAGATAN14,
521 44 FALKÖPING.
Tel 0515-143 59. E-post
fredrik@fcaa.se
Annons-ID2019261
BarnpassningDA
ROCHAJOHANSSON,
FREDRIK,
MARGARETAGATAN14,
521 44 FALKÖPING.
Tel 0515-143 59. E-post
fredrik@fcaa.se
Annons-ID2019271
barnpassningDA
ROCHAJOHANSSON,
FREDRIK,
MARGARETAGATAN14,
521 44 FALKÖPING.
Tel 0515-143 59. E-post
fredrik@fcaa.se
Annons-ID2019278
Barnskötare
LÄRARPARTNERAB,
Sörhallstorget 10,
417 63 GÖTEBORG.
Tel 031-711 00 72.
Fax 031-22 70 75. E-post
kontakt@lararpartner.se
Annons-ID2017536
behandlingssekrete-
rareGryningVårdAB,
412 50 Göteborg.
Annons-ID5518725
Biståndshandläggare
Partillekommun,
Biståndsenheten,
433 82 Partille.
Annons-ID5519064
Habiliteringpersonal,
vik, villatveten,
Kungälvskommun,
Arbetsliv&Stöd,
442 81 Kungälv.
Annons-ID5520709
Habiliteringpersonal,
villatvetenKungälvs
kommun, Arbetsliv&
Stöd, 442 81 Kungälv.
Annons-ID5520708
Habiliteringsassis-
tent till åkerviolen
Göteborgsstad, Dr
Lindhsgatas
gruppbostad,
Annons-ID5518955
Habiliteringspeda-
gogGöteborgsstad,
SDF
Askim-Frölunda-
Högsbo,
404 82 Göteborg.
Annons-ID5520582
Habiliteringsperso-
nal, näckrosen,
Kungälvskommun,
Arbetsliv&Stöd,
442 81 Kungälv.
Annons-ID5520528
Personligassistent
OPTIMALASSISTANSI
GÖTEBORGAB,
Lotsgatan1Majorna,
431 90 MÖLNDAL.
Tel 031-24 15 42. E-post
jobb@optimalassistans.
org
Annons-ID2018647
Personligassistent We
takecareAssistants1965
AB, 413 04 GÖTEBORG.
Tel 0703-09 74 76. E-post
annica.augustsson@
wetakecare.se
Annons-ID0011-357770
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520985
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
46 + platsjournalen vecka 47 2011
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5518731
Personligassistent
skövdeHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519631
Personligassistent
sökesomgåendetill
åmål. Nordström
AssistansAB,
182 91 Danderyd.
Annons-ID5520650
Personligassistent till
9-årigflickaHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519590
Personligassistent till
centralagöteborg
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5518384
Personligassistent till
vänersborgHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520556
SocialpedagogTjörns
kommun, Avdelningen
för funktionshinder,
471 80 SKÄRHAMN.
Annons-ID5521059
Socialsekreterare,
resursgruppen,
Skövdekommun,
Socialförvaltningen,
541 83 Skövde.
Annons-ID5521054
Timvikarier inom
område
funktionsnedsätt-
ningBollebygds
kommun, Område
funktionsnedsättning,
517 83 Bollebygd.
Annons-ID5518748
Utbildadbarnskötare
alternativt
förskolelärare
Föräldrakooperativet
Filuren, Studiegången
15:002,
416 80 GÖTEBORG.
Tel 031-21 07 92.
Annons-ID0011-359610
SÄKERHETS-
ARBETE
västragötaland
Arbetsmiljöingenjör
CementaAB,
Cementvägen1,
541 21 SKÖVDE.
Tel 0500-42 47 00.
Fax 0500-48 35 04. E-post
carina.kling@cementa.se
Annons-ID0011-360389
TEKNISKTARBETE
halland
Kartingenjör Varbergs
kommun,
Stadsbyggnadskonto-
ret, 432 80 Varberg.
Annons-ID5518467
Konstruktör CERTEX
SVENSKAAB,
Susvindsvägen11,
432 32 VARBERG.
Annons-ID2019080
värmland
Beräkningsingenjör
MetsoPaper SwedenAB,
Karlstad,
Rosenborgsgatan50,
651 15 Karlstad.
Tel 054-19-46-00.
Annons-ID2018774
Innovatör/
mekkonstruktör
Technogarden
Göteborg,
653 40 Karlstad.
Annons-ID5520932
Mekaniker/
valstekniker METSO
PAPERKARLSTADAB,
Axel Johnsons Väg6,
651 15 KARLSTAD.
Tel 054-17 10 00.
Annons-ID2017590
Planarkitekt
KRISTINEHAMNS
KOMMUN
Kommunledningsför-
valtningen, Kungsgatan
30, 681 84 Kristinehamn.
Tel 0550-880 00.
Fax 0550-880 11.
Annons-ID2016076
Product manager
valsserviceMETSO
PAPERKARLSTADAB,
Axel Johnsons Väg6,
651 15 KARLSTAD.
Tel 054-17 10 00.
Annons-ID2017580
Strateg,
samhällsbyggnad
Grumskommun,
GemensamService,
664 80 Grums.
Annons-ID5520488
västragötaland
Automationsingenjö-
rer sombrinner för
teknikTechnogarden
Göteborg,
402 76 GÖTEBORG.
Annons-ID5519392
Automationsingenjö-
rer sombrinner för
teknikTechnogarden
Göteborg,
211 19 Malmö.
Annons-ID5519393
Beredare/
projektledare
MariestadTöreboda
Energi AB, Strandvägen
22, 542 21 MARIESTAD.
Tel 0501-637 00.
Fax 0501-637 08.
Annons-ID0011-357954
Bilintresserad
konstruktör, intresse
för ekonomi Komet
SverigeAB,
412 88 Göteborg.
Annons-ID5519612
Byggingenjör,
besiktningav
byggnaderFlit AB,
553 20 Jönköping.
Annons-ID5521064
Elchef Knauf Danogips
GmbHInlands
Kartongbruk, Inlandsön,
463 82 LILLAEDET.
Tel 0520-48 60 00.
Fax 0520-48 60 65. E-post
lars.almen@inland.se
Annons-ID0011-356299
Electrical system
designer Cargotec
SwedenAB,
Annons-ID5519990
Elingenjör, alelyckans
vattenverkGöteborgs
stad, GöteborgVatten,
Annons-ID5518480
Elingenjör,
lackarebäcks
vattenverkGöteborgs
stad, GöteborgVatten,
Annons-ID5518484
Enhetschef el
produktionsavdel-
ningenGöteborgsstad,
GöteborgVatten,
Annons-ID5518486
Erfaren
förrättningslantmä-
tareLANTMÄTERIET,
801 82 Gävle.
Annons-ID5520989
Erfarenoch
självständig
mekanikkonstruktör
ACADEMICWORK
SWEDENAB, NORRA
LIDEN2A,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-339 73 00.
Annons-ID2019510
Erfarna
byggnadskonstruk-
törer sökesSWECOAB,
100 26 Stockholm.
Annons-ID5520379
Examensarbete:
konsekvenser och
inverkanavbredSaab,
Annons-ID5518593
Examensarbete:
utvärderingavnytt
antennkoncept Saab,
Annons-ID5518599
Gladochdriftig
produktionstekniker
ACADEMICWORK
SWEDENAB, NORRA
LIDEN2A,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-339 73 00.
Annons-ID2018481
Gruppledareinom
funktionellatextilier
SwereaIVFAB,
431 22 MÖLNDAL.
Annons-ID5518936
Handläggande
konstruktör mot
bygg/vaAptera
Bemanning&
RekryteringAB,
412 54 Göteborg.
Annons-ID5519197
Ikgsöker en
mekanikkonstruktör
till göteborgIKGi
VästraSverigeAB,
Säterigatan20,
417 64 Göteborg.
Tel 070-551-66-90.
Annons-ID2016258
Konstruktör i
hydrauliksystem
MonticoHRPartner AB,
573 25 Tranås.
Annons-ID5519687
Landskapsarkitekt
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2019254
Logistiker/
materialplanerare
HusqvarnaAB.,
561 82 HUSKVARNA.
Tel 036-14 65 00.
Fax 036-14 68 10.
Annons-ID0011-359506
Mekanikkonstruktö-
rer catiav5
Technogarden
Göteborg,
402 76 GÖTEBORG.
Annons-ID5521008
Motorutvecklareför
provning/
optimering/diagnos/
EtteplanIndustryAB,
721 27 VÄSTERÅS.
Annons-ID5517849
Niscayahabsöker
projektledaretill
göteborgNiscayahAB,
102 29 Stockholm.
Annons-ID5520065
Noggrann
testingenjör
ACADEMICWORK
SWEDENAB, NORRA
LIDEN2A,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-339 73 00.
Annons-ID2018106
Ortopedtekniker - vik
Enhet för rehabilitering
ochortopedteknik,
SödraÄlvsborgs
Sjukhus, Borås,
501 82 Borås.
Annons-ID5518716
Phdstudent position
inappliedaccoustics
ChalmersTekniska
HögskolaAB,
412 96 Göteborg.
Annons-ID5520522
Phdstudent position
ineu-project
lemcotecChalmers
TekniskaHögskolaAB,
412 96 Göteborg.
Annons-ID5520917
Planarkitekt Härryda
kommun, Sektornför
samhällsbyggnad,
435 80 Mölnlycke.
Annons-ID5520397
Produktionsingenjör
atlantisASTRATECH
AB, Aminogatan1,
431 21 MÖLNDAL.
Tel 031-776-30-00.
Annons-ID2018155
Produktutvecklaretill
vaculexi mölndal
VACULEXAB,
AMINOGATAN22,
431 53 MÖLNDAL.
Tel 031-67 01 00.
Fax 031-67 01 10. E-post
anders.lundin@vaculex.
com
Annons-ID2018793
Projektledare
Technogarden
Göteborg,
402 76 GÖTEBORG.
Annons-ID5520120
Projektledare
automation,
produktionmes
Mutual BenefitsAB,
Engineering(MBITS),
FörstaLånggatan21,
402 32 GÖTEBORG.
Tel 0703-51 39 20. E-post
jobb@mbits.se
Annons-ID2015728
Projektledare
hybridmotorutveck-
lingMutual BenefitsAB,
Engineering(MBITS),
FörstaLånggatan21,
402 32 GÖTEBORG.
Tel 0703-51 39 20. E-post
jobb@mbits.se
Annons-ID2015742
Projektledare
transmissionsutveck-
lingMutual BenefitsAB,
Engineering(MBITS),
FörstaLånggatan21,
402 32 GÖTEBORG.
Tel 0703-51 39 20. E-post
jobb@mbits.se
Annons-ID2015739
Rörkonstruktör i3tex
AB, 414 51 Göteborg.
Annons-ID5518894
Servicetekniker
FramtidenAB,
112 51 Stockholm.
Annons-ID5520959
Stålkonstruktör maku
stål abACADEMIC
WORKSWEDENAB,
NORRALIDEN2A,
411 18 GÖTEBORG.
Tel 031-339 73 00.
Annons-ID2018235
Systemvetareinom
industriell it Mutual
BenefitsAB, Engineering
(MBITS), Första
Långgatan21,
402 32 GÖTEBORG.
Tel 0703-51 39 20. E-post
jobb@mbits.se
Annons-ID2015726
Utvecklingsingenjör
FLUGGERAB, Bollebygd,
GRÖNKULLEN,
517 81 BOLLEBYGD.
Tel 033-700 23 00.
Annons-ID2017324
Va-ingenjör med
någraårserfarenhet
sökesSW,
103 91 Stockholm.
Annons-ID5519442
Vi söker
va-ingenjörer till
spännandeföretag!
SW, 103 91 Stockholm.
Annons-ID5519417
Vvs-ingenjör till vårt
kontor i trollhättanT
HEDGREN
ENERGITEKNIKAB,
Staveredsgatan20,
461 31 TROLLHÄTTAN.
Tel 0520-52 52 30.
Fax 0520-52 52 32. E-post
personal@thenergiteknik.
se
Annons-ID2012964
TRANSPORT
halland
Ansvarig
transportledare,
kungsbackalbcAdd
logisticsAB,
Stigbergsliden5,
414 63 Göteborg.
Tel 031-13 75 01. E-post
info@add-logistics.se
Annons-ID2017027
Orderplockaremed
truckvanasökes
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518598
TaxiförareOuld
Younes, Nordbanegatan
35, 302 34 HALMSTAD.
Tel 0736-30 33 03.
Annons-ID0011-357282
värmland
Lagerarbetare
EqualityLineAB,
Sadelvägen9,
663 42 HAMMARÖ. Tel -.
E-post inger@equalityline.
se
Annons-ID0011-360926
LagerbiträdeEddies
LivsAB, ÖstraTorggatan
9, 652 24 KARLSTAD.
Tel 0.
Annons-ID0011-354321
PizzabudNyaFlamingo
Pizzeria, Hagaborgsgatan
8, 654 62 KARLSTAD.
Tel 073-653 21 72.
Annons-ID0011-354223
västragötaland
Chaufförer medb-
eller c-kort till ups,
göteborgUPSSweden
AB, 175 43 Järfälla.
Annons-ID5518773
Containerlossaretill
kyl- ochfryslager,
deltidUniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518597
Containerlossare,
deltidUniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518609
Jobbaextrasom
brevbärareoch
sorterare
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520053
Orderplockaremed
truckUniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518600
Student ochvill
extrajobbasom
lagerarbetare?
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519447
TaxiförareLINDBERG&
WATHENTAXI AB,
BITENVÄGEN7,
443 39 LERUM.
Tel 0733-82 26 65. E-post
jari.wathen@lwtab.se
Annons-ID2017017
TaxiförareLL
Produkter, Persgärde27,
437 33 LINDOME.
Tel 0768-26 84 00. E-post
lars@kba.se
Annons-ID0011-359233
ADMINISTRATION,
EKONOMI, JURIDIK
dalarna
Arbetsförmedlare
medinriktning
nyanländasetabl
Arbetsförmedlingen,
113 99 Stockholm.
Annons-ID5519564
Arbetsförmedlingen
söker
arbetsförmedlaretill
Arbetsförmedlingen,
113 99 Stockholm.
Annons-ID5519559
Assistent Svenska
kyrkan,
Kyrkogårdsexpeditionen,
781 81 BORLÄNGE.
Tel 0243-663 50.
Fax 0243-663 60. E-post
stora-tuna.pastorat@
svenskakyrkan.se
Annons-ID0011-359210
Handläggareför
överförmyndarei
samverkanBorlänge
kommun, Sociala
sektorn/
överförmyndarei
samverkan(ÖIS),
781 81 Borlänge.
Annons-ID5520359
Informatörer sökes
Manpower Marknad/
Information,
Annons-ID5520744
Jobbcoachmed
språkkunskaper
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5519415
Kontorsadministratör
sökesManpower,
Annons-ID5520974
Kronoinspektör-/
aspirant - mora
Kronofogdemyndighe-
ten,
Annons-ID5517001
Kundansvarig
redovisningskonsult
ProfficeSverige
AB/Falun, Slaggatan12,
791 70 FALUN.
Tel 023-70-49-00.
Fax 023-70 30 98.
Annons-ID2019420
Projektadministratör
sökesManpower,
Annons-ID5520975
Rektor/förskolechef
Smedjebackens
kommun, Familje- och
utbildningsförvalt-
ningen,
777 81 Smedjebacken.
Annons-ID5519527
gävleborg
Biträdande
föreståndare
STAFFANSGÅRDEN
CAMPHILL
BYGEMENSKAPI
DELSBO, 820 60 DELSBO.
Tel 0653-168 50.
Fax 0653-109 68. E-post
matti@staffansgarden.
com
Annons-ID0011-356087
Informatörer sökes
Manpower,
Annons-ID5520765
Personlig
handläggare
sjukförsäkring
Försäkringskassan,
Annons-ID5520875
Vi söker studenter
somvill arbetaextra
Manpower Student,
Annons-ID5520743
Vill dubli vår
verksamhetsstrateg/
analytiker?Högskolani
Gävle, 801 76 Gävle.
Annons-ID5519513
jämtland
Redovisningskonsult
SVEDAB, Berggatan23,
842 32 SVEG.
Tel 0680-125 50.
Fax 0680-126 82.
Annons-ID0011-355610
Student som
ekonomiassistent
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518457
norrbotten
Administrativ
handläggare
Norrbottensregemente,
Furuhedsvägen3, Kalix,
961 19 BODEN.
Tel 0923-730 00.
Annons-ID0011-356064
Divisionschef
vuxenpsykiatrin
Norrbottensläns
landsting, Div
Vuxenpsykiatri,
971 89 LULEÅ. Tel 00.
Annons-ID0011-354636
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 47
Hr generalist Metso
SvenskaAB, Göteborg,
Regnbågsgatan6,
402 75 Göteborg.
Tel 010-787-0000.
Annons-ID2019555
Marknadsledande
samarbetspartner
Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20 Eskilstuna.
Annons-ID5518479
Projektledareför esf
projekt
’’kulturentreprenör
KalixFolkhögskola,
Studieförbundet
Vuxenskolans
intresseförening,
Näsbyvägen16,
952 27 KALIX.
Tel 0923-666 10. E-post
marie.jarvinen@kalix.
fhsk.se
Annons-ID0011-354615
västerbotten
Assistent Dorotea
Kommun,
Socialnämnden,
Storgatan42,
917 81 DOROTEA.
Tel 0942-140 00.
Fax 0942-141 38.
Annons-ID0011-355620
Försäkringsförmed-
larei umeåOnline
Fulfillment SverigeAB,
Nygatan8, 903 27 UMEÅ.
Tel 090-13 39 69. E-post
josefin.adolfsson@
onlinesverige.se
Annons-ID2018177
Konsultchefer till
academicwork, umeå
AcademicWork- Umeå,
Petrus Leastadiusväg15,
907 03 Umeå.
Annons-ID2016816
Kreditanalytiker /
credit analyst Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519135
Läkarsekreterare
umeåpsykiatriska
klinikVästerbottens
länslandsting,
Skrivenhet psykiatri
Umeå, 901 85 Umeå.
Annons-ID5521103
Monyxfinancial
grouprekryterar
ExperisSverige,
111 81 Stockholm.
Annons-ID5521110
Studenter till
trygg-hansaumeå
Kontorsfixarna
SkandinavienAB,
114 36 Stockholm.
Annons-ID5521107
Verksamhetsansvarig
VårdsolenNorr,
hammarvägen28,
915 98 BYGDEÅ.
Tel 070-206 87 28. E-post
annaisberg85@gmail.com
Annons-ID0011-354349
västernorrland
Administratör /
ekonomikontorist
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5519403
Assistent sökesför
renskrivningav
dokument. AGLAEA
PRODUKTERAb,
Tegelbruksvägen34,
840 70 HAMMAR-
STRAND.
Tel 070-374 00 32. E-post
elisabeth@aglaea.se
Annons-ID0011-359190
BYGGOCH
ANLÄGGNING
jämtland
PlattsättareMadsen
Bygg, Rådhusgatan81,
831 45 Östersund.
Tel 0702110383. E-post
info@madsenbygg.se
Annons-ID2017491
norrbotten
Bravidasöker
industrimontör vs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519698
Bravidasöker
kylmontör till
projektet facebook
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519591
Bravidasöker
kyltekniker Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5520144
Bravidasöker
kyltekniker projektet
facebookBravida
SverigeAB,
Annons-ID5519598
Bravidasöker
servicemontör vs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520217
Bravidasöker
ventilationsmontör
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520307
Bravidasöker
ventilationsmontör
till projektet Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5519669
Bravidasöker
vs-montör Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5520315
Bravidasöker
vs-montör till
projektet facebook
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519671
SnickarePHONEITAB,
KRISTINAGATAN12,
702 14 ÖREBRO.
Tel 019-503 00 02. E-post
uffe@regenta.se
Annons-ID2018119
västerbotten
Bravidasöker
servicemontör vs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520773
Bravidasöker
sprinklermontör
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520285
västernorrland
Takskottarepådeltid!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518458
DATA/IT
gävleborg
Supporttekniker, 1st
linePEAK-ITAB,
Parkvägen2A,
169 35 SOLNA.
Tel 08-501 221 00.
Annons-ID2019273
norrbotten
Doktorandi
elektromagnetiskt
hybridsystemLuleå
tekniskauniversitet,
971 87 LULEÅ.
Annons-ID5519439
Doktorandinom
området för
mjukvarudesignLuleå
tekniskauniversitet,
971 87 LULEÅ.
Annons-ID5519441
Doktorandinom
området för
mjukvarudesignLuleå
tekniskauniversitet,
971 87 LULEÅ.
Annons-ID5519446
Extrajobbasom
supporttekniker
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520720
västerbotten
It-tekniker till
skellefteå
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5512666
västernorrland
Infrastrukturarkitekt
Försäkringskassan,
Annons-ID5520566
Securitysoftware
developersClavister
AB, Sjögatan6J,
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK.
Tel 0660-29 92 00.
Fax 0660-122 50.
Annons-ID0011-358936
Supporttekniker, 1st
linePEAK-ITAB,
Parkvägen2A,
169 35 SOLNA.
Tel 08-501 221 00.
Annons-ID2019284
Systemutvecklare
CargoITi Skandinavien
AB, Karinsväg5,
194 54 UpplandsVäsby.
Tel 08594-80-630.
Fax 08-594 936 40. E-post
bjorn.wiklund@cargoit.se
Annons-ID2017673
FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD
norrbotten
Certifierad/
diplomerad
massageterapeut
eller masMusculus,
Strandgatan26,
952 00 KALIX.
Tel 0923-134 62. E-post
info@musculuskalix.se
Annons-ID0011-360553
västerbotten
Nagelskultör/
nagelterapeut STUDIO
ESPLANADENAB,
VÄSTRAESPLANADEN7B,
903 25 UMEÅ.
Tel 090131233. E-post
info@studioesplanaden.
se
Annons-ID2017216
FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING
dalarna
Byggmaxavesta
söker extrapersonal
BYGGmaxAvesta,
774 41 Avesta.
Annons-ID5519906
Drivensäljaretill vårt
kontor i falunSECTOR
ALARMAB,
401 24 Göteborg.
Tel 031-762-09-26.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2016897
Medlemsrekryterare
borlängeSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016327
Medlemsrekryterare
falunSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016269
uppdragsom
försäkringsförmed-
lareStudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5521019
gävleborg
Medarbetande
häxa/mediumi gävle
HÄXRIKETI NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018322
Medlemsrekryterare
gävleSwedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016325
Säljaretill företag
sompräglasav
framgång! SECTOR
ALARMAB, Kanalvägen3,
401 24 Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31. E-post
mail@sectoralarm.se
Annons-ID2016036
norrbotten
Butiksmedarbetare
ICAKvantumKiruna,
Österleden2,
981 38 KIRUNA.
Tel 0980-770 01.
Annons-ID0011-358170
InnesäljareSALES
INVOLVEMENTSWEDEN
AB, DATALINJEN1,
583 30 LINKÖPING.
Tel 070-458 00 66. E-post
nahir.acar@involvement.
se
Annons-ID2018457
Kundtjänstmedarbe-
tareUniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5519783
Mysteryshoppers
sökestill kiruna
Daymaker AB, Storgatan
26, 1tr,
645 30 STRÄNGNÄS.
Tel 08-410-039-20. E-post
info@daymaker.se
Annons-ID2017774
Optikerassistent/
butikssäljare
SpecsaversOptik,
981 31 KIRUNA.
Tel 0706499946. E-post
kiruna.bc@st.specsavers.
com
Annons-ID0011-359224
Säljande
energirådgivarei
arvidsjaurVarmthemi
NordenAB,
856 50 SUNDSVALL.
Tel 0771-80 80 10. E-post
lars@varmthem.se
Annons-ID2016717
Säljande
energirådgivarei
bodenVarmthemi
NordenAB,
856 50 SUNDSVALL.
Tel 0771-80 80 10. E-post
lars@varmthem.se
Annons-ID2016716
Säljande
energirådgivarei
gällivareVarmthemi
NordenAB,
856 50 SUNDSVALL.
Tel 0771-80 80 10. E-post
lars@varmthem.se
Annons-ID2016722
Säljande
energirådgivarei
kirunaVarmthemi
NordenAB,
856 50 SUNDSVALL.
Tel 0771-80 80 10. E-post
lars@varmthem.se
Annons-ID2016715
Säljande
energirådgivarei
piteåVarmthemi
NordenAB,
856 50 SUNDSVALL.
Tel 0771-80 80 10. E-post
lars@varmthem.se
Annons-ID2016720
Säljare- wurth
svenskaabSäljpooleni
SverigeAB, Klippan3B,
414 51 Göteborg.
Tel 031-704-51-70.
Annons-ID2015820
Säljare-wurth
svenskaabSäljpooleni
SverigeAB, Klippan3B,
414 51 Göteborg.
Tel 031-704-51-70.
Annons-ID2015823
Telekommunikatör
luleåSwedish
FundraisingAB,
GÖTGATAN35,
582 31 LINKÖPING.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016234
västerbotten
Butiksansvarig/
aktivitetshandledare
Emmaus, Föreningen,
Kronoskogsvägen4-6,
903 61 UMEÅ.
Tel 090-14 28 14. E-post
emmaus.umea@gmail.
com
Annons-ID0011-355243
Distriktansvarig
säljaretill umeå
PLUSABAB,
KLOCKARTORPSGATAN
16, 723 44 VÄSTERÅS.
Tel 021-13 30 03.
Fax 021-83 03 35. E-post
info@plusab.se
Annons-ID2016365
Extrajobbsom
kundtjänstmedarbe-
taremot finland!
OnlineFulfillment
SverigeAB, Nygatan8,
903 27 UMEÅ.
Tel 090-13 39 69. E-post
josefin.adolfsson@
onlinesverige.se
Annons-ID2017169
Kundtjänstmedarbe-
tareUniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520625
Leadtechniciantill
nordexKellyServices
AB, 111 39 Stockholm.
Annons-ID5520839
Medarbetande
häxa/mediumi umeå
HÄXRIKETI NORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21 ÅHUS.
Tel 044-590-08-00. E-post
info@haxriket.se
Annons-ID2018318
Mysteryshoppers
sökestill skellefteå
Daymaker AB, Storgatan
26, 1tr,
645 30 STRÄNGNÄS.
Tel 08-410-039-20. E-post
info@daymaker.se
Annons-ID2017719
Mysteryshoppers
sökestill umeå
Daymaker AB, Storgatan
26, 1tr,
645 30 STRÄNGNÄS.
Tel 08-410-039-20. E-post
info@daymaker.se
Annons-ID2017739
Relationsskapande
fältsäljaretill redbull
Helpat work,
111 56 Stockholm.
Annons-ID5519721
Säljaresökes- umeå,
104 25 Stockholm.
Annons-ID5518552
Åhlenssöker
avdelningschef
AxstoresÅhlens,
118 90 Stockholm.
Annons-ID5518439
västernorrland
Account managerstill
academicwork
AcademicWork- Umeå,
Petrus Leastadiusväg15,
907 03 Umeå.
Tel 0736444190.
Annons-ID2011358
Distriktansvarig
säljaretill sundsvall
PLUSABAB,
KLOCKARTORPSGATAN
16, 723 44 VÄSTERÅS.
Tel 021-13 30 03.
Fax 021-83 03 35. E-post
info@plusab.se
Annons-ID2016364
Finsktalandesäljare
RUTINERAI SUNDSVALL
AB, STORGATAN25,
852 30 SUNDSVALL.
Tel 060-12-60-30.
Annons-ID2017021
Medlemsrekryterare
sundsvall Swedish
FundraisingAB,
BIRGERJARLSGATAN117,
113 56 STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00. E-post
jobb@nordicfundraising.
se
Annons-ID2016301
Säljansvarig
kundtjänstledareVi
Förvaltar i SverigeAB,
Medborgargatan24,
856 33 SUNDSVALL.
Tel 08-580 801 11.
Annons-ID0011-359332
HANTVERKSYRKEN
gävleborg
Bagare/konditor
(turkiskt bakverk)
CappuccinoGävleAB,
Nian, 803 20 GÄVLE.
Tel 026-12 29 00.
Annons-ID0011-354813
norrbotten
Bagare/bagarinna
Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5520337
Pizzabagare
Björkliden,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5519805
Pizzabagare
Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5520300
västerbotten
Pizzabagare/
restaurangbitr
Kebabnekajse,
Rådhusesplanaden18B,
903 28 UMEÅ.
Tel 090-77 39 39. E-post
hilmi_kuf@hotmail.com
Annons-ID0011-358162
HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL
dalarna
Peace&loveabsöker
enreceptionist Peace
&LoveAB,
Borganäsvägen39,
784 33 BORLÄNGE.
Tel 0243-169 60.
Fax 0243-154 13. E-post
frida@peaceandlove.nu
Annons-ID0011-359651
Servitör/servitris
LAMMET&GRISENI
SÄLENAB, LINDVALLEN,
780 67 SÄLEN. E-post
jobba@lammet.nu
Annons-ID2016293
gävleborg
Kockmedgod
kunskapom
kebabtillagning
TRÖDJEPIZZERIA,
TITTMYRVÄGEN1,
805 96 GÄVLE.
Tel 026-16 14 11.
Annons-ID0011-356921
Kockmedgod
kunskapom
kebabtillagning
TRÖDJEPIZZERIA,
TITTMYRVÄGEN1,
805 96 GÄVLE.
Tel 026-16 14 11.
Annons-ID0011-356816
Köksbiträdetill
asiatiskrestaurang
bongmai Restaurang&
Bar (BVSI GÄVLEAB),
BRUNNSGATAN59,
802 52 GÄVLE.
Tel 026-61 00 36. E-post
info@bongmai.se
Annons-ID2015671
jämtland
HovmästareHotell
Karolinen
täljstenskrogen-Åre,
Hotell Karolinen,
830 13 ÅRE.
Tel 0647-320 90. E-post
jobb@karolinen.se
Annons-ID2016740
Kallskänka/frukost/
hotell KarolinenHotell
AB, Åre, 830 13 ÅRE.
E-post peder@karolinen.
se
Annons-ID2016742
Servitör / servitris
Hotell Karolinen
täljstenskrogen-Åre,
Hotell Karolinen,
830 13 ÅRE.
Tel 0647-320 90. E-post
jobb@karolinen.se
Annons-ID2016744
Sibyllarestaurang
mitt i skidbackeni åre
IDEANOVUMFOOD&
BEVERAGEAB,
DROTTNINGTORGET2B,
211 25 MALMÖ.
Tel 040-18 19 00.
Annons-ID2017589
Sibyllarestaurang
mitt i skidbackeni åre
IDEANOVUMFOOD&
BEVERAGEAB,
DROTTNINGTORGET2B,
211 25 MALMÖ.
Tel 040-18 19 00.
Annons-ID2017596
norrbotten
Bartender
Björkliden/Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5519804
Grillbiträde
Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5519801
Kockar Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5520513
Receptionister
Björkliden/Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5520339
västerbotten
Bartender, servitör
HOTELLLAPPLANDAB,
Korpberget 1,
921 42 LYCKSELE.
Tel 0950-370 00. E-post
hans.lappland@gmail.
com
Annons-ID2018062
KockKebabnekajse,
Rådhusesplanaden18B,
903 28 UMEÅ.
Tel 090-77 39 39. E-post
hilmi_kuf@hotmail.com
Annons-ID0011-358252
Kock/kokerskaCostas,
Kungsgatan48,
903 26 UMEÅ.
Tel 090-12 48 77.
Fax 090-12 49 77. E-post
linda@costasumea.se
Annons-ID0011-346980
västernorrland
Sushi-kockGoldLivs
Tobak, TokyoTown,
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK.
Tel 0660-101 10.
Annons-ID0011-354508
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
dalarna
4sjuksköterskor till
rättspykiatrini säter
Landstinget Dalarna,
Rättspsykiatriska
klinikenSäter,
783 27 Säter.
Annons-ID5518410
Arbetsförmedlingen
söker psykoloer till
borlänge
Arbetsförmedlingen,
113 99 Stockholm.
Annons-ID5519249
Kontaktlinsoptiker
SynoptikSwedenAB,
Solnatorg3,
171 11 SOLNA.
Tel 08-626 19 00.
Annons-ID2016260
Omvårdnadsförvalt-
ningensöker
undersköterskor Falu
Kommun,
Omvårdnadsförvalt-
ningen, 791 83 FALUN.
Tel 023-830 00. E-post
jobb.omvordnads
forvaltningen@falun.se
Annons-ID0011-354333
gävleborg
Apotekschef till
söderhamnApotek
Hjärtat, 171 45 Solna.
Annons-ID5519674
Farmacevt till
apoteket kronani
gävleApoteksgruppeni
SverigeABApotek,
103 89 Stockholm.
Annons-ID5519311
Legpsykolog,
kbt-inriktning, gula
villanLandstinget
Gävleborg, Division
BKPH, 801 88 Gävle.
Annons-ID5519219
Leg. arbetsterapeut,
bergsjödin
hälsocentral
Landstinget Gävleborg,
BergsjöHC, Division
PrimärvårdHudiksvall
Nordanstig,
826 82 Söderhamn.
Annons-ID5519224
Leg. arbetsterapeut,
dagrehab, Landstinget
Gävleborg, Division
Primärvård,
801 88 Gävle.
Annons-ID5519240
Leg. sjuksköterska,
hudkliniken, gävle
Landstinget Gävleborg,
Hud, 801 88 Gävle.
Annons-ID5521460
Leg.sjukgymnast,
hudiksvall din
hälsocentral
Landstinget Gävleborg,
HudiksvallsHC, Division
Primärvård
Hudiksvall-Nordanstig,
824 81 Hudiksvall.
Annons-ID5519246
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
48 + platsjournalen vecka 47 2011
Sjuksköterska,
ambulanssjukvården
Landstinget Gävleborg,
DivisionOperation,
801 88 Gävle.
Annons-ID5519034
Sjuksköterskor,
Landstinget Gävleborg,
DivisionBKPH,
801 88 Gävle.
Annons-ID5519007
Tandläkaretill
hudiksvall
Folktandvården
GävleborgAB,
803 20 Gävle.
Annons-ID5520019
Vårdenhetschef, bup
mottagning,
hudiksvall Landstinget
Gävleborg, Division
BKPH, 801 88 Gävle.
Annons-ID5520737
Vårdenhetschef, bup,
länsenhetenför
ätstörninga
Landstinget Gävleborg,
DivisionBKPH,
801 88 Gävle.
Annons-ID5520662
jämtland
Distriktstandläkare
till ftvcampusi
östersund
Folktandvården,
Jämtlandsläns
landsting,
831 83 Östersund.
Annons-ID5519620
Utmanande
apotekschefstjänst,
östersundApotek
Hjärtat, 171 45 Solna.
Annons-ID5519693
Verksamhetschef
krokoms
närvårdsområde
Jämtlandsläns
landsting, VO
Primärvården,
831 83 Östersund.
Annons-ID5520060
norrbotten
Sjuksköterskanatt
ArjeplogKommun,
Socialförvaltningen,
Tingsbacka,
930 90 ARJEPLOG.
Tel 0961-140 00.
Fax 0961-617 36. E-post
arjeplogs.kommun@
arjeplog.se
Annons-ID0011-357734
Skolsjuksköterska
Bodenskommun- Barn-
och
utbildningsförvalt-
ningen, Gamlastadshuset
plan4, 9och10,
961 86 BODEN.
Tel 0921-620 00.
Annons-ID2018135
västerbotten
Leg. sjuksköterskor
FörenadeCare,
212 39 Malmö.
Annons-ID5518942
Specialpsykolog
autism, umeå
Västerbottensläns
landsting, 901 89 UMEÅ.
Annons-ID5520476
TandläkareLövånger
Utveckling, Kungsvägen
23, 930 10 LÖVÅNGER.
Tel 0913-102 40.
Annons-ID0011-359503
Undersköterska,
hemtjänst distrikt 2
Nordmalingskommun,
KUNGSVÄGEN41,
914 81 NORDMALING.
Tel 0930-140 00. E-post
jobb@nordmaling.se
Annons-ID2017295
Undersköterska,
hemtjänst nattpatrull
Nordmalingskommun,
KUNGSVÄGEN41,
914 81 NORDMALING.
Tel 0930-140 00. E-post
jobb@nordmaling.se
Annons-ID2017307
Undersköterskor,
näckrosens
demensboende
Nordmalingskommun,
KUNGSVÄGEN41,
914 81 NORDMALING.
Tel 0930-140 00. E-post
jobb@nordmaling.se
Annons-ID2019511
västernorrland
Audionomtill
sundsvall Landstinget
Västernorrland,
Hörselvården,
871 85 Härnösand.
Annons-ID5518544
Kontaktlinsoptiker i
sundsvall Synoptik
SwedenAB, Solnatorg3,
171 11 SOLNA.
Tel 08-626 19 00.
Annons-ID2010075
Leg. apotekaretill
apoteket gripen
Apoteket Konsument
AB, 118 81 Stockholm.
Annons-ID5520380
Leg. receptarietill
apoteket gripeni
sundsvall Apoteket
Konsument AB,
118 81 Stockholm.
Annons-ID5520365
Specialistläkare
Landstinget
Västernorrland,
Primärvård,
871 85 Härnösand.
Annons-ID5519846
INDUSTRIELL
TILLVERKNING
dalarna
Bilplåtslagare
GranegärdsBil i
HedemoraAB, Bivägen
34, 776 33 HEDEMORA.
Tel 0225-71 10 78.
Fax 0225-153 31. E-post
granegards@telia.com
Annons-ID0011-360934
gävleborg
Svetsare/
verkstadsmekaniker
ALMABAB,
812 25 STORVIK.
Tel 0290-334 00.
Fax 0290-334 20. E-post
almab@almab.se
Annons-ID0011-357429
norrbotten
Bilplåtslagare/
bilskadereparatör
BILSKADEVERKSTANI
HAPARANDAAB,
Tjädervägen13,
953 33 HAPARANDA.
Tel 0922-146 47. E-post
bilskadeverkstan@telia.
com
Annons-ID2016723
INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL
gävleborg
Elsäkerhetsansvarig
industrielektriker
Annons-ID0011-356278
VETERANKRAFTAB,
Nobelvägen2,
801 33 Gävle.
Tel 026-106-006. E-post
katti.pojan@veterankraft.
se
Annons-ID2019062
Servicetekniker/
verkstadschef,
biltjänst i hudikDA
REKRYTERINGAB,
Bankgränd1,
824 94 HUDIKSVALL.
Tel 0722-51 84 94.
Annons-ID2019342
norrbotten
Bravidasöker
elektriker till
projektet facebook
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519573
Bravidasöker
servicemontör el
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520209
Fordonslackerare
DannesLack, Gårdsvägen
8, 973 47 LULEÅ.
Tel 0920-25 68 48. E-post
danneslp@telia.com
Annons-ID0011-360049
Montör inom
mekaniktill projektet
facebookBravida
SverigeAB,
Annons-ID5519607
västernorrland
Servicetekniker /
traversmontör;
carlhagabCarlhagAB,
Terminalvägen13,
861 36 Timrå.
Tel 060-52 54 20.
Annons-ID2019394
KULTUR, MEDIA,
DESIGN
dalarna
Teknisk
dokumentatör
ÅKERSTRÖMSBJÖRBO
AB, 785 21 GAGNEF.
Tel 0241-250 00.
Fax 0241-232 99.
Annons-ID0011-357167
norrbotten
Bokbusschaufför/
biblioteksassistent
Luleåkommun
Kulturförvaltningen,
971 85 Luleå.
Annons-ID5519498
Bravidasöker
servicetekniker
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520224
Bravidasöker
servicetekniker inom
säkerhet Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5519651
Bravidasöker styr-
ochreglertekniker till
proj BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519658
västerbotten
Bravidasöker styr-
ochreglertekniker
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520290
västernorrland
Kultursamordnare
Landstinget
Västernorrland,
Regional Utveckling,
871 85 Härnösand.
Annons-ID5519934
MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING
gävleborg
Servicemedarbetare
inomlokalvårdtill
valboISSFacility
ServicesAB,
117 94 Stockholm.
Annons-ID5518571
jämtland
Bygg-/flytt-städare
Städerskani Åre,
830 05 JÄRPEN.
Tel 070-512 74 94. E-post
asa.toivanen@telia.com
Annons-ID2019191
norrbotten
Uppdragsledaremiljö
Ramboll GroupRSE-
RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519627
Utredare/mkb
samordnareRamboll
GroupRSE- RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519592
västernorrland
Utredare
miljögruppenRamboll
GroupRSE- RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519015
NATURBRUK
norrbotten
Skogsarbetare
Björnidet
SkogsentreprenadAB,
Kälsberg1,
942 93 ÄLVSBYN.
Tel 0768-90 80 80. E-post
linus@bjornidet.se
Annons-ID0011-357289
västerbotten
DjurvårdareLycksele
Kommun,
921 81 Lycksele.
Annons-ID5520349
NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE
västerbotten
Naturbevakaretill
tärnabyLänsstyrelsen
Västerbotten,
Naturvårdsenheten,
901 86 Umeå.
Annons-ID5520011
västernorrland
Cytodiagnostiker
Landstinget
Västernorrland,
Länssjukhuset
Sundsvall-Härnösand,
851 86 Sundsvall.
Annons-ID5520570
PEDAGOGISKT
ARBETE
dalarna
Lärarei
förskola/
förskollärareAvesta
kommun, Skogsboskola,
774 81 Avesta.
Annons-ID5520400
Lärare
industritekniska
programmet Borlänge
kommun,
Hushagsgymnasiet,
784 44 Borlänge.
Annons-ID5520289
Läxhjälpoch
motivationtill elevi
grundskolaUpgrades
EducationSwedenAB,
113 52 Stockholm.
Annons-ID5520426
Sfi lärareLerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5520512
gävleborg
Grundskollärareår
4-6stenbergaskolan,
Söderhamnskommun,
Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen,
826 80 Söderhamn.
Annons-ID5521142
Legal englishtrainer
positionin
gävle/falunGMS
LanguageServices,
135 23 TYRESÖ.
Fax 08-798 20 70.
Annons-ID2017618
Lärarei musikoch
engelska, Söderhamns
kommun, Barn- och
utbildningsförvalt-
ningen,
826 80 Söderhamn.
Annons-ID5521145
jämtland
1ev2skidlärare
Storhogna
Högfjällshotell &Spa,
840 92 VEMDALEN.
Tel 0682-41 30 30.
Fax 0682-41 30 42. E-post
info@storhogna.com
Annons-ID0011-356069
Gymnasielärarei
historiaochidrott och
hälsaJBEducationAB-
Östersund,
831 32 Östersund.
Annons-ID5521029
Gymnasielärarei
idrott ochledarskap
JBEducationAB-
Östersund,
831 32 Östersund.
Annons-ID5519286
norrbotten
Förskollärare
ArjeplogsKommun,
Tingsbacka,
930 90 ARJEPLOG.
Tel 0961-140-00.
Annons-ID2018819
MusiklärareGällivare
Kommun,
982 81 Gällivare.
Annons-ID5518385
Ridlärare/
ridinstruktör Älvsby
Ryttarförening,
Övrabyvägen29,
942 36 ÄLVSBYN.
Tel 070-387 71 84. E-post
annjasmin@telia.com
Annons-ID0011-357171
Universitetslektor i
pedagogikLuleå
tekniskauniversitet,
971 87 LULEÅ.
Annons-ID5520505
Utbildare
bergarbetare
Norrländsk
utbildningskonsult ABi
Piteå, 943 35 ÖJEBYN.
Tel 070-359 28 26.
Annons-ID0011-358275
västerbotten
Förskollärare/
barnskötare,
matrisenavdru/kanin
Umeåkommun, SKOLG
31A, 901 84 UMEÅ.
Tel 090-16 10 99.
Fax 090-16 12 83. E-post
jobb@umea.se
Annons-ID2017403
Lärareromani Lycksele
Kommun,
921 81 Lycksele.
Annons-ID5520151
västernorrland
Fritidspedagog50%
björkbackaskolan
Ångekommun,
841 81 Ånge.
Annons-ID5521451
Fritidspedagog75%
björkbackaskolan
Ångekommun,
841 81 Ånge.
Annons-ID5521454
Fritidspedagog75%
björkbackaskolan
Ångekommun,
841 81 Ånge.
Annons-ID5521457
Förskollärare, västra
rektorsområdet
Skolförvaltningen,
871 80 HÄRNÖSAND.
Tel 0611-34-80-00. E-post
skolforvaltningen@
harnosand.se
Annons-ID2016107
Läraretextilslöjd,
björkbackaskolan
Ångekommun,
841 81 Ånge.
Annons-ID5521445
Specialpedagog50%
Sundsvall,
852 31 Sundsvall.
Annons-ID5520670
SOCIALTARBETE
dalarna
Behandlingsassistent
kväll/vakennatt Sävik
Behandlingshem,
Vedgårdsvägen22,
783 22 SÄTER.
Tel 0225-566 30.
Fax 0225-566 31. E-post
bernt.belt@savik.se
Annons-ID0011-360917
Socialsekreterare
RättviksKommun,
Socialförvaltningen,
795 80 RÄTTVIK.
Tel 0248-700 00.
Annons-ID0011-360453
gävleborg
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519438
Personligassistent till
20-årigkillei delsbo
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519455
Personliga
assistenter-
timvikarieTa-Verens
Assistans&Ekonomi AB,
Nobelvägen2,
801 33 GÄVLE.
Annons-ID2018218
Socialsekreteraretill
ekonomienheten
Sandvikenskommun,
Individ- och
familjeomsorgsförvalt-
ningen,
811 80 Sandviken.
Annons-ID5519290
Socialsekreteraretill
vuxenenhetenBollnäs
kommun, Socialtjänsten,
821 80 BOLLNÄS.
Tel 0278-252 95. E-post
ann.kallberg@bollnas.se
Annons-ID2017791
jämtland
Personligassistent
sökesomgående
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519019
norrbotten
Behandlingsassistent
Statens
institutionsstyrelse, SiS
ungdomshem
Sävastgården,
961 48 BODEN.
Annons-ID5520215
Personligassistent i
piteåHumanaAssistans
AB, 701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519775
Personligassistent
sökesHumana
AssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5519342
Personligassistent
sökes+vikarier
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5520193
västerbotten
Boendehandledare
till istidsgatanUmeå
kommun, SKOLG31A,
901 84 UMEÅ.
Tel 090-16 10 99.
Fax 090-16 12 83. E-post
jobb@umea.se
Annons-ID2019640
Personligassistent
HumanaAssistansAB,
701 43 ÖREBRO.
Annons-ID5521032
Personligassistent
ASSISTERA
SKANDINAVIENAB,
Måttgränd74,
906 24 UMEÅ.
Tel 090-18 60 02.
Fax 090-18 60 16. E-post
kontor@assisteraab.se
Annons-ID2015792
Personligassistent
umeåInreKraft i Norr
AB, 961 37 Boden.
Annons-ID5519362
västernorrland
Personligassistent
ScandicInternational,
DRAKENBERGSGATAN49,
117 41 STOCKHOLM.
Tel 08-442 34 57.
Annons-ID2017644
Personligassistent till
killemedsvår autism
REHABASSISTANSAB,
Brunnshusgatan19,
871 32 HÄRNÖSAND.
Tel 0611-221 01.
Fax 0611-221 01. E-post
info@rehabassistans.se
Annons-ID2015052
SÄKERHETS-
ARBETE
norrbotten
Ammunitionssoldat/
förareFörsvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519632
Förareochfac
assistent påtacp
Försvarsmakten,
115 41 Stockholm.
Annons-ID5519346
TEKNISKTARBETE
dalarna
Avdelningschef
BolidenMineral AB,
Kapplavägen5,
776 98 GARPENBERG.
Tel 0225-360 00.
Fax 0225-360 01.
Annons-ID0011-354036
Kyltekniker till
ludvikaYITSverigeAB,
171 22 Solna.
Annons-ID5521149
Lantmätare/
exploateringsingen-
jörBorlängekommun,
Samhällsbyggnadssek-
torn/Plan- ochmark,
781 81 Borlänge.
Annons-ID5519977
Vi söker enbusiness
areaspecialist
S-GROUPSolutionsAB,
371 30 Karlskrona.
Annons-ID5521096
gävleborg
Engineeringproject
leaderSENSEAIRAB,
STATIONSGATAN12,
820 60 DELSBO.
Tel 0653-71 77 70.
Annons-ID2016073
Tekniker
fastighetsnät/
säkerhet Uniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5521441
Urbandesigner Gävle
kommun, Bygg&Miljö
Gävle, 801 84 Gävle.
Annons-ID5519827
Vi söker enbusiness
areaspecialist ?
S-GROUPSolutionsAB,
371 30 Karlskrona.
Annons-ID5521095
norrbotten
Arbetsledare- drift
ochunderhåll
va-ledningar Luleå
kommunTekniska
förvaltningen,
971 85 Luleå.
Annons-ID5519077
Bravidasöker
nyutexaminerad
ingenjör Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5519617
Bravidasöker
projektledareel
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5519625
Bravidasöker
projektledareel
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520179
Bravidasöker
projektledarevs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520205
Bravidasöker
projektledarevs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520206
Bravidasöker
projektledarevstill
projektet faBravida
SverigeAB,
Annons-ID5519644
Bravidasöker
serviceledare
ventilationBravida
SverigeAB,
Annons-ID5520237
Bravidasöker
serviceledarevs
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520282
Doktorandi
maskinelement Luleå
tekniskauniversitet,
971 87 LULEÅ.
Annons-ID5519114
Landskapsarkitekt
Ramboll GroupRSE-
RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519411
Mekanikkonstruktör
Manpower,
Annons-ID5520740
Projektledarelife
cycleservicesMetso
Minerals(Sweden) AB,
Gällivare, Energiplan2,
982 38 Gällivare.
Tel 0970-120-60.
Annons-ID2017757
Projektledarevent till
projektet facebook
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520158
Projektör/
uppdragsledaremark
Ramboll GroupRSE-
RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519377
Projektör/utredare
va-teknikRamboll
GroupRSE- RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519645
Servicechef/platschef
kirunaMetsoMinerals
(Sweden) AB, Kiruna, c/o
LKABSvappavara,
981 28 Kiruna.
Tel 0980-754-40.
Annons-ID2017606
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 49
Servicechef/platschef
pajalaMetsoMinerals
(Sweden) AB, Kiruna, c/o
LKABSvappavara,
981 28 Kiruna.
Tel 0980-754-40.
Annons-ID2017640
Servicetekniker
kiruna, gällivare,
pajalaMetsoMinerals
(Sweden) AB, Kiruna, c/o
LKABSvappavara,
981 28 Kiruna.
Tel 0980-754-40.
Annons-ID2017770
Servicetekniker kross
ochsikt
kiruna/gällivareMetso
Minerals(Sweden) AB,
Kiruna, c/oLKAB
Svappavara,
981 28 Kiruna.
Tel 0980-754-40.
Annons-ID2017784
Underhållschef pajala
MetsoMinerals
(Sweden) AB, Kiruna, c/o
LKABSvappavara,
981 28 Kiruna.
Tel 0980-754-40.
Annons-ID2017726
Vi rekryterar
konstruktör till luleå!
M&RModern
RekryteringAB,
Stationsgatan3A,
972 38 LULEÅ.
Tel 070-587 85 04.
Annons-ID0011-360741
västerbotten
Bravidasöker erfaren
servicetekniker inom
venti BravidaSverige
AB,
Annons-ID5520785
Bravidasöker
nyutexaminerad
ingenjör Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5520156
Bravidasöker
nyutexaminerad
ingenjör Bravida
SverigeAB,
Annons-ID5520165
Bravidasöker
projektledare
ventilationBravida
SverigeAB,
Annons-ID5520204
Bravidasöker
projektledare/
projektör sprinkler
BravidaSverigeAB,
Annons-ID5520196
Handläggare
bostadsanpassning
Umeåkommun, SKOLG
31A, 901 84 UMEÅ.
Tel 090-16 10 99.
Fax 090-16 12 83. E-post
jobb@umea.se
Annons-ID2015946
Konstruktör
elkraftteknikRamboll
GroupRSE- RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519048
Kvalificerad
qa/qc-support,
ställföreträdandeqp
AktiviaScienceWorkAB,
141 52 Huddinge.
Annons-ID5518614
Landskapsarkitekt
Ramböll SverigeAB,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5521071
Projektör mark, väg
ochjärnvägRamboll
GroupRSE- RegionNord,
102 65 Stockholm.
Annons-ID5518717
Servicetekniker
EuropressAB,
Skarpövägen12,
132 04 SALTSJÖ-BOO.
Tel 08-442 16 70.
Fax 08-641 52 80. E-post
info@europress.se
Annons-ID0011-355090
Tekniskinnesäljare
CelsaSteel ServiceAB,
NorraObbolavägen89,
904 22 UMEÅ.
Tel 035-15 40 00. E-post
kirsi.persson@
celsa-steelservice.com
Annons-ID2017477
Uppdragsledareel
Ramboll GroupRSE-
RegionNord,
104 62 Stockholm.
Annons-ID5519080
Uppdragsledare
väg/järnvägRamboll
GroupRSE- RegionNord,
102 65 Stockholm.
Annons-ID5518513
västernorrland
Arbetasom
produktionsbere-
dare!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519764
Ingenjör Landstinget
Västernorrland, MTA,
871 85 Härnösand.
Annons-ID5520092
Nyexaminerad
testingenjör
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519765
Servicetekniker
byggnadsautomation
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5519136
Tekniskskribent
BoschRexroth
(HägglundsDrives),
890 42 MELLANSEL.
Tel 0660-870 00.
Fax 0660-871 13.
Annons-ID0011-360052
TRANSPORT
jämtland
Taxi föraresäsongen
2011/2012TAXI ÅRE
AB, SOLBRINGSVÄGEN2,
832 51 FRÖSÖN.
Tel 0647-100 22.
Annons-ID2017147
norrbotten
Busschaufförer
Björkliden/Riksgränsen,
981 93 Björkliden.
Annons-ID5520929
västerbotten
Lagerchef till gb
grossisteni umeåab
GBGrosissteni UmeåAB,
Mätarvägen4,
901 33 UMEÅ.
Tel 090-12 24 75.
Fax 090-14 12 37.
Annons-ID0011-357928
västernorrland
Lagerarbetaresökes
LerniaAB,
111 91 Stockholm.
Annons-ID5519426
Administration,
ekonomi, juridik
Accountspayable
specialist - swedish
speakingE.S.FCAPITAL
MATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018741
Arabicsupport agents
E.S.FCAPITALMATCH
AB, 411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018739
Customer support
agent E.S.FCAPITAL
MATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018740
Fraudanalyst -
swedishE.S.FCAPITAL
MATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018785
Leveransadministra-
tör till soligamadeira!
Bahnhof Unipessoal Ltd,
Galerias SoLoureno,
9000-061FUNCHAL
PORTUGAL
Tel 08-510 650 00.
Fax 08-510 650 49. E-post
jobs@bahnhof.se
Annons-ID0011-360927
Salesrepresentative
TMCTourist Services,
Tybervej 73, DK-2720
VANLÖSEDANMARK
Tel 0045-209 959 15.
E-post contact@tmc247.
com
Annons-ID0011-359663
Byggoch
anläggning
2yrkesdykker klasse
1ARCTICDIVEAS, 9900
KIRKENESNORGE
Tel +4740641554. E-post
info@arctic-adventure.no
Annons-ID0011-360746
Instrumentrörläg-
gareSlagenRör og
SveiseserviceAS,
Krokemoveien126a,
N-3202SANDEFJORD
NORGE
Tel 0047-334 451 10.
Fax 0047-334 450 50.
Annons-ID0011-357268
Rörläggare
undercentraler Slagen
Rör ogSveiseserviceAS,
Krokemoveien126a,
N-3202SANDEFJORD
NORGE
Tel 0047-334 451 10.
Fax 0047-334 450 50.
Annons-ID0011-357272
RörläggarevvsSlagen
Rör ogSveiseserviceAS,
Krokemoveien126a,
N-3202SANDEFJORD
NORGE
Tel 0047-334 451 10.
Fax 0047-334 450 50.
Annons-ID0011-357270
RörläggarevvsSlagen
Rör ogSveiseserviceAS,
Krokemoveien126a,
N-3202SANDEFJORD
NORGE
Tel 0047-334 451 10.
Fax 0047-334 450 50.
Annons-ID0011-357262
Sprinklermontör
SlagenRör og
SveiseserviceAS,
Krokemoveien126a,
N-3202SANDEFJORD
NORGE
Tel 0047-334 451 10.
Fax 0047-334 450 50.
Annons-ID0011-357265
Tömrere/basJobbiaHR
AS, 5013BERGENNORGE
Tel +4794014103. E-post
gis@jobbia.no
Annons-ID0011-356969
Data/IT
Finnishspeaking
it-support, riga
SWEDISH
RECRUITMENT,
BRYGGAREGATAN9,
653 40 KARLSTAD.
Tel 054-15 45 60. E-post
info@swedishrecruitment.
com
Annons-ID2018770
Germanspeaking
support agentsfor
mobilephone
SWEDISH
RECRUITMENT,
BRYGGAREGATAN9,
653 40 KARLSTAD.
Tel 054-15 45 60. E-post
info@swedishrecruitment.
com
Annons-ID2019285
It-supportpersonal i
rigaSWEDISH
RECRUITMENT,
BRYGGAREGATAN9,
653 40 KARLSTAD.
Tel 054-15 45 60. E-post
info@swedishrecruitment.
com
Annons-ID2018757
Pc&macexpert E.S.F
CAPITALMATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018754
Systemutvecklare/
programmerare
HamiltonPeopleAS,
Kirkeveien64B, 0364
OSLO. NORGE
Tel 0047-450 490 00.
Fax 0047-224 664 01.
E-post post@
hamiltonpeople.no
Annons-ID0011-355364
Försäljning,
inköp,
marknadsföring
Account manager
(smb) E.S.FCAPITAL
MATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-21-101.
Annons-ID2018729
Butikkmedarbeidere
søkesfor deltidsjobb
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5521021
Consumer
relationship
representative
Euroccor Ltd, 1000SOFIA
BULGARIENBULGARIEN
Tel 0035924899564.
E-post jobs@elittro.com
Annons-ID0011-357153
Drivensäljaresökes
till kvällsjobb
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5518461
Face2facesäljare
EuroMediaGroupAS,
PremaAS, MÖLLERGATA
4 0179OSLONORGE
Tel +4798482960. E-post
jj@emg24.com
Annons-ID0011-357929
Finnishtravel agent
SWEDISH
RECRUITMENT,
BRYGGAREGATAN9,
653 40 KARLSTAD.
Tel 054-15 45 60. E-post
info@swedishrecruitment.
com
Annons-ID2018116
Nordicaccount
managerE.S.FCAPITAL
MATCHAB,
411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018737
Norsktalende
kundesupport
personal SWEDISH
RECRUITMENT,
BRYGGAREGATAN9,
653 40 KARLSTAD.
Tel 054-15 45 60. E-post
info@swedishrecruitment.
com
Annons-ID2018121
Onlinecustomer care
agent inmalta
(finnish) BesedoAB,
MSIDAMSD1421MALTA
Tel +35621315225.
Annons-ID0011-355599
Onlinecustomer care
agent inmalta
(norwegian) Besedo
AB, MSIDAMSD1421
MALTA
Tel +35621315225. E-post
infomalta@besedo.com
Annons-ID0011-355591
Onlinecustomer care
agent inmalta
(swedish) BesedoAB,
MSIDAMSD1421MALTA
Tel +35621315225.
Annons-ID0011-355597
Swedishspeaking
technical support
dublinManpower
IrelandLtd., 8HARCOURT
STREET, DUBLIN2IRLAND
Tel 0035316455264.
E-post mark.heeney@
manpower.ie
Annons-ID0011-358940
SäljareELIXIANordic
AS, Karenlyst allé9a, 0214
OSLONORGE
Tel +4723276970.
Fax +4723276971. E-post
Eva.olsson@elixia.no
Annons-ID0011-355874
Säljare’’hunter’’
Vårdajenklinik,
Bredgade31B, 3. sal,
411 21 Göteborg.
Tel +-45-21-85-85-26.
E-post kenneth.
koustrup@vardalaser.dk
Annons-ID2015801
TeamlederEuroMedia
GroupAS, PremaAS,
MÖLLERGATA4 0179
OSLONORGE
Tel +4798482960. E-post
jj@emg24.com
Annons-ID0011-357760
Toppsäljaresökes
E.S.FCAPITALMATCH
AB, 411 29 GÖTEBORG.
Tel 08-503-211-01.
Annons-ID2018734
Vi søker enenergisk
butikkselger til lydog
bil StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5520722
Hantverksyrken
Bagare/konditor
Peder Bakar AS,
POSTBOKS1, SENTRUM
5454SÄBÖVIKNORGE
Tel +47-534 761 26.
Fax +47-534 712 80.
E-post pedersjo@me.com
Annons-ID0011-356712
Hotell,
restaurang,
storhushåll
SushikockAdecco
NorgeAS, Bryggen11-15,
N-5020BERGENNORGE
Tel +47-555 404 40.
Fax +47-555 404 35.
E-post annette.helle@
adecco.no
Annons-ID0011-355438
Vertspar/arbeidende
vertinne/sjef
Engerdalstunet, N-2440
ENGERDAL, HEDEMARK
NORGE
Tel +47-624 582 00.
Fax +47-624 580 01.
E-post post@
engerdalstunet.no
Annons-ID0011-358148
Hälso- och
sjukvård
Ledningssjuksköter-
skatill norgeDedicare
Nurse&Doctor,
112 48 Stockholm.
Annons-ID5520294
Närvårdare/
lähihoitajavasa
finlandMathilda-hoiva
&kotipalvelu/ närvård
ochhemservice,
Vöyrinkatu32C19, 65100
VAASAFIN
Annons-ID0011-358128
Primär-närvårdare/
perus-lähihoitaja
vasafinVaasan
kaupunginKoti- ja
laitoshoito,
Sepänkyläntie14-16,
65100VAASAFIN
Annons-ID0011-357949
Sjukskötare/
sairaanhoitajat vasa
finlandVaasan
kaupunginKoti- ja
laitoshoito,
Sepänkyläntie14-16,
65100VAASAFIN
Annons-ID0011-357943
Sjuksköterskatil
eksotiske
hammerfest Adecco
HelseAS, N-7414
TRONDHEIMNORGE
Tel +47-738 786 27.
Fax +4773878699. E-post
helse.nord@adecco.no
Annons-ID0011-358450
Sjuksköterskatil
sykehusi bodöAdecco
HelseAS, N-7414
TRONDHEIMNORGE
Tel +47-738 786 27.
Fax +4773878699. E-post
helse.nord@adecco.no
Annons-ID0011-358451
Tandsköterska
Marja-LeenaValta, 65100
VAASAFINLAND
Tel +358-405 073 324.
E-post marjaleena.valta@
netikka.fi
Annons-ID0011-358279
Industriell
tillverkning
Cncoperatör
fräs/svarvIkett
Personalpartner AB,
371 32 Karlskrona.
Annons-ID5520122
Heidenhain
cnc-operatör sökes
tilll rogaland, no
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520767
Kabel tvinstallatör
HamiltonPeopleAS,
Kirkeveien64B, 0364
OSLO. NORGE
Tel 0047-450 490 00.
Fax 0047-224 664 01.
E-post post@
hamiltonpeople.no
Annons-ID0011-356967
Svetsaretill osloIkett
Personalpartner AB,
371 32 Karlskrona.
Annons-ID5519638
Tunnplåtslagare/
blikkenslager
Manpower Drammen,
Torgeir Vraas plass 6, PB
2158STRÖMSÖ3003
DRAMMENNORGE
Tel +47-220 180 00. E-post
geir.henrik.johansen@
manpower.no
Annons-ID0011-355402
Installation, drift,
underhåll
Elektriker oslonorge
RepresentaELEnergi EF,
Nils Hansens vei 6,
433 41 Partille.
Tel 0047-463 516 00.
E-post peter.grange@
staras.no
Annons-ID2016494
Elektromontör EL-IT
Elektroas, N-0954OSLO
NORGE
Tel +47-476 211 11. E-post
mette@el-it.no
Annons-ID0011-359361
Energimontörer
Mentor Partner AS, 4611
KRISTIANSANDNORGE
Tel +4738026522. E-post
post@mentorpartner.no
Annons-ID0011-359189
Installationselektri-
kerMKMontasjeAS,
0555OSLONORGE
Tel 0047-223 711 00.
Fax 0047-223 711 01.
Annons-ID0011-360533
Lastbilsmekaniker
omgåendetill
stavanger, norge
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520919
Kultur, media,
design
Bredbandsmontörer
medfiberkompetens
UniflexSverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5521028
Onlinecustomer care
agent inmalta
(danish) BesedoAB,
MSIDAMSD1421MALTA
Tel +35621315225.
Annons-ID0011-355594
Spridningsnätstekni-
kerHamiltonPeople,
N-0364OSLONORGE
Tel 004741385368.
Annons-ID0011-357634
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
50 + platsjournalen vecka 47 2011
Spridningsnätstekni-
ker 210- 245kr/timi
norge! UniflexSverige
AB, 121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5518975
Telemontör till
trondheimHamilton
People, N-0364OSLO
NORGE
Tel 004741385368.
Annons-ID0011-359101
Pedagogiskt
arbete
Lärarei
förskola/
förskollärareBestum
BarnehageAS,
Fagertunveien8F, 0281
OSLONORGE
Tel +47-465 422 17. E-post
bestumbhg@gmail.com
Annons-ID0011-357168
Youthstaff Royal
CaribbeanCruiseLine
AS, Mustadsvei 1, 0216
OSLONORGE
Tel 0047-225 137 80.
Fax 0047-225 137 95.
Annons-ID0011-356699
Socialt arbete
BarnflickaHausEmma,
5640BADGASTEIN
ÖSTERRIKE
Tel 00436648753953.
E-post asa@sbg.at
Annons-ID0011-355609
Tekniskt arbete
Civilingenjör va/väg
EasilyAB, Dalslandsgatan
3, 118 58 Stockholm.
E-post info@easily-ab.se
Annons-ID2017567
Maskiningenjör/
maskinist/offshore
norgeMarineOut AB,
191 54 Sollentuna.
Tel 08-410 389 10.
Fax 08-541 364 46.
Annons-ID0011-360041
Project leader elektro
- swich-boardsMoss
Consulting, N-1509MOSS
NORGE
Tel +47-413 500 08.
Annons-ID0011-359077
Prosjekt ingeniör -
mekaniskefag
Ingeniör Compagniet,
5020BERGENNORGE
Tel 0047-900 866 21.
Annons-ID0011-358281
VägingenjörEasilyAB,
Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2017562
Transport
vi har lagerjobbeni
stavanger!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5521020
Cruisestaff - sports
staff - youthstaff Royal
CaribbeanCruiseLine
AS, Mustadsvei 1, 0216
OSLONORGE
Tel 0047-225 137 80.
Fax 0047-225 137 95.
Annons-ID0011-356696
Cruisestaff - sports
staff - youthstaff Royal
CaribbeanCruiseLine
AS, Mustadsvei 1, 0216
OSLONORGE
Tel 0047-225 137 80.
Fax 0047-225 137 95.
Annons-ID0011-356685
Logistikansvarigmed
erfarenhet av
industrinUniflex
SverigeAB,
121 07 Stockholm
Globen.
Annons-ID5520794
Nestformannsøkesi
trondheim!
StudentConsulting,
113 46 Stockholm.
Annons-ID5519766
AktivitetsguideNazar
OverseasDepartment,
211 20 Malmö.
Annons-ID5520275
Arkivarieansvar
myndighetens
arkivverksamhet
Specialpedagogiska
skolmyndigheten,
Rättsfrågor,
871 29 Härnösand.
Annons-ID5518807
Arkivarie,
rättsenheten
Specialpedagogiska
skolmyndigheten,
Rättsfrågor,
871 29 Härnösand.
Annons-ID5518805
Byggnadsplåtslagare
KlingbergsPlåtslageri,
221 50 JOMALAÅLAND
Tel 00358-183 18 61.
Fax 00358-183 19 61.
E-post klingbergs@aland.
net
Annons-ID0011-353675
Customer/technical
support professionals
(xbox) Stream, Dublin
Irland
Tel +-353-1-844-0000.
Annons-ID2016131
Fältsäljarenorrland
GRAZETTEOFSWEDEN
AB, EAROSENGRENS
GATA11, 421 02 VÄSTRA
FRÖLUNDA.
Tel 031-89 13 00.
Annons-ID2018962
Fältsäljaresydsverige
BAGAWater
Technology, Fiskhamnen
3, 371 37 KARLSKRONA.
Tel 0455-61 61 50.
Annons-ID0011-356679
GuideNazar Overseas
Department,
211 20 Malmö.
Annons-ID5520018
Hydraulikmontör för
offshoreoch
inshorearbete
YellowOffshore,
Kungsportsavenyn3,
400 60 GÖTEBORG.
Tel 0767-83 75 10. Fax 0-0.
E-post info@
yellowoffshore.com
Annons-ID0011-353669
Industrisäljare/
utesäljareLIMUS,
Hantverkareg. 3,
576 35 SÄVSJÖ.
Tel 0382-140 20.
Fax 0382-140 15. E-post
info@limus.se
Annons-ID2016647
Maskiningenjör/
maskinist/offshore
norgeMarineOut AB,
191 54 Sollentuna.
Tel 08-410 389 10.
Fax 08-541 364 46.
Annons-ID0011-360038
Maskinsäljare
Stenborgs
Miljömaskiner AB,
Uddnäsvägen61,
176 02 JÄRFÄLLA.
Tel 0858899600.
Fax 08-588 996 40. E-post
info@smmdulevo.se
Annons-ID0011-353680
Medium/clairvoyant
personal sökes
BOKFÖRLAGETNEW
PAGEAB, TORNVÄGEN12,
610 14 REJMYRE.
Tel 011-17 40 00.
Fax 011-17 40 15. E-post
susanne@newpage.se
Annons-ID2015606
Miljöspecialist
Trafikverket, Rödavägen
1, 781 89 BORLÄNGE.
Tel 0771-92 19 21.
Fax 0243-789 00.
Annons-ID0011-354357
morgondagens
stjärnor inom
försäljning! Hi3G
AccessAB,
112 43 Stockholm.
Annons-ID5520036
Radioprojektörer till
mobileEltel Networks
Infranet AB,
112 92 Stockholm.
Annons-ID5521132
Radiotekniker till
mobileEltel Networks
Infranet AB,
112 92 Stockholm.
Annons-ID5521112
Salesmanager
pmc-produkter
METSOPAPER
KARLSTADAB, Axel
Johnsons Väg6,
651 15 KARLSTAD.
Tel 054-17 10 00.
Annons-ID2016505
Servicechef södra
sverigeMetsoMinerals
(Sweden) AB, Trelleborg,
Terminalsgatan2,
231 21 Trelleborg.
Tel 0410-525-00.
Annons-ID2017741
Servicekoordinator
Siemens,
194 87 UpplandsVäsby.
Annons-ID5520840
Socialsekreterarkon-
sult, barn- och
familj/ifoS.O.O.L-
PersonalserviceAB,
641 30 KATRINEHOLM.
Tel 0150-145 91.
Fax 0150-145 91. E-post
info@sool.nu
Annons-ID0011-354822
Stjärnsäljaresom
gillar försäljningpå
fält
Kommunikationsverket,
Kungsgatan29 4tr,
111 56 Stockholm.
Tel 08-52-50-51-05. E-post
rekrytering@kommunikat
ionsverket.se
Annons-ID2017212
Säljare/konsulent -
tandvårdsprod
/tandblekning
VESTERBERG,
ANN-CHARLOTTE,
JÄRNVÄGSGATAN15,
667 30 FORSHAGA.
Tel 0730-63 01 07. E-post
info@homedent.se
Annons-ID2018428
Teknisksjef Comfort
Hotel RunWay, 2060
Gardermoen.
Annons-ID5519204
TeknisksäljareEasily
AB, Dalslandsgatan3,
118 58 Stockholm. E-post
info@easily-ab.se
Annons-ID2018965
Utesäljaretill
humblestorm
HUMBLESTORM
STAFFINGAB,
JUNGFRUGATAN56,
114 44 STOCKHOLM.
Tel 08-666 23 25.
Annons-ID2010558
Vikmiljöspecialist
Trafikverket, Rödavägen
1, 781 89 BORLÄNGE.
Tel 0771-92 19 21.
Fax 0243-789 00.
Annons-ID0011-354483
Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID
platsjournalen vecka 47 2011 + 51
Uniflex kan bli din Etableringslots!
* Unifex nätverk är unikt och vi samarbetar med mer än 1000 företag i olika branscher.
Vi kan industri, logistik, bygg, el och tele, städ, hotell,detaljhandel, kundtjänst och kontor.
Vi engagerar oss i dig. Genom praktiska och konkreta tips ger vi dig verktygen för
att etablera dig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.
Uniflex nätverk* gör att din personliga lots är specialist inom
olika yrkesområden. Vårt mål är att du ska stå redo för
arbetsmarknaden så fort som möjligt!
VÄLKOMMEN TILL UNIFLEX!
Tel: 0775-20 25 00
Be din handläggare på arbetsförmedlingen om en Etableringslots på Uniflex!
Vi hjälper dig till ett bättre arbete
›Var arbetar du?
– Jag jobbar på Bergmans fsk i
Vilhelmina tillsammans med min
man. Det är en gårdsbutik som för-
ädlar fsk och säljer lokala produkter
från trakten. Vi jobbar mycket mot
företag och levererar till olika Ica-
butiker runt om i landet.
›Vilka arbetsuppgifter har du?
– Jag sköter allt från förädling till
att ta hand om butikens kassa. En
ny satsning är en restaurang där vi
kommer att servera lokalproducerad
mat året runt.
›Vad har du för synproblem?
– Det är en medfödd ärftlig sjuk-
dom på gula fäcken. Som tonåring
fck jag en blödning i ett av mina
ögon. Det ser jag nästan ingenting
på i dag.
›Hur går det att jobba?
– Om man som jag har ett stort
synfel, går allt så mycket långsam-
mare än för andra. Mina ögon blir
fort trötta vilket gör att jag ser väl-
digt suddigt och får ont i huvudet.
Jag kan inte köra bil. Å andra sidan
har jag alltid haft mitt synfel och
har lärt mig att leva med det.
›På vilket sätt underlättar ap-
paraten ditt arbete?
– Det är en kassaapparat där alla
knappar är förstorade med extra
stor text på skärmen. Dessutom
har kassaapparaten talstöd. Så jag
behöver aldrig vara tveksam. Allt
som händer i kassan bekräftas i min
öronsnäcka – vald artikel, totalsum-
ma, retur och så vidare.
›Hur gick det till när du fck vara
med vid utprovningen?
– Jag berättade för min kontakt
på Arbetsförmedlingen att jag hade
svårt att se sifrorna i kassan och fck
chansen att pröva hjälpmedlet. Jag
tror att många kommer att ha nytta
av kassaapparaten, särskilt dem som
är unga och är vana vid talsyntes. Jag
är jätteglad att det har funkat.
... Kristin Danielsson
som prövar ett nytt hjälpmedel för
personer med synnedsättning.
Kristin Danielsson driver en gårdsbutik i Vilhelmina.
TEXT: PER STRANDBERG FOTO: ALLAN FJÄLLSTRÖM
” Dessutom har kassa-
apparaten talstöd.”
hallå där ...
POSTTIDNING A:
Avsändare: Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Mer info
lKassasystemet Ancon Assist
är utvecklat för personer med
synnedsättning och/eller läs- och
skrivsvårigheter. Utvecklingen har
skett i samverkan mellan Arbets-
förmedlingen och användare med
särskilda behov. För mer informa-
tion kontakta synpedagog Tommy
Edvall, telefon: 010-486 23 32.
KRISTIN
DANIELSSON
lÅLDER: 30 år. lBOR: Hus i Vilhelmina. lFAMILJ: Man och två barn på sex och sju år. lFRITIDSIN- TRESSE: Vara ute i naturen. lFRAM- TIDSDRÖMMAR: Jag trivs jättebra med allt jag har. Fortsätter livet så här är jag supernöjd.